Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Fryslân

Regeling Reis- en verblijfskosten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Fryslân
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingRegeling Reis- en verblijfskosten
CiteertitelRegeling Reis- en verblijfskosten
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

CAR-UWO car-uwo.nl

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-2016wijzigingen in artikel 1 t/m 9, bijlage 1 is vervallen

18-05-2016

Blad Gemeenschappelijke Regeling, 2016, 293

Onbekend
01-07-201522-05-2018Nieuwe regeling

18-06-2015

Blad Gemeenschappelijke Regeling, 2015, 339

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling Reis- en verblijfskosten

Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Fryslân,

Gelet op het bepaalde in artikel 15:1:22 CAR/UWO;

Gezien de bereikte overeenstemming met het Georganiseerd Overleg;

BESLUIT:

vast te stellen de navolgende Regeling Reis- en verblijfskosten Veiligheidsregio Fryslân

 

Artikel 1. Begripsomschrijving

In deze regeling wordt verstaan onder:

 

 • 1.

  Medewerker: de medewerk(st)er die op basis van een aanstelling werkzaam is bij Veiligheidsregio Fryslân.

 • 2.

  Werkgebied: het geografisch gebied dat voor een medewerker met wisselende werklocaties persoonlijk wordt bepaald door de werkgever. Binnen dit gebied liggen de werklocaties van de medewerker.

 • 3.

  Werklocatie(s): de locatie(s) waar een medewerker gewoonlijk zijn werkzaamheden verricht.

 • 4.

  VRF-locatie: de locatie die als standplaats voor de medewerker fungeert, zoals bedoeld in artikel 2 lid 1 en artikel 2 tabel 1.

 • 5.

  Standplaats: een door de werkgever aangewezen VRF-locatie of indien artikel 2 lid 6 van toepassing, het huisadres. De standplaats, afhankelijk van het werkgebied, geldt als uitgangspunt voor de aanspraken van de medewerker op grond van de onderhavige regeling.

 • 6.

  Kilometers woon-werkverkeer: de dagelijks te reizen afstand tussen woning en standplaats, vastgesteld met behulp van de nieuwste versie van de ANWB-routeplanner, op basis van de snelste route.

 • 7.

  Dagvergoeding: de vergoeding woon-werkverkeer, omgerekend naar één dag.

 • 8.

  Werkdag: De dag die je werkt op basis van je aanstelling en gemaakte afspraken met je collega en/of leidinggevende.

 • 9.

  Dienstreiskilometers: de meer-kilometers ten opzichte van de woon-werkverkeer kilometers die een medewerker in opdracht van werkgever met eigen vervoer maakt.

 

Artikel 2 Toewijzing standplaats

 • 1.

  De VRF-locaties zijn als limitatieve opsomming te vinden in tabel 1 van dit artikel. Het Georganiseerd Overleg geeft de bevoegdheid aan de OR op basis van het instemmingsrecht om de tabel aan te passen.

 • 2.

  Een medewerker met een vaste werklocatie krijgt de desbetreffende VRF-locatie als standplaats aangewezen.

 • 3.

  Een medewerker met meerdere vaste werklocaties krijgt de VRF-locatie als standplaats aangewezen waar de meeste dagen van de week de werkzaamheden worden uitgevoerd. Indien er sprake is van een gelijk aantal dagen, dan wordt de standplaats de VRF-locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd en het dichtstbij het huisadres gelegen is.

 • 4.

  De medewerker met wisselende werklocaties krijgt als standplaats, de VRF-locatie die in het werkgebied ligt.

 • 5.

  Indien er in het werkgebied van een medewerker met wisselende werklocaties meerdere VRF-locaties zijn gevestigd, krijgt de medewerker als standplaats de VRF-locatie aangewezen waar hij/zij het vaakst komt. Indien er sprake is van een gelijke verdeling van de VRF-locaties dan krijgt de medewerker de VRF-locatie in het werkgebied, die het dichtstbij het huis is gelegen.

