Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Fryslân

Organisatieverordening Veiligheidsregio Fryslân

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Fryslân
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingOrganisatieverordening Veiligheidsregio Fryslân
CiteertitelOrganisatieverordening Veiligheidsregio Fryslân
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2015Nieuwe regeling

18-06-2015

Blad Gemeenschappelijke Regeling, 2015, 340

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Organisatieverordening Veiligheidsregio Fryslân

Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Fryslân:

 

overwegende dat (bestuurlijke) besluiten over de inrichting van diverse onderdelen van Veiligheidsregio Fryslân het noodzakelijk maken de Organisatieverordening Veiligheidsregio Fryslân, 14 november 2013 te wijzigen

 

BESLUIT:

 

de organisatieverordening Veiligheidsregio Fryslân, 14 november 2013 te wijzigen, waarmee de verordening als volgt komt te luiden:

 

 

Artikel 1 Algemene begripsbepalingen

 • 1.

  gemeenschappelijke regeling: gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân, datum inwerkingtreding: 1 januari 2014;

 • 2.

  Veiligheidsregio Fryslân: openbaar lichaam als bedoeld in art. 2 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling;

 • 3.

  algemeen bestuur: het bestuur bedoeld in art. 3 lid 1 jo art. 7 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling;

 • 4.

  dagelijks bestuur: het bestuur bedoeld in art. 3 lid 1 jo art. 10 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling;

 • 5.

  voorzitter: zoals bedoeld in art. 3 lid 1 jo art. 14 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling;

 • 6.

  algemeen directeur: zoals bedoeld in art. 25 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling.;

 • 7.

  directeur/commandant Brandweer: functionaris als bedoeld in art. 25 lid 3 van de Wet veiligheidsregio’s;

 • 8.

  directeur Publieke Gezondheid: functionaris als bedoeld in art. 14 lid 3 van de Wet publieke gezondheid;

 • 9.

  directeur Bedrijfsvoering: functionaris belast met de leiding van het organisatieonderdeel Bedrijfsvoering;

 • 10.

  directieteam: zoals bedoeld in art. 25 lid 2 van de gemeenschappelijke regeling;

 • 11.

  agendacommissie Veiligheid: zoals bedoeld in art. 18 onder sub b van de gemeenschappelijke regeling;

 • 12.

  agendacommissie Gezondheid: zoals bedoeld in art. 18 onder sub a van de gemeenschappelijke regeling;

 • 13.

  bestuurscommissie Veiligheid: zoals bedoeld in art. 18 onder sub d van de gemeenschappelijke regeling;

 • 14.

  bestuurscommissie Gezondheid: zoals bedoeld in art 18 onder sub c van de gemeenschappelijke regeling.

Hoofdstuk 1 Organisatiestructuur Veiligheidsregio Fryslân

Artikel 2 Organisatiestructuur

 • 1.

  Op grond van art. 9 van de Wet veiligheidsregio's, is Veiligheidsregio Fryslân een bestuurlijk samenwerkingsverband tussen de Friese gemeenten met als grondslag een gemeenschappelijke regeling.

 • 2.

  Op grond van art. 12 van de Wet gemeenschappelijke regelingen bestaat de bestuurlijke organisatie van de veiligheidsregio uit een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een voorzitter.

 • 3.

  De ambtelijke organisatie omvat de volgende stafafdelingen en organisatieonderdelen (zie bijlage A voor een organogram):

  • a.

   organisatieonderdeel Crisisbeheersing

  • b.

   organisatieonderdeel Brandweer Fryslân;

  • c.

   organisatieonderdeel Bedrijfsvoering;

  • d.

   organisatieonderdeel GGD Fryslân.

 • 4.

  Tot een wijziging van de organisatiestructuur wordt pas besloten, nadat de ondernemingsraad van de veiligheidsregio ten aanzien daarvan heeft ingestemd.

 • 5.

  Het dagelijks bestuur stelt de nadere structuur van de in lid 3 van dit artikel aangehaalde organisatieonderdelen vast.

 • 6.

  Het dagelijks bestuur kan tijdelijke organisatieonderdelen/eenheden instellen binnen de ambtelijke organisatie. Dit met dien verstande dat hetgeen in lid 4 van dit artikel is bepaald, op dit artikel van overeenkomstige toepassing is.

 • 7.

  Het dagelijks bestuur kan tijdelijke organisatorische verbanden instellen tussen de (tijdelijke) organisatieonderdelen/eenheden van de ambtelijke organisatie.

 • 8.

  Het directieteam kan, in overleg met de betrokken afdelingshoofden dan wel clusterhoofden, tijdelijke organisatorische verbanden instellen tussen de afdelingen dan wel clusters (zowel tussen afdelingen/clusters ressorterend binnen hetzelfde organisatieonderdeel als organisatieonderdeel overstijgend).

Artikel 3 Organistiestructuur Crisisbeheersing

 • 1.

  Onder de algemeen directeur ressorteert de afdeling Crisisbeheersing met uitzondering van de aansturing voor de taken met betrekking tot de geneeskundige hulpverlening.

 • 2.

  De in lid 1 genoemde afdeling staat ieder onder leiding van een afdelingshoofd.

 • 3.

  De afdeling omvat twee clusters:

  • a.

   Vakbekwaamheid, evalueren en operationele inzetten;

  • b.

   Beleid, planvorming, evenementen en informatiemanagement.

 • 4.

  De in de lid 3 genoemde clusters staan ieder onder leiding van een clusterhoofd.

Artikel 4 Organisatiestructuur Brandweer Fryslân

 • 1.

  Onder de directeur/commandant Brandweer ressorteren een viertal afdelingen:

  • a.

   Noordwest;

  • b.

   Noordoost;

  • c.

   Zuidoost;

  • d.

   Zuidwest.

 • 2.

  Tussen de directeur/commandant Brandweer en de in lid 1 van dit artikel aangehaalde afdelingen is een cluster staf gepositioneerd.

 • 3.

  Binnen de vier afdelingen wordt, onder leiding van afdelingshoofden, invulling gegeven aan de uit te voeren brandweerzorgtaken.

 • 4.

  In elke afzonderlijke afdeling, zoals beschreven in lid 3 van dit artikel, wordt aan de ‘koude’ taakvelden risicobeheersing, vakbekwaamheid, planvorming en materieelbeheer invulling en uitvoering gegeven binnen vier gelijknamige clusters (dit ter voorbereiding op het ‘warme’ taakveld incidentbestrijding). Afdeling Noordwest omvat voorts een cluster 24-uursdienst. Ieder cluster staat, voor zover daartoe noodzaak bestaat, onder leiding van een clusterhoofd.

 • 5.

  De in lid 4 van dit artikel aangehaalde clusterhoofden zijn ieder verantwoordelijk voor het functioneren van gemiddeld 5 tot 6 uitrukploegen (welke onder leiding staan van een ploegleider).

 • 6.

  Tussen de in lid 3 van dit artikel aangehaalde afdelingshoofden en de in lid 4 van dit artikel aangehaalde clusterhoofden is een staf gepositioneerd.

Artikel 5 Organisatiestructuur Bedrijfsvoering

 • 1.

  De directeur Bedrijfsvoering geeft direct leiding aan de stafmedewerker(s) bedrijfsvoering en het cluster communicatie;

 • 2.

  Onder de directeur Bedrijfsvoering, ressorteren twee afdelingen:

  • a.

   afdeling Informatie & Facilitaire Services;

  • b.

   afdeling Financiën en Personeel & Organisatie.

 • 3.

  De in lid 2 aangehaalde afdelingen, staan ieder onder leiding van een afdelingshoofd.

 • 4.

  Direct onder het afdelingshoofd Informatie & Facilitaire Services is beleid en inkoop gepositioneerd.

 • 5.

  Direct onder het afdelingshoofd Financiën en Personeel & Organisatie is kwaliteitszorg gepositioneerd.

 • 6.

  De afdeling Informatie & Facilitaire Services, omvat drie clusters:

  • a.

   Huisvesting, vastgoed & services;

  • b.

   ICT;

  • c.

   Informatiemanagement.

 • 7.

  De afdeling Financiën en Personeel & Organisatie omvat een tweetal clusters:

  • a.

   Beheer en Ondersteuning;

  • b.

   Beleid en Advies.

 • 8.

  De in de leden 1,5 en lid 6 van dit artikel aangehaalde clusters staan, voor zover daartoe noodzaak bestaat, ieder onder leiding van een clusterhoofd.

Artikel 6 Organisatiestructuur GGD Fryslân

 • 1.

  De directeur Publieke Gezondheid geeft direct leiding aan de Unit Beleid.

 • 2.

  Onder de directeur Publieke Gezondheid ressorteren vijf afdelingen:

  • a.

   District Noord;

  • b.

   District Zuidoost;

  • c.

   District Zuidwest en

  • d.

   Afdeling Centrale diensten & ondersteuning;

  • e.

   Afdeling Crisisbeheersing, voor zover het betreft de taken met betrekking tot de geneeskundige hulpverlening.

 • 3.

