Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Werk en Inkomen Lekstroom

Verordening voor periodiek onderzoek door het dagelijks bestuur naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Werk en Inkomen Lekstroom gevoerde bestuur.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWerk en Inkomen Lekstroom
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingVerordening voor periodiek onderzoek door het dagelijks bestuur naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Werk en Inkomen Lekstroom gevoerde bestuur.
CiteertitelVerordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van Werk en Inkomen Lekstroom
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. 213a Gemeentewet
 2. Besluit accountantscontrole decentrale overheden
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-07-201301-01-2013start nieuwe organisatie

20-06-2013

Houten: Houtens Nieuws 3 juli 2013; Lopik: Het Kontakt 26 juni 2013; Nieuwegein: De Molenkruier 3 juli 2013; Vianen: Het Kontakt 25 juni 2013; IJsselstein: Zenderstreeknieuws 3 juli 2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening voor periodiek onderzoek door het dagelijks bestuur naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Werk en Inkomen Lekstroom gevoerde bestuur.

Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Werk en Inkomen Lekstroom;

gelet op artikel 213a van de Gemeentewet en het ‘Besluit accountantscontrole decentrale overheden’,

besluit vast te stellen de

 

Verordening voor periodiek onderzoek door het dagelijks bestuur naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Werk enInkomen Lekstroom gevoerde bestuur

 

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  Doelmatigheid: de mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten worden gerealiseerd met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen.

 • 2.

  Doeltreffendheid: de mate waarin de Gemeenschappelijke Regeling Werk en Inkomen Lekstroom erin slaagt met de geleverde prestaties de gestelde doelen of de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk te bereiken.

Artikel 2. Onderzoeksfrequentie

 • 1.

  Het dagelijks bestuur onderzoekt jaarlijks de doelmatigheid van (onderdelen van) organisatie-eenheden van de Gemeenschappelijke Regeling Werk en Inkomen Lekstroom en de uitvoering van taken door die dienst. Iedere organisatie-eenheid en taak van de dienst wordt minimaal eens in de vier jaren in zijn geheel aan een dergelijke toets onderworpen.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur toetst jaarlijks de doeltreffendheid van minimaal één (deel) van de programma's en paragrafen.

Artikel 3. Onderzoeksplan

 • 1.

  Het dagelijks bestuur zendt ieder jaar uiterlijk voor 31 december een onderzoeksplan naar het algemeen bestuur van de in het erop volgende jaar te verrichten interne onderzoeken naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid.

 • 2.

  In het onderzoeksplan wordt per intern onderzoek globaal aangegeven:

  a. het object van onderzoek;

  b. de reikwijdte van het onderzoek;

  c. de onderzoeksmethode;

  d. doorlooptijd van het onderzoek;

  e. de wijze van uitvoering.

 • 3.

  In het onderzoeksplan wordt aangegeven welke budgetten in de productenraming zijn opgenomen voor de uitvoering van de onderzoeken.

Artikel 4. Voortgang onderzoeken

Het dagelijks bestuur rapporteert in de bedrijfsvoeringsparagraaf van de begroting en jaarstukken over de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid en de uitputting van de bijbehorende budgetten.

Artikel 5. Rapportage en gevolgtrekking

 • 1.

  De uitkomsten van een onderzoek, inclusief reikwijdte, worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en indien nodig aanbevelingen voor verbeteringen.

 • 2.

  Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het dagelijks bestuur indien nodig een plan van verbetering op. De rapportage en het plan van verbetering worden ter kennisgeving aan het algemeen bestuur aangeboden. Het dagelijks bestuur neemt op basis van het plan van verbetering organisatorische maatregelen.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag van bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2013.

Artikel 7. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: "Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van Werk en Inkomen Lekstroom”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Werk en Inkomen Lekstroom gehouden op 20 juni 2013.

de secretaris, de voorzitter,

R. Esser C. van Dalen