Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Werk en Inkomen Lekstroom

Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten Werk en Inkomen Lekstroom

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWerk en Inkomen Lekstroom
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAlgemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten Werk en Inkomen Lekstroom
CiteertitelAlgemene inkoopvoorwaarden WIL
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpInkoopvoorwaarden

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2013start nieuwe organisatie

20-06-2013

Houten: Houtens Nieuws van 3 juli 2013, IJsselstein: Zenderstreeknieuws 3 juli 2013, Nieuwegein: De Molenkruier van 3 juli 2013, Lopik: Het Kontakt van 25 juni 2013, Vianen: Het Kontakt 25 jun 2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten Werk en Inkomen Lekstroom

 

 

Inhoudsopgave

I Algemeen

Artikel 1 Definities

Artikel 2 Toepasselijkheid

Artikel 3 Offerte, opdracht en totstandkoming Overeenkomst

II UITVOERING OVEREENKOMST

Artikel 4 Algemene verplichtingen Contractant

Artikel 5 Algemene verplichtingen WIL

Artikel 6 Kwaliteit, keuring en garantie

Artikel 7 Geheimhouding

Artikel 8 Intellectueel eigendom

Artikel 9 Wijziging Overeenkomst

Artikel 10 Uitrusting en materialen

Artikel 11 Tijdstip van nakoming

Artikel 12 Toerekenbare tekortkoming

Artikel 13 Niet toerekenbare tekortkoming

Artikel 14 Aansprakelijkheid en verzekering

Artikel 15 Boete

Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen

III FINANCIËLE BEPALINGEN

Artikel 17 Prijzen, meerwerk en minder werk

Artikel 18 Facturering en betaling

IV BEPALINGEN BETREFFENDE DE LEVERINGEN VAN GOEDEREN

Artikel 19 Leveringen

Artikel 20 Verpakking en transport

Artikel 21 Overdracht van eigendom en risico

V BEPALINGEN BETREFFENDE HET VERRICHTEN VAN DIENSTEN

Artikel 22 Diensten

Artikel 23 Personeel van Contractant

VI EINDE OVEREENKOMST

Artikel 24 Opzegging

Artikel 25 Ontbinding

Artikel 26 Vernietiging

VII OVERIGE

Artikel 27 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Duurzaamheid

Artikel 28 Overige bepalingen

Artikel 29 Toepasselijk recht en geschillen

 

 

I.Algemeen

Artikel 1 Definities

 • -

  Aflevering: het verschaffen van het bezit van de Goederen aan de WIL.

 • -

  Contractant: de in de Overeenkomst genoemde wederpartij van de WIL.

 • -

  Diensten (Dienst): de door de Contractant te verrichten werkzaamheden ten behoeve van een specifieke behoefte van de WIL, niet zijnde werken of leveringen.

 • -

  WIL: de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Samenwerking Sociale Zaken Lekstroomgemeenten (GR Werk en Inkomen Lekstroom), zetelend Onderdoor 25 te Houten.

 • -

  Goederen: alle zaken en alle vermogensrechten in de zin van artikel 3:1 Burgerlijk Wetboek.

 • -

  Contactpersoon: de daartoe aangewezen of fungerende vertegenwoordiger van de WIL of van Contractant.

 • -

  Leveringen (Levering): de aankoop, leasing, huur of huurkoop met of zonder koopoptie van zaken/goederen en/of vermogensrechten ten behoeve van de WIL met inbegrip van de nodige werkzaamheden voor het aanbrengen en installeren van het geleverde door de Contractant.

 • -

  Offerte: een aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek.

 • -

  Offerteaanvraag: een enkelvoudige of meervoudige aanvraag van de WIL voor te verrichten Prestaties of een (Europese) aanbesteding conform de Aanbestedingswet1 en de Europese aanbestedingsrichtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG.

 • -

  Overeenkomst: al hetgeen tussen de WIL en de Contractant is overeengekomen, inclusief daarbij behorende bijlagen.

 • -

  Partijen/Partij: de WIL en/of de Contractant.

 • -

  Personeel van Contractant: de door de Contractant voor de uitvoering van de Overeenkomst in te schakelen personeelsleden of andere hulppersonen die krachtens de Overeenkomst onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zullen zijn.

 • -

  Prestatie: de te verrichten Leveringen en/of Diensten.

 • -

  Werkdag: kalenderdagen behoudens weekenden, algemeen erkende feestdagen in de zin van artikel 3 lid 1 Algemene termijnenwet, plaatselijke feestdagen en door de WIL aangewezen brugdagen.

 • -

  schriftelijk: hieronder wordt mede begrepen faxcommunicatie. Onder schriftelijk wordt niet verstaan e-mail, SMS en overige elektronische communicatie, tenzij de wet anders bepaalt.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 • 2.1

  Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen, offertes en overeenkomsten en maken deel uit van alle overeenkomsten waarbij Contractant zaken en/of diensten van welke aard ook aan de WIL levert.

 • 2.2

  Van deze algemene inkoopvoorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien Partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen (e-mail hier niet onder begrepen).

 • 2.3

  Op alle IT-overeenkomsten die de WIL aangaat, zijn van toepassing de Algemene Rijksvoorwaarden Bij IT-overeenkomsten (ARBIT). In geval van onderlinge onverenigbaarheid met de onderhavige algemene voorwaarden prevaleren laatstgenoemde voorwaarden.

 • 2.4

  Indien een bepaling van deze algemene inkoopvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van kracht blijven en treden Partijen in overleg teneinde een nieuwe bepaling (of bepalingen) ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht worden genomen.

 • 2.5

  Door het indienen van de Offerte wijst de Contractant uitdrukkelijk de toepasselijkheid van zijn algemene voorwaarden af.

 • 2.6

  Alle aanbiedingen en offertes van Contractant gelden als een bindend aanbod aan de WIL, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 • 2.7

  Een overeenkomst komt eerst tot stand na schriftelijke aanvaarding door de WIL.

 • 2.8

  Slechts personen die daartoe door de WIL bepaaldelijk zijn gemachtigd, zijn bevoegd namens de WIL verbintenissen aan te gaan. Bij gebreke van een zodanige machtiging kan Contractant zich niet op het bestaan van een rechtsgeldige verbintenis beroepen.

 • 2.9

  Contractant kan aan de overeenkomst geen enkel recht ontlenen voor de verkrijging van een vervolgopdracht.

 • 2.10

  Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde voor de vervallen bepalingen een oplossing overeen te komen die zoveel mogelijk recht doet aan het doel en de strekking van de vervallen bepalingen.

 • 2.11

  Wijzigingen in de overeenkomst zijn slechts geldig voor zover zij uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

Artikel 3 Offerte, opdracht en totstandkoming Overeenkomst

 • 3.1

  De WIL kan een Offerteaanvraag intrekken of wijzigen voorzover dit mogelijk is binnen de geldende Nederlandse en Europese jurisprudentie en wet- en regelgeving. De WIL zal geen kosten of schade vergoeden die hiermee samenhangen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

   

 • 3.2

  De Offerte van de Contractant heeft een gestanddoeningstermijn van negentig dagen of zoveel langer of korter als in de Offerteaanvraag is vermeld. De gestanddoeningstermijn vangt aan op de dag waarop de inschrijvingstermijn sluit of op de dag die wordt vermeld in de Offerteaanvraag.

   

 • 3.3

  Een Overeenkomst komt tot stand nadat de WIL een expliciete schriftelijke aanvaarding van de Offerte van de Contractant per e-mail, fax of brief heeft verzonden aan de Contractant. De schriftelijke aanvaarding geldt enkel als aanvaarding, indien daaraan een besluit ten grondslag ligt als bedoeld in artikel 160, eerste lid aanhef en onder e van de WILwet dat is genomen door of namens het college van burgemeester en wethouders en de aanvaarding ondertekend is door de burgemeester of een ander waaraan op grond van het bepaalde in artikel 171, tweede lid van de WILwet devertegenwoordiging van de WIL is opgedragen. Op eerste verzoek van de Contractant legt de WIL een kopie van dit besluit over.

 • 3.4

  Een voornemen tot gunning houdt geen aanvaarding in zoals bedoeld in het voorgaande lid of in de zin van artikel 6:217 lid 1 Burgerlijk Wetboek.

 • 3.5

  Alle handelingen die de Contractant verricht voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomst zijn voor rekening en risico van de Contractant.

 • 3.6

  De overeenkomst omvat al hetgeen tussen de WIL en Contractant is overeengekomen. In de overeenkomst worden in ieder geval de volgende onderwerpen weergegeven:

  • -

   de aard en de omvang van de door Contractant te verrichten prestaties;

  • -

   de voor deze prestaties overeengekomen vergoeding;

  • -

   de termijn waarbinnen de prestaties moeten worden verricht en/of de duur van de overeenkomst;

  • -

   de plaats en het tijdstip van levering;

  • -

   de opzegtermijn van de overeenkomst;

  • -

   de contactpersonen van de WIL en Contractant;

  • -

   een door de WIL te verstrekken referentie, projectnummer of –naam; en/of

  • -

   overige door de WIL verlangde factuurgegevens;

  • -

   indien sprake is van meerdere (rechts)personen die in verband met de uitvoering van de overeenkomst gezamenlijk optreden: een regeling met betrekking tot de onderlinge aansprakelijkheid en de inhoudelijke coördinatie van de prestaties.

