Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Schoonhoven

Verordening walstroom 2011, gemeente Schoonhoven

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Schoonhoven
Officiële naam regelingVerordening walstroom 2011, gemeente Schoonhoven
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-201108-04-2014Walstroom

24-03-2011

Verordening walstroom 2011

Tekst van de regeling

Artikel 1

Verordening walstroom 2011

De raad van de gemeente Schoonhoven;

Overwegende dat in de Havenverordening Gemeente Schoonhoven 2004, bij het afmeren van commerciële vaartuigen aan de Nieuwe steiger, het reserveren van de aanlegplaats en het gebruik van walstroom verplicht zijn gesteld;

Gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 18 februari 2011, nr. SC11/01001;

Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

 

Besluit:- vast te stellen de volgende:

 

Verordening walstroom 2011.

 

Artikel 1 BegripsomschrijvingenVoor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:a. haven: alle met de rivier de Lek in open verbinding staande wateren die toegankelijk zijn voor vaartuigen, inclusief de aanlegplaatsen aan de steigers in de Lek, met uitzondering van de jachthaven behorende tot recreatieoord ’t Wilgerak en de zuidzijde van de Noodhaven die door watersportvereniging De Zilvervloot geëxploiteerd wordt;b. havenmeester: persoon die aangewezen is door het college van Burgemeester en Wethouders als verantwoordelijke voor het beheer van de haven, of zijn vervanger.c. aanlegplaats: wateroppervlak dat bestemd is voor het tijdelijk afmeren van een vaartuig met de daarbij behorende voorzieningen die het afmeren mogelijk maken;d. Nieuwe steiger: aanlegplaats in de rivier de Lek;e. schipper: de gezagvoerder van een vaartuig of degene die deze vervangt;f. vaartuig: vervoermiddel op water;g. commercieel vaartuig: vervoermiddel op water dat hoofdzakelijk gebruikt wordt voor het drijven van handel gebaseerd op het maken van winst, bijvoorbeeld een schip voor de binnenvaart of een cruiseschip met betalende passagiers aan boord;h. pleziervaartuig: vervoermiddel op water dat uitsluitend gebruikt wordt ter ontspanning door een particulier;i. walstroomvoorziening: het geheel van de middenspanningskabel vanaf de transfor-matorruimte aan de Lange Weistraat in Schoonhoven naar het walstroomstation, het walstroomstation op de landtong nabij de Nieuwe Steiger, de walaansluitkast op de Nieuwe Steiger, en de bekabeling tussen deze beide eenheden.

 

Artikel 2 Ontstaan van de betalingsplicht, betalingsplichtige1. De betalingsplicht ontstaat bij het afmeren van commerciële vaartuigen aan de Nieuwe steiger, bij het verplichte gebruik van de walstroomvoorziening, gedurende de tijd dat het vaartuig afgemeerd is.2. De kosten worden berekend en in rekening gebracht onder de naam ‘walstroomgelden’.3. Betalingsplichtige is de schipper van het commercieel vaartuig dat de aanlegplaats aan de Nieuwe steiger inneemt. 

 

Artikel 3 Grondslag van de betaling1. De verschuldigde walstroomgelden worden berekend op basis van het door het vaartuig afgenomen aantal kWh, vermenigvuldigd met het geldende tarief per kWh.2. Bij het bepalen van het tarief per kWh is mede gelet op Bijlage 1 bij deze verordening.

 

Artikel 4 Tarief van walstroom in kWh in het jaar 2011 Het tarief van walstroom in het jaar 2011 bedraagt € 0,27 all in per kWh.

 

Artikel 5 Gebruik van de walstroomvoorziening1. De schipper van het commerciële vaartuig dat aanmeert aan de Nieuwe steiger is verplicht zich bij aankomst aan de Nieuwe steiger, en bij vertrek van de Nieuwe steiger, te melden bij de havenmeester.2. Het commerciële vaartuig moet zijn uitgerust met de nodige geschikte bekabeling voor het aansluiten op de walstroomvoorziening.3. Het aansluiten op de walstroomvoorziening bij aankomst van het vaartuig, en het beëindigen van de aansluiting bij vertrek van het vaartuig, gebeurt uitsluitend door de havenmeester.4. De havenmeester registreert het aantal kWh aan stroom, afgenomen door het vaartuig. De havenmeester en de schipper ondertekenen de opname van het telwerk bij aankomst en bij vertrek.

 

Artikel 6 KwijtscheldingVan de walstroomgelden wordt geen kwijtschelding verleend, zoals bedoeld in artikel 26 van de Invorderingswet 1990.

 

Artikel 7 Vrijstelling van betaling walstroomgeldenVan de betaling van walstroomgelden zijn vrijgesteld:a. vaartuigen rechtstreeks in gebruik bij de gemeente;b. vaartuigen, tot het uitbaggeren van de havens en vaargeul gebezigd;c. marine- of politievaartuigen en alle andere bij het Rijk in gebruik zijnde vaartuigen,waarmee geen personen of koopmansgoederen tegen betaling worden vervoerd;d. hospitaalschepen;e. vaartuigen, die de haven als vluchthaven aandoen, wegens averij of noodweer, ofwegens een ongeval, ziekte van bemanning of gezinsleden, voor maximaal één week;f. pleziervaartuigen;g. boten of sloepen tot een ander vaartuig behorende en daaraan verbonden.

 

Artikel 8 Wijze van heffingDe volgens artikel 4 verschuldige kosten worden geheven door middel van een gedagtekende nota.

 

Artikel 9 Termijnen van betalingIn afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet de in artikel 8 bedoelde nota worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van de nota.

 

Artikel 10 Nadere regels door het college van Burgemeester en WethoudersHet college van Burgemeester en Wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van walstroomgelden.

 

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeerartikel1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 april 2011.2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening walstroom 2011.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Schoonhoven, d.d. 24 maart 2011,

 

de griffier,                         de voorzitter,

 P.A.M. Goedvolk              A.F. Bonthuis