  De onder lid 2 van dit artikel aangehaalde afdelingen, staan ieder onder leiding van een afdelingshoofd.

Artikel 7 Leiding en dagelijks beheer

 • 1.

  Onder de verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur, berust de algemene leiding over de ambtelijke organisatie bij de algemeen directeur.

 • 2.

  De algemeen directeur is belast met de aansturing van de ambtelijke organisatie. Hij is als zodanig bevoegd aanwijzingen te geven aan de directeur/commandant Brandweer, de directeuren Bedrijfsvoering en Publieke Gezondheid, teneinde de kwaliteit en de samenhang van het uit te voeren beleid te waarborgen.

 • 3.

  De algemeen directeur wordt bij zijn werkzaamheden ondersteund door het directieteam.

 • 4.

  Onder de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur, berust de zorg voor de dagelijkse leiding en beheer van de organisatieonderdelen, bij de in lid 2 van dit artikel genoemde directeur/commandant en directeuren. Zij zijn belast met de aansturing van de onder hen ressorterende organisatieonderdelen en zijn als zodanig bevoegd aanwijzingen te geven aan de afdelingshoofden werkzaam binnen het onder hen ressorterende organisatieonderdeel.

 • 5.

  De in lid 2 van dit artikel genoemde directeur/commandant en directeuren, worden bij hun werkzaamheden ondersteund door een MT Brandweer, MT Crisisbeheersing, MT Bedrijfsvoering, respectievelijk MT Gezondheid.

 • 6.

  Onder de verantwoordelijkheid van de in lid 2 van dit artikel genoemde directeur/commandant en directeuren, berust de zorg voor de dagelijkse leiding en beheer van de afdelingen binnen de onder hen ressorterende organisatieonderdelen, bij de afdelingshoofden. De afdelingshoofden zijn als zodanig bevoegd aanwijzingen te geven aan de clusterhoofden voor zover werkzaam binnen de onder hen ressorterende afdeling.

 • 7.

  De algemeen directeur geeft direct leiding aan de concerncontroller en de directiesecretaris. De directiesecretaris geeft direct leiding aan het directiesecretariaat.

 • 8.

  Onder de verantwoordelijkheid van de betreffende afdelingshoofden, berust de zorg voor de dagelijkse leiding en beheer van de clusters bij de clusterhoofden.

 • 9.

  Mocht het in art. 2 lid 6, 7 en 8 van dit besluit bepaalde toepassing krijgen, dan zal in voorkomend geval worden bepaald wie er belast is met het dagelijks beheer van het betreffende organisatieonderdeel dan wel het tijdelijke organisatorische verband.

Hoofdstuk 2 Hoofdtaken en verantwoordelijkheden organisatieonderdelen

Artikel 8 Uitwerking en vaststelling taken en verantwoordelijkheden

 • 1.

  Conform de taken en bevoegdheden zoals deze in art. 5 lid 1 t/m 5 van de gemeenschappelijke regeling uiteen gezet zijn, richt het dagelijks bestuur de hoofdtaken en bevoegdheden van de organisatieonderdelen in, zoals aangehaald in art. 2 lid 3 van dit besluit.

 • 2.

  De algemeen directeur kan in overleg met het directieteam de (hoofd) taken en de toedeling daarvan aan de afdelingen en clusters nader preciseren en daartoe aanwijzingen geven. Voorts is de algemeen directeur, in overleg met het directieteam, bevoegd taken te wijzigen en de organisatorische inbedding daarvan te regelen.

 • 3.

  Het directieteam richt functieboeken in op basis van de organisatiestructuur en de door de afdelingen en clusters te verrichten taken en bevoegdheden.

 • 4.

  In de functieboeken is per functiesoort uiteengezet wat de door de functionaris te verrichten taken en bevoegdheden zijn.

 • 5.

  Het dagelijks bestuur stelt de functieboeken vast.

Artikel 9 Taken en verantwoordelijkheden Bedrijfsvoering

De taak van het organisatieonderdeel Bedrijfsvoering is gericht op het verzorgen van ondersteunende diensten ten aanzien van de uitvoering van de taken van de overige organisatieonderdelen binnen de veiligheidsregio (het secundaire arbeidsproces).

Artikel 10 Taken en verantwoordelijkheden afdeling Crisisbeheersing

De afdeling Crisisbeheersing is verantwoordelijk voor de multidisciplinaire voorbereiding op/planvorming rampenbestrijding en crisisbeheersing, inclusief de geneeskundige hulpverlening. Naast het coördineren van de gemeentelijke maatregelen op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing heeft de afdeling ook tot taak:

 • a.

  Het (doen) opstellen en bijhouden van de geregionaliseerde draaiboeken voor de gemeentelijke processen.

 • b.

  Het opzetten en beheren van gemeenschappelijke pools (expertteams) van ambtenaren voor met name benoemde functies ten behoeve van de lokale uitvoering van de gemeentelijke processen.

 • c.

  Het aanbieden van een opleidings- en oefenprogramma en het registreren van de geoefendheid van de ambtenaren die in de hiervoor aangehaalde pools participeren.

 • d.

  Het aanbieden van een opleidings- en oefenprogramma ten behoeve van de medewerkers van de deelnemende gemeenten met een taak in de bevolkingszorg.

 • e.

  Het verrichten van diensten op basis van een overeenkomst.

Artikel 11 Taken en verantwoordelijkheden Brandweer Fryslân

 • 1.

  De taak van het organisatieonderdeel Brandweer Fryslân is gericht op het zorg dragen voor:

  • a.

   Het voorkomen, beperken en bestrijden van brand.

  • b.

   Het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen, anders dan bij brand.

  • c.

   Het waarschuwen van de bevolking voor gevaarlijke situaties (brand, giftige stoffen).

  • d.

   Het verkennen van gevaarlijke stoffen en het ontsmetten van de omgeving.

  • e.

   Het adviseren van andere overheden en organisaties op het gebied van brandpreventie en brandbestrijding, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand (en al hetgeen daarmee verband houdt) en de preventie en bestrijding van ongevallen met gevaarlijke stoffen.

  • f.

   Het uitvoeren van taken bij rampen en crises in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing.

  • g.

   Het verrichten van diensten op basis van een overeenkomst.

Artikel 12 Taken en verantwoordelijkheden GGD Fryslân

 • 1.

  Met uitzondering van de taak, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder h. van de Wet publieke gezondheid (prenatale voorlichting aanstaande ouders) voert GGD Fryslân alle bij of krachtens de Wet publieke gezondheid aan gemeenten opgedragen taken uit. GGD Fryslân is daarmee belast met:

  • a.

   de bevordering van de zorg voor de totstandkoming en de continuïteit van en de samenhang binnen de publieke gezondheidszorg;

  • b.

   de bevordering van de afstemming tussen publieke en curatieve gezondheidszorg;

  • c.

   de bevordering van de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen;

  • d.

   de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg;

  • e.

   de uitvoering van de ouderengezondheidszorg;

  • f.

   de uitvoering van de algemene infectieziektebestrijding.

 • 2.

  GGD Fryslân draagt zorg voor het schouwen van lijken overeenkomstig artikel 4 van de Wet op de lijkbezorging.

 • 3.

  GGD Fryslân is bevoegd tot het verrichten van diensten op basis van een overeenkomst.

Hoofdstuk 3 Functies

Artikel 13 De algemeen directeur (secretaris)

 • 1.

  Is eindverantwoordelijk voor de juiste en eenduidige werking van de ambtelijke organisatie. Geeft vanuit de gedachte van integraal management leiding aan de ambtelijke organisatie (met inbegrip van de ontwikkeling van de organisatie)

 • 2.

  Maakt met de directeuren en het afdelingshoofd Crisisbeheersing afspraken over de invulling, de uitvoering en de verantwoording van de aan hen opgedragen taken en verantwoordelijkheden.

 • 3.

  Is (als secretaris) verantwoordelijk voor de advisering van de bestuursorganen van de Veiligheidsregio. De secretaris draagt als zodanig zorg voor een doelmatige ondersteuning van het algemeen en het dagelijks bestuur. Al dan niet uit eigen beweging, zorgt de secretaris ervoor dat deze besturen over de informatie beschikken die zij nodig achten teneinde een goede invulling te geven aan hun functie.

 • 4.

  In aansluiting op het in lid 3 van dit artikel bepaalde, is de algemeen directeur eindverantwoordelijk voor de compleetheid en integraliteit van de ambtelijke advisering.

 • 5.

  Wijst de secretarissen van de agenda- en bestuurscommissies Veiligheid en Gezondheid aan.

 • 6.

  Is eindverantwoordelijk voor het benoemen/schorsen en ontslaan van het personeel van de ambtelijke organisatie, met uitzondering van de leden van het directieteam.

 • 7.

  Stemt af met de partners van de veiligheidsregio ten behoeve van de taken met betrekking tot de rampen- en crisisbeheersing.

 • 8.

  Borgt verbinding met de deelnemende gemeenten en is eindverantwoordelijk voor de bestuurlijke contacten.

 • 9.

