Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Werk en Inkomen Lekstroom

Directiestatuut Werk en Inkomen Lekstroom

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWerk en Inkomen Lekstroom
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingDirectiestatuut Werk en Inkomen Lekstroom
CiteertitelDirectiestatuut Werk en Inkomen Lekstroom
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 21 Gemeenschappelijke Regeling Werk en Inkomen Lekstroom

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-04-2013Start nieuwe organisatie

18-04-2013

Houten: Houtens Nieuws van 3 juli 2013;  Lopik: Het Kontakt van 26 juni 2013; Nieuwegein: De Molenkruier van 3 juli 2013; Vianen: Het Kontakt 25 juni 2013; IJsselstein: Zenderstreeknieuws 3 juli 2013;  

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Directiestatuut Werk en Inkomen Lekstroom

Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur, de voorzitter en de directeur, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft op grond van de Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom en de op grond daarvan door de betreffende bestuursorganen overgedragen bevoegdheden;

Overwegende dat

de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de directeur ingevolge artikel 21 van de Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom dienen te worden vastgelegd in een directiestatuut;

besluit vast te stellen het

 

Directiestatuut Werk en Inkomen Lekstroom

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  algemeen bestuur: het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling;

 • b.

  dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling;

 • c.

  de bestuursorganen: het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter;

 • d.

  GR: Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom;

 • e.

  WIL: Werk en Inkomen Lekstroom;

 • f.

  directeur: de directeur van de GR of diens plaatsvervanger;

 • g.

  manager: een leidinggevende, hiërarchisch direct onder de directeur;

 • h.

  managementteam: de directeur en de managers tezamen.

Artikel 2 Ondersteuning algemeen en dagelijks bestuur

 • 1.

  De bestuursorganen van de dienst worden bijgestaan door de directeur, die in de vergaderingen van het algemeen en dagelijks bestuur een adviserende stem heeft.

 • 2.

  De directeur vervult de functie van secretaris van het algemeen en dagelijks bestuur.

 • 3.

  De directeur draagt desgevraagd en uit eigen beweging er zorg voor dat de leden van het algemeen en dagelijks bestuur over alle informatie kunnen beschikken, die zij behoeven om hun functie goed te kunnen uitoefenen.

 • 4.

  De directeur draagt zorg voor een tijdige en gedegen advisering aan het algemeen en dagelijks bestuur. Zo nodig adviseert de directeur het dagelijks bestuur bij het nemen van beslissingen.

 • 5.

  De directeur is verantwoordelijk voor een snel en adequaat verloop van de voorbereiding van de besluitvorming. De directeur is verantwoordelijk voor een tijdige en correcte uitvoering van de beslissingen van het algemeen en dagelijks bestuur.

 • 6.

  De directeur draagt zorg voor het bijhouden van een presentielijst, het vastleggen van de beslissingen van het algemeen en dagelijks bestuur in een besluitenlijst en het openbaar maken van de besluiten van het algemeen en dagelijks bestuur.

Artikel 3 Ondersteuning commissies

Tenzij bij afzonderlijke regeling anders is bepaald is artikel 2 van overeenkomstige

toepassing met betrekking tot door het algemeen bestuur ingestelde commissies van advies en bestuurscommissies.

Artikel 4 Aansturing organisatie van het openbaar lichaam

 • 1.

  Ten aanzien van de organisatie van het openbaar lichaam WIL heeft de directeur de eindverantwoordelijkheid voor: a. een voldoende kwaliteit van de ambtelijke advisering en ondersteuning van de bestuursorganen; b. het tijdig en toereikend voorzien van de bestuursorganen van de nodige ambtelijke adviezen en ondersteuning; c. de planning van de activiteiten en de uitvoering daarvan met inachtneming van het door de bestuursorganen ter zake vastgestelde beleid; d. de coördinatie en samenhang van het handelen van de organisatieonderdelen van WIL;

  • e.

   de juridische- en financiële rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het beleid en beheer van WIL;

  • f.

   de voorbereiding en uitvoering van de begroting alsmede de verantwoording over het gevoerde beleid;

  • g.

   de tijdige implementatie van nieuwe en gewijzigde wet- en regelgeving.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur houdt jaarlijks een functioneringsgesprek met de directeur.

Artikel 5 Informatieplicht

De directeur draagt er zorg voor dat de managers schriftelijk en tijdig op de hoogte worden gesteld van alle door de bestuursorganen genomen besluiten waaraan financiële consequenties voor hun resultaatgebied zijn verbonden.

Artikel 6 Aansturing managers

 • 1.

  Onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur berust de zorg voor het dagelijks beheer van de organisatie bij de directeur.

 • 2.

  Hij bevordert, onverminderd de verantwoordelijkheid van de managers, de samenwerking en samenhang tussen de organisatorische eenheden. Hij kan uit eigener beweging en/of na en in overleg met het dagelijks bestuur aanwijzingen geven aan de managers om die samenwerking en samenhang te verzekeren.

 • 3.

  De directeur houdt jaarlijks met iedere manager een functioneringsgesprek.

Artikel 7 Verhindering, afwezigheid en vervanging

 • 1.

  Indien de directeur meer dan vijf dagen verhinderd is zijn functie te vervullen doet hij daarvan tijdig mededeling aan de voorzitter van het dagelijks bestuur.

 • 2.

  Voor een afwezigheid van langer dan vijf dagen behoeft de directeur toestemming van het dagelijks bestuur.

 • 3.

  In overleg met het dagelijks bestuur draagt de directeur er zorg voor dat tijdens verlof of afwezigheid om andere redenen zijn vervanging adequaat is geregeld door vervanging vanuit het managementteam.

 

Vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom van 18 april 2013.

Het Dagelijks Bestuur van Werk en Inkomen Lekstroom,

De heer R. Esser, De heer C. van Dalen,

directeur voorzitter

 

Vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom van 18 april 2013.

Het Algemeen Bestuur van Werk en Inkomen Lekstroom,

De heer R. Esser, De heer C. van Dalen,

directeur voorzitter

 

De voorzitter van Werk en Inkomen Lekstroom,

De heer C. van Dalen,

voorzitter

 

De directeur van Werk en Inkomen Lekstroom,

De heer R. Esser,

directeur