Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Werk en Inkomen Lekstroom

Verordening elektronische kennisgeving en bekendmaking Werk en Inkomen Lekstroom

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWerk en Inkomen Lekstroom
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingVerordening elektronische kennisgeving en bekendmaking Werk en Inkomen Lekstroom
CiteertitelVerordening elektronische kennisgeving en bekendmaking Werk en Inkomen Lekstroom
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. art. 2:14, tweede lid Algemene wet bestuursrecht; 32 ja en 32k
 2. artt. 32ja en 32k Wet gemeenschappelijke regelingen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-06-201515-04-2015Nieuwe regeling

27-05-2015

Blad gemeenschappelijke regelingen 15 juni 2015

28337-2015

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening elektronische kennisgeving en bekendmaking Werk en Inkomen Lekstroom

Besluit van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen lekstroom houdende het instellen van een publicatieblad voor besluiten van het bestuur en de directeur van Werk en Inkomen Lekstroom

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom,

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom van 27 mei 2015;

gelet op

gelet op artikel 5, eerste tot en met derde lid, van de Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom;

artikel 2:14, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 32ja en 32k van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

overwegende dat het wenselijk is dat behalve algemeen verbindende voorschriften ook beleidsregels

en andere besluiten van algemene strekking elektronisch worden bekendgemaakt;

overwegende dat het noodzakelijk is om regels te stellen voor de elektronische bekendmaking;

besluit vast te stellen de

 

Verordening elektronische kennisgeving en bekendmaking Werk en Inkomen Lekstroom

Artikel 1 Publicatieblad

 • 1.

  Er is een publicatieblad voor de gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom.

 • 2.

  Het publicatieblad is toegankelijk via het internetadres: www.officielebekendmakingen.nl.

Artikel 2 Uitgifte

De zorg voor de uitgifte van het publicatieblad voor de gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom berust bij het dagelijks bestuur.

Artikel 3 Bekendmaking

 • 1.

  De bekendmaking van besluiten van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom die algemeen verbindende voorschriften inhouden geschiedt door plaatsing in het publicatieblad voor de gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom.

 • 2.

  Op de bekendmaking van besluiten als bedoeld in het eerste lid, is het bepaalde in artikel 32k, derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen van toepassing.

Artikel 4 Elektronische kennisgeving

 • 1.

  Het is mogelijk berichten van het bestuur en van de directeur van de gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom die niet tot een of meer geadresseerden gericht zijn, uitsluitend elektronisch te verzenden, tenzij een wettelijk voorschrift zich daartegen verzet. Deze elektronische kennisgeving geschiedt door middel van plaatsing in het publicatieblad voor de gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom.

 • 2.

  Het eerste lid is eveneens van toepassing op beschikkingen en andere mededelingen die niet aan belanghebbende(n) in persoon kunnen worden verzonden of uitgereikt.

Artikel 5 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening elektronische kennisgeving en bekendmaking Werk en Inkomen Lekstroom.

Artikel 6 Bekendmaking

 • 1.

  Deze verordening wordt bekendgemaakt in het desbetreffende gemeenteblad van elke deelnemende gemeenten in de Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot en met 15 april 2015.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom van 27 mei 2015.

De voorzitter, De directeur,

C.van Dalen R. Esser

TOELICHTING

 

Aanleiding verordening

Vanaf 1 januari 2015 biedt de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) de mogelijkheid dat het bestuur van de gemeenschappelijke regeling een eigen publicatieblad (het ‘GR-blad’) instelt voor de publicatie van besluiten van de gemeenschappelijke regeling. Het GR-blad is vergelijkbaar met het gemeenteblad of provinciaal blad. Naast algemeen verbindende voorschriften kunnen ook andere besluiten van algemene strekking, mededelingen en kennisgevingen van de gemeenschappelijke regeling in het GR-blad worden gepubliceerd, mits daaraan een verordening van het algemeen bestuur ten grondslag ligt. Hiertoe is de voorliggende verordening opgesteld.

Aanleiding voor het opnemen van de mogelijkheid in de Wgr tot het instellen van een eigen GR-blad is dat met name openbare lichamen met veel deelnemers bij de bekendmaking van hun besluiten in de praktijk tegen problemen aanlopen. Naast uitvoeringslasten bestaat het risico dat de bekendmaking van algemeen verbindende voorschriften niet in alle bladen van de deelnemers in dezelfde vorm of op het gewenste tijdstip plaatsvindt. Indien de bekendmaking niet gelijktijdig of gelijkluidend in alle bladen heeft plaatsgevonden, kan onzekerheid ontstaan over de vraag of, en zo ja wanneer, een algemeen verbindend voorschrift rechtsgeldig in werking is getreden.

