Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Fryslân

Intrekking Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân 18 november 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Fryslân
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingIntrekking Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân 18 november 2020
Citeertitel
Vastgesteld doorgeattribueerde functionaris
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-2020nieuwe regeling

01-12-2020

bgr-2020-1221

Tekst van de regeling

Intitulé

Intrekking Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân 18 november 2020

De voorzitter van de veiligheidsregio Fryslân,

 

gelet op artikel 176 van de Gemeentewet en artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s;

 

gelet op de aanwijzing van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, van 30 november 2020, nummer 1790564-215027-PDC19;

 

constaterende dat hiermee een intensieve en bijzondere periode wordt afgesloten waarin de voorzitters van de Veiligheidsregio, verenigd in het Veiligheidsberaad, een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de bestrijding van Covid 19;

 

besluit:

 

Artikel 1

Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân 18 november 2020 wordt ingetrokken.

 

Artikel 2

Dit besluit wordt bekendgemaakt op www.veiligheidsregiofryslan.nl en treedt in werking met ingang van 1 december 2020.

Artikel 3

 

Dit besluit wordt aangehaald als: Intrekking Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 18 november 2020.

 

Vastgesteld op 1 december 2020 te Leeuwarden om 18.00 uur

 

De voorzitter van de veiligheidsregio Fryslân,

mr. S. van Haersma Buma