Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Werk en Inkomen Lekstroom

Verordening tot intrekking van de Verordening toeslagen WWB WIL

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWerk en Inkomen Lekstroom
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingVerordening tot intrekking van de Verordening toeslagen WWB WIL
CiteertitelVerordening tot intrekking van de Verordening toeslagen WWB WIL
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Participatiewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-01-2015Nieuwe regeling

18-12-2014

Lopik: Het Kontakt van 23 december 2014; Vianen: Het Kontakt van 30 december 2014; IJsselstein: Zenderstreeknieuws van 14 maart 2015

22351/2014

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tot intrekking van de Verordening toeslagen WWB WIL

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom;

gelet op het per 1 januari 2015 in werking treden van de Wet maatregelen WWB en de Participatiewet;

overwegende dat het voor de duidelijkheid gewenst is regels vast te stellen voor het intrekken van de Verordening toeslagen WWB WIL;

besluit vast te stellen de Verordening tot intrekking van de Verordening toeslagen WWB WIL

 

Artikel 1 Begrippen

Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet werk en bijstand, de Participatiewet, de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2 Intrekking oude regeling

De Verordening toeslagen WWB WIL, zoals vastgesteld bij besluit van 20 juni 2013, wordt ingetrokken met ingang van 1 juli 2015.

Artikel 3 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: "Verordening tot intrekking van de Verordening toeslagen WWB WIL".

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking acht dagen na de dag van bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom, gehouden op 18 december 2014.

de secretaris, de voorzitter,

R. Esser C. van Dalen

TOELICHTING

 

Afschaffing gemeentelijke toeslagen:

De verplichting (van de gemeenteraad) om een toeslagenverordening vast te stellen vervalt met ingang van de invoering van de Participatiewet, per 1 januari 2015.

Door de introductie van de kostendelersnorm zijn toeslagen niet meer mogelijk. Een alleenstaande of

alleenstaande ouder die de woning alleen bewoont (of uitsluitend met mensen die niet meetellen voor

de kostendelersnorm) krijgt 70% van de gehuwdennorm. En bij de kostendelersnorm wordt al

rekening gehouden met het kunnen delen van de woonkosten. Dat betekent dat:

 • -

  de verhoging voor alleenstaanden en alleenstaande ouders die de woonkosten niet kunnen delen verdwijnt;

 • -

  de verlaging voor gehuwden die de woonkosten kunnen delen verdwijnt;

 • -

  de verlaging van de (kostendelers)norm in verband met het ontbreken van woonlasten niet meer in een verordening wordt vastgelegd (eventueel kan dit wel in beleidsregels worden opgenomen);

 • -

  de verlaging voor schoolverlaters niet meer in een verordening wordt vastgelegd (WIL kan dit wel in beleidsregels opnemen);

 • -

  de verlaging voor 21- en 22-jarigen verdwijnt;

 

Overgangsregeling:

Voor bestaande klanten geldt een overgangsperiode van zes maanden.

De toeslagenverordening blijft gelden tot 6 maanden na de dag van inwerkingtreding (1 juli 2015) op grond van artikel 8a Participatiewet (artikel 78z lid 6 Participatiewet). Met ingang van 1 juli 2015 vervalt de Toeslagenverordening vervolgens van rechtswege.