    

II Uitvoering overeenkomst

Artikel 4 Algemene verplichtingen Contractant

 • 4.1

  De Contractant zal zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst in nauwe samenwerking met de WIL nakomen, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van de Contractant.

 • 4.2

  De Contractant zal de WIL op de hoogte houden van de uitvoering van de Overeenkomst en desgevraagd inlichtingen geven. De Contractant is onder meer, doch niet uitsluitend, verplicht om de WIL direct schriftelijk in te lichten over feiten en omstandigheden die kunnen leiden tot vertraging in de nakoming of waarmee in de Overeenkomst geen rekening is gehouden.

 • 4.3

  Slechts met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de WIL, kan de Contractant de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren door derden of uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en/of plichten overdragen aan derden. De WIL is gerechtigd aan de door haar te verlenen toestemming nadere voorwaarden te verbinden.

 • 4.4

  De Contractant garandeert ter zake van de Overeenkomst dat de Contractant of Personeel van Contractant of een met de Contractant verbonden rechtspersoon en de onder hen werkzame personen niet betrokken zijn of zijn geweest bij overleg of afspraken met andere ondernemingen op een wijze die strijdig zou kunnen zijn met bepalingen van de Mededingingswet of artikelen 101 en 102 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, waaronder: (1) prijsvorming, (2) het afstemmen van Offerten, en/of (3) verdeling van werkzaamheden. 4.5.

 • 4.5

  De Contractant vrijwaart de WIL voor strafrechtelijke boetes en bestuurlijke sancties (als bedoeld in artikel 5:2, eerste lid aanhef en onder a van de Algemene wet bestuursrecht, het eventuele kostenverhaal daaronder begrepen) die verband houden met de Overeenkomst en die de Contractant of de WIL krijgt opgelegd.

 • 4.6

  De Contractant zal bij de uitvoering van de Overeenkomst alle, van toepassing zijn de voorschriften bij of krachtens de wet gesteld naleven en de overeenkomsten die de WIL met derden heeft gesloten, voor zover deze overeenkomsten bekend zijn bij de Contractant, in acht nemen. Indien de Contractant genoodzaakt is om contact op te nemen met derden, zal de Contractant dit eerst voorleggen aan de WIL.

 • 4.7

  De Contractant draagt zelf de verantwoordelijkheid om de door hem ingeschakelde derden te informeren over de afspraken die gelden tussen de Contractant en de WIL bij de uitvoering van de Overeenkomst.

 • 4.8

  Slechts voor zover de Contractant expliciet en schriftelijk is gemachtigd door de WIL zal de Contractant optreden als gemachtigde van de WIL. Eventuele gevolgen die door het in strijd handelen met het bepaalde in de voorgaande zin zijn ontstaan, komen voor rekening en risico van de Contractant.

Artikel 5 Algemene verplichtingen WIL

 • 5.1

  De WIL zal op verzoek van de Contractant alle inlichtingen en gegevens verstrekken voor zover die nodig zijn om de Overeenkomst naar behoren uit te voeren.

 • 5.2

  De WIL zal zich inspannen zoals een goed opdrachtgever betaamt en zal zich indien nodig inspannen om haar medewerking, waaronder publiekrechtelijke medewerking, te verlenen die nodig zou kunnen zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 6 Kwaliteit, keuring, garantie, voortgang, afstemming en rapportage

 • 6.1

  De Contractant garandeert dat de geleverde Prestaties voldoen aan de Overeenkomst, aan de algemeen geldende normen en aan de voorschriften die bij of krachtens wet of verdrag gelden met betrekking tot, doch niet uitsluitend, veiligheid, gezondheid en milieu.

 • 6.2

  Contractant garandeert dat het geleverde vrij is van iedere bijzondere last of beperking die de WIL niet uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. Contractant vrijwaart de WIL tegen iedere aanspraak terzake.

 • 6.3

  De WIL is gerechtigd om de Prestaties te keuren en de Contractant verleent waar nodig zijn medewerking. Indien de WIL bepaalde Prestaties schriftelijk heeft goedgekeurd, vervalt het recht zoals genoemd in de voorgaande zin ten aanzien van die Prestaties.

 • 6.4

  Contractant is volledig verantwoordelijk voor het bewaken van de voortgang in de uitvoering van de overeenkomst. Onverminderd het bepaalde in dit artikel blijft Contractant zelf integraal verantwoordelijk voor de uitvoering en het resultaat van de prestatie.

 • 6.5

  Ieder der partijen wijst een contactpersoon aan die de contacten over de uitvoering van de overeenkomst onderhoudt. Indien geen contactpersoon is aangewezen dan dienen de contacten plaats te vinden tussen de daartoe bevoegde personen die namens partijen de overeenkomst zijn aangegaan.

 • 6.6

  Contractant kan zich niet op een handelen of nalaten van (de contactpersoon van) de WIL beroepen als oorzaak voor vertraagd of gewijzigd presteren door Contractant zelf.

 • 6.7

  Indien en voor zover Contractant van oordeel is dat de WIL niet tijdig de informatie verstrekt of niet tijdig de beslissingen neemt die nodig zijn om de prestatie tijdig en naar behoren te kunnen vervullen, dient Contractant dit tijdig en schriftelijk aan de WIL mede te delen. Indien Contractant dit nalaat kan hij zich niet op een dergelijk verzuim van de WIL beroepen.

 • 6.8

  Contractant kan zich er – behoudens bijzondere door hem te stellen en te bewijzen feiten en omstandigheden – niet op beroepen dat informatie of wetenschap die zich op enige plek of bij enig persoon binnen de organisatie van de WIL bevindt, ook bekend is of zou moeten zijn bij de contactpersoon van de WIL.

 • 6.9

  Contractant dient zijn werkzaamheden zelfstandig af te stemmen met bij de werkzaamheden van andere betrokkenen, met inbegrip van andere betrokkenen binnen de WIL dan de contactpersoon. Hij dient, indien hij dit wenselijk acht, hierover zonodig nader overleg te voeren met of instructies te vragen aan de WIL.

 • 6.10

  Indien en voor zover Contractant van oordeel is dat de afstemming van de werkzaamheden van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden een stipte uitvoering van de overeenkomst verhindert of vertraagt, dient hij dit tijdig en schriftelijk aan de WIL te melden. Indien Contractant dit nalaat kan hij zich niet op een dergelijk verzuim van de WIL beroepen. Het voorgaande laat echter onverlet dat in geval van verzuim door andere bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden Contractant te allen tijde volledig verantwoordelijk blijft voor het tijdig en naar behoren vervullen van de prestatie.

 • 6.11

  Indien en voor zover de WIL dit wenselijk acht, is zij gerechtigd Contractant nadere aanwijzingen te geven over de uitvoering van de overeenkomst.

 • 6.12

  Op eerste verzoek van de WIL rapporteert Contractant over de voortgang van de uitvoering van de overeenkomst. De WIL kan zo nodig nadere eisen stellen aan deze rapportage. Bij de uitoefening van laatstgenoemde bevoegdheid zal de WIL de eisen van redelijkheid en billijkheid in acht nemen.

Artikel 7 Geheimhouding

 • 7.1

  Partijen verplichten zich om al wat bij of na de uitvoering van de Overeenkomst ter kennis komt en waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is of redelijkerwijs kan worden vermoed, op generlei wijze bekend te maken – inclusief via kanalen van sociale media - of voor eigen doeleinden te gebruiken, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of rechterlijke uitspraak tot bekendmaking noopt.

 • 7.2

  Partijen zullen de onder hen werkzame personen of door hen ingeschakelde derden verplichten deze geheimhoudingsplicht na te leven.

 • 7.3

  Partijen hebben het recht om in geval van overtreding van de voorgaande leden door de andere Partij en/of de voor die Partij werkzame personen en/of door die Partij ingeschakelde derden de Overeenkomst per direct op te schorten dan wel zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling te ontbinden. Elke opschorting dan wel ontbinding geschiedt door middel van een aangetekend schrijven.

 • 7.4

  De Contractant is verplicht om op eerste verzoek van de WIL Personeel van Contractant een geheimhoudingsverklaring te laten ondertekenen.

Artikel 8 Intellectueel eigendom

 • 8.1

  Alle (aanspraken op) intellectuele eigendomsrechten (IErechten) met betrekking tot enig resultaat voortvloeiende uit de Overeenkomst, berusten bij de WIL, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De Contractant draagt deze (aanspraken op) IE-rechten – voor zover nodig – om niet over aan de WIL. De Contractant zal op eerste verzoek kosteloos meewerken aan het bewerkstelligen van de overdracht.

 • 8.2

  Onder resultaat als bedoeld in lid 1 van dit artikel, wordt verstaan al hetgeen in het kader van de Overeenkomst tot stand wordt gebracht ongeacht of de Contractant daarbij gebruik maakt van enige bijdrage van de WIL en/of derden.

 • 8.3

  De Contractant doet voor zover mogelijk afstand van alle eventuele persoonlijkheidsrechten op in het kader van de Overeenkomst tot stand gebrachte auteursrechtelijke werken.

 • 8.4

  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt of verkrijgt de Contractant geen gebruiksrecht met betrekking tot enig resultaat van de Overeenkomst.

 • 8.5

  De WIL behoudt zich uitdrukkelijk het auteursrecht voor met betrekking tot ieder in het kader van de Overeenkomst aan Contractant openbaar gemaakt werk. De Contractant erkent dit voorbehoud.

