Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Werk en Inkomen Lekstroom

Reglement van Orde voor de vergaderingen van het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Werk & Inkomen Lekstroom

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWerk en Inkomen Lekstroom
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingReglement van Orde voor de vergaderingen van het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Werk & Inkomen Lekstroom
CiteertitelReglement van Orde DB WIL
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 18 Gemeenschappelijke regeling Werk & Inkomen Lekstroom

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-201301-02-201318-04-2016Nieuwe regeling

24-01-2013

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement van Orde voor de vergaderingen van het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Werk & Inkomen Lekstroom

 

 

Artikel 1 Verdeling werkzaamheden en onderlinge vervanging

 • 1.

  Het dagelijks bestuur regelt de verdeling van zijn werkzaamheden.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur regelt de onderlinge vervanging in geval van verhindering of ontstentenis van één der leden.

 • 3.

  Het dagelijks bestuur regelt de vervanging van de (plaatsvervangend) voorzitter bij diens verhindering of ontstentenis.

 • 4.

  Een lid van het dagelijks bestuur dat verhinderd is zijn activiteiten uit te oefenen, geeft daarvan zo spoedig mogelijk kennis aan de voorzitter.

 • 5.

  De directeur van de dienst draagt zorg voor de kennisgeving zoals bedoeld in het eerste, tweede en derde lid, alsmede van de besluiten tot wijzigingen daarvan, aan het algemeen bestuur en aan de raden van de deelnemende gemeenten van de regelingen.

Artikel 2 Vergaderingen

 • 1.

  Het dagelijks bestuur vergadert in de regel eenmaal per maand op een in onderling overleg vast te stellen dag en tijdstip en voorts zo dikwijls de voorzitter of een lid het nodig acht.

 • 2.

  Indien een lid een extra vergadering nodig acht, verzoekt hij onder opgave van redenen aan de voorzitter deze bijeen te roepen. De directeur zorgt na overleg met de voorzitter voor een oproep voor deze vergadering – onder vermelding van de te bespreken onderwerpen – die zo mogelijk uiterlijk 24 uur van tevoren aan de leden van het dagelijks bestuur wordt gezonden.

 • 3.

  De vergaderingen worden als regel gehouden op het kantoor van het openbaar lichaam als bedoeld in artikel 2, lid 1 van de Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen.

Artikel 3 Verhindering

 • 1.

  Wanneer een lid verhinderd is een vergadering geheel of gedeeltelijk bij te wonen, geeft hij daarvan kennis aan de directeur.

 • 2.

  Wanneer de directeur verhinderd is een vergadering geheel of gedeeltelijk bij te wonen, geeft hij daarvan kennis aan de voorzitter, alsmede aan degene die de directeur vervangt.

Artikel 4 Quorum

 • 1.

  In de vergadering van het dagelijks bestuur kan slechts worden beraadslaagd of besloten, indien ten minste de helft van het aantal zitting hebbende leden tegenwoordig is.

 • 2.

  Indien het vereiste aantal leden niet tegenwoordig is, belegt de voorzitter, onder verwijzing naar dit artikel, opnieuw een vergadering.

 • 3.

  Op de vergadering, bedoeld in het tweede lid, is het eerste lid niet van toepassing. Het college kan echter over andere aangelegenheden dan die waarvoor de eerdere vergadering was belegd alleen beraadslagen of besluiten, indien ten minste de helft van het aantal zitting hebbende leden tegenwoordig is.

Artikel 5 Agenda

 • 1.

  Voor elke vergadering wordt, als regel een week van tevoren, door de directeur aan de leden van het dagelijks bestuur een agenda toegezonden, inclusief de daarbij behorende vergaderstukken.

 • 2.

  Onderwerpen ten aanzien waarvan tijdige agendering als bedoeld in het eerst lid niet mogelijk is, doch waarvan ten gevolge van de spoedeisendheid geen uitstel mogelijk is, kunnen onder opgave van reden(en) van urgentie uiterlijk acht uur voor de vergadering worden aangemeld bij de directeur.

Artikel 6 Verslag en besluitenlijst

 • 1.