  Is eindverantwoordelijk voor (het organiseren van) het uitvoeren van de taken overeenkomstig art. 5 lid 1 t/m 5 van de gemeenschappelijke regeling en het verzorgen van diensten overeenkomstig art. 6 van de gemeenschappelijke regeling en de inzet en beheer van de daarvoor beschikbaar gestelde middelen (legt hierover verantwoording af aan het bestuur).

 • 10.

  Is eindverantwoordelijk voor het voorbereiden en uitvoeren van de beslissingen van het dagelijks bestuur.

 • 11.

  Is eindverantwoordelijk voor het namens het dagelijks bestuur voorbereiden van de besluiten van het algemeen bestuur en de uitvoering van de besluiten na vaststelling in het algemeen bestuur.

 • 12.

  Is eindverantwoordelijk voor het voorbereiden en uitvoeren van beslissingen van de Agendacommissie Gezondheid.

 • 13.

  Is eindverantwoordelijk voor het namens de Agendacommissie Gezondheid voorbereiden van de besluiten van de Bestuurscommissie Gezondheid en de uitvoering van de besluiten na vaststelling in de Bestuurscommissie Gezondheid.

 • 14.

  Is eindverantwoordelijk voor het voorbereiden en uitvoeren van beslissingen van de Agendacommissie Veiligheid.

 • 15.

  Is eindverantwoordelijk voor het namens de Agendacommissie Veiligheid voorbereiden van de besluiten van de Bestuurscommissie Veiligheid en de uitvoering van de besluiten na vaststelling in de Bestuurscommissie Veiligheid.

   

  Bevoegdheden

 • 16.

  De algemeen directeur verkrijgt zijn bevoegdheden ten aanzien van het invulling kunnen geven aan de aan hem toegewezen verantwoordelijkheden en taken middels de mandaatbesluiten van het dagelijks bestuur (bijlage B) en van de agendacommissies Gezondheid en Veiligheid.

 • 17.

  De aan de algemeen directeur gemandateerde bevoegdheden worden gemandateerd, vast te leggen in separate besluiten, aan de in artikel 6 lid 2 genoemde directeur/commandant en directeuren, alsmede aan het afdelingshoofd Crisisbeheersing.

 • 18.

  Ten aanzien van de vertegenwoordiging van de veiligheidsregio in en buiten rechte, is de algemeen directeur bevoegd al dan niet in te stemmen (mee te tekenen) als het gaat om de besteding van - of het aangaan van - een verplichting van € 100.000,-- of hoger (met het verstrekken van financieringen en garantstellingen wordt in ieder geval niet ingestemd).

   

  Randvoorwaarden

 • 19.

  De algemeen directeur voert zijn taken en verantwoordelijkheden uit in het kader van de realisering van de wettelijk vastgestelde taken en verantwoordelijkheden van Veiligheidsregio Fryslân.

 • 20.

  De uitvoering van de aan de algemeen directeur opgedragen taken en verantwoordelijkheden wordt beperkt door de grenzen van het geformuleerde beleid, relevante kaders, richtlijnen, verordeningen, besluiten en regelingen die binnen Veiligheidsregio Fryslân van kracht zijn.

 • 21.

  Indien een voorgesteld besluit financiële consequenties heeft, dient de vastgestelde begroting van de veiligheidsregio daarin te voorzien. Dit behoudens calamiteiten.

 • 22.

  De uitvoering van de aan de algemeen directeur opgedragen taken en verantwoordelijkheden, vindt plaats namens en onder de verantwoordelijkheid van het ter zake bevoegde bestuursorgaan van de Veiligheidsregio Fryslân.

   

  Vervanging

 • 23.

  De algemeen directeur wordt bij diens afwezigheid vervangen door de directeur Bedrijfsvoering.

 • 24.

  Bij afwezigheid van zowel de algemeen directeur als de directeur Bedrijfsvoering wordt de algemeen directeur vervangen door de directeur Publieke Gezondheid.

Artikel 14 Directeur/commandant Brandweer

 • 1.

  Is verantwoordelijk voor de juiste, eenduidige, werking van het organisatieonderdeel Brandweer Fryslân. Geeft vanuit de gedachte van integraal management leiding aan het organisatieonderdeel Brandweer Fryslân (met inbegrip van de ontwikkeling van het organisatieonderdeel).

 • 2.

  Is verantwoordelijk voor de compleetheid en integraliteit van de ambtelijke advisering ten aanzien van de taken behorend tot het organisatieonderdeel Brandweer Fryslân.

 • 3.

  Is eindverantwoordelijk voor het benoemen, schorsen en ontslaan van het personeel van het organisatieonderdeel Brandweer Fryslân.

 • 4.

  Kan worden belast met de functionele leiding als het gaat om de uitvoering van organisatieonderdeel -overstijgende programma's/projecten.

 • 5.

  Is lid van het directieteam en ondersteunt de algemeen directeur als zodanig bij de uitvoering van de opgedragen taken.

 • 6.

  Is adviseur van de agenda- en bestuurscommissie Veiligheid.

 • 7.

  Vertegenwoordigt het organisatieonderdeel Brandweer Fryslân in extern overleg en onderhoudt ten aanzien daarvan contacten met de deelnemende gemeenten.

 • 8.

  Is verantwoordelijk voor (het organiseren van) het uitvoeren van de taken overeenkomstig artikel 5 lid 1 en lid 5 van de gemeenschappelijke regeling en de inzet en beheer van de daarvoor beschikbaar gestelde middelen, voor zover opgedragen aan het organisatieonderdeel Brandweer Fryslân.

 • 9.

  Is verantwoordelijk voor het voorbereiden en uitvoeren van beslissingen van het dagelijks bestuur met betrekking tot het organisatieonderdeel Brandweer Fryslân

 • 10.

  Is verantwoordelijk voor het namens het dagelijks bestuur voorbereiden van de besluiten van het algemeen bestuur en de uitvoering van de besluiten na vaststelling in het algemeen bestuur met betrekking tot het organisatieonderdeel Brandweer Fryslân

 • 11.

  Is verantwoordelijk voor het voorbereiden en uitvoeren van beslissingen van de Agendacommissie Veiligheid met betrekking tot het organisatieonderdeel Brandweer Fryslân.

 • 12.

  Is verantwoordelijk voor het namens de Agendacommissie Veiligheid voorbereiden van de besluiten van de Bestuurscommissie Veiligheid en de uitvoering van de besluiten na vaststelling in de Bestuurscommissie Veiligheid.

   

  Bevoegdheden

 • 13.

  De directeur/commandant Brandweer verkrijgt zijn bevoegdheden ten aanzien van het invulling kunnen geven aan de aan hem toegewezen verantwoordelijkheden en taken, rechtstreeks uit de wet en voorts middels het artikel 13 lid 17 genoemde mandaatbesluit.

 • 14.

  De directeur/commandant Brandweer is bevoegd de maatregelen te nemen die hij nodig acht voor de uitvoering van de aan zijn organisatieonderdeel opgedragen taken en verantwoordelijkheden (met in achtneming van hetgeen in lid 16 t/m lid 21 van dit artikel is bepaald).

 • 15.

  De directeur/commandant Brandweer is bevoegd tot het doen van uitgaven voor zijn organisatieonderdeel binnen de vastgestelde begroting, dit met dien verstande dat voor de besteding van - of het aangaan van - een verplichting van € 100.000,-- of hoger instemming van de algemeen directeur is vereist.

   

  Randvoorwaarden

 • 16.

  De directeur/commandant Brandweer voert zijn taken en verantwoordelijkheden uit in het kader van de realisering van de wettelijk vastgestelde taken en verantwoordelijkheden van Veiligheidsregio Fryslân.

 • 17.

  De uitvoering van de aan de directeur/commandant Brandweer opgedragen taken en verantwoordelijkheden, wordt beperkt door de grenzen van het geformuleerde beleid, relevante kaders, richtlijnen, verordeningen, besluiten en regelingen die binnen Veiligheidsregio Fryslân van kracht zijn.

 • 18.

  Indien een voorgesteld besluit financiële consequenties heeft, dient de vastgestelde begroting van de veiligheidsregio daarin te voorzien. Dit behoudens calamiteiten.

 • 19.

  De uitvoering van de aan de directeur/commandant Brandweer opgedragen taken en verantwoordelijkheden, vindt plaats namens en onder verantwoordelijkheid van de algemeen directeur.

 • 20.

  De directeur/commandant Brandweer rapporteert periodiek aan de algemeen directeur over de kwantiteit en kwaliteit van de door zijn organisatieonderdeel geleverde producten, in relatie tot de begroting en andere plannen.

   

  Vervanging

 • 21.

  De directeur/commandant Brandweer wordt bij diens afwezigheid vervangen door de directeur Publieke Gezondheid (wat betreft niet operationele taken)

 • 22.

  Bij afwezigheid van zowel de directeur/commandant Brandweer als de directeur Publieke Gezondheid wordt de directeur Brandweer vervangen door de directeur Bedrijfsvoering.

Artikel 15 Directeur Publieke Gezondheid

 • 1.

