Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Fryslân

Arbeidsvoorwaarden VRF

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Fryslân
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingArbeidsvoorwaarden VRF
CiteertitelArbeidsvoorwaarden VRF
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-07-2015Nieuwe regeling

31-07-2015

Blad Gemeenschappelijke Regeling, 2015, 337

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Arbeidsvoorwaarden VRF

WIJZIGING ARBEIDSVOORWAARDEN VRF

 

De portefeuillehouder Personeel en Organisatie in het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Fryslân;

 

overwegende dat artikel 26, lid 3 van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân bepaalt dat voor het personeel de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Regeling (CAR) en de Uitwerkingsovereenkomst (UWO) van toepassing is;

 

gelet op het mandaatbesluit van het dagelijks bestuur aan de portefeuillehouder Personeel en Organisatie van 13 september 2007 met betrekking tot het vaststellen van wijzigingen in de CAR/UWO;

 

B E S L U I T :

 

de Arbeidsvoorwaarden VRF te wijzigen overeenkomstig de volgende LOGA-brieven:

 • ·

  van 26 januari 2015, kenmerk ECWGO/U201402159 betreffende verplaatsingskostenregling verhuisplichtige ambtenaren;

 • ·

  van 17 februari 2015, kenmerk ECWGO/U201500231 betreffende uitwerking van het arbeidsvoorwaardenakkoord 2013 – 2015;

 • ·

  van 1 mei 2015, kenmerk ECWGO/201500764 betreffende FLO-overgangsrecht: wijziging leeftijdsafhankelijke factoren;

 • ·

  van 5 juni 2015, kenmerk ECWGO/201500965 betreffende nieuw hoofdstuk 3 CAR;

 • ·

  van 23 juni 2015, kenmerk ECWGO/201501087 betreffende wijzigingen Wet arbeid en zorg;

 • ·

  van 7 juli 2015, kenmerk ECWGO/201501194 betreffende overgangsrecht en toelichting hoofdstuk 3.

De diverse onderdelen van dit besluit treden in werking op de datum zoals deze vermeld is in voornoemde LOGA-brieven.

Aldus besloten door de portefeuillehouder Personeel en Organisatie in het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Fryslân op 31 juli 2015.

De portefeuillehouder Personeel en Organisatie in het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Fryslân,

de heer Tj. van Bekkum