Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Fryslân

Compensatie hardheidsclausule reiskosten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Fryslân
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingCompensatie hardheidsclausule reiskosten
CiteertitelCompensatie hardheidsclausule reiskosten
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-201623-06-2016geen wijziging

23-06-2016

Blad Gemeenschappelijke Regeling, 2016, 326

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

COMPENSATIE HARDHEIDSCLAUSULE REISKOSTEN

Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Fryslân;

 

gelezen het voorstel van 23 juni 2016 (bijlage bij agendapunt 4);

 

gelet op artikel 9 van de Regeling Reis- en verblijfkosten Veiligheidsregio Fryslân;

 

BESLUIT:

 

de Compensatie Hardheidsclausule Reiskosten als volgt vast te stellen:

 • 1.

  De volgende begripsbepalingen zijn van toepassing in het kader van dit besluit:

  • a.

   netto maandinkomen:

   het netto inkomen per maand in de peilmaand juli 2015, hierbij worden alle declaraties, uitbetaling meer-uren etc. niet meegerekend.

  • b.

   bedrag financiële achteruitgang reiskosten:

   op basis van de reisbewegingen in de referteperiode 1 juli 2015 – 1 juli 2016 wordt uitgerekend welk bedrag voor reiskosten de medewerker zou hebben ontvangen volgens de in juni 2015 geldende regeling, rekening houdend met de regel dat op kantoordagen geen reiskosten gedeclareerd konden worden. Dit fictieve bedrag wordt verminderd met de werkelijke ontvangen reiskosten (zowel de gedeclareerde dienstreizen als de vergoeding woonwerk-verkeer) en het voordeel van fiscalisering van de reiskosten (ongeacht of daadwerkelijk gebruik is gemaakt van de fiscaliseringsregeling). Het bedrag wordt eenmalig bepaald over de referteperiode. Dit bedrag staat vast en wordt niet geïndexeerd.

    

 • 2.

  De medewerker heeft gedurende 3 jaar recht op een compensatie als het bedrag van de financiële achteruitgang reiskosten per maand 3% of meer is van het netto maandinkomen.

   

 • 3.

  De compensatie is het deel van de achteruitgang dat uitstijgt boven de 3%.

   

 • 4.

  De compensatie wordt als volgt afgebouwd:

  • a.

   over de periode juli 2015 - juni 2016: 75% van de compensatie;

  • b.

   over de periode juli 2016 - juni 2017: 50% van de compensatie;

  • c.

   over de periode juli 2017 – juni 2018: 25% van de compensatie.

    

 • 5.

  Om aanspraak te kunnen maken op de onder 2 genoemde compensatie, dient de medewerker voor 1 januari 2015 in dienst te zijn getreden.

   

 • 6.

  Indien een medewerker aanspraak heeft op de onder 2 genoemde compensatie, maar hij gaat voor 1 juli 2018 uit dienst, dan ontvangt de medewerker de vergoeding voor het desbetreffende jaar naar rato per maand.

   

 • 7.

  Indien in de periode van 1 juli 2015 – 1 juli 2018 de standplaats, het huisadres of het aantal werkdagen wijzigt, zal de compensatie worden herrekend, tenzij door deze wijziging de afstand woonwerk-verkeer toeneemt of het aantal werkdagen toeneemt.

   

 • 8.

  De compensatie wordt uitbetaald in september 2016, juli 2017 en juli 2018.

   

 • 9.

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Compensatie Hardheidsclausule Reiskosten”.

 

Aldus vastgesteld door het Dagelijks Bestuur op 23 juni 2016,

Voorzitter, de heer F.J.M. Crone

Secretaris, de heer W.K. Kleinhuis