  De directeur draagt zorg voor het bijhouden van een presentielijst, een kort verslag en de besluitenlijst van de vergadering.

 • 2.

  Het verslag bevat ten minste:

  • a.

   de namen van de aan- en afwezige leden;

  • b.

   de namen van de andere personen die hebben deelgenomen aan de beraadslaging;

  • c.

   een formulering van de door het dagelijks bestuur genomen besluiten (besluitenlijst);

  • d.

   een zakelijke samenvatting van eventuele tijdens de vergadering gevoerde besprekingen met derden.

 • 3.

  Stemverhoudingen worden alleen vermeld als een lid van het dagelijks bestuur daarom vraagt.

 • 4.

  Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering vastgesteld.

 • 5.

  De besluitenlijst, zoals bedoeld in lid 2 onder c. wordt na vaststelling door het dagelijks bestuur gezonden aan de leden van het algemeen bestuur.

Artikel 7 Ambtelijke ondersteuning

De directeur draagt zorg voor al hetgeen binnen de hem opgedragen taak nodig is in het belang van een vlot verloop van de vergadering van het dagelijks bestuur.

Artikel 8 Deelneming derden aan de vergadering

Het dagelijks bestuur kan besluiten een ambtelijk medewerker of derden voor een vergadering uit te nodigen teneinde zijn/haar mening ten aanzien van een onderwerp te geven dan wel een (nadere) toelichting te verschaffen op een agendapunt.

Artikel 9 Voorstellen en amendementen

Ieder lid van het dagelijks bestuur heeft het recht aan de vergadering voorstellen te doen en amendementen op gedane voorstellen in te dienen.

Artikel 10 Stemmingen

 • 1.

  Indien geen van de leden van het dagelijks bestuur bij het nemen van een besluit stemming vraagt, wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen.

 • 2.

  Indien een lid van het dagelijks bestuur bij het nemen van een besluit stemming vraagt, wordt mondeling gestemd, tenzij sprake is van een stemming over personen en een lid van het dagelijks bestuur een schriftelijke stemming vraagt.

 • 3.

  In geval van schriftelijke stemming is van toepassing:

  • a.

   Indien een lid van het dagelijks bestuur dat verlangt, wordt bij het nemen van een besluit over een benoeming, voordracht of aanbeveling van personen gestemd bij gesloten en ongetekende briefjes.

  • b.

   Indien daarbij de stemming beperkt is tot een persoon en de stemmen staken, beslist het lot.

  • c.

   Indien in de overige gevallen bij een eerste stemming door niemand de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft een tweede stemming plaats tussen de twee personen die bij de eerste stemming de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Zijn bij die eerste stemming de meeste stemmen over meer dan twee personen verdeeld, dan wordt bij een tussenstemming uitgemaakt tussen welke twee personen de tweede stemming zal plaatshebben. Indien bij de tussenstemming of bij de tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.

Artikel 11 Openbare vergadering

 • 1.

  De vergaderingen van het dagelijks bestuur worden met gesloten deuren gehouden, voor zover het dagelijks bestuur niet anders heeft bepaald.

 • 2.

  De bepalingen van dit reglement zijn voor zover mogelijk van toepassing op een openbare vergadering.

Artikel 12 Vertrouwelijkheid

Op voorstel van de voorzitter of een der leden van het dagelijks bestuur kan expliciet worden besloten dat één van de uitzonderingsgronden of beperkingen zoals bedoeld in hoofdstuk 5 van de Wet openbaarheid van bestuur zich verzet tegen het openbaar maken van een in de vergadering genomen besluit of van de inhoud van de beraadslaging zoals die in de vergadering heeft plaatsgevonden.

Artikel 13 Uitleg reglement

In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij twijfel over de toepassing van het reglement, beslist het dagelijks bestuur op voorstel van de voorzitter.

Artikel 14 Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 februari 2013.

 • 2.

  Dit reglement wordt aangehaald als Reglement van Orde DB WIL.

   

Aldus vastgesteld door het dagelijks bestuur in zijn vergadering van 24 januari 2013.

 

Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Werk & Inkomen Lekstroom

C. van Dalen, R. Esser

voorzitter, directeur