Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Werk en Inkomen Lekstroom

Regeling vergoeding leden algemeen bestuur Werk en Inkomen Lekstroom

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWerk en Inkomen Lekstroom
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingRegeling vergoeding leden algemeen bestuur Werk en Inkomen Lekstroom
CiteertitelRegeling vergoeding leden algemeen bestuur Werk en Inkomen Lekstroom
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 21 Wet gemeenschappelijke regelingen
 2. artikel 99 Gemeentewet
 3. artikel 36 Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-01-2016Nieuwe regeling

14-12-2015

Blad gemeenschappelijke regeling

37605/2016

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling vergoeding leden algemeen bestuur Werk en Inkomen Lekstroom

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom,

 

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van WIL van 14 december 2015,

 

gelet op artikel 21 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 99 van de Gemeentewet en artikel 36van de Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom;

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen de volgende

 

Regeling vergoeding leden a lgemeen bestuur Werk en Inkomen Lekstroom

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  WIL: het openbaar lichaam Werk en Inkomen Lekstroom

 • b.

  orgaan: een bestuursorgaan van WIL

 • c.

  vergoeding: een kostenvergoeding voor aanwezigheid en inbreng in vergaderingen van het algemeen bestuur van WIL

 • d.

  college: college van burgemeester en wethouders

Artikel 2 Vergoeding leden algemeen bestuur

 • 1.

  De leden van het algemeen bestuur van WIL die geen deel uitmaken van een college van een deelnemende gemeente, ontvangen op declaratiebasis een vergoeding voor presentie en inbreng bij vergaderingen van dit bestuur.

 • 2.

  De vergoeding wordt door de gemeente die het lid vertegenwoordigd vergoed, en is gelijk aan het bedrag dat als maximumvergoeding geldt voor het bijwonen van vergaderingen voor leden van gemeentelijke commissies, opgenomen in bijlage IV van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.

Artikel 3 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Regeling vergoeding AB-leden WIL’.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na de datum van haar bekendmaking.

   

Aldus besloten in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van WIL van 14 december 2015.

 

Het algemeen bestuur van Werk en Inkomen Lekstroom,

de secretaris, de voorzitter,

R.Esser C. van Dalen