Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weert

Besluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Weert houdende regels omtrent mandaat, machtiging en volmacht voor contractmanagers

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeert
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Weert houdende regels omtrent mandaat, machtiging en volmacht voor contractmanagers
CiteertitelMandaat, machtiging en volmacht voor contractmanager(s)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is tevens vastgesteld door de burgemeester van de gemeente Weert.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet
 2. artikel 171 van de Gemeentewet
 3. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
 4. artikel 60 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek
 5. Jeugdwet
 6. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 7. Aanbestedingswet 2012
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020nieuwe regeling

15-06-2019

gmb-2019-201036

DJ-762756

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Weert houdende regels omtrent mandaat, machtiging en volmacht voor contractmanagers

De contractmanagers Midden-Limburg West en hun vervanging mandaat, machtiging en volmacht te verlenen voor een aantal taken behorende bij de functie in relatie tot de lopende basis- en/of uitvoeringsovereenkomsten.

 

G e l e t o p:

 • -

  Gemeentewet, artikel 160, lid 1, onder e, ‘Aangaan privaatrechtelijke rechtshandeling van de gemeente’;

 • -

  Gemeentewet, artikel 171, lid 1 en 2, ‘Vertegenwoordiging van de gemeente’;

 • -

  Algemene wet bestuursrecht, Afdeling 10.1.1 ‘Mandaat’;

 • -

  Burgerlijk wetboek, artikel 3:60 ‘Volmacht’ (zie bijlage 1 wettelijke bepalingen) en· gemeentelijke bevoegdheidsregeling voor mandaat en volmacht;

 • -

  Jeugdwet;

 • -

  Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);

 • -

  De gewijzigde (vanaf 1 juli 2016) Aanbestedingswet 2012.

 

Vanaf het contractjaar 2020, ten behoeve van de uitvoering van de functie ’contractmanager’ in het kader van het Sociaal Domein (Wmo en Jeugdwet) Midden Limburg West voor de hierna genoemde bevoegdheden mandaat, machtiging en volmacht te verlenen, aan:

 • -

  J.J.M. Verheesen en A.M.P. Raemaekers

en ter hun vervanging:

 • -

  A.H. Poell en J. Brouwer

 

Bevoegdheden:

 • 1.

  Het beoordelen van aangeboden offertes in het kader van inkoop;

 • 2.

  Het onderhandelen met aanbieders over tarieven van profielen en producten, mits dit binnen de vastgestelde tariefgrenzen valt;

 • 3.

  Het voeren van oriënterende gesprekken met aanbieders over tarieven die buiten de vastgestelde tariefgrenzen vallen;

 • 4.

  Het geven van reacties op vragen vanuit aanbieders en ketenpartners over een contract en daaraan gerelateerde zaken;

 • 5.

  Het (doen) verzenden van nieuwsberichten over onder meer algemene bepalingen uit het contract, uitvoeringsgerichte afspraken en financiële rapportages (waaronder jaarverslagen en productieverantwoordingen) aan aanbieders en ketenpartners;

 • 6.

  Het maken van (individuele) afspraken met gecontracteerde partijen, in het belang van jeugdigen/cliënten, mits dit binnen de gecontracteerde (tarief)afspraken valt en past binnen het vastgesteld beleid;

 • 7.

  Het maken van afspraken en het opstellen van addenda met gecontracteerde partijen over extra voorwaarden en producten buiten de bestaande contracten maar passend binnen het vastgesteld beleid;

 • 8.

  Het, in het belang van jeugdigen, maken van afwijkende afspraken met aanbieders waaronder het geven van akkoord op buiten contractuele plaatsing voor Gespecialiseerde Jeugdhulp en Crisishulp Jeugd, wanneer dit op grond van het woonplaatsbeginsel noodzakelijk is;

 • 9.

  Het sluiten van een uitvoeringsovereenkomst met een niet door de regio Midden-Limburg West gesubsidieerde Gecertificeerde Instelling indien de rechter voor de uitvoering van een maatregel JB / JR een niet gesubsidieerde Gecertificeerde Instelling heeft aangewezen, waarbij de inhoud van de geldende subsidieregeling JB en JR leidend is.

 

Buiten contractuele plaatsing buiten het woonplaatsbeginsel:

 • 1.

  Als buiten het woonplaatsbeginsel sprake is van bijzondere omstandigheden die noodzaken tot het maken van afspraken met niet gecontracteerde partijen voor plaatsing Gespecialiseerde Jeugdhulp, Crisishulp Jeugd en Wmo wordt door het college zelf een besluit genomen na voorafgaande inhoudelijk gemotiveerde advisering door de lokale beleidsadviseur / beleidsmedewerker ondersteunt door de contractmanager.

Aldus besloten te Weert

Datum: 25 juni 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert

De burgemeester

de secretaris

De burgemeester van de gemeente Weert,