  Is verantwoordelijk voor de juiste, eenduidige, werking van het organisatieonderdeel GGD Fryslân. Geeft vanuit de gedachte van integraal management leiding aan het organisatieonderdeel GGD Fryslân (met inbegrip van de ontwikkeling van het organisatieonderdeel).

 • 2.

  Is verantwoordelijk voor de compleetheid en integraliteit van de ambtelijke advisering ten aanzien van de taken behorend tot het organisatieonderdeel GGD Fryslân.

 • 3.

  Is eindverantwoordelijk voor het benoemen, schorsen en ontslaan van het personeel van het organisatieonderdeel GGD Fryslân.

 • 4.

  Kan worden belast met de functionele leiding als het gaat om de uitvoering van organisatieonderdeel -overstijgende programma's/projecten.

 • 5.

  Is lid van het directieteam en ondersteunt de algemeen directeur als zodanig bij de uitvoering van de opgedragen taken.

 • 6.

  Is adviseur van de agenda- en bestuurscommissie Veiligheid en Gezondheid.

 • 7.

  Vertegenwoordigt het organisatieonderdeel GGD Fryslân in extern overleg en onderhoudt ten aanzien daarvan contacten met de deelnemende gemeenten.

 • 8.

  Is verantwoordelijk voor (het organiseren van) het uitvoeren van de taken overeenkomstig art. 5 lid 2 t/m 4 van de gemeenschappelijke regeling en de inzet en beheer van de daarvoor beschikbaar gestelde middelen, voor zover opgedragen aan het organisatieonderdeel GGD Fryslân.

 • 9.

  Is medisch eindverantwoordelijk. Dienaangaande is de directeur Publieke Gezondheid bevoegd nadere regels te stellen over de verantwoordelijkheden voor het geneeskundig handelen binnen een of meer afdelingen.

 • 10.

  Is verantwoordelijk voor het voorbereiden en uitvoeren van beslissingen van het dagelijks bestuur, met betrekking tot het organisatieonderdeel GGD Fryslân.

 • 11.

  Is verantwoordelijk voor het namens het dagelijks bestuur voorbereiden van de besluiten van het algemeen bestuur en de uitvoering van de besluiten na vaststelling in het algemeen bestuur, met betrekking tot het organisatieonderdeel GGD Fryslân.

 • 12.

  Is verantwoordelijk voor het voorbereiden en uitvoeren van beslissingen van de Agendacommissie Gezondheid, met betrekking tot het organisatieonderdeel GGD Fryslân.

 • 13.

  De directeur Publieke Gezondheid is verantwoordelijk voor het namens de Agendacommissie Gezondheid voorbereiden van de besluiten van de Bestuurscommissie Gezondheid en de uitvoering van de besluiten na vaststelling in de Bestuurscommissie Gezondheid.

   

  Bevoegdheden

 • 14.

  De directeur Publieke Gezondheid verkrijgt zijn bevoegdheden ten aanzien van het invulling kunnen geven aan de aan hem toegewezen verantwoordelijkheden en taken, rechtstreeks uit de wet en voorts middels het in artikel 13 lid 17 genoemde mandaatbesluit.

 • 15.

  De directeur Publieke Gezondheid is bevoegd de maatregelen te nemen die hij nodig acht voor de uitvoering van de aan zijn organisatieonderdeel opgedragen taken en verantwoordelijkheden (met in achtneming van hetgeen in lid 17 t/m lid 22 van dit artikel is bepaald).

 • 16.

  De directeur Publieke Gezondheid is bevoegd tot het doen van uitgaven voor zijn organisatieonderdeel binnen de vastgestelde begroting, dit met dien verstande dat voor de besteding van - of het aangaan van - een verplichting van € 100.000,-- of hoger instemming van de algemeen directeur is vereist.

   

  Randvoorwaarden

 • 17.

  Voert de taken en verantwoordelijkheden uit in het kader van de realisering van de wettelijk vastgestelde taken en verantwoordelijkheden van Veiligheidsregio Fryslân.

 • 18.

  De uitvoering van de aan de directeur Publieke Gezondheid opgedragen taken en verantwoordelijkheden, wordt beperkt door de grenzen van het geformuleerde beleid, relevante kaders, richtlijnen, verordeningen, besluiten en regelingen die binnen Veiligheidsregio Fryslân van kracht zijn.

 • 19.

  Indien een voorgesteld besluit financiële consequenties heeft, dient de vastgestelde begroting van de veiligheidsregio daarin te voorzien. Dit behoudens calamiteiten.

 • 20.

  De uitvoering van de aan de directeur Publieke Gezondheid opgedragen taken en verantwoordelijkheden, vindt plaats namens en onder verantwoordelijkheid van de algemeen directeur.

 • 21.

  De directeur Publieke Gezondheid rapporteert periodiek aan de algemeen directeur over de kwantiteit en kwaliteit van de door zijn organisatieonderdeel geleverde producten, in relatie tot de begroting en andere plannen.

   

  Vervanging

 • 22.

  De directeur Publieke Gezondheid wordt bij diens afwezigheid vervangen door de directeur/commandant Brandweer (wat betreft niet operationele taken)

 • 23.

  Bij afwezigheid van zowel de directeur Publieke Gezondheid als de directeur/commandant Brandweer wordt de directeur Publieke Gezondheid vervangen door de directeur Bedrijfsvoering.

Artikel 16 Directeur Bedrijfsvoering

 • 1.

  Is verantwoordelijk voor de juiste, eenduidige, werking van het organisatieonderdeel Bedrijfsvoering. Geeft vanuit de gedachte van integraal management leiding aan het organisatieonderdeel Bedrijfsvoering (met inbegrip van de ontwikkeling van het organisatieonderdeel).

 • 2.

  Is verantwoordelijk voor de compleetheid en integraliteit van de ambtelijke advisering ten aanzien van de taken behorend tot het organisatieonderdeel Bedrijfsvoering.

 • 3.

  Is eindverantwoordelijk voor het benoemen, schorsen en ontslaan van het personeel van het organisatieonderdeel Bedrijfsvoering.

 • 4.

  Kan worden belast met de functionele leiding als het gaat om de uitvoering van organisatieonderdeel -overstijgende programma's/projecten.

 • 5.

  Is lid van het directieteam en ondersteunt de algemeen directeur als zodanig bij de uitvoering van de opgedragen taken.

 • 6.

  Is adviseur van het dagelijks en algemeen bestuur.

 • 7.

  Is verantwoordelijk voor (het organiseren van) het uitvoeren van de ondersteunende diensten (het secundaire arbeidsproces) ter zake van de taken overeenkomstig art. 5 lid 1 t/m 5 van de gemeenschappelijke regeling en de inzet en beheer van de daarvoor beschikbaar gestelde middelen, voor zover opgedragen aan het organisatieonderdeel Bedrijfsvoering.

 • 8.

  De directeur Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor het voorbereiden en uitvoeren van beslissingen van het dagelijks bestuur, met betrekking tot het organisatieonderdeel Bedrijfsvoering.

 • 9.

  De directeur Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor het namens het dagelijks bestuur voorbereiden van de besluiten van het algemeen bestuur en de uitvoering van de besluiten na vaststelling in het algemeen bestuur, met betrekking tot het organisatieonderdeel Bedrijfsvoering.

   

  Bevoegdheden

 • 10.

  De directeur Bedrijfsvoering verkrijgt zijn bevoegdheden ten aanzien van het invulling kunnen geven aan de aan hem toegewezen verantwoordelijkheden en taken, middels het in artikel 13 lid 17 genoemde mandaatbesluit.

 • 11.

  De directeur Bedrijfsvoering is bevoegd de maatregelen te nemen die hij nodig acht voor de uitvoering van de aan zijn organisatieonderdeel opgedragen taken en verantwoordelijkheden (met in achtneming van hetgeen in lid 12 t/m lid 17 van dit artikel is bepaald).

 • 12.

  De directeur Bedrijfsvoering is bevoegd tot het doen van uitgaven voor zijn organisatieonderdeel binnen de vastgestelde begroting, dit met dien verstande dat voor de besteding van - of het aangaan van - een verplichting van € 100.000,-- of hoger instemming van de algemeen directeur is vereist.

   

  Randvoorwaarden

 • 13.

  De directeur Bedrijfsvoering voert zijn taken en verantwoordelijkheden uit in het kader van de realisering van de wettelijk vastgestelde taken en verantwoordelijkheden van Veiligheidsregio Fryslân.

 • 14.

  De uitvoering van de aan de directeur Bedrijfsvoering opgedragen taken en verantwoordelijkheden, wordt beperkt door de grenzen van het geformuleerde beleid, relevante kaders, richtlijnen, verordeningen, besluiten en regelingen die binnen Veiligheidsregio Fryslân van kracht zijn.

 • 15.

  Indien een voorgesteld besluit financiële consequenties heeft, dient de vastgestelde begroting van de veiligheidsregio daarin te voorzien. Dit behoudens calamiteiten.

 • 16.

  De uitvoering van de aan de directeur Bedrijfsvoering opgedragen taken en verantwoordelijkheden, vindt plaats namens en onder verantwoordelijkheid van de algemeen directeur.

 • 17.

  De directeur Bedrijfsvoering rapporteert periodiek aan de algemeen directeur over de kwantiteit en kwaliteit van de door zijn organisatieonderdeel geleverde producten, in relatie tot de begroting en andere plannen.

   

  Vervanging

 • 18.

  De directeur Bedrijfsvoering wordt bij diens afwezigheid vervangen door de algemeen directeur.

 • 19.

  Bij afwezigheid van zowel de directeur Bedrijfsvoering als de algemeen directeur wordt de directeur Bedrijfsvoering vervangen door de directeur Publieke Gezondheid.

Artikel 17 Afdelingshoofd

 • 1.

  Is verantwoordelijk voor de juiste werking van de onder hem ressorterende afdeling. Geeft vanuit de gedachte van integraal management leiding aan de onder hem ressorterende afdeling (met inbegrip van de ontwikkeling van de afdeling).

 • 2.

  Is verantwoordelijk voor de compleetheid en integraliteit van de ambtelijke advisering ten aanzien van de taken behorend tot de betreffende afdeling.

 • 3.

  Is verantwoordelijk voor het benoemen, schorsen en ontslaan van het personeel behorend tot de betreffende afdeling.

 • 4.

  Is belast met de personele zorg van de afdeling.

 • 5.

  Kan worden belast met de functionele leiding als het gaat om de uitvoering van afdelingsoverstijgende programma's/projecten.

 • 6.

  Is lid van het MT behorend tot het organisatieonderdeel waaronder de afdeling ressorteert en ondersteunt de betreffende directeur als zodanig bij de uitvoering van de opgedragen taken, met name ten aanzien van taken van de onder hem ressorterende afdeling.

 • 7.

  Is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van de taken die aan zijn afdeling zijn opgedragen (alsmede de onderlinge afstemming daarvan) en de inzet en het beheer van de daarvoor beschikbaar gestelde middelen.

 • 8.

  Is belast met productverantwoordelijkheid en in het verlengde daarvan, als budgethouder, verantwoordelijk voor de besteding van de aan hem toegewezen budgetten.

 • 9.

  Ziet toe op de ontwikkeling en uitvoering van projecten, stelt hiertoe prioriteiten en kaders vast.

 • 10.

  Is verantwoordelijk en aanspreekbaar ten aanzien van de voorbereiding en uitvoering van het afdelingsplan. Legt daaromtrent periodiek verantwoording af aan de betreffende directeur.

 • 11.

  Toetst voorstellen op tijdigheid, juistheid, volledigheid, juridische- en financiële rechtmatigheid, doelmatigheid, doeltreffendheid en haalbaarheid.

   

  Bevoegdheden

 • 12.

  De afdelingshoofden verkrijgen hun bevoegdheden ten aanzien van het invulling kunnen geven aan de aan hen toegewezen verantwoordelijkheden middels de in artikel 13 lid 17 genoemde mandaatbesluiten.

 • 13.

  Is bevoegd tot het doen van uitgaven voor zijn afdeling binnen de vastgestelde begroting, met dien verstande dat voor de besteding van of het aangaan van een verplichting van € 50.000,-- of hoger, instemming van de directeur van het organisatieonderdeel waartoe de afdeling behoort vereist is.

 • 14.

  Is bevoegd de maatregelen te nemen die hij nodig acht voor de uitvoering van de aan zijn afdeling opgedragen taken en verantwoordelijkheden (met in achtneming van hetgeen in lid 16 t/m lid 21 van dit artikel is bepaald).

 • 15.

  Het aanwijzen van een budgetbeheerder voor een product, die dan als enige en namens het afdelingshoofd verplichtingen kan aangaan voor dat product.

   

  Randvoorwaarden

 • 16.

  Voert de taken en verantwoordelijkheden uit in het kader van de realisering van de wettelijk vastgestelde taken en verantwoordelijkheden van Veiligheidsregio Fryslân.

 • 17.

  De uitvoering van de aan de afdelingshoofden opgedragen taken en verantwoordelijkheden, wordt beperkt door de grenzen van het geformuleerde beleid, relevante kaders, richtlijnen, verordeningen, besluiten en regelingen die binnen Veiligheidsregio Fryslân van kracht zijn.

 • 18.

  Indien een voorgesteld besluit financiële consequenties heeft, dient de vastgestelde begroting van de veiligheidsregio daarin te voorzien. Dit behoudens calamiteiten.

 • 19.

  De uitvoering van de aan de afdelingshoofden opgedragen taken en verantwoordelijkheden, vindt plaats namens en onder verantwoordelijkheid van de betreffende directeur.

 • 20.

  De afdelingshoofden rapporteren periodiek aan de betreffende directeur over de kwantiteit en kwaliteit van de door hun afdeling geleverde producten, in relatie tot de begroting en andere plannen.

   

  Vervanging

 • 21.

  Bij afwezigheid van de afdelingshoofden is horizontale vervanging het uitgangspunt.

Artikel 18 Clusterhoofd

 • 1.

  Onder de verantwoordelijkheid van het afdelingshoofd, is het clusterhoofd belast met de zorg voor de juiste werking van de onder hem ressorterende cluster. Geeft operationeel leiding aan het onder hem ressorterende cluster (met inbegrip van de ontwikkeling van het cluster).

 • 2.

  Is verantwoordelijk voor de compleetheid en integraliteit van de ambtelijke advisering ten aanzien van de taken behorend tot de betreffende cluster.

 • 3.

  Kan worden belast met de operationele leiding als het gaat om de uitvoering van cluster- overschrijdende programma's/projecten.

 • 4.

  Ondersteunt het afdelingshoofd bij de uitvoering van de opgedragen taken, voor zover gelieerd aan de taken van de betreffende cluster.

 • 5.

  Oefent controle uit op de kwantiteit en de kwaliteit van de geleverde producten.

 • 6.

  Is onder toezicht van het afdelingshoofd belast met het voorbereiden/uitvoeren van beleidsmatige aangelegenheden.

 • 7.

  Ziet toe op de uitvoering van projecten, stelt hiertoe prioriteiten en kaders vast.

 • 8.

  Signaleert, inventariseert en beoordeelt relevante ontwikkelingen op het vakgebied en vertaalt deze naar het beleidsterrein/beleidsterreinen van het cluster.

   

  Bevoegdheden

 • 9.

  De clusterhoofden verkrijgen hun bevoegdheden ten aanzien van het invulling kunnen geven aan de aan hen toegewezen verantwoordelijkheden middels de in artikel 13 lid 17 genoemde mandaatbesluiten.

 • 10.

  Is bevoegd de maatregelen te nemen die hij nodig acht voor de uitvoering van de aan zijn afdeling opgedragen taken en verantwoordelijkheden (met in achtneming van hetgeen in lid 12 t/m lid 17 van dit artikel is bepaald).

 • 11.

  Aan het clusterhoofd worden in beginsel geen personele, organisatorische en/of financiële taken overgelaten. Door het afdelingshoofd kunnen personele, organisatorische en/of financiële taken worden gemandateerd aan de clusterhoofden.

   

  Randvoorwaarden

 • 12.

  Voert de taken en verantwoordelijkheden uit in het kader van de realisering van de wettelijk vastgestelde taken en verantwoordelijkheden van Veiligheidsregio Fryslân;

 • 13.

  De uitvoering van de aan de clusterhoofden opgedragen taken en verantwoordelijkheden, wordt beperkt door de grenzen van het geformuleerde beleid, relevante kaders, richtlijnen, verordeningen, besluiten en regelingen die binnen Veiligheidsregio Fryslân van kracht zijn;

 • 14.

  Indien een voorgesteld besluit financiële consequenties heeft, dient de vastgestelde begroting van de veiligheidsregio daarin te voorzien. Dit behoudens calamiteiten.

 • 15.

  De uitvoering van de aan de clusterhoofden opgedragen taken en verantwoordelijkheden, vindt plaats namens en onder verantwoordelijkheid van het afdelingshoofd.

 • 16.

  De clusterhoofden rapporteren periodiek aan het afdelingshoofd over de kwantiteit en kwaliteit van de door hun afdeling geleverde producten, in relatie tot de begroting en andere plannen.

   

  Vervanging

 • 17.

  Bij afwezigheid van de clusterhoofden is horizontale vervanging het uitgangspunt.

Artikel 19 Taken en verantwoordelijkheden concerncontroller

 • 1.

  De concerncontroller houdt toezicht op de administratieve organisatie en op de uitvoering van de interne controle.

 • 2.

  De concerncontroller is verantwoordelijk voor de inrichting en executie van risicomanagement. Hiervoor ontwerpt en implementeert hij een proces om bedrijfsrisico’s te inventariseren, te duiden en te beheersen. Het uitvoeren van interne audits maakt hiervan onderdeel uit.

 • 3.

  De concerncontroller heeft tot taak het opstellen en actueel houden van de controleverordening, het controleplan, de verordening op de auditcommissie en de nota weerstandsvermogen.

 • 4.

  De concerncontroller voorziet de voorstellen aan het directieteam, het dagelijks bestuur en de agendacommissies van een advies betreffende rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid. Hij voert daartoe zo nodig overleg met de verantwoordelijk ambtena(a)r(en).

 • 5.

  In de advisering aan het bestuur neemt de concerncontroller een eigenstandige positie in.

Artikel 20 Taken en verantwoordelijkheden directiesecretaris

 • 1.

  Stukken die worden aangeboden ter besluitvorming in het DT toetst de directiesecretaris op bestuurlijke en juridische juistheid. Ook toetst hij de consistentie met eerdere besluiten.

 • 2.

  Aan het einde van het ambtelijke vaststellingsproces denkt en schrijft de directiesecretaris mee, ter ondersteuning van de algemeen directeur.

 • 3.

  De directiesecretaris toetst alle bestuursstukken en zorgt ervoor dat de stukken geheel bestuurlijk verantwoord zijn.

 • 4.

  Voor juridische zaken is de directiesecretaris het aanspreekpunt.

 • 5.

  De directiesecretaris is procesverantwoordelijk voor de opstelling van het (overkoepelende) meerjarenbeleidsplan Veiligheidsregio Fryslân.

Hoofdstuk 4 Overleg- en adviesgremia

Artikel 21 Clusteroverleg

 • 1.

  De clusterhoofden voeren periodiek werkoverleg met de functionarissen werkzaam binnen de onder hen ressorterende cluster.

 • 2.

  In het clusteroverleg is aandacht voor (opsomming is niet uitputtend):

  • -

   Terugkoppeling van informatie uit clusteroverstijgende overleggen.

  • -

   Afstemming van werkzaamheden.

  • -

   De aandachtspunten die het clusterhoofd in verband met de vertegenwoordiging van de beleidstaak of beleidstaken die binnen het cluster centraal staan, in het afdelingsoverleg mee zal nemen.

Artikel 22 Afdelingsoverleg

 • 1.

  De afdelingshoofden voeren periodiek werkoverleg met de clusterhoofden werkzaam binnen de onder hen ressorterende afdeling. Het overleg wordt voorgezeten door het afdelingshoofd.

 • 2.

  In het afdelingsoverleg is aandacht voor (opsomming is niet uitputtend):

  • -

   Terugkoppeling van informatie uit afdelingsoverstijgende overleggen.

  • -

   Afstemming van werkzaamheden.

  • -

   De aandachtspunten die het afdelingshoofd in verband met de vertegenwoordiging van de beleidstaak of beleidstaken die binnen het de afdeling centraal staan, in het MT van het betreffende organisatieonderdeel mee zal nemen.

Artikel 23 Management teams (MT)

 • 1.

  Veiligheidsregio Fryslân kent vier MT’s: MT Brandweer, MT Bedrijfsvoering, MT Crisisbeheersing en MT Gezondheid.

 • 2.

  De in lid 1 van dit artikel aangehaalde MT's, met uitzondering van het MT Crisisbeheersing, worden gevormd door de afdelingshoofden die onder de in art. 2 lid 3 onder sub b t/m d genoemde organisatieonderdelen ressorteren. De MT's worden voorgezeten door de directeuren van de betreffende organisatieonderdelen. Het MT Crisisbeheersing wordt gevormd door de betreffende clusterhoofden en voorgezeten door de algemeen directeur.

 • 3.

  De secretarissen van de in lid 1 genoemde MT’s worden door de betreffende directeuren aangewezen.

 • 4.

  Het MT Brandweer Fryslân, ondersteunt de directeur Brandweer bij de uitvoering van de opgedragen taken, waaronder:

  • a.

   Voorbereiden bestuurlijke vaststelling visie en strategie Brandweer Fryslân.

  • b.

   Voorbereiden (meerjaren)beleidsplan en beleidsbegroting met betrekking tot Brandweer Fryslân.

  • c.

   Voorbereiden verantwoordingsdocumenten met betrekking tot Brandweer Fryslân.

  • d.

   Bespreken vergaderstukken van de agendacommissie Veiligheid.

  • e.

   Bespreken voortgang uitvoering taken Brandweer Fryslân.

 • 5.

  Het MT Gezondheid, ondersteunt de directeur Publieke Gezondheid bij de uitvoering van de opgedragen taken, waaronder:

  • a.

   Voorbereiden bestuurlijke vaststelling visie en strategie GGD Fryslân.

  • b.

   Voorbereiden (meerjaren)beleidsplan en beleidsbegroting met betrekking tot GGD Fryslân.

  • c.

   Voorbereiden verantwoordingsdocumenten met betrekking tot GGD Fryslân.

  • d.

   Bespreken vergaderstukken van de agendacommissie Gezondheid.

  • e.

   Bespreken voortgang uitvoering taken GGD Fryslân.

 • 6.

  Het MT Crisisbeheersing ondersteunt de algemeen directeur bij de uitvoering van de opgedragen taken, waaronder:

  • a.

   Voorbereiden bestuurlijke vaststelling visie en strategie Crisisbeheersing.

  • b.

   Voorbereiden (meerjaren)beleidsplan en beleidsbegroting met betrekking tot Crisisbeheersing.

  • c.

   Voorbereiden verantwoordingsdocumenten met betrekking tot Crisisbeheersing.

  • d.

   Bespreken vergaderstukken van de agendacommissie Veiligheid en de directie Crisisbeheersing;

  • e.

   Bespreken voortgang uitvoering taken Crisisbeheersing.

 • 7.

  Het MT Bedrijfsvoering, ondersteunt de directeur Bedrijfsvoering bij de uitvoering van de opgedragen taken, waaronder:

  • a.

   Voorbereiden bestuurlijke vaststelling visie en strategie Bedrijfsvoering.

  • b.

   Voorbereiden (meerjaren)beleidsplan en beleidsbegroting met betrekking tot Bedrijfsvoering.

  • c.

   Voorbereiden verantwoordingsdocumenten met betrekking tot Bedrijfsvoering.

  • d.

   Bespreken vergaderstukken ten behoeve van het dagelijks bestuur.

  • e.

   Bespreken voortgang uitvoering taken Bedrijfsvoering.

Artikel 24 Directieteam (DT)

 • 1.

  Het dagelijks bestuur benoemt, schorst en ontslaat de leden van het directieteam voor zover wettelijke bepalingen dit toestaan.

 • 2.

  Van het in lid 1 van dit artikel bepaalde is uitgezonderd de benoeming van de directeur Publieke Gezondheid (wordt op grond van art. 14 Wet publieke gezondheid door het algemeen bestuur benoemd).

 • 3.

  De leden van het directieteam zijn de directieleden:

  • a.

   algemeen directeur (optredend als voorzitter);

  • b.

   directeur/commandant Brandweer;

  • c.

   directeur Publieke Gezondheid;

  • d.

   directeur Bedrijfsvoering.

 • 4.

  Het directieteam ondersteunt de algemeen directeur bij de uitvoering van de opgedragen taken waaronder:

  • a.

   Voorbereiden bestuurlijke vaststelling visie en strategie Veiligheidsregio Fryslân.

  • b.

   Voorbereiden/afstemmen bestuurlijke vaststelling (meerjaren) beleidsplan en beleidsbegroting.

  • c.

   Voorbereiden/afstemmen bestuurlijke vaststelling verantwoordings-documenten.

  • d.

   Afstemmen/toetsen agenda en vergaderstukken van het dagelijks bestuur en de agendacommissies Gezondheid en Veiligheid.

  • e.

   Afstemmen voortgang uitvoering opgedragen taken Veiligheidsregio Fryslân.

Artikel 25 Ondernemingsraad (OR)

 • 1.

  Aan art. 2 lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden wordt uitvoering gegeven door voor Veiligheidsregio Fryslân een ondernemingsraad in te stellen.

 • 2.

  De algemeen directeur treedt op als bestuurder als bedoeld in de Wet op de ondernemingsraden en overlegt als zodanig met de ondernemingsraad wanneer daar (al dan niet gebaseerd op een wettelijke verplichting) aanleiding toe is.

Artikel 26 Directie Crisisbeheersing

 • 1.

  De permanente leden van de directie crisisbeheersing zijn:

  • a.

   de algemeen directeur van Veiligheidsregio Fryslân (voorzitter);

  • b.

   de directeur Publieke Gezondheid Fryslân;

  • c.

   de directeur/commandant Brandweer Fryslân;

  • d.

   de politiechef eenheid Noord- Nederland;

  • e.

   de Coördinerend Gemeentelijk Functionaris.

 • 2.

  De Directie crisisbeheersing is met name belast met het voorbereiden van en het toezicht houden op de uitvoering van bestuursbesluiten ten aanzien van de samenwerking in het kader van de (multidisciplinaire) rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Hoofdstuk 5 Bevoegdheidstoedeling en besluitvormingsproces

Paragraaf 5.1 Bevoegdheidstoedeling

Artikel 27 Algemeen bestuur ten opzichte van het dagelijks bestuur

 • 1.

  Het algemeen bestuur verkrijgt zijn bevoegdheden bij of krachtens wettelijk voorschrift en voorts bij of krachtens de gemeenschappelijke regeling.

 • 2.

  Op grond van art. 8 lid 2 van de gemeenschappelijke regeling en op grond van art. 10:3 lid 1 Awb, kan het algemeen bestuur besluiten tot een verdere toedeling van bevoegdheden aan het dagelijks bestuur.

 • 3.

  Op grond van het in lid 2 van dit artikel bepaalde, heeft het algemeen bestuur bevoegdheden aan het dagelijks bestuur gemandateerd (neergelegd in het 'Mandaatbesluit ten behoeve van het dagelijks bestuur Veiligheidsregio Fryslân', waarnaar op deze plaats wordt verwezen).

Artikel 28 Algemeen bestuur ten opzichte van de bestuurscommissies Veiligheid en Gezondheid

 • 1.

  De bestuurscommissie Veiligheid heeft een taakstelling overeenkomstig een algemeen bestuur van een veiligheidsregio (beleidsinhoudelijk).

 • 2.

  Ten behoeve van hetgeen in lid 1 van dit artikel is bepaald, mandateert het algemeen bestuur aan de bestuurscommissie Veiligheid haar beslissingsbevoegdheid ten aanzien van de taken zoals bedoeld in art. 5 lid 1 en lid 5 van de gemeenschappelijke regeling aan de bestuurscommissie Veiligheid (neergelegd in het 'Mandaatbesluit bestuurscommissie Veiligheid', waarnaar op deze plaats wordt verwezen).

 • 3.

  De bestuurscommissie Gezondheid heeft een taakstelling overeenkomstig een algemeen bestuur van een (zelfstandige) GGD (beleidsinhoudelijk).

 • 4.

  Ten behoeve van hetgeen in lid 3 van dit artikel is bepaald, mandateert het algemeen bestuur aan de bestuurscommissie Gezondheid haar beslissingsbevoegdheid ten aanzien van de taken zoals bedoeld in art. 5 lid 2 t/m 4 van de gemeenschappelijke regeling aan de bestuurscommissie Gezondheid (neergelegd in het 'Mandaatbesluit bestuurscommissie Gezondheid', waarnaar op deze plaats wordt verwezen).

Artikel 29 Dagelijks bestuur ten opzichte van de agendacommissies Veiligheid en Gezondheid

 • 1.

  De agendacommissie Veiligheid heeft een taakstelling overeenkomstig een dagelijks bestuur van een veiligheidsregio (beleidsinhoudelijk).

 • 2.

  Ten behoeve van hetgeen in lid 1 van dit artikel is bepaald, mandateert het dagelijks bestuur haar bevoegdheden zoals neergelegd in art. 11 lid 1 sub a en sub b van de gemeenschappelijke regeling aan de agendacommissie Veiligheid. Dit met dien verstande, dat de aangehaalde bevoegdheden ter zake van de taken zoals neergelegd in art. 5 lid 1 en lid 5 van de gemeenschappelijke regeling uitgeoefend worden. Voorts worden de bevoegdheden, anders dan in de betreffende bepalingen van de gemeenschappelijke regeling is opgenomen, uitgeoefend ten behoeve van de bestuurscommissie Veiligheid (neergelegd in het 'Mandaatbesluit agendacommissie Veiligheid', waarnaar op deze plaats wordt verwezen).

 • 3.

  De agendacommissie Gezondheid heeft een taakstelling overeenkomstig een dagelijks bestuur van een (zelfstandige) GGD (beleidsinhoudelijk).

 • 4.

  Ten behoeve van hetgeen in lid 3 van dit artikel is bepaald, mandateert het dagelijks bestuur haar bevoegdheden zoals neergelegd in art. 11 lid 1 sub a en sub b van de gemeenschappelijke regeling aan de agendacommissie Gezondheid. Dit met dien verstande, dat de aangehaalde bevoegdheden ter zake van de taken zoals neergelegd in art. 5 lid 2 t/m 4 van de gemeenschappelijke regeling uitgeoefend worden. Voorts worden de bevoegdheden, anders dan in de betreffende bepalingen van de gemeenschappelijke regeling is opgenomen, uitgeoefend ten behoeve van de bestuurscommissie Gezondheid (neergelegd in het 'Mandaatbesluit agendacommissie Gezondheid', waarnaar op deze plaats wordt verwezen).

 • 5.

  Het in lid 1 t/m 4 van dit artikel bepaalde, brengt met zich mee dat het dagelijks bestuur zijn bevoegdheden zoals die zijn neergelegd in art. 11 lid 1 sub a en sub b van de gemeenschappelijke regeling, zelf behoudt ten behoeve van het voorbereiden van de vergaderingen van het algemeen bestuur en de uitvoering van de besluiten van het algemeen bestuur.

Artikel 30 Dagelijks bestuur/agendacommissies ten opzichte van de algemeen directeur

 • 1.

  Het dagelijks bestuur mandateert zijn bevoegdheid ten aanzien van art. 11 van de gemeenschappelijke regeling ter zake van taken zoals bedoeld in art. 5 lid 1 t/m 5 van de gemeenschappelijke regeling aan de algemeen directeur (evenals art. 6 van de gemeenschappelijke regeling).

 • 2.

  De agendacommissies mandateren hun bevoegdheden ten aanzien van de uitvoering van besluiten van de bestuursorganen, zoals neergelegd in art. 11 lid 1 sub a en b van de gemeenschappelijke regeling, aan de algemeen directeur.

Artikel 31 De algemeen directeur ten opzichte van de organisatieonderdelen

 • 1.

  De bevoegdheden zoals de algemeen directeur deze heeft verkregen (overeenkomstig hetgeen bepaald in art. 29 lid 3 van dit besluit) worden middels een viertal mandaatbesluiten zo laag mogelijk in de ambtelijke organisatie neergelegd .

 • 2.

  In de in lid 1 van dit artikel aangehaalde mandaten leggen de bevoegdheden van de algemeen directeur neer bij de directeuren van de organisatieonderdelen en het afdelingshoofd Crisisbeheersing.

Artikel 32 Voorwaarden bevoegdheidsverdeling

De voorwaarden waaronder de bevoegdheidsverdeling plaatsvindt, zijn in de betreffende mandaatbesluiten opgenomen.

Artikel 33 Volmacht en machtiging

Volmacht en machtiging zijn als zodanig niet in de mandaatbesluiten ten behoeve van de bevoegdheidsverdeling te onderscheiden, maar maken daar wel onderdeel van uit.

Paragraaf 5.2 Bottom-up besluitvormingsproces

Artikel 34 Agendavorming

Alle voorstellen vanuit de MT’s (zoals die in art. 22 lid 1 van deze verordening zijn genoemd), waarvoor een bestuurlijk besluit noodzakelijk is, worden besproken in het directieteam en van daaruit doorgeleid naar het bestuur.

Hoofdstuk 6 Financiële organisatie

Artikel 35 Financiële verordening

Het algemeen bestuur stelt de financiële verordening ex art. 212 Gemeentewet vast.

Artikel 36 Treasurybesluit

 • 1.

  Het dagelijks bestuur stelt het treasurybesluit vast. Het treasurybesluit beschrijft de regels die gelden ten aanzien van - het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op - het financiële vermogen, de financiële geldstromen, de financiële posities en de daaraan verbonden risico's.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur is belast met de uitvoering van het treasurybesluit en rapporteert hierover richting het algemeen bestuur.

Artikel 37 Directeur Bedrijfsvoering

 • 1.

  De directeur Bedrijfsvoering is eindverantwoordelijk voor:

  • a.

   opstellen van het meerjarig financieel kader;

  • b.

   opstellen van de ontwerpbeleidsbegroting;

  • c.

   opstellen van de viermaandelijkse bestuursrapportages;

  • d.

   opstellen van de ontwerpjaarrekening;

  • e.

   opstellen van de financiële verordening, treasurystatuut, de nota reserves en voorzieningen en het onderhoudsplan gebouwen;

  • f.

   de tijdigheid, volledigheid, juistheid en toereikendheid van de onder zijn verantwoordelijkheid gevoerde administraties en de verstrekte informatie.

 • 2.

  De directeur Bedrijfsvoering is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het beheren en doen beleggen van overtollige financiële middelen en het aantrekken van financiële middelen bij een tekort. Hij voert de aan hem toegewezen taken uit binnen de kaders van de "Wet financiering decentrale overheden", de "Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden", het "Besluit leningvoorwaarden decentrale overheden", het "Treasurybesluit Veiligheidsregio Fryslân" en voorts de financiële verordening opgesteld ex art. 212 Gemeentewet.

 • 3.

  De directeur Bedrijfsvoering is eindverantwoordelijk voor het tijdig nemen van de vereiste invorderingsmaatregelen en van de wettelijke vervolgmaatregelen bij het in gebreke blijven van debiteuren.

 • 4.

  De financiële administratie is op dusdanige wijze ingericht dat zij dienstbaar is voor (en gericht is op het waarborgen van):

  • a.

   Het sturen en beheersen van activiteiten en processen.

