Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Werk en Inkomen Lekstroom

Besluit vervanging archiefbescheiden, welke op termijn vernietigbaar zijn, van de Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWerk en Inkomen Lekstroom
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit vervanging archiefbescheiden, welke op termijn vernietigbaar zijn, van de Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom
CiