Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Fryslân

Intrekking aanwijzingsbesluit ambtenaren noodverordening coronavirus VRF

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Fryslân
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingIntrekking aanwijzingsbesluit ambtenaren noodverordening coronavirus VRF
Citeertitel
Vastgesteld doorgeattribueerde functionaris
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-2020nieuwe regeling

01-12-2020

bgr-2020-1222

Tekst van de regeling

Intitulé

Intrekking aanwijzingsbesluit ambtenaren noodverordening coronavirus VRF

De voorzitter van de VRF,

 

Overwegende, dat hij op 26 maart 2020 op grond van de Noodverordening COVID-19 VRF diverse ambtenaren van verschillende gemeenten in Fryslân heeft aangewezen als toezichthouder, om toezicht te kunnen houden op de naleving van die verordening;

 

Overwegende, dat op 1 december 2020 de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 in werking is getreden, waardoor de grondslag voor aanwijzing van de toezichthouders is weggevallen;

 

Gelet op artikel 4 van de Noodverordening COVID-19 VRF en de Tijdelijke wet maatregelen covid-19;

 

BESLUIT:

 

I. In te trekken het aanwijzingsbesluit d.d. 26 maart 2020;

II. Te bepalen dat dit besluit in werking treedt direct na bekendmaking, door plaatsing op de website van de VRF.

 

De voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân,

Mr. S. van Haersma Buma