Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Anthonis

2e wijziging van de Algemene subsidieverordening gemeente Sint Anthonis 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint Anthonis
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regeling2e wijziging van de Algemene subsidieverordening gemeente Sint Anthonis 2014
Citeertitel2e wijziging van de Algemene subsidieverordening gemeente Sint Anthonis 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-03-201801-02-20182e wijziging ASV

01-02-2018

gmb-2018-46100

Tekst van de regeling

Intitulé

2e wijziging van de Algemene subsidieverordening gemeente Sint Anthonis 2014

Raad van de gemeente Sint Anthonis;

 

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 12 december 2017;

 

gelet op het besprokene in de commissievergadering van 22 januari 2018;

 

 

BESLUIT:

 

Vast te stellen de verordening tot de “2e wijziging van de Algemene subsidieverordening gemeente Sint Anthonis 2014”. Dit besluit met terugwerkende kracht in te laten treden per 1 januari 2018.

Artikel I  

Artikel 10 wordt gewijzigd in artikel 9 en luidt als volgt:

Artikel 9. Subsidieplafond

Burgemeester en wethouders kunnen met inachtneming van de door de raad in de begroting vastgestelde kaders subsidieplafonds vaststellen. In dat geval bepalen zij bij subsidieregeling de wijze van verdeling van het beschikbare budget

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen een subsidieplafond verlagen:

  • a.

   Als het wordt vastgesteld voordat de begrot2e ing voor het betrokken jaar is vastgesteld of goedgekeurd; of

  • b.

   Als de subsidieaanvragen waarop het subsidieplafond betrekking heeft moeten worden ingediend voordat de begroting van het betrokken jaar is vastgesteld of goedgekeurd.

 • 2.

  Bij de bekendmaking van een subsidieplafond dat kan worden verlaagd overeenkomstig het vorige lid, wordt gewezen op de mogelijkheid van verlaging.

 • 3.

  Een subsidie ten last van een begroting die nog niet is vastgesteld of goedgekeurd, wordt verleend onder de voorwaarde dat voldoende middelen op de begroting beschikbaar zullen worden gesteld. Bij de verleningsbeschikking wordt daarop gewezen.

Artikel II  

Artikel 9 wordt artikel 10 en blijft inhoudelijk ongewijzigd.

Artikel III  

Artikel 12 lid 1 wordt gewijzigd en luidt als volgt:

Artikel 12. Aanvraagtermijn

 • 1.

  Een aanvraag om jaarlijkse subsidie wordt uiterlijk vóór 1 mei in het jaar voorafgaand aan het jaar, of de jaren, waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft schriftelijk ingediend.

Artikel IV  

Artikel 16 lid 3 wordt toegevoegd en luidt als volgt:

Artikel 16. Verlening subsidie

 • 3.

  Een subsidie ten laste van een begroting die nog niet is vastgesteld of goedgekeurd, wordt verleend onder de voorwaarde dat voldoende middelen op de begroting beschikbaar zullen worden gesteld. Bij de verleningbeschikking wordt daarop gewezen.

 

Artikel V  

Artikel 17 lid 2 wordt gewijzigd en luidt als volgt:

Artikel 17. Betaling en bevoorschotting

 • 1.

  Voor subsidies van 5.000 euro en hoger geldt dat de gemeente 100% van het maximale subsidiebedrag uitbetaalt, tenzij het college afwijkend besluit. De beschikking tot subsidievaststelling als bedoeld in artikel 24 geeft pas definitieve aanspraak op subsidie.

Artikel VI  

Artikel 22 lid 1.b. wordt gewijzigd en luidt als volgt:

Artikel 22. Verantwoording subsidies vanaf 5.000 tot 50.000 euro

1.b. bij een jaarlijkse subsidie: uiterlijk vóór 1 mei in het jaar na afloop van het kalenderjaar, waarvoor de subsidie is verleend.

Artikel VII  

Artikel 23 lid 1.b. wordt gewijzigd en luidt als volgt:

Artikel 23. Verantwoording subsidies vanaf 50.000 euro

1.b. bij een jaarlijkse subsidie: uiterlijk vóór 1 mei in het jaar na afloop van het kalenderjaar, waarvoor de subsidie is verleend.

Artikel VIII  

Artikel 24 lid 1 wordt gewijzigd en luidt als volgt:

Artikel 24. Vaststelling subsidie

1. Subsidievaststelling door het college vind plaats vóór 31 december in het jaar na afloop van het kalenderjaar, waarvoor de subsidie is verleend.

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 2 februari 2018 en werkt terug tot en met 1 januari 2018.

Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als verordening tot 2e wijziging van de Algemene subsidieverordening gemeente Sint Anthonis 2014.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Sint Anthonis van 1 februari 2018.

De Raad voornoemd,

A. (Ton) P.J.L. Keijzers M. (Marleen) L.P. Sijbers

griffier voorzitter