 • 6.

  Een medewerker met wisselende werklocaties, wiens werkgebied de hele provincie bestrijkt, krijgt het huisadres als standplaats.

   

  Kolom

  Regio

  VRF-locaties

  GGD

   

   

   

  Noord

  Ameland Nes, Binnenweg 15

   

   

  Berlikum, Sportleane 7

   

   

  Damwoude, Badhuisweg 31b

   

   

  Zwaagwesteinde/Westereen

   

   

  Dokkum, Birdaarderstraatweg 72C

   

   

  Ferwerd, Foswerterstrijtte, 71

   

   

  Franeker, Hertog van Saxenlaan 36b

   

   

  Harlingen, Johan van Oldebarneveltstr. 2

   

   

  St. Annaparochie, Kade 4

   

   

  St. Annaparochie, Middelweg-West 176

   

   

  Kollum, Oostenburgstraat 2

   

   

  Grou, Oostergoostraat 56a

   

   

  Leeuwarden, Harlingertrekweg 58

   

   

  Leeuwarden, Havingastate 1

   

   

  Leeuwarden, Sixmastraat 36-3

   

   

  Leeuwarden, Skrokdam 3D

   

   

  Stiens, Griene Leane 5

   

   

  Schiermonnikoog, van Starkenborghstraat 17

   

   

   

   

  Zuid-Oost

  Surhuisterveen, B.J. Schurerweg 2

   

   

  Heerenveen, Trambaan 1

   

   

  Oosterwolde, Brink 1-102

   

   

  Gorredijk, Stationsweg 78

   

   

  Drachten, Moleneind ZZ 95

   

   

  Burgum, TJ Haismastraat 7b

   

   

  Wolvega, Markt 11

   

   

  Ureterp, Lijteplein 43

   

  Zuid-West

  Balk, H. Gorterstraat 5D

   

   

  Joure, Herema state 5

   

   

  Lemmer, Pampusstraat 2

   

   

  Wommels, Walpeterwei 14D

   

   

  Bolsward, Burgemeester Praamsmalaan 33

   

   

  Koudum, Nieuweweg 7

   

   

  Sneek, Hegedyk 9

   

   

  Sneek, Jancko Douwmastraat 35

   

   

  Sneek, Louw Doniastraat 1

  Brandweer

  Noord-west

  Franeker, Burgermeester J. Dijkstraweg 13

   

   

  Leeuwarden, Aldlânsdyk 11-13

   

   

  Leeuwarden, Harlingertrekweg 58

   

  Noord-Oost

  Dokkum, Rondweg-Noord 28

   

   

  Drachten, Loswal 1

   

  Zuid-Oost

  Heerenveen, It Hege Stik 8

   

   

  Oosterwolde, 13 aprilstraat 42A

   

  Zuid-West

  Joure, Tolhûswei 6

   

   

  Sneek, Malta 1

  Crisisbeheersing / Bedrijfsvoering

   

  Leeuwarden, Harlingertrekweg 58

Artikel 3. Reiskosten woon-werkverkeer

 • 1.

  De medewerker ontvangt voor de werkdagen een vaste vergoeding voor de kilometers woon-werkverkeer.

 • 2.

  De vergoeding bedoeld in het vorige lid bedraagt € 0,12 per kilometer onder aftrek van een forfait van 10 kilometer enkele reis.

 • 3.

  De vergoeding bedoeld in lid 1 kan niet meer zijn dan de vergoeding voor maximaal 40 kilometer enkele reis na aftrek van het forfait van 10 kilometer enkele reis.

 • 4.

  De vergoeding reiskosten woon-werkverkeer wordt maandelijks uitbetaald en is gebaseerd op de belastingwetgeving, die uitgaat van maximaal 214 werkdagen (op jaarbasis).

 • 5.

  De arbeidsomvang is niet bepalend voor de maximaal toe te kennen vergoeding, het werkelijke aantal werkdagen is bepalend.