 • 8.6

  De Contractant garandeert dat de gekochte Goederen en toebehoren alsmede de geleverde Diensten en al hetgeen daarmee gepaard gaat of daaruit resulteert vrij zijn van alle bijzondere lasten en beperkingen die aan het vrije gebruik daarvan door de WIL in de weg zouden kunnen staan, zoals octrooirechten, merkrechten, modelrechten of auteursrechten en vrijwaart de WIL tegen alle aanspraken van derden dienaangaande.

 • 8.7

  In het geval van aanspraken van derden zal de Contractant alles in het werk stellen om in overleg met de WIL te bewerkstelligen dat de WIL het ongestoorde gebruik van het geleverde zal kunnen voortzetten.

 • 8.8

  In het geval van aanspraken van derden waarvoor de hierboven genoemde vrijwaringverplichting geldt, zal de Contractant alle schade van de WIL vergoeden inclusief proceskosten, waaronder tevens begrepen redelijke advocaatkosten voor het voeren van gerechtelijke procedures.

Artikel 9 Wijziging Overeenkomst

 • 9.1

  De WIL is bevoegd om de Overeenkomst schriftelijk te wijzigen en/of aan te vullen, na overleg met en instemming van de Contractant over de gevolgen van de wijziging of aanvulling.

 • 9.2

  In dit kader blijven Partijen binnen de grenzen van de redelijkheid en billijkheid.

Artikel 10 Uitrusting en materialen

 • 10.1

  De Contractant zal voor eigen rekening en risico zorg dragen voor alle bij de uitvoering van de Overeenkomst te gebruiken - niet van de WIL afkomstige - materialen en uitrusting (waaronder gereedschappen), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 • 10.2

  De Contractant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de deugdelijkheid van de gebruikte Goederen, materialen en uitrusting en dient deze voor eigen rekening en risico te verzekeren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11 Tijdstip van nakoming

 • 11.1

  Alle termijnen en tijdstippen waartoe Contractant zich verbindt zijn fatale termijnen, zodat bij overschrijding van deze termijnen en tijdstippen zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling verzuim intreedt.

 • 11.2

  Onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid is Contractant, zodra het voor hem kenbaar wordt dat hij zijn prestatie niet binnen de afgesproken termijnen kan verrichten, verplicht dit schriftelijk en onderbouwd aan de WIL mede te delen.

 • 11.3

  De Contractant is van rechtswege in verzuim nadat de fatale termijn(en) of termijnen voor de uitvoering van de desbetreffende Prestaties, zoals vermeld in de Overeenkomst, zijn verstreken en de desbetreffende Prestaties niet of niet volledig zijn uitgevoerd.

 • 11.4

  De Contractant stelt de WIL schriftelijk tijdig en met opgaaf van redenen in kennis van een eventuele vertraging en de maatregelen die de Contractant zal treffen om de vertraging zoveel mogelijk te beperken.

 • 11.5

  Indien zich na de inwerkingtreding van de overeenkomst omstandigheden voordoen ten aanzien van de prijs, kwaliteit, bruikbaarheid, de rol van derden, vergunningen, heffingen, bijkomende kosten, levertijden en/of garanties die ongewijzigde uitvoering van de overeenkomst verhinderen, ongeacht bij welke partij zich deze omstandigheden voordoen, zal Contractant binnen 10 (tien) werkdagen schriftelijk en met redenen omkleed opgave doen van de gevolgen die deze omstandigheden voor de overeenkomst zullen hebben en een concreet voorstel doen voor wijziging hiervan. Op dit voorstel is het bepaalde in artikel 2.11 van overeenkomstige toepassing.

 • 11.6

  Indien de gevolgen van de beoogde wijziging, als bedoeld in het vorige lid, naar het uitsluitend oordeel van de WIL onredelijk zijn, is zij gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 12 Toerekenbare tekortkoming

 • 12.1

  Indien één van de Partijen toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van de Overeenkomst en/of deze algemene inkoopvoorwaarden, zal de andere Partij een aangetekend schrijven verzenden aan de tekortkomende Partij, alvorens gebruik te maken van de de Partij toekomende wettelijke rechten, behoudens de gevallen waarin ingebrekestelling ingevolge het Burgerlijk Wetboek achterwege kan blijven, in welke gevallen de nalatige Partij direct in verzuim verkeert.

 • 12.2

  Ieder der Partijen is gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de andere Partij in verzuim is geraakt, behoudens voor zover ontbinding – gelet op de omstandigheden van het geval, waaronder de ernst van het verzuim – in strijd zou zijn met de redelijkheid en billijkheid. Elke ontbinding geschiedt door middel van een aangetekend schrijven.

 • 12.3

  Er is geen sprake van enige toerekenbare tekortkoming zijdens de WIL indien en voor zover de publiekrechtelijke verantwoordelijkheid noopt tot het niet verstrekken van inlichtingen en gegevens respectievelijk tot het niet verlenen van de publiekrechtelijke medewerking die nodig zou kunnen zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 13 Niet toerekenbare tekortkoming

13.1De Contractant kan zich jegens de WIL enkel op overmacht beroepen, indien de Contractant de WIL zo spoedig mogelijk, onder overlegging van de bewijsstukken, schriftelijk van het beroep op overmacht in kennis stelt.

Artikel 14 Aansprakelijkheid en verzekering

 • 14.1

  De Contractant vrijwaart de WIL tegen eventuele aanspraken van derden terzake van schade door deze derden geleden ten gevolge van de uitvoering door de Contractant van de Overeenkomst en het gebruik of toepassing van de geleverde Goederen of Diensten van de Contractant.

 • 14.2

  De Contractant zal vanaf het aangaan van de Overeenkomst adequaat verzekerd zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst en zal zich adequaat verzekerd houden gedurende de uitvoering van de Overeenkomst.

 • 14.3

  De Contractant zal het verzekerd bedrag en de polisvoorwaarden gedurende de uitvoering van de Overeenkomst niet ten nadele van de WIL wijzigen, tenzij de WIL hiervoor haar expliciete en schriftelijke toestemming heeft gegeven.

 • 14.4

  Eventuele verzekeringen die noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en waarover de Contractant nog niet beschikt, zal de Contractant afsluiten tenminste voor de periode van de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 15 Boete

 • 15.1

  Indien een boetebepaling is overeengekomen, is deze boete zonder rechterlijke tussenkomst, ingebrekestelling of aanmaning direct opeisbaar.

 • 15.2

  De boete laat onverlet alle andere rechten of vorderingen, waaronder, doch niet uitsluitend, de vordering van de WIL tot nakoming en het recht op schadevergoeding.

Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen

 • 16.1

  Op deze algemene inkoopvoorwaarden en de Overeenkomsten, alsmede op de totstandkoming en de interpretatie, is Nederlands recht van toepassing.

 • 16.2

  De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 • 16.3

  Als er een geschil ontstaat met betrekking tot de Offerteaanvraag, de procedure zoals beschreven in de Offerteaanvraag, de totstandkoming van de Overeenkomst of de uitvoering van de Overeenkomst, dan is elk der Partijen gerechtigd om het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de WIL gevestigd is.

 

III Financiële bepalingen

Artikel 17 Prijzen, meerwerk en minder werk

 • 17.1

  De Contractant zal de Overeenkomst uitvoeren tegen de in zijn Offerte genoemde prijzen in Euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen en inclusief alle bijkomende kosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 • 17.2

  Alle kosten die met de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst verband houden, worden eveneens geacht in de overeengekomen prijzen en tarieven te zijn inbegrepen.

 • 17.3

  Voor zover de overeenkomst het in rekening brengen van meerwerk toestaat, gelden de volgende voorwaarden:

 • 17.4

  wanneer duidelijk wordt dat er meerwerk zal ontstaan, brengt Contractant de WIL hiervan onverwijld op de hoogte;

 • 17.5

  meerwerk kan slechts in rekening worden gebracht indien de WIL hiervoor voorafgaand aan het uitvoeren uitdrukkelijk schriftelijk goedkeuring heeft verstrekt.

 • 17.6

  Niet redelijkerwijs in de Overeenkomst inbegrepen extra Prestaties, zijn slechts meerwerk voor zover dit uitsluitend aan de WIL is toe te rekenen.

 • 17.7

  Meerwerk zal door de Contractant slechts in behandeling worden genomen nadat de inhoud en het budget schriftelijk zijn overeengekomen met de WIL.

 • 17.8

  Verrekening van meerwerk of minder werk vindt plaats tegen maximaal de tarieven zoals opgenomen in de Offerte, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 • 17.9

  Voor zover prijzen en tarieven van meerwerk of minder werk niet in de Offerte zijn opgenomen, verplicht de Contractant zich ertoe voor meerwerk en minder werk uitsluitend marktconforme tarieven aan te bieden.

 • 17.10

  Wijziging van de aan de prijs ten grondslag liggende tarieven van Contractant is gedurende de looptijd van deze overeenkomst niet mogelijk, tenzij de WIL met deze wijziging uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd.

 • 17.11

  Contractant verstrekt de WIL op eerste verzoek van deze een gespecificeerde begroting van de totaalsom van de voor rekening van de WIL komende bedragen.

 • 17.12

  Voor zover geen vaste prijs is overeengekomen, kan Contractant niet meer in rekening brengen dan 110% van de voor of bij de overeenkomst door Contractant begrote of geschatte kosten, tenzij er sprake is van meerkosten en voldaan is aan het negende lid van dit artikel, dan wel de WIL anderszins schriftelijk heeft ingestemd met het meerdere nadat Contractant de WIL tijdig schriftelijk van de dreigende overschrijding op de hoogte heeft gebracht.

 • 17.13

  De WIL is gerechtigd de juistheid van de aan haar in rekening gebrachte bedragen door een door de WIL aan te wijzen registeraccountant te laten onderzoeken, aan welk onderzoek Contractant gehouden is alle medewerking te verlenen. De kosten van dit onderzoek komen geheel voor rekening van Contractant, indien blijkt dat de in rekening gebrachte bedragen onjuist zijn.

Artikel 18 Facturering en betaling

 • 18.1

  Op de factuur vermeldt de Contractant;

  • -

   de wettelijke vereisten waaraan de factuur moet voldoen: naam, adres, postcode, woonplaats, bank/gironummer en de benodigde IBAN- en BIC-gegevens, BTW-nummer, KvKnummer;

  • -

   het factuuradres van de Contractant;

  • -

   het totale factuurbedrag inclusief en exclusief BTW; en

  • -

   eventuele nadere eisen in overleg met de WIL.

 • 18.2

  De Contractant hanteert een betalingstermijn van dertig dagen na de ontvangst van de factuur of zoveel langer of korter als overeengekomen tussen Partijen in de Overeenkomst. De WIL zal binnen de gehanteerde betalingstermijn de factuur van de Contractant betalen.

 • 18.3

  Indien de Goederen of Diensten niet beantwoorden aan de Overeenkomst is de WIL bevoegd om de betaling naar rato van de tekortkoming geheel of gedeeltelijk op te schorten.

 • 18.4

  Betaling door de WIL vindt uitsluitend plaats op basis van een door Contractant deugdelijk gespecificeerde factuur. Deze specificatie dient in ieder geval het door de WIL gehanteerde kenmerk (inkoopordernummer) van de overeenkomst te vermelden, alsmede de aard en hoeveelheid van de verrichte werkzaamheden en/of geleverde roerende zaken te benoemen. Daarnaast is de WIL gerechtigd om opgave van andere gegevens van Contractant te verlangen, zoals een prestatieverklaring.

 • 18.5

  Contractant verzendt de factuur naar het door de WIL opgegeven factuuradres.

 • 18.6

  Indien de WIL te kennen geeft dat zij facturen digitaal wenst te ontvangen (e-facturatie), zal Contractant hier onverwijld aan meewerken.

 • 18.7

  Betaling door de WIL houdt op geen enkele wijze afstand van enig recht in.

 • 18.8

  Onverminderd het bepaalde in de art. 436, 479 en 720 Rv is het Contractant niet toegestaan om conservatoir beslag onder de WIL of conservatoir derdenbeslag ten laste van de WIL te leggen.

IV Bepalingen betreffende de leveringen van goederen

Artikel 19 Leveringen

 • 19.1

  De Contractant levert de Goederen conform Delivered Duty Paid (DDP), volgens Incoterms 2010, zoals vastgesteld door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC).

 • 19.2

  Tenzij schriftelijk een andere tijd of plaats is overeengekomen, geschiedt de Aflevering uitsluitend op Werkdagen tijdens de openingsuren van het WILhuis. De Contractant dient zijn vervoerder hiervan op de hoogte te stellen.

 • 19.3

  Indien de WIL de Goederen gemotiveerd afkeurt, zal de Contractant op zijn eigen kosten de Goederen ophalen.

 • 19.4

  De Goederen worden geacht te zijn goedgekeurd vanaf het moment van volledige operationele ingebruikname door de WIL, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of bepaalde omstandigheden nopen tot schriftelijke goedkeuring van de WIL.

 • 19.5

  De Contractant verleent tenminste een garantie voor de Goederen van twaalf maanden vanaf het moment dat de WIL de Goederen heeft goedgekeurd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze garantie laat onverlet de aansprakelijkheid van de Contractant.

 • 19.6

  De Contractant garandeert dat voor een periode van tenminste vijf jaar of een termijn die schriftelijk is overeengekomen na Aflevering van de Goederen, onderdelen van de Goederen kunnen worden geleverd.

 • 19.7

  De Contractant is gehouden om alle bij de Goederen behorende gebruiksaanwijzingen en productinformatie, alsmede eventuele kwaliteitskeurmerken of –certificaten, opgesteld zoveel mogelijk in de Nederlandse taal, zonder additionele kosten, aan de WIL ter beschikking te stellen.

 • 19.8

  De Contractant zal voor zijn rekening en risico alle voorkomende gebreken aan de geleverde Goederen na Aflevering of voltooiing binnen de door de WIL bij eerste aanzegging gestelde redelijke termijn wegnemen door herstel of vervanging.

Artikel 20 Verpakking en transport

 • 20.1

  De Contractant draagt zorg voor een deugdelijke verpakking, alsmede voor een zodanige beveiliging en vervoer van de Goederen, dat deze in een goede staat de plaats van Aflevering bereiken en het lossen daar veilig kan plaatsvinden. De Contractant is verantwoordelijk voor het naleven van de Nederlandse, Europese en internationale voorschriften met betrekking tot verpakkingen.

 • 20.2

  De Contractant neemt alle verpakkingen kosteloos terug, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 21 Overdracht van eigendom en risico

 • 21.1

  De eigendom van de geleverde Goederen gaat over op het moment van Aflevering, waar nodig na eventuele installatiewerkzaamheden die daarmee gepaard gaan. Het risico gaat over op de WIL na acceptatie van de Goederen door de WIL.

 • 21.2

  De acceptatie van de Goederen zal geschieden door middel van een schriftelijke verklaring van de WIL, na Aflevering en eventuele installatie van de Goederen. Indien de WIL de Goederen niet accepteert, geeft zij gemotiveerd aan waarom de acceptatie onthouden wordt.

 • 21.3

  De WIL is te allen tijde gerechtigd om de prestatie te onderwerpen aan een acceptatietest. Deze test kan zowel voor, tijdens of binnen een redelijke termijn na de levering of de verrichting van de prestatie plaatsvinden.

 • 21.4

  Contractant is verplicht om afgekeurde zaken op eerste aanzegging van de WIL onverwijld en voor zijn eigen rekening en risico terug te nemen.

 • 21.5

  Contractant is verplicht om iedere door de WIL gestelde tekortkoming binnen 14 dagen na ontvangst van de schriftelijke mededeling van afkeuring te herstellen.

 • 21.6

  In geval rechtens tussen partijen is komen vast te staan dat de prestatie door de WIL ten onrechte is afgekeurd of dat de tekortkoming niet aan Contractant toerekenbaar is, heeft Contractant recht op een kostendekkende vergoeding voor de ten gevolge van de afkeuring aanvullend geleverde prestaties en het geleden nadeel.

 

V Bepalingen betreffende het verrichten van diensten

Artikel 22 Diensten

 • 22.1

  De Contractant zal de Diensten uitvoeren binnen de termijn en op de plaats zoals deze zijn opgenomen in de Overeenkomst.

 • 22.2

  De Contractant draagt de volledige verantwoordelijkheid voor zowel zijn eigen Prestaties, Prestaties van Personeel van Contractant alsmede Prestaties van de door de Contractant ingeschakelde derden.

 • 22.3

  Feitelijke uitvoering van de Diensten door de Contractant of daarmee gepaard gaande handelingen houdt niet in dat de WIL de Diensten zonder meer goedkeurt. De WIL behoudt zich het recht voor om eventuele verrichtte Diensten te keuren, controleren of niet goed te keuren.

 • 22.4

  De goedkeuring van de Diensten zal geschieden door middel van een schriftelijke verklaring van de WIL. Indien de WIL de Diensten niet goedkeurt, geeft zij gemotiveerd aan waarom de goedkeuring onthouden wordt.

Artikel 23 Personeel van Contractant

 • 23.1

  Voor zover Diensten worden verricht ten kantore en/of in de openbare ruimte van de WIL, zijn de Contractant, Personeel van Contractant en de door de Contractant ingeschakelde derden gehouden de vastgestelde huisregels voor dat kantoor/gebouw en/of die openbare ruimte na te leven.

 • 23.2

  Indien gedurende de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat Personeel van Contractant niet functioneert in het belang van de goede uitvoering van de Overeenkomst en/of wegens omstandigheden zijn werkzaamheden niet kan voortzetten, dan heeft de WIL het recht de desbetreffende persoon door de Contractant te laten vervangen.

 • 23.3

  Voor de vervanging van Personeel van Contractant is voorafgaande schriftelijke toestemming vereist van de WIL, tenzij directe vervanging van Personeel van Contractant noodzakelijk is. In dat laatste geval kan worden volstaan met mondelinge toestemming van de WIL. Uitgangspunt daarbij is dat personen beschikbaar worden gesteld die een vergelijkbare deskundigheid, opleiding en ervaring hebben (conform het vereiste in de Offerteaanvraag).

 • 23.4

  Vervanging van Personeel van Contractant wordt op een korte termijn – doch uiterlijk binnen twee weken of zoveel korter als noodzakelijk – door de Contractant voorzien. Eventuele kosten die gepaard gaan met vervanging komen voor rekening van de Contractant.

 • 23.5

  De Contractant staat ervoor in dat het Personeel van Contractant gerechtigd is om in Nederland arbeid te verrichten dan wel Diensten te verrichten.

