Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Werk en Inkomen Lekstroom

Regeling toepassing coördinatiemodule van HR21 binnen Werk en Inkomen Lekstroom

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWerk en Inkomen Lekstroom
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingRegeling toepassing coördinatiemodule van HR21 binnen Werk en Inkomen Lekstroom
CiteertitelRegeling toepassing coördinatiemodule van HR21 binnen Werk en Inkomen Lekstroom
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

CAR-UWO

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-11-2015Nieuwe regeling

05-11-2015

Blad gemeenschappelijke regeling 216, 178

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling toepassing coördinatiemodule van HR21 binnen Werk en Inkomen Lekstroom

 

 

Artikel 1 Toekenning van de module coördinatie

 • 1.

  Het management van WIL heeft de mogelijkheid de hulpstructuur binnen een afdeling te versterken door toekenning van de module coördinatie aan de normfunctie van een individuele medewerker.

 • 2.

  Jaarlijks wordt de hulpstructuur van WIL geëvalueerd en heeft het management de mogelijkheid aan te geven welke wijzigingen zij eventueel wensen aan te brengen in de hulpstructuur. In MT verband wordt besloten of deze wijzigingen worden doorgevoerd.

Artikel 2 Recht op bijzondere beloning Coördinatiemodule

 • 1.

  Als door toekenning van de module coördinatie aan een normfunctie uit HR21, de bandbreedte van deze normfunctie overschreden wordt, heeft de medewerker recht op een bijzondere beloning.

 • 2.

  Of de bandbreedte van de normfunctie wordt overschreden, wordt beoordeeld door de gecertificeerd gebruiker (de HR adviseur) eventueel samen met de extern deskundige.

Artikel 3 Vaststelling van de hoogte van de bijzondere beloning

 • 1.

  Indien een functiehouder door toekenning van de module coördinatie recht heeft op een bijzondere beloning, dan wordt de functiehouder tijdelijk ingepast in de voor hem/ haar geldende naast hogere functieschaal.

 • 2.

  Als een medewerker wordt ingepast in de naast hogere salarisschaal wordt voor de betreffende medewerker het salaris vastgesteld onmiddellijk boven het salaris dat voor de medewerker in de oorspronkelijke schaal van toepassing was.

 • 3.

  Indien de betreffende medewerker het maximum salaris geniet dan wordt in de nieuwe tijdelijks schaal het salaris direct boven het ouder maximum salaris vastgesteld. Indien het verschil tussen het oude en het nieuwe salaris van de betreffende medewerker minder dan 75% bedraagt van het verschil tussen het salaris dat de medewerker laatstelijk genoot en het eerst lagere bedrag in de oorspronkelijke schaal, dan wordt het salaris vastgesteld op het eersthogere bedrag in de nieuwe schaal.

Artikel 4 Duur van de bijzondere beloning

De bijzondere beloning is direct verbonden aan de toekenning van de module coördinatie. Vervalt de toekenning van deze module, dan vervalt ook de bijzondere beloning.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom op 5 november 2015.

de voorzitter, de directeur,

Dhr. C. van Dalen Dhr. R.H. Esser

Bijlage 1: Generieke taken module coördinatie

 • -

  plant en verdeelt de werkzaamheden en verzorgt de afstemming

 • -

  bewaakt, borgt en toetst voortgang, kwaliteit en kwantiteit van de werkzaamheden

 • -

  treedt op als vraagbaak en klankbord voor de medewerkers binnen het betreffende vakgebied

 • -

  verzorgt de vakinhoudelijke ondersteuning en begeleiding van medewerkers bij de uitvoering van de werkzaamheden

 • -

  is informant bij gesprekken in het kader van de jaarlijkse gesprekscyclus