 • 6.

  De hoogte van de vergoeding woon-werkverkeer is derhalve rechtstreeks gekoppeld aan het aantal werkelijke reisdagen en aantal kilometers en wordt op geen enkele wijze beïnvloed door de wijze van reizen.

 • 7.

  Indien de medewerker gedurende een piketweek de beschikking heeft over een piketauto en daardoor ook zijn kilometers woon-werkverkeer met deze auto rijdt, worden deze weken in mindering gebracht van het maximum aantal werkdagen, als gesteld in lid 4.

 • 8.

  Bij ziekte wordt de vergoeding voor reiskosten woon-werkverkeer nog uitbetaald gedurende de lopende maand en in de daaropvolgende maand nadat de medewerker ziek is geworden. Daarna wordt de vaste vergoeding voor reiskosten woon-werkverkeer stopgezet en gaat weer in op de 1e van de maand direct volgend op de herstelmaand dan wel de 1e van de maand nadat met re-integratie is begonnen. Het aantal dagen waarop de vergoeding wederom wordt uitbetaald is afhankelijk van het aantal re-integratiedagen per week.

 • 9.

  Bij bijzondere vormen van verlof wordt de vergoeding stopgezet dan wel aangepast per ingangsdatum van dit verlof.

 • 10.

  Medewerkers die buiten de provincie Fryslân wonen en voor wie het huisadres fungeert als vertrekpunt van de werkzaamheden, ontvangen een vergoeding voor kilometers woon-werkverkeer ter hoogte van de vergoeding als opgenomen in lid 1 tot en met 9 van dit artikel voor de kilometers van huis tot aan de provinciegrens. Alle kilometers binnen de provinciegrens worden in dit geval gedeclareerd tegen de vergoeding voor dienstreizen als opgenomen in artikel 4.

 • 11.

  Indien de medewerker een extra dag moet werken en deze dag wordt niet op een later moment gecompenseerd, dan mag de dagvergoeding voor woon-werkverkeer worden gedeclareerd.Deze vergoeding moet uiterlijk in de maand volgend op de maand waarin de extra gewerkte dag viel, worden gedeclareerd.

Artikel 4. Vergoeding dienstreiskilometers

 • 1.

  Aan de medewerker die in opdracht van de leidinggevende een reis maakt, kan een dienstauto ter beschikking worden gesteld.

 • 2.

  Indien er geen dienstauto voorhanden en openbaar vervoer niet doelmatig is, kan na instemming van de leidinggevende gebruik worden gemaakt van de eigen auto.

 • 3.

  De vergoeding bedraagt in dat geval € 0,28 netto per dienstreiskilometer. Bij het uitvoeren van repressieve werkzaamheden en werkzaamheden in het kader van piket- en wachtdiensten ontvangt de medewerker bij werkzaamheden per kilometer een kilometervergoeding van € 0,28 netto .

 • 4.

  Indien openbaar vervoer wel doelmatig is, maar de medewerker ervoor kiest om gebruik te maken van eigen vervoer, wordt een vergoeding van € 0,12 per dienstreiskilometer vergoed.

 • 5.

  Aan de medewerker die in het belang van de dienst moet reizen worden de kosten van openbaar vervoer, laagste klasse inclusief de kosten van de (trein)taxi vergoed. De dagvergoeding wordt op deze vergoeding niet in mindering gebracht.

Artikel 5. Vergoeding verblijfskosten

 • 1.

  Vergoeding voor verblijfkosten in verband met dienstreizen geschiedt, onder overlegging van de betreffende bewijsstukken zoals rekeningen, maximaal en onbelast tot de bedragen genoemd in de Reisregeling binnenland voor het burgerlijk rijkspersoneel. De meest actuele vergoedingen staan vermeld op het intranet. Wijzigingen in genoemd besluit als gepubliceerd door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksaangelegenheden zijn van overeenkomstige toepassing.

 • 2.