 • 23.6

  De Contractant is verantwoordelijk voor en aansprakelijk voor de nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen uit de belastingwetgeving en de sociale zekerheidswetgeving, waaronder begrepen verplichtingen die verband houden met het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). De Contractant vrijwaart de WIL tegen alle aanspraken terzake. De Contractant zal - indien wettelijk vereist dan wel door de WIL wordt vereist - met een G-rekening werken. Indien de WIL geconfronteerd wordt met een naheffing, worden deze kosten een–op-een verhaald op de Contractant.

   

VI Einde overeenkomst

Artikel 24 Opzegging

24.1De WIL is gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn zoals bepaald in de Overeenkomst. Indien geen opzegtermijn in de Overeenkomst is opgenomen, kan de WIL de Overeenkomst opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, mede gelet op de duur van de Overeenkomst.

Artikel 25 Ontbinding

 • 25.1

  Ieder der Partijen heeft het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

  • -

   artikel 4.4 algemene inkoopvoorwaarden wordt geschonden; de andere Partij een besluit tot ontbinding van de rechtspersoon of onderneming heeft genomen;

  • -

   de zeggenschap van de andere Partij bij een ander komt te rusten dan ten tijde van het sluiten van deze Overeenkomst;

  • -

   ten aanzien van de andere Partij faillissement is aangevraagd dan wel uitgesproken of, al dan niet voorlopig, surséance van betaling is aangevraagd of verleend;

  • -

   de andere Partij fuseert, splitst of op enigerlei wijze (een deel van) zijn bedrijf overdraagt;

  • -

   de andere Partij in een situatie van overmacht verkeert gedurende meer dan tien dagen.

 • 25.2

  Elke ontbinding als bedoeld in lid 1 dient terstond door middel van een aangetekend schrijven te geschieden.

 • 25.3

  Ingeval van ontbinding door de WIL als bedoeld in lid 1 is de WIL geen vergoeding verschuldigd aan de Contractant voor de Prestaties die niet door Contractant zijn verricht. Eventuele aan de Contractant verrichte onverschuldigde betalingen, betaalt de Contractant terug aan de WIL, vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag waarop dit is betaald.

Artikel 26 Vernietiging

26.1Indien één van de Partijen zich beroept op vernietiging door middel van een buitengerechtelijke verklaring, dient dit te geschieden met een aangetekend schrijven.

 

VII Overige

Artikel 27 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Duurzaamheid

 • 27.1

  Contractant dient zich te houden aan de in Nederland gangbare normen en waarden op sociaal-maatschappelijk gebied, waaronder mede, doch niet uitsluitend, wordt begrepen discriminatie van werknemers of (toe-)leveranciers, gebruikmaking van kinderarbeid, ontoereikende arbeidsomstandigheden of andere onethische praktijken en de eventueel in de Offerte aanvraag gespecificeerde verdere expliciete eisen en wensen van de WIL. Verdere expliciete eisen en wensen hieromtrent, worden in de offerteaanvraag gespecificeerd.

 • 27.2

  Contractant dient actief een verminderde belasting van het milieu van zijn goederen, verpakkingen, grond- en hulpstoffen na te streven.

Artikel 28 Overige bepalingen

 • 28.1

  Contractant verklaart dat hij afdoende is verzekert en zich voor de uitvoering van de overeenkomst afdoende verzekerd zal houden tegen beroepsaansprakelijkheid en alle overige toepasselijke wettelijke aansprakelijkheden. Contractant is op eerste verzoek van de WIL gehouden deze een gewaarmerkt afschrift te verstrekken van de terzake afgesloten polis en bewijzen van premiebetaling. Het is Contractant niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de WIL deze verzekeringsovereenkomst(en) dan wel de condities waaronder deze zijn aangegaan te beëindigen of te wijzigen.

 • 28.2

  Vorderingen die Contractant op de WIL heeft zijn niet overdraagbaar of vatbaar voor verpanding, tenzij de WIL daarvoor voorafgaand schriftelijk toestemming heeft gegeven. Deze toestemming zal niet op onredelijke gronden geweigerd worden.

 • 28.3

  Contractant is op de hoogte van het feit dat de WIL ook als overheid optreedt en aanvaardt de mogelijke gevolgen voor de overeenkomst van de uitvoering of uitoefening van de op de WIL rustende verplichtingen op grond van publiekrechtelijke voorschriften of regelingen.

 • 28.4

  Deze voorwaarden kunnen worden aangehaald als “Algemene inkoopvoorwaarden WIL”.

Artikel 29 Toepasselijk recht en geschillen

 • 29.1

  Op de rechtsverhouding tussen partijen is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing

 • 29.2

  Alle geschillen ontstaan uit of verband houdende met overeenkomsten die met WIL zijn afgesloten dan wel overeenkomsten die daarmee samenhangen zullen bij uitsluiting worden berecht door de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank te Utrecht

 • Toelichting

  Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten

   

  Inleiding

  Deze toelichting is bedoeld als handreiking voor de medewerkers van de WIL om deze Algemene Inkoopvoorwaarden te kunnen toepassen bij het inkopen van leveringen en diensten. Deze toelichting is openbaar, maar maakt geen onderdeel uit van de algemene inkoopvoorwaarden. Deze toelichting doet geen afbreuk aan wat de WIL en opdrachtnemers met elkaar overeenkomen.

   

  De voorwaarden zijn een algemeen model en breed toepasbaar op het inkopen van verschillende soorten diensten en producten. Door de algemeenheid van dit model zullen in de overeenkomst bepalingen moeten worden opgenomen die voor een specifieke situatie nodig zijn. Concrete voorbeelden hiervoor worden aangereikt in deze toelichting. Belangrijk is dat rekening wordt gehouden met de belangen van de WIL en de opdrachtnemers. Minder vragen en onderhandelingen leiden voor beide partijen tot lastenverlichting.

   

  I Algemeen

   

  Artikel 1 Definities

  Dit artikel geeft een omschrijving van de begrippen zoals die verder in de tekst worden gehanteerd. Deze begrippen zullen steeds met hoofdletter worden gebruikt. Daarmee wordt aangegeven dat de betekenis van dit begrip wordt vermeld in artikel 1.

  De begrippen ‘Levering’ en ‘Aflevering’ hebben aparte definities. Hierdoor is een verschil gemaakt tussen het aangaan van de Overeenkomst en de daadwerkelijke bezitsverschaffing van de Goederen aan de WIL, het moment dat de Goederen in handen zijn van de WIL (de ‘Aflevering’). Dit onderscheid is met name van belang bij het overgaan van de eigendom en het risico.

  Onder de definitie ‘Offerte’ valt ook een inschrijving die wordt ingediend in een (Europese) aanbesteding. Dit geldt eveneens voor de definitie ‘Offerteaanvraag’ waaronder ook de aanbestedingsstukken in een (Europese) aanbesteding, zoals een aanbestedingsleidraad, een bestek of nota’s van inlichtingen, vallen. Gekozen is voor de termen ‘Offerte’ en

  ‘Offerteaanvraag’, aangezien dit in het algemeen de meest gangbare termen zijn.

  De begrippen ‘Partijen’ en ‘Partij’ kunnen zowel voor de WIL als de Contractant worden gebruikt. De context waarin deze begrippen worden gebruikt moet dus zorgvuldig worden bezien.

  Voor de definitie van het begrip ‘Werkdag’ wordt aangesloten bij de Algemene termijnenwet. De Algemene termijnenwet is echter niet op alle Offerteaanvragen van toepassing. Het is daarom belangrijk om ook in de Offerteaanvraag zelf, in de Overeenkomst en op de website van de WIL te vermelden wat de algemeen erkende feestdagen zijn. Ook de plaatselijke feestdagen en de door de WIL aangewezen brugdagen dienen in de Offerteaanvraag, de Overeenkomst en op de website van de WIL te worden vermeld.

   

  Artikel 2 Toepasselijkheid

  De voorwaarden zijn bedoeld om van toepassing te verklaren op alle Offerteaanvragen (waaronder aanbestedingen), Offerten en Overeenkomsten die hieruit voortvloeien met betrekking tot het leveren van Goederen of het verrichten van Diensten. “Op alle Offerteaanvragen, Offerten en Overeenkomsten zijn onze algemene inkoopvoorwaarden van toepassing. U treft deze […] aan.

  De voorwaarden zijn niet van toepassing op Offerteaanvragen die zien op werken en opdrachten waarbij werken het hoofdvoorwerp van de opdracht vormen. Hier kan een WIL aansluiten bij de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012) en de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van Geïntegreerde Contracten 2005 (UAV-GC 2005). Uit de memorie van toelichting bij de Aanbestedingswet1 blijkt dat ervoor is gekozen om onder de Europese drempelwaarden werken enerzijds en leveringen en diensten anderzijds afzonderlijk te regelen. In de voorwaarden is gekozen voor het aanhouden van dezelfde splitsing.

  Van de voorwaarden kan worden afgeweken, indien Partijen dit schriftelijk met elkaar overeenkomen. Afgeweken kan worden in de Offerteaanvraag of in de te sluiten Overeenkomst en bijbehorende bijlagen. Het is aan te raden dan expliciet te vermelden, dat wordt afgeweken van de algemene voorwaarden.

  Eventuele algemene verkoopvoorwaarden die de Contractant van toepassing verklaart, zijn niet van toepassing op de Overeenkomsten die op het gebied van Leveringen en Diensten zijn gesloten. De Contractant stemt hier ook uitdrukkelijk mee in door het indienen van een Offerte.

   

  1 Thans ligt het wetsvoorstel bij de Eerste Kamer onder het nummer 32 440.

   

  Artikel 3 Offerte, opdracht en totstandkoming Overeenkomst

  Bij het intrekken of wijzigen van de Offerteaanvraag blijft de WIL ondanks artikel 3.1 gebonden aan de beginselen van precontractuele trouw, de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en - in het geval van een duidelijk grensoverschrijdend belang - ook aan de algemene beginselen van het aanbestedingsrecht. Deze beginselen brengen onder andere met zich mee dat een WIL zorgvuldig zal moeten motiveren waarom zij een Offerteaanvraag intrekt of wijzigt. In het geval van een (Europese) aanbesteding dient de WIL na te gaan of zij kan overgaan tot heraanbesteding. Een heraanbesteding kan normaal gesproken, indien een opdracht wezenlijk gewijzigd wordt.

  Voor het aangaan van een Overeenkomst kan de aanvaarding van de WIL ook geschieden – gelet op het toenemende elektronisch dataverkeer - door het verzenden van een e-mail. Indien de WIL (nog) niet werkt met e-mail, kan de WIL nog steeds schriftelijk per brief aanvaarden.

  Ten aanzien van het vergoeden van kosten tijdens een Offerteaanvraag wordt bekeken wat gebruikelijk is in de markt. Het is afhankelijk van welk soort Leveringen of Diensten wordt gevraagd of de WIL besluit de kosten te vergoeden. Dit kan worden vastgelegd in de Offerteaanvraag.

  Als gestanddoeningstermijn is gekozen voor een termijn van negentig dagen. In (Europese) aanbestedingsprocedures is dit gebruikelijk, gelet op het feit dat eventueel een kort geding procedure aanhangig kan worden gemaakt en de WIL de definitieve gunning zal moeten uitstellen tot na deze procedure. Indien de WIL bijvoorbeeld verwacht veel tijd nodig te hebben voor de beoordeling, dan is het verstandig om in afwijking van de algemene voorwaarden in de Offerteaanvraag een langere termijn op te nemen. In voorkomende gevallen kan ook een kortere termijn worden opgenomen. Hierbij kan worden gedacht aan de vijfenveertig dagen termijn, zoals wordt gehanteerd in het ARW 2005.

  In artikel 3.5 wordt duidelijk gemaakt dat de Contractant die bijvoorbeeld vooruitlopend op de Overeenkomst verplichtingen aangaat, dit doet op eigen risico.

   

  II Uitvoering overeenkomst

   

  Artikel 4 Algemene verplichtingen Contractant

  Dit artikel geeft algemene verplichtingen weer die op de Contractant rusten in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. Zo is in artikel 4.2 een waarschuwingsplicht voor de Contractant opgenomen.

  De WIL kan in de Overeenkomst nadere verplichtingen voor de Contractant uitwerken.

   

  Artikel 5 Algemene verplichtingen WIL

  Dit artikel somt algemene verplichtingen op die op de WIL als opdrachtgever rusten in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. Ook hier geldt dat deze verplichtingen nader kunnen worden uitgewerkt in de Overeenkomst.

  In artikel 5.2 is een verplichting opgenomen dat de WIL zich zal gedragen als ”goed opdrachtgever”. De WIL zal zich inspannen om haar medewerking te verlenen waaronder publiekrechtelijke medewerking, maar heeft dit gelet op haar publiekrechtelijke verantwoordelijkheid niet altijd in de hand. De Contractant dient zich hiervan bewust te zijn.

  De WIL schiet derhalve niet toerekenbaar tekort in de nakoming van haar verplichtingen, indien haar publiekrechtelijke verantwoordelijkheid ertoe noopt dat geen inlichtingen en gegevens kunnen worden verstrekt. Meer in het bijzonder behoeven er geeninlichtingen of gegevens te worden verstrekt, indien op de WIL enige verplichting tot geheimhouding rust op grond van enig wettelijk voorschrift (bijvoorbeeld de wet, Wet openbaarheid van bestuur en de Wet bescherming persoonsgegevens). Voorts is er geen sprake van enige toerekenbare tekortkoming, indien de WIL door haar publiekrechtelijke verantwoordelijkheid niet de medewerking als bedoeld in artikel 5.2 kan verlenen die nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst.

  Dit is in zoveel woorden ook opgenomen in artikel 12.3.

   

  Artikel 6 Kwaliteit, keuring en garantie

  Op grond van artikel 6 garandeert de Contractant dat de door hem geleverde Goederen of de door hem te verrichten Diensten zullen voldoen aan de in de Overeenkomst vastgelegde eisen, algemeen geldende normen en voorschriften uit wet of verdrag.

  De WIL kan de Prestaties van de Contractant keuren en inspecteren. Hierbij neemt zij in acht dat dit niet ten koste moet gaan van de samenwerking met de Contractant. In dit artikel is gekozen om geen termijn op te nemen, aangezien dit zal verschillen per Prestatie.

  Daarnaast kan dit verschillen per WIL.

  Een nadere invulling wordt gegeven in de artikelen 19 en 22.

   

  Artikel 7 Geheimhouding

  Om de naleving van dit artikel te bevorderen en eventuele misverstanden te voorkomen is het aanbevelingswaardig dat WIL en Contractant voorafgaand aan de uitvoering van de Overeenkomst aangeven welke stukken vertrouwelijk zijn en eventueel vertrouwelijk kunnen worden in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. Het is daarom verstandig om dit artikel ook op te nemen in de Overeenkomst.

  Daarnaast moet de Contractant de voor hem werkzame personen of ingeschakelde derden verplichten de geheimhouding na te leven. De voorwaarden voorzien in het op eerste verzoek verstrekken van een geheimhoudingsverklaring. Omdat geheimhouding zeer essentieel kan zijn, hebben Partijen het recht bij schending van de geheimhouding de Overeenkomst per direct op te schorten of te ontbinden. Partijen moeten zelf, gelet op de ernst van de overtreding en de gevolgen die daaruit voortvloeien, afwegen of zij van hun recht gebruik willen maken. In dit artikel is een overtreding van de geheimhouding niet gesanctioneerd met een boete. Het kan echter bij sommige Leveringen of Diensten wel van belang zijn dit te doen. De WIL kan een dergelijke boete opnemen in de Overeenkomst die zij met de Contractant sluit.

  Het opleggen van een boete direct aan Personeel van Contractant zal meestal niet wenselijk zijn, aangezien het voor de Contractant in dat geval lastig is Personeel van Contractant te vinden voor het uitvoeren van de Overeenkomst.

   

  Artikel 8 Intellectueel eigendom

  In de voorwaarden is gekozen voor het uitgangspunt dat intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit de Overeenkomst, berusten bij de WIL. In veel gevallen is een dergelijke (vergaande) bepaling niet nodig of niet haalbaar voor de Contractant (bijvoorbeeld in het geval van het leveren van software). In artikel 8 is derhalve expliciet opgenomen dat per Overeenkomst kan worden afgeweken van dit uitgangspunt.

  Echter, wanneer “slechts” een gebruikslicentie als uitgangspunt wordt genomen, kan er discussie ontstaan over de reikwijdte van de licentie.

  Een dergelijke discussie kan zich bijvoorbeeld voordoen in het geval een WIL resultaten van de opdracht (zonder dat dit duidelijk is overeengekomen) wil delen met andere overheidsorganisaties. Mocht de WIL willen afwijken van het uitgangspunt zoals opgenomen in de voorwaarden, dan kan de onderstaande clausule worden opgenomen in de Overeenkomst.

  “De WIL verkrijgt een onbeperkt gebruiksrecht met betrekking tot alle resultaten voorvloeiende uit de Overeenkomst. Dit gebruiksrecht omvat mede het recht om de resultaten – ook buiten het kader van de Overeenkomst waaruit de resultaten voortvloeien – onbeperkt te verveelvoudigen, te wijzigen, openbaar te maken en toe te passen.”

  Op grond van artikel 25 lid 3 Auteurswet kan geen afstand worden gedaan van het recht om zich te verzetten tegen een aantasting die de goede naam van de auteur schaadt. Derhalve is in artikel 8.3 opgenomen dat de Contractant voor zover mogelijk afstand doet van alle eventuele persoonlijkheidsrechten die in het kader van de Overeenkomst rusten op de tot stand gebrachte auteursrechtelijke werken. Als van een (niet exclusief) gebruiksrecht wordt uitgegaan in plaats van overdracht, ligt het voor de hand dat deze bepaling vervalt.

  De achtergrond van artikel 8.5 is artikel 15 b Auteurswet. Hierin staat dat geen inbreuk wordt gemaakt op een door de openbare macht openbaar gemaakt werk, tenzij het auteursrecht is voorbehouden. Dit kan bijvoorbeeld bij wet, blijkens mededeling op het werk zelf of bij de openbaarmaking daarvan.

  Artikel 8.6 bevat een vrijwaringsverplichting voor het geval de Contractant Goederen of Diensten blijkt te hebben geleverd waarop bijzondere lasten of beperkingen van derden rusten. De WIL wordt door dit artikel door de Contractant gevrijwaard, indien derden deze lasten of beperkingen gaan claimen.

  In intellectueel eigendom procedures is volledige proceskostenvergoeding het wettelijke uitgangspunt conform artikel 1019 h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Ook in de voorwaarden is dit derhalve als uitgangspunt genomen.

