Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Werk en Inkomen Lekstroom

Verordening tegemoetkoming kinderopvangtoeslag WIL

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWerk en Inkomen Lekstroom
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingVerordening tegemoetkoming kinderopvangtoeslag WIL
CiteertitelVerordening tegemoetkoming kinderopvangtoeslag WIL
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

1:13 Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-07-201301-05-201313-02-2014Start nieuwe organisatie

20-06-2013

Lopik: Het Kontakt van 25 juni 2013; Vianen: Het Kontakt 25 juni 2013; IJsselstein: Zenderstreeknieuws 3 juli 2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tegemoetkoming kinderopvangtoeslag WIL

Het algemeen bestuur van Werk en Inkomen Lekstroom;

gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 1.13 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;

gezien het voorgenomen besluit van het dagelijks bestuur van 28 februari 2013;

besluit vast te stellen de Verordening tegemoetkoming kinderopvangtoeslag WIL

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet werk en bijstand (Wwb), de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wkkp).

 • 2.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   het bestuur: het dagelijks bestuur Werk en Inkomen Lekstroom;

  • b.

   de Wwb: de Wet werk en bijstand (Wwb);

  • c.

   de Wkkp: de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

Artikel 2 Gemeentelijke doelgroepen

 • 1.

  Aanspraak op een tegemoetkoming kinderopvangtoeslag heeft de ouder die behoort tot

  • a.

   de in artikel 1.6 eerste lid onder c, e, f, en g van de Wkkp genoemde doelgroep of

  • b.

   de doelgroep ‘sociaal medische indicatie’.

 • 2.

  Van een sociaal medische indicatie is sprake als de ouder:

  • a.

   een lichamelijke, zintuiglijke, verstandelijke of psychische beperking heeft of

  • b.

   een kind heeft dat op grond van sociaal medische problematiek kinderopvang nodig heeft om zich goed en gezond te kunnen ontwikkelen.

 • 3.

  Bij het beoordelen of sprake is van een sociaal medische indicatie zoals bedoeld in dit artikel, wordt voorafgaande aan een eventuele toekenning van enige tegemoetkoming advies ingewonnen over de noodzaak van kinderopvang bij een onafhankelijke en voldoende professionele organisatie met voldoende adequate deskundigheid.

Artikel 3 Kosten voor kinderopvang

De aanspraak op een tegemoetkoming kinderopvangtoeslag wordt bepaald door:

 • a.

  het aantal uren kinderopvang per kind per berekeningsjaar en

 • b.

  de voor die kinderopvang te betalen prijs, met inachtneming van de maximum uurprijs en

 • c.

  het soort kinderopvang.

Artikel 4 Maximale uurprijs kinderopvang

 • 1.

  De maximum uurprijs zoals beschreven in artikel 4, eerste lid, van het Besluit kinderopvangtoeslag

 • 2.

  Alle kosten die uitstijgen boven de in dit artikel genoemde maximum uurprijzen komen niet voor vergoeding in aanmerking en komen volledig voor rekening van de ouder(s).

Artikel 5 Maximum aantal uren kinderopvang

Het maximum aantal uren kinderopvang waarvoor een tegemoetkoming kinderopvangtoeslag wordt verstrekt, bedraagt 230 uren per maand per kind voor alle vormen van opvang tezamen.

Artikel 6 Tegemoetkoming kosten kinderopvang

 • 1.

  De tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang bedraagt per maand:

  • a.

   voor de ouder als bedoeld in artikel 2 lid 1 onderdeel a van de verordening met een inkomen tot bijstandsniveau: het verschil tussen de werkelijke kosten van kinderopvang, met inachtneming van de maximale uurtarieven en het maximum aantal uren en de van de belastingdienst ontvangen kinderopvangtoeslag.

  • b.

   voor de ouder als bedoeld in artikel 2 lid 1 onderdeel b van de verordening: het verschil tussen de werkelijke kosten van kinderopvang, met inachtneming van de maximale uurtarieven en het maximum aantal uren en de met toepassing van de kinderopvangtoeslagtabel 2013 behorende bij artikel 6 van het Besluit kinderopvangtoeslag berekende kinderopvangtoeslag.

 • 2.

  De tegemoetkoming wordt verleend voor de periode van een berekeningsjaar.

Artikel 7 Aanvraag

 • 1.

  Een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang wordt aangevraagd bij het bestuur.

 • 2.

  Een aanvraag voor een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang bevat ten minste:

  • a.

   naam, adres en burgerservicenummer van de ouder;

  • b.

   indien van toepassing: naam en burgerservicenummer van de partner en, indien dit een ander adres is dan het adres van de ouder: het adres van de partner;

  • c.

   naam, geboortedatum en burgerservicenummer van het kind of de kinderen waarop de aangevraagde tegemoetkoming betrekking heeft;

  • d.

   een offerte of contract van het kindercentrum of gastouderbureau dat de kinderopvang gaat verzorgen waarin in ieder geval wordt aangegeven: het aantal uren kinderopvang per kind, de kostprijs per uur en de aanvangsdatum van de opvang;

  • e.

   overige gegevens die het bestuur nodig acht om te kunnen besluiten over de aanvraag van de tegemoetkoming.

 • 3.

  Het bestuur kan bepalen dat de aanvraag geschiedt met behulp van een door het bestuur vastgesteld en beschikbaar gesteld aanvraagformulier;

 • 4.

  Indien de ouder een partner heeft, wordt de aanvraag mede ondertekend door de partner.

Artikel 8 Ingangsdatum van de tegemoetkoming

 • 1.

  De tegemoetkoming wordt verleend met ingang van de datum waarop de aanvraag voor de tegemoetkoming door het bestuur in ontvangst is genomen.

 • 2.

  Als op deze datum nog geen kinderopvang plaatsvindt, wordt de tegemoetkoming verleend met ingang van de datum waarop de kinderopvang zal plaatsvinden.

Artikel 9 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslist het dagelijks bestuur Werk en Inkomen.

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 mei 2013 of op de daadwerkelijke startdatum van Werk en Inkomen Lekstroom indien deze later plaatsvindt dan 1 mei 2013.

 • 2.

  Tot 1 januari 2014 is deze verordening ook van toepassing op personen als bedoeld in artikel 1.6 eerste lid onder j die voor de ingangsdatum van deze verordening een tegemoetkoming in de kinderopvangkosten van de gemeente ontvangt.

Artikel 11 Intrekken oude regeling

De beleidsregel tegemoetkoming kinderopvangkosten vervalt gelijktijdig met de inwerkingtreding van onderhavige verordening.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening tegemoetkoming kinderopvangtoeslag WIL.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom, gehouden op 20 juni  2013.

 

de secretaris, de voorzitter,

 

R.Esser C. van Dalen