  • b.

   Het verstrekken van informatie ten aanzien van de ontwikkelingen rondom activa en passiva.

  • c.

   Het verstrekken van informatie voor het maken van kostencalculaties.

  • d.

   Het bevorderen van rechtmatigheid en doelmatigheid.

  • e.

   Het afleggen van verantwoording over het gevoerde beheer in relatie tot de gestelde doeleinden, de begroting en ter zake geldende wet- en regelgeving.

Hoofdstuk 7 Beleidsvoorbereiding, begrotingscyclus, budgettoedeling en rekening

Artikel 38 Beleidsvoorbereiding

 • 1.

  Elke aangelegenheid wordt in beginsel voorbereid door het organisatieonderdeel tot wiens taak deze aangelegdheid behoort.

 • 2.

  Wanneer een aangelegenheid zich uitstrekt over de taakgebieden van meerdere organisatieonderdelen en de behandeling daarvan niet is opgedragen aan een tijdelijk organisatorisch verband dan wel eenheid, wijst het directieteam een organisatieonderdeel aan die hiervoor primair verantwoordelijk is (de primair verantwoordelijke directeur draagt daarmee zorg voor een geïntegreerde voorbereiding van het beleid).

 • 3.

  Het in lid 2 van dit artikel bepaalde, is van overeenkomstige toepassing indien een aangelegenheid zich uitstrekt over de taken van meerdere afdelingen van een organisatieonderdeel en de behandeling van de aangelegenheid niet is opgedragen aan een binnen dat organisatieonderdeel ingesteld tijdelijk organisatorisch verband. De directeur van het betreffende organisatieonderdeel wijst in voorkomend geval een afdeling aan die primair verantwoordelijk is voor de voorbereiding van de aangelegenheid.

 • 4.

  Ten aanzien van aangelegenheden van politieke en/of bestuurlijke importantie geeft het dagelijks bestuur, dan wel de agendacommissie Veiligheid, dan wel de agendacommissie Gezondheid, een kader aan in de vorm van een bestuursopdracht voor de wijze waarop door de ambtelijke organisatie een dergelijke aangelegenheid moet worden voorbereid.

Artikel 39 Begrotingscyclus

 • 1.

  In het verkiezingsjaar voor de gemeenteraad stelt het algemeen bestuur het meerjarenbeleidsplan vast. Het meerjarenbeleidsplan omvat voor een periode van 4 jaar de beoogde maatschappelijke effecten van de aan de veiligheidsregio overgedragen taken. De totstandkoming van het meerjarenbeleidsplan volgt de wettelijk procedure voor de vaststelling van de programmabegroting.

 • 2.

  Jaarlijks stelt het algemeen bestuur de kadernota vast. In de nota wordt op basis van de realisatie van de beoogde effecten in het afgelopen jaar en de actuele ontwikkelingen het kader geschetst voor het komende jaar. De kadernota vormt daarmee de basis voor de op te stellen programmabegroting voor het daarop volgend jaar. Ook de totstandkoming van de kadernota volgt de wettelijk procedure voor de vaststelling van de programmabegroting.

 • 3.

  In vervolg op de kadernota stelt het algemeen bestuur de programmabegroting vast. De procedure voor de totstandkoming van de programmabegroting is wettelijk vastgelegd.

 • 4.

  De programmabegroting is het kader voor de door de agendacommissies vast te stellen productbegroting.

Artikel 40 Budgettoedeling en begrotingsuitvoering

 • 1.

  Op basis van de door het algemeen bestuur vastgestelde programmabegroting (met beoogde maatschappelijke effecten) en de vastgestelde (meerjaren)beleidsplannen stellen de afdelingshoofden, in afstemming met de overige afdelingen van het betreffende organisatieonderdeel, de afdelings(jaar,)plannen op. In de afdelingsplannen worden de te realiseren output (resultaten) in relatie met de beoogde effecten SMART omschreven.

 • 2.

  De afdelingsplannen zijn de bouwstenen voor de door de agendacommissies vast te stellen productbegroting.

 • 3.

  De afdelingsplannen worden zodanig ingericht dat samenhang tussen strategische organisatiedoelstellingen en de vertaling daarvan naar afdelingsresultaten zichtbaar is.

 • 4.

  De budgetten, inclusief investeringskredieten worden door de algemeen directeur toegewezen aan de directeuren en het afdelingshoofd Crisisbeheersing op basis van de vastgestelde productbegroting.

Artikel 41 Budgetbevoegdheden en plichten

De budgetbevoegdheden, verplichtingen en taken van de budgethouders zijn vastgelegd in de "Regeling budgethouderschap Veiligheidsregio Fryslân".

Artikel 42 Verantwoording en décharge

 • 1.

  De directeuren en het afdelingshoofd Crisisbeheersing leggen per vier maanden verantwoording af middels MARAP-gesprekken aan de algemeen directeur over de uitvoering van het afdelingsplan en de uitputting van de ter beschikking gestelde budgetten en investeringskredieten.

 • 2.

  Op basis van de in lid 1 genoemde gesprekken legt de algemeen directeur een conceptbestuursrapportage voor aan de agenda- en bestuurscommissies voor een inhoudelijke toetsing en vervolgens aan het dagelijks bestuur.

 • 3.

  Na vaststelling legt het dagelijks bestuur verantwoording af aan het algemeen bestuur met het aanbieden van de bestuursrapportage met daarin opgenomen een prognose van het resultaat van het betreffende jaar.

 • 4.

  Het dagelijks bestuur biedt, in overeenstemming met de door het algemeen bestuur gegeven richtlijnen en de relevante wettelijke bepalingen, na afloop van het boekjaar (twaalf maanden) aan het algemeen bestuur de jaarrekening en het jaarverslag aan.

 • 5.

  Met de vaststelling van de jaarrekening verleent het algemeen bestuur het dagelijks bestuur décharge met betrekking tot het gevoerde beleid en beheer.

Hoofdstuk 8 Juridische rechtmatigheid

Artikel 43 Juridische rechtmatigheid

 • 1.

  De directiesecretaris treedt op als juridisch controller en draagt, onder de eindverantwoordelijkheid van de algemeen directeur (onverminderd de verantwoordelijkheid van de overige leden van het directieteam ) de zorg voor:

  • a.

   Het toetsen van voorstellen richting het dagelijks bestuur en de agendacommissies en overeenkomsten van de Veiligheidsregio met derden op juridische rechtmatigheid.

  • b.

   Het gevraagd en ongevraagd geven van (bestuursrechtelijk) advies aan het bestuur en de leden van het directieteam en de afdelingen.

  • c.

   Het opstellen van richtlijnen ten behoeve van de afdelingen voor het toetsen van voorstellen aan het dagelijks bestuur en de agendacommissies en het toetsen van door de Veiligheidsregio te verrichten rechtshandelingen op juridische rechtmatigheid.

  • d.

   Het actueel houden van de gemeenschappelijke regeling en de daarbij behorende bestuurlijke verordeningen.

  • e.

   Het ontwerpen en actueel houden van de mandaatbesluiten (en het bijhouden van een register).

  • f.

   De behandeling van bezwaar- en beroepschriften.

  • g.

   Het inschakelen van externe expertise bij onderwerpen die een specifieke deskundigheid vragen.

Artikel 44 Juridische rechtmatigheid afdelingen

 • 1.

  Een afdelingshoofd draagt, onder de verantwoordelijkheid van de directeur van het organisatieonderdeel waaronder de afdeling ressorteert, de zorg voor:

  • a.

   De implementatie en de juiste toepassing (waaronder handhaving) van gemeentelijke-, nationale-, en Europese wet- en regelgeving door de onder zijn afdeling ressorterende functionarissen.

  • b.

   De toetsing van voorstellen van zijn afdeling aan het dagelijks bestuur en de agendacommissies, zo nodig in overleg met de directiesecretaris, op juridische rechtmatigheid en risico’s.

  • c.

   Het tijdig signaleren van de behoefte aan externe expertise bij de directiesecretaris.

  • d.

   Het tijdig signaleren van relevante ontwikkelingen op het gebied van wetgeving, jurisprudentie, beleidsregels enzovoort en deze vertalen naar het (bestaande) beleid.

Artikel 45 Controleverordening

Het algemeen bestuur stelt de controleverordening ex art. 213 Gemeentewet vast.

Hoofdstuk 9 Citeertitel, overgangs- en slotbepalingen

Artikel 46 Citeertitel

Dit organisatiebesluit kan worden aangehaald als ‘Organisatieverordening Veiligheidsregio Fryslân, 18 juni 2015’.

Artikel 47 Overgangsbepaling

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2015.

 • 2.

  Op dat moment wordt de organisatieverordening Veiligheidsregio Fryslân, 14 november 2013 ingetrokken.

Artikel 48 Slotbepaling

In alle gevallen waarin dit besluit niet voorziet, beslist het dagelijks bestuur.

Leeuwarden, 18 juni 2015

Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Fryslân.

De secretaris, de heer W.K. Kleinhuis

De voorzitter, de heer F.J.M. Crone