   

  Artikel 9 Wijziging Overeenkomst

  Een Overeenkomst kan op grond van de voorwaarden enkel worden gewijzigd na overleg met en instemming van de Contractant over de gevolgen van de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst. De WIL zal hierbij ook het (Europese) aanbestedingsrecht in acht moeten nemen, voor zover het gaat om opdrachten boven de Europese drempelwaarden, aangezien het wezenlijk wijzigen van een opdracht zou kunnen leiden tot een nieuwe opdracht die opnieuw zal moeten worden aanbesteed. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen bij meerwerk en minder werk zoals omschreven in artikel 17.

   

  Artikel 10 Uitrusting en materialen

  Indien in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst de Contractant bepaalde materialen en uitrusting gaat inzetten, geldt als uitgangspunt dat dit geheel voor rekening en risico van de Contractant is.

   

  Artikel 11 Tijdstip van nakoming

  Indien in de uitvoering van de Overeenkomst wordt gewerkt met deelleveringen, zal de WIL de termijnen voor de deellevering moeten vermelden in de Overeenkomst of de Offerteaanvraag. Indien de Contractant eventuele vertragingen verwacht, zal hij de WIL daarvan schriftelijk op de hoogte brengen.

   

  Artikel 12 Toerekenbare tekortkoming

  In de voorwaarden is het uitgangspunt dat een ingebrekestelling wordt verzonden door middel van een aangetekend schrijven. Dit verzekert dat de ingebrekestelling direct bij de persoon binnen de organisatie komt die betrokken is bij de uitvoering van de Overeenkomst.

  Een Partij kan een Overeenkomst direct ontbinden, als de andere Partij in verzuim is geraakt. Wel houdt de Partij daarbij rekening met de omstandigheden van het geval en de ernst van het verzuim.

  Zie voor artikel 12.3 hetgeen is vermeld in de toelichting onder artikel 5.

   

  Artikel 13 Niet toerekenbare tekortkoming

  Indien de Contractant zich wil beroepen op overmacht, moet hij direct contact opnemen met de WIL. Dit kan per e-mail, telefoon of fax. De Contractant zal vervolgens controleren of het bericht bij de persoon die betrokken is bij de uitvoering van de Overeenkomst is aangekomen en zijn beroep op overmacht schriftelijk moeten bevestigen.

  In dit artikel is niet opgenomen wat onder “overmacht” zal worden verstaan, aangezien dit zal afhangen van de omstandigheden van het geval. Dit weerhoudt Partijen er echter niet van om in de Overeenkomst een artikel op te nemen. Een dergelijk artikel geeft de gevallen weer die niet kwalificeren als overmacht. Dit kan bij de uitvoering van de Overeenkomst Partijen helpen op het moment dat een bepaalde situatie zich voordoet en een Partij een beroep wil doen op overmacht. Onder overmacht zou bijvoorbeeld niet kunnen worden verstaan: ziekte (behoudens bijvoorbeeld pandemie), voorspelde stakingen, gebrek aan Personeel van de Contractant, grondstoffentekort, transportproblemen, tekortkoming of niet-nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie van Contractant en eventuele andere omstandigheden.

   

  Artikel 14 Aansprakelijkheid en verzekering

  Het uitgangspunt van de voorwaarden is dat voor de aansprakelijkheid wordt aangesloten bij het Burgerlijk Wetboek (hierna ook: ‘BW’): Het uitgangspunt is dat de door benadeelde geleden schade wordt vergoed.

  Voor een wijziging in dit uitgangspunt zijn bepalingen opgenomen in het aansprakelijkheidsrecht. In artikel 6:101 BW staat bijvoorbeeld dat als er sprake is van eigen schuld, de veroorzaakte schade voor eigen rekening dient te komen. Ook kan de rechter een schadevergoedingsverplichting matigen op grond van artikel 6:109 BW en voor bepaalde schadevergoedingsverplichtingen kan er een wettelijke limiet bestaan op grond van artikel 6:110 BW. Daarnaast geldt ook hier dat de redelijkheid en billijkheid ex artikel 6:248 lid 2 BW zal meewegen bij de verplichting tot het vergoeden van schade. Gelet op het voorgaande, is er dus geen sprake van een “onbeperkte” schadeplichtigheid.

  Het aansluiten bij de aansprakelijkheidsbepalingen van het Burgerlijk Wetboek is niet disproportioneel. Dit is bevestigd in een tweetal uitspraken: Rechtbank Haarlem d.d. 5 december 2005, zaaknr. 117486 / KG ZA 05-547 (LJN BA2053) en Rechtbank Utrecht d.d. 21 maart 2007, zaaknr. 225022 / KG ZA 07- 59 (Bouwrecht 2006/7, p. 665-668).

  Toch kan het aanbevelenswaardig zijn in bepaalde gevallen de aansprakelijkheid nog verder te beperken. Hiertoe kan men een artikel opnemen in de Overeenkomst dat de aansprakelijkheid beperkt per gebeurtenis tot een bepaald bedrag. Ook kan de aansprakelijkheid worden beperkt tot de maximale waarde van de opdracht (exclusief BTW).

  Nadeel van een dergelijke regeling is dat eventuele bijkomende schade voor rekening van de WIL komt. Voordeel kan zijn dat het zich vertaalt in een gunstigere Offerte door de Contractant. Tevens kan dit een bevorderend effect hebben op de toegang voor het bedrijfsleven tot overheidsopdrachten.

  Zoals in de Gids Proportionaliteit wordt aangegeven, is het bij de keuze voor een verdere aansprakelijkheidsbeperking belangrijk dat de risico’s die de WIL loopt en de mate van verzekerbaarheid van die risico’s goed in kaart worden gebracht. De aansprakelijkheid dient daarop te worden aangesloten.

  Hieronder volgen twee voorbeelden van artikelen die de aansprakelijkheid beperken. Deze artikelen zijn ontleend aan de Algemene Inkoopvoorwaarden Achterhoekse gemeenten respectievelijk de Model Dienstverleningsovereenkomst Arvodi-2011.

  “De in het kader van de Overeenkomst door de Contractant te vergoeden

  schade is beperkt:

  a. voor Overeenkomsten waarvan de waarde minder bedraagt dan EUR 1 miljoen: tot het bedrag van de schade per gebeurtenis maar niet meer dan EUR 1 miljoen;

  b. voor Overeenkomsten waarvan de waarde EUR 1 miljoen of meer bedraagt: tot het bedrag van de schade per gebeurtenis, maar niet meer dan de waarde.”

  “1. De in het kader van de Overeenkomst door de Contractant te vergoeden schade is per gebeurtenis beperkt tot een bedrag van:

  • € 150.000,- voor Overeenkomsten waarvan de waarde kleiner is dan of gelijk aan € 50.000,-;

  • € 300.000,- voor Overeenkomsten waarvan de waarde meer is dan € 50.000,- maar kleiner dan of gelijk aan € 100.000,-;

  • € 500.000,- voor Overeenkomsten waarvan de waarde meer is dan € 100.000,- maar kleiner dan of gelijk aan € 150.000,-;

  • € 1.500.000,- voor Overeenkomsten waarvan de waarde meer is dan € 150.000,- maar kleiner dan of gelijk aan € 500.000,-;

  • € 3.000.000,- voor Overeenkomsten waarvan de waarde meer is dan € 500.000,-.

  2. De beperking van de aansprakelijkheid als hiervoor bedoeld komt te vervallen:

  a. ingeval van aanspraken van derden op schadevergoeding;

  b. indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Contractant of Personeel van de Contractant;

  c. in geval van schending van intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in artikel [..] van de Algemene inkoopvoorwaarden van de WIL.”

  De Contractant zal zich adequaat moeten verzekeren tegen de risico’s voortvloeiend uit de uitvoering van de Overeenkomst. Wat adequaat is, zal afhangen van de aard van de Prestaties die moeten worden geleverd.

  Voorbeelden van verzekeringen zijn:

  • -

   productaansprakelijkheid; of

  • -

   beroepsaansprakelijkheid (risico’s die voortvloeien uit beroepsfouten); of

  • -

   bedrijfsaansprakelijkheid (onder meer aansprakelijkheid voor de schade toegebracht aan personen of Goederen die eigendom zijn van de WIL).

  Het is belangrijk dat de WIL per Overeenkomst bekijkt welke verzekeringen belangrijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst en deze vermeldt in de Offerteaanvraag. Ook kan van de Contractant worden verwacht dat hij aangeeft wat gebruikelijke verzekeringen zijn in de markt.

   

  Artikel 15 Boete

  In de voorwaarden is geen boetebepaling opgenomen, aangezien een boetebepaling moet worden afgestemd op het soort Leveringen of Diensten. Daarnaast is het niet in alle gevallen noodzakelijk. Wel kan een dergelijke boetebepaling worden opgenomen in de Overeenkomst die wordt gesloten tussen de WIL en de Contractant. De hoogte van de boete zal – onder andere – afhangen van de aard van de te leveren Prestaties. Naarmate uitvoering van bepaalde Diensten of Levering van Goederen meer risico’s (bijvoorbeeld voor inwoners) met zich meebrengt, kan de hoogte van de boete een belangrijke stimulans zijn voor de Contractant om de Overeenkomst goed uit te voeren.

  Een voorbeeld van een boetebepaling in de Overeenkomst kan zijn:

  “De Contractant is bij het niet naleven van [..] een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van EUR [..] aan de WIL, zonder rechterlijke tussenkomst. Deze bepaling laat alle andere rechten en vorderingen onverlet, waaronder de mogelijkheid om eventuele daadwerkelijke schade te verhalen.”

   

  Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen

  In dit artikel is geen bepaling opgenomen ten aanzien van arbitrage of mediation. Dit kan echter wel worden opgenomen in de Overeenkomst die tussen Partijen wordt gesloten. Van Partijen wordt verwacht dat zij voor het aanhangig maken van een geschil eerst trachten om het geschil minnelijk op te lossen.

  Het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten zodat Nederlands recht van toepassing zal zijn. Vooral in Europese aanbestedingen kan dit van belang zijn, aangezien de WIL vooraf niet weet uit welk land de Contractant afkomstig is.

   

  III Financiële bepalingen

   

  Artikel 17 Prijzen, meerwerk en minder werk

  Voor de vergoeding van de Contractant wordt aangesloten bij de prijzen die genoemd worden in de Offerte van de Contractant. In de Offerteaanvraag dient de WIL te kiezen voor een bepaalde tariefafspraak, bijvoorbeeld op basis van nacalculatie of op basis van een vaste prijs.

  De meetlat voor de te leveren Prestaties dient te worden vastgelegd in de Overeenkomst. Aan de hand van dit kader moet de vraag worden beantwoord of sprake is van meerwerk of minder werk. In dit geval is ook belangrijk dat gelet op het (Europese) aanbestedingsrecht sprake zou kunnen zijn van een nieuwe opdracht. Immers, indien de oorspronkelijke opdracht wezenlijk wordt gewijzigd, kan aanbestedingsrechtelijk sprake zijn van een nieuwe opdracht.

  Voor de verrekening van meerwerk of minder werk dienen Partijen vooraf duidelijke afspraken te maken. In de voorwaarden is het uitgangspunt: de tarieven zoals opgenomen in de Offerte. Hier kan in de Overeenkomst van worden afgeweken.

   

  Artikel 18 Facturering en betaling

  In de voorwaarden staat een aantal eisen opgenomen ten aanzien van de factuur. In de Overeenkomst kan de WIL haar eigen eisen die zij nog wenst toe te voegen vermelden. Dit kan ook in de Offerteaanvraag.

  Voor de betalingstermijn is aangesloten bij Richtlijn 2011/7/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties. In artikel 4 van deze Richtlijn 2011/7/EU is als uitgangspunt voor overheden een betalingstermijn van dertig dagen opgenomen.

   

  IV Bepalingen betreffende de leveringen van goederen

   

  Artikel 19 Leveringen

  Uitgangspunt in de voorwaarden is Incoterm DDP (Delivered Duty Paid). Er zijn in totaal dertien Incoterms (internationale leveringsvoorwaarden) die de meest gebruikelijke (leverings-) voorwaarden in het internationale handelsverkeer regelen. Deze voorwaarden worden veel gebruikt in de internationale handel. De Incoterm DDP betekent dat de Goederen door de Contractant worden afgeleverd op de overeengekomen plaats en tijd en dat de Contractant alle kosten en risico’s draagt die verbonden zijn aan de Aflevering van de

  Goederen.

  In de voorwaarden behoudt de WIL zich het recht voor om de Goederen gemotiveerd af te keuren. In dit artikel is geen termijn opgenomen, aangezien dit kan verschillen afhankelijk van de te leveren Goederen. Op grond van artikel 7:23 BW zal de WIL echter binnen bekwame tijd, nadat zij heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken dat Goederen niet voldoen aan de Overeenkomst, de Contractant op de hoogte moeten stellen. De maatstaf “bekwame tijd” wordt ingevuld aan de hand van de omstandigheden van het geval, zoals de aard van de Goederen, de deskundigheid van de Partijen, de onderlinge verhouding tussen Partijen en de juridische kennis van Partijen (parlementaire geschiedenis InVW. 7, p.156/7 en Hoge Raad d.d. 25 april 1986, NJ 1968 251, Pekingeendenarrest). Ondanks dat dus geen termijn is opgenomen zal de WIL na de Aflevering binnen bekwame tijd moeten keuren of de Goederen voldoen aan de Overeenkomst. Als de Goederen door de WIL opnieuw worden afgekeurd, zal dit een toerekenbare tekortkoming van de Contractant opleveren.

  De voorwaarden voorzien in een garantie voor Goederen van twaalf maanden. Het kan echter bij bepaalde producten wenselijk zijn om een langere of kortere garantietermijn op te nemen afhankelijk van de aard van de Goederen. Ook voorzien de voorwaarden in een garantietermijn voor het leveren van eventuele onderdelen bij de gekochte Goederen. Deze termijn is gesteld op vijf jaar. Ook hierbij kan het wenselijk zijn om een eventuele kortere of langere garantietermijn overeen te komen.

  Indien de WIL de Goederen wenst te keuren voorafgaand aan de Aflevering kan dat op basis van artikel 6.2. In sommige gevallen kan het wenselijk zijn dat de WIL voorafgaand aan de Aflevering de Goederen bij de Contractant keurt. Indien de WIL het Goed afkeurt, is de Contractant nog niet toerekenbaar tekortgeschoten, aangezien de Contractant de Goederen nog niet heeft geleverd. Dit zal wel het geval kunnen zijn, indien de Contractant niet binnen de gestelde termijn alsnog de juiste Goederen levert.

  Het goedkeuren van de Goederen door de WIL doet niet af aan de garantietermijn en de conformiteit uit artikel 7:17 BW. Eventuele gebreken die niet zichtbaar zijn en niet met het oog waarneembaar vallen nog steeds onder de garantieverplichting van de Contractant en de verplichting tot het leveren van de Goederen die aan de Overeenkomst beantwoorden.

   

  Artikel 20 Verpakking en transport

  In dit artikel is niets geregeld ten aanzien van de eventuele duurzaamheid van de verpakkingen en van het transport. De WIL kan dit wel opnemen in de Offerteaanvraag en Overeenkomst. Hierbij dient de WIL aan te geven wat zij onder duurzame verpakkingen en duurzaam transport verstaat.

   

  Artikel 21 Overdracht van eigendom en risico

  Zoals ook in artikel 19.1 is geregeld, gaat de eigendom over op het moment van Aflevering (Levering conform Incoterm DDP) en na eventuele installatiewerkzaamheden die moeten worden verricht door de Contractant.

  Uitgangspunt in het Burgerlijk Wetboek is dat de koper het risico draagt vanaf het moment van Aflevering van de Goederen (artikel 7:10 lid 1 BW). In de voorwaarden is hiervan afgeweken, aangezien het risico pas overgaat op het moment dat de WIL de Goederen accepteert.

  Onder acceptatie moet niet worden verstaan de goedkeuring van Goederen. De acceptatie van de Goederen is louter een garantie om te zorgen dat de Contractant de Goederen aflevert, eventueel installeert en vervolgens een schriftelijke verklaring vraagt die de Aflevering van de Goederen bevestigt. Deze schriftelijke verklaring regelt niets over de status van de Goederen en kan nimmer worden gebruikt als goedkeuring van de Goederen.

   

  V Bepalingen betreffende het verrichten van diensten

   

  Artikel 22 Diensten

  Ook voor het verrichten van Diensten is van belang dat deze worden uitgevoerd zoals overeengekomen in de Overeenkomst. Hierbij is van belang dat nauwkeurig wordt omschreven wat van Partijen wordt verwacht en dat in de Offerteaanvraag en in de Overeenkomst neer te leggen.

  Artikel 6 is een algemene regel. Artikel 22 ziet slechts op Diensten en gaat nader in op wat van de Contractant kan worden verwacht.

   

  Artikel 23 Personeel van Contractant

  In de Overeenkomst of Offerteaanvraag werken Partijen nader uit wat de procedure is als blijkt dat personen die worden ingezet door de Contractant moeten worden vervangen. In de voorwaarden is een regeling opgenomen, maar in de Overeenkomst zullen specifieke bepalingen moeten worden opgenomen voor het inzetten of inhuren van Personeel van Contractant. Voorbeelden hiervan zijn dat: (1) geen arbeidsovereenkomst tot stand zal komen door het inhuren of inzetten van Personeel van Contractant; en (2) een non-concurrentiebeding zal moeten worden opgenomen.

   

  VI Einde overeenkomst

   

  Artikel 24 Opzegging

  De voorwaarden voorzien in twee mogelijkheden om de Overeenkomst (tussentijds) te beëindigen: (1) opzegging (artikel 24); en (2) ontbinding (artikel 25). De WIL kan de Overeenkomst opzeggen, maar zal hierbij een redelijke opzegtermijn in acht moeten nemen. In de jurisprudentie wordt een redelijke termijn ingevuld door objectieve maatstaven en argumenten die een Partij kan aanvoeren om een termijn te verlengen of te verkorten.

   

  Artikel 25 Ontbinding

  Het ontbinden van een Overeenkomst kan indien de andere Partij tekort schiet in de nakoming van haar verbintenissen die voortvloeien uit de Overeenkomst, tenzij de tekortkoming de ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt (artikel 6:265 BW). Het gevolg van de ontbinding is dat de Overeenkomst wordt beëindigd.

  Ontbinding van de Overeenkomst geschiedt door het sturen van een aangetekend schrijven. In het geval van ontbinding is de WIL geen vergoeding schuldig voor Prestaties die nog niet door de Contractant zijn verricht.

   

  Artikel 26 Vernietiging

  Dit artikel regelt enkel het feit dat, indien één van de Partijen zich beroept op vernietiging door een buitengerechtelijke verklaring deze verklaring de vorm dient te hebben van een aangetekend schrijven.