Eisen en reikwijdte publicatieblad

Nadere regels over publicatiebladen van gemeenschappelijke regelingen zijn te vinden in het Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden en in de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden.

Aan een eigen GR-blad is de voorwaarde verbonden dat gebruik wordt gemaakt van de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP). Er kan niet met bekendmaking op een eigen website worden volstaan. De GVOP zorgt ervoor dat het GR-blad op www.officielebekendmakingen.nl wordt gepubliceerd, een aan www.overheid.nl gelieerde website.

Er wordt een koppeling gelegd met de in de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten. Zonder deze voorwaarde is het namelijk voor burgers onvindbaar aan welke gemeenschappelijke regelingen de betreffende gemeenten deelnemen en welke besluiten door de gemeenschappelijke regeling zijn genomen.

Artikel 3 van de verordening voorziet in de bekendmaking van algemeen verbindende voorschriften.

In het tweede lid van artikel 3 is een verwijzing opgenomen naar artikel 32k, derde lid, van de Wgr. Artikel 32k, derde lid, van de Wgr verklaart de artikelen 139, tweede tot en met vijfde lid, en 141 tot en met 144 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing. In deze artikelen is onder meer bepaald dat wanneer elektronische uitgifte geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, het dagelijks bestuur in een vervangende uitgave voorziet. Voorts kan bijvoorbeeld besloten worden om een bij het besluit behorende bijlage (zoals omvangrijke tekeningen) bekend te maken door terinzagelegging.

Naast de bekendmaking van algemeen verbindende voorschriften, kan het eigen GR-blad ook voor andere berichten worden gebruikt. Dit is geregeld in artikel 4 van de verordening. De term ‘berichten’ volgt uit artikel 2:14 van de Algemene wet bestuursrecht en kent een brede reikwijdte. Bij ‘berichten’ kan gedacht worden aan besluiten van algemene strekking, mededelingen en kennisgevingen.

Het moet wel gaan om berichten die verband houden met de taken van het openbaar lichaam. Uit artikel 1a, derde lid, van de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden volgt dat het openbaar lichaam het eigen GR-blad uitsluitend kan gebruiken voor bevoegdheden die het openbaar lichaam in eigen naam uitoefent. Het gaat hier om de eigen regelgevende bevoegdheid van Werk en Inkomen Lekstroom, zowel daar waar WIL de verordenende bevoegdheid van de deelnemende gemeenten overgedragen heeft gekregen, als ook omtrent de bedrijfsvoering en ambtelijke organisatie. In dit kader kan gedacht worden aan verordeningen van het algemeen bestuur, beleidsregels en rechtspositionele regelingen van het dagelijks bestuur en de ondermandaatbesluiten van de directeur.

Voor verordeningen die worden vastgesteld door Houten en Nieuwegein dient de bekendmaking of kennisgeving daarvan plaats te vinden in het Gemeenteblad van de betreffende gemeente en derhalve niet in het GR-blad van WIL.

Voorts wordt opgemerkt dat besluiten tot wijziging, opheffing, toe- en uittreding van de gemeenschappelijke regeling bekend worden gemaakt in de Staatscourant.

Artikel 4, lid 2 maakt het mogelijk om rechtsgeldige bekendmakingen te doen aan belanghebbenden van wie geen adres (meer) bekend is bij WIL. Tot nu moesten dit soort bekendmakingen in een dagblad of h-a-h-blad plaatsvinden, wat de nodige kosten met zich meebracht.

De verordening treedt in werking nadat deze in alle vijf de deelnemende gemeenten op de juiste wijze is gepubliceerd. Omdat de eerste bekendmaking op 29 april 2015 heeft plaatsgevonden is aan de inwerkingtreding terugwerkende kracht verbonden tot en met 15 april 2015.

Het AB van WIL kan deze verordening vaststellen voor de gemeenten IJsselstein, Vianen en Lopik.

Omdat de gemeenteraden van Houten en Nieuwegein de verordenende bevoegdheid niet hebben overgedragen (artikel 5, lid 3 GR), dienen zij deze verordening zelf voor WIL vast te stellen, ook al gaat het in hun geval alleen om de publicatie van beleidsregels waarvan de bevoegdheid tot vaststelling wél bij het bestuur van WIL gelegd is.