Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Werk en Inkomen Lekstroom

Regeling nevenwerkzaamheden Werk en Inkomen Lekstroom

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWerk en Inkomen Lekstroom
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingRegeling nevenwerkzaamheden Werk en Inkomen Lekstroom
CiteertitelRegeling nevenwerkzaamheden Werk en Inkomen Lekstroom
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikel 125 Ambtenarenwet
 2. artikel 15:1e CAR/UWO

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-01-201614-12-2015nieuwe regeling

14-12-2015

Blad gemeenschappelijke regeling 18 januari 2016, nr 2016, 45

2016/37975

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling nevenwerkzaamheden Werk en Inkomen Lekstroom

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom,

gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van 14 december 2015;

gelet op het gestelde in artikel 125 Ambtenarenwet;

gelet op het gestelde in artikel 15:1e CAR-UWO;

gelet op verkregen instemming van de Ondernemingsraad;

 

besluit vast te stellen de navolgende

 

Regeling nevenwerkzaamheden Werk en Inkomen Lekstroom

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

a.Medewerker: De ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, sub a van de CAR-UWO.

b.Nevenwerkzaamheden: Alle werkzaamheden die, betaald of onbetaald, binnen of buiten de organisatie van WIL worden verricht door de medewerker en die de belangen van de dienst, voor zover deze in verband staan met de functie, kunnen raken.

c.Registratie: De registratie van nevenwerkzaamheden zoals bedoeld in artikel 15:1e lid 2 CAR-UWO.

d.Werkgever: De gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom (WIL).

Artikel 2 Nevenwerkzaamheden

 • 1.

  Het is de medewerker overeenkomstig artikel 15:1elid 3 CAR-UWO verboden nevenwerkzaamheden te verrichten, waardoor de goede vervulling van de functie of de goede functionering van de openbare dienst niet in redelijkheid zou zijn verzekerd.

 • 2.

  De medewerker maakt melding van de nevenwerkzaamheden op grond van artikel 15:1e, lid 1 van de CAR-UWO via het daartoe bestemde formulier ‘melding nevenwerkzaamheden’ (bijlage 1). Hierin vermeldt de medewerker:

  • a.

   Aard van de werkzaamheden;

  • b.

   Omvang van de werkzaamheden;

  • c.

   De organisatie waar de werkzaamheden worden verricht.

 • 3.

  De medewerker dient de beëindiging van de nevenwerkzaamheden schriftelijk te melden aan de werkgever.

 • 4.

  De medewerker is verplicht om zich te houden aan de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit. In deze wetten zijn bepalingen opgenomen over het maximale aantal werkuren per dag en per week. Tevens zijn er regels vastgesteld over verplichte rusttijden.

Artikel 3 Registratie

 • 1.

  De registratie van nevenwerkzaamheden geschiedt door het formulier ‘melding nevenwerkzaamheden’ op te nemen in het persoonsdossier.

 • 2.

  Een HR medewerker is belast met de registratie en rapportage van de nevenwerkzaamheden.

Artikel 4 Besluit werkgever

 • 1.

  Indien de werkgever van mening is dat de geregistreerde nevenwerkzaamheden in strijd zijn met artikel 15:1e CAR-UWO ontvangt de medewerker een gemotiveerd besluit omtrent een verbod op deze nevenwerkzaamheden.

 • 2.

  De medewerker beëindigt na een besluit zoals genoemd in lid 1 met onmiddellijke ingang de nevenwerkzaamheden.

 • 3.

  De werkgever kan de nevenwerkzaamheden alleen verbieden indien door het verrichten van de werkzaamheden of het uitoefenen van het bedrijf de goede vervulling van de functie of de goede functionering van de openbare dienst, voor zover deze in verband staat met de functievervulling, niet in redelijkheid is verzekerd.

 • 4.

  De werkgever kan in plaats van het gestelde in lid 1 nadere afspraken maken met de medewerker of beperkingen opleggen aan de medewerker, zodanig dat de mogelijkheid van belangenverstrengeling zich niet meer voordoet.

 • 5.

  Bij voortzetting van verboden nevenwerkzaamheden kan een disciplinaire straf worden opgelegd, op grond van hoofdstuk 16 van de CAR-UWO.

Artikel 5 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan de werkgever een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 6 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als de “Regeling nevenwerkzaamheden Werk en Inkomen Lekstroom” en treedt in werking op 14 december 2015.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom van 14 december 2015.

 

de voorzitter,                              de directeur,

dhr. C. van Dalen                        dhr. R.H. Esser