Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Werk en Inkomen Lekstroom

Klachtenregeling Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWerk en Inkomen Lekstroom
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingKlachtenregeling Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom
CiteertitelKlachtenregeling Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 8, lid 1 Wet Gemeenschappelijke Regelingen; artikel 15 Gemeenschappelijke Regeling Werk en Inkomen Lekstroom; hoofdstuk 9 Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-06-201322-01-2015start nieuwe organisatie

20-06-2013

Lopik: Het Kontakt van 25 juni 2013; Vianen: Het Kontakt 25 juni 2013; IJsselstein: Zenderstreeknieuws 3 juli 2013; Houten: Houtens Nieuws van 3 juli 2013; Nieuwegein: De Molenkruier van 3 juli 2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Klachtenregeling Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom

Het Algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom,

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van WIL van 18 april 2013,

gelezen het advies van de bijzondere cliëntenraad van WIL van 20 mei 2013,

gelet op artikel 8, lid 1 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen, artikel 15 van de Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom en hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

B E S L U I T :

vast te stellen de volgende

 

K lachtenregeling Werk en Inkomen Lekstroom

 

I ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze klachtenregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  WIL: het openbaar lichaam Werk en Inkomen Lekstroom;

 • b.

  orgaan: een bestuursorgaan van WIL

 • c.

  gedraging: het in een bepaalde aangelegenheid jegens een natuurlijk persoon of rechtspersoon handelen of nalaten te handelen door:

  • ·

   een orgaan

  • ·

   de voorzitter of een lid van het Algemeen Bestuur of Dagelijks Bestuur van WIL;

  • ·

   een ambtenaar of een daarmee op grond van diens werkzaamheid gelijk te stellen persoon (inclusief arbeidscontractanten) in de uitoefening van zijn functie;

 • d.

  klager: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een klacht heeft ingediend;

 • e.

  klachtbehandelaar: manager van het organisatieonderdeel waar de klacht betrekking op heeft

 • f.

  klachtencoördinator: de door de directeur aangewezen functionaris die belast is met de bewaking van de voortgang van de klachtenbehandeling en het onderhouden van de contacten met klager;

 • g.

  wet: de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2 Klacht

De klachtencoördinator beslist, zo nodig na overleg met de directeur, of een brief, dan wel ingevuld klachtenformulier als klacht in de zin van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht moet worden aangemerkt.

Artikel 3 Wijze van indiening

 • 1.

  Mondeling (informele behandeling): Telefonisch of tijdens een bezoek aan WIL. Hierop wordt geprobeerd direct tot een oplossing te komen.

 • 2.

  Schriftelijk (formele behandeling): een brief inhoudende een klacht dan wel een ingevuld klachtenformulier.

 • 3.

  Een klacht wordt ingediend bij de directeur van WIL.

 • II UITGANGSPUNTEN VOOR DE BEHANDELING VAN KLACHTEN GERICHT TEGEN GEDRAGINGEN VAN AMBTENAREN EN BESTUURDERS

Artikel 4 Klachten gericht tegen gedragingen van ambtenaren

De klachtenbehandeling kent de volgende mogelijkheden

 • 1.

  Informele behandeling: indien de burger zich in persoon of telefonisch met een klacht tot WIL wendt, wordt geprobeerd de klacht direct op te lossen en de klager tevreden te stellen. De klager wordt altijd gewezen op de mogelijkheid om, als hij ontevreden is over de wijze van afhandeling, schriftelijk een klacht in te dienen bij de directeur van WIL. Indien duidelijk is dat de klager niet in staat is om de klacht op schrift te stellen, wordt hierbij hulp verleend.

 • 2.

  Formele behandeling in eerste instantie: een schriftelijk ingediende klacht dan wel ingevuld klachtenformulier wordt onderzocht en afgehandeld onder verantwoordelijkheid van de directeur.

 • 3.

  Formele behandeling in tweede instantie: indien de klager het niet eens is met de uitkomst van het onderzoek door de directeur, kan hij de klacht voorleggen aan de Nationale Ombudsman.

Artikel 5 Klacht tegen de klachtbehandelaar, klachtencoördinator en tegen de directeur

 • 1.

  Conform het bepaalde in artikel 2 tot en met 12 behandelt de directeur klachten gericht tegen gedragingen van de klachtbehandelaar of klachtencoördinator.

 • 2.

  Conform het bepaalde in artikel 2 tot en met 12 behandelt de voorzitter van het Dagelijks Bestuur klachten, gericht tegen gedragingen van de directeur.

Artikel 6 Klachten tegen organen en bestuurders

 • 1.

  Klachten die betrekking hebben op gedragingen van het Algemeen bestuur, het Dagelijks Bestuur, danwel een van haar leden worden conform het bepaalde in artikel 2 tot en met 12 van deze klachtenregeling in behandeling genomen door de voorzitter van het Algemeen Bestuur.

 • 2.

  Klachten gericht tegen gedragingen van de voorzitter van het Algemeen Bestuur, c.q. Dagelijks Bestuur worden conform het bepaalde in artikel 2 tot en met 12 van deze klachtenregeling in behandeling genomen door de plaatsvervangend voorzitter van het Algemeen Bestuur.

 • 3.

  Klachten die betrekking hebben op gedragingen van leden van een door het Dagelijks of Algemeen Bestuur ingestelde commissie dan wel van een persoon werkzaam onder de verantwoordelijkheid van het Dagelijks of Algemeen Bestuur, worden behandeld door de directeur.

   

  III FORMELE BEHANDELING IN EERSTE INSTANTIE

Artikel 7 Herstel verzuimen

 • 1.

  Indien een schriftelijke klacht niet voldoet aan de vereisten zoals gesteld in artikel 9:4, lid 2, van de wet is artikel 6:6 van de wet van overeenkomstige toepassing.

 • 2.

  Indien de klager het verzuim niet binnen de krachtens het vorige lid gestelde termijn, dan wel zo spoedig mogelijk als dat redelijkerwijs van hem kan worden verwacht, herstelt, wordt de klacht niet in behandeling genomen en wordt de klager hiervan door de klachtbehandelaar zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het klaagschrift, dan wel na het verstrijken van een redelijke termijn, op de hoogte gebracht.

Artikel 8 Ontvangstbevestiging

De klachtencoördinator stuurt de klager een ontvangstbevestiging waarin wordt meegedeeld op welke wijze de klacht wordt behandeld.

Artikel 9 Uitgangspunt

Tijdens het onderzoek is steeds het handelen waarover wordt geklaagd het uitgangspunt.

Artikel 10 Klachtbehandelaar

De klachtbehandelaar draagt, met inachtneming van de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht, zorg voor een juiste afwikkeling van de klacht, tenzij hij zelf bij de gedraging waarop de klacht betrekking heeft, betrokken is geweest. Alsdan vindt de behandeling van de klacht plaats door de directeur.

Artikel 11 Bevoegdheden klachtbehandelaar

 • 1.

  De klachtbehandelaar kan gedurende een onderzoek voorstellen doen teneinde onderling tot een oplossing van de klacht te komen.

 • 2.

  De klachtbehandelaar spreekt het oordeel uit of de gedraging, als geheel of gedeeltelijk, wel of niet behoorlijk was.

Artikel 12 Hoor en wederhoor

 • 1.

  Het horen vindt plaats door de klachtbehandelaar in aanwezigheid van de klachtencoördinator..

 • 2.

  Van het horen van de klager kan worden afgezien indien de klacht kennelijk ongegrond is dan wel indien de klager heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord.

 • 3.

  Als de klachtbehandelaar die het onderzoek leidt, dit wenselijk acht en de betrokkenen daarmee instemmen, kan het horen van de klager en de ambtenaar gelijktijdig plaatsvinden.

 • 4.

  Het horen vindt plaats achter gesloten deuren. Zonodig worden getuigen gehoord. Ambtenaren van WIL die als getuige worden opgeroepen, zijn verplicht hieraan gehoor te geven.

Artikel 13 Toezending stukken

Eventuele schriftelijke stukken die betrekking hebben op het handelen, worden tegelijk met de uitnodiging voor het horen in kopie aan de klager en de ambtenaar toegezonden, zodat zij de gelegenheid hebben daarop te reageren.

Artikel 14 Afdoeningsbrief

 • 1.

  Nadat het onderzoek is afgesloten informeert de klachtbehandelaar de klager en de eventueel betrokken ambtenaar schriftelijk over de bevindingen van het onderzoek en geeft hij zo mogelijk een oordeel over de gegrondheid van de klacht en over de eventueel getroffen of te treffen maatregelen.

 • 2.

  De in lid 1 genoemde vereisten voor de afdoeningsbrief gelden niet wanneer de klacht tussentijds naar tevredenheid van de klager is afgehandeld.

 • 3.

  De klachtbehandelaar deelt hierbij mede dat de klager, indien deze niet tevreden is over de uitkomst van de klachtbehandeling, zijn klacht binnen een jaar na verzending van de afdoeningsbrief kan voorleggen aan de Nationale Ombudsman.

Artikel 15 Motivering

De schriftelijke conclusie van de klachtbehandelaar is deugdelijk gemotiveerd en gaat in op alle onderdelen van de klacht.

Artikel 16 Jaarverslag

De directeur brengt jaarlijks verslag uit aan het Algemeen Bestuur over de klachtbehandeling. Dit verslag bevat in elk geval het aantal klachten en de aard van de klachten die door de klachtbehandelaar(s) formeel in behandeling zijn genomen.

 

I V FORMELE BEHANDELING IN TWEEDE INSTANTIE

Artikel 17 Informatie aan de ombudsman

 • 1.

  Als een klacht in tweede instantie in behandeling wordt genomen door de ombudsman geeft in beginsel de klachtbehandelaar desgevraagd aanvullende informatie aan de ombudsman.

 • 2.

  In overleg met de klachtencoördinator geeft de klachtbehandelaar, indien nodig, commentaar op een door de ombudsman uitgebracht verslag van bevindingen.

Artikel 18 Rapport voorleggen aan dagelijks bestuur

 • 1.

  De klachtbehandelaar legt een door de ombudsman uitgebracht rapport zo spoedig mogelijk ter kennisneming voor aan het dagelijks bestuur, desgewenst voorzien van commentaar.

 • 2.

  In het desbetreffende voorstel wordt, ingeval de ombudsman een of meer aanbevelingen heeft gedaan, het dagelijks bestuur voorgesteld een besluit ten aanzien van die aanbeveling(en) te nemen.

Artikel 19 Informatie over reactie dagelijks bestuur

 • 1.

  Het dagelijks bestuur informeert klager schriftelijk over de reactie op het rapport van de ombudsman.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur informeert de ombudsman schriftelijk over de reactie op het rapport en, voor zover de ombudsman een of meer aanbevelingen heeft gedaan, over de wijze waarop aan de aanbevelingen van de ombudsman gevolg wordt gegeven. Met de desbetreffende brief wordt een afschrift van de in lid 1 bedoelde brief meegezonden.

 • 3.

  Een afschrift van beide in dit artikel bedoelde brieven wordt aan de klachtencoördinator gestuurd.

   

  V OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 20 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze klachtenregeling kan worden aangehaald als ‘Klachtenregeling Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom’.

 • 2.

  Deze klachtenregeling treedt in werking op de eerste dag na de datum van haar bekendmaking.

   

  Aldus besloten in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom van 20 juni 2013.

  Het algemeen bestuur van Werk en Inkomen Lekstroom,

  de secretaris, de voorzitter,

  R.Esser C. van Dalen