  De in het Reisbesluit genoemde vergoedingen worden, indien vooraf overeengekomen met de leidinggevende verhoogd als de gemaakte kosten de vergoedingsbedragen overschrijden.

 • 3.

  De vergoedingen voor logies, maaltijden en kleine uitgaven overdag worden niet gegeven tijdens de uitvoering van de reguliere werkzaamheden in de provincie Fryslân.

 • 4.

  Als dienstreizen worden gemaakt voor het bezoeken/volgen van themadagen, symposia, cursus mogen de kosten van maaltijden/consumpties e.d. worden gedeclareerd voor zover deze niet bij het arrangement zijn inbegrepen.

Artikel 6. Declaratie

De vergoedingen als in artikel 4 en 5 genoemd, worden onder overlegging van bewijsstukkenuitbetaald via het salaris. Hierbij gelden de volgende voorschriften:

 • -

  De kosten voor openbaar vervoer worden vergoed op basis van de vervoersbewijzen van het openbaar vervoer dan wel (trein) taxi of een uitdraai van een OV-chipkaart

 • -

  Uitbetaling van de vergoeding voor reis- en verblijfskosten als genoemd in artikel 5 vindt plaats aan de hand van het daarvoor bestemde en compleet ingevulde declaratieformulier.

 • -

  Declaraties moeten binnen een maand na afloop van de maand waarin de reis is gemaakt, onder overhandiging van de bewijsstukken, ingeleverd worden bij de salarisadministratie.

Artikel 7. Vergoeding reiskosten woon-werkverkeer o.b.v. het sociaal plan Sn1B

 • 1.

  De medewerker die recht heeft op een vergoeding woon-werkverkeer op basis van het sociaal plan Sn1B, ontvangt deze vergoeding conform het gestelde uit dit sociaal plan. De hoogte van deze vergoeding is gebaseerd op een vastgesteld aantal extra kilometers.

 • 2.

  Aanvullend ontvangt deze medewerker een vergoeding voor de kilometers woon-werkverkeer als gesteld in artikel 3.1 waarop het aantal vastgestelde extra kilometers als gesteld onder lid 1 van dit artikel wordt verminderd.

Artikel 8. Wijziging standplaats

 • 1.

  De medewerker die door een wijziging van de standplaats, op verzoek van zijn leidinggevende, meer kilometers woon-werkverkeer krijgt, kan gedurende een half jaar deze extra te maken kilometers declareren voor € 0,28 netto. Een half jaar na wijziging van standplaats zal de maandelijkse vergoeding voor woon-werkverkeer per eerste van de daarop volgende maand aangepast worden.

 • 2.

  Indien de standplaats wijzigt door vrijwillige mobiliteit, zal de vergoeding woon-werkverkeer per datum van wijziging standplaats worden aangepast.

 • 3.

  Wanneer door wijziging van de standplaats de kilometers woon-werkverkeer verminderen, wordt de vergoeding per datum van wijziging standplaats gewijzigd.

Artikel 9. Hardheidsclausule

 • 1.

  In gevallen waarin deze regeling reis-en verblijfkosten niet expliciet voorziet, zal werkgever nadere maatregelen afspreken.

 • 2.

  In gevallen waarin een onverkorte toepassing van de regeling reis- en verblijfkosten zou leiden tot een individueel onredelijke en/of onbillijke situatie zal werkgever de regeling reis- en verblijfskosten in een voor de werknemer gunstige zin aanpassen en daarvan afwijken.

Artikel 10. Citeertitel en inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als de "Regeling Reis- en verblijfkosten Veiligheidsregio Fryslân” en treedt in werking met ingang van 1 juni 2016, onder gelijktijdige intrekking van alle eerder vastgestelde regelingen betreffende dit onderwerp van Veiligheidsregio Fryslân.

 

Aldus vastgesteld door het Dagelijks Bestuur op 18 mei 2016,

Voorzitter, de heer F.J.M. Crone

Secretaris, de heer W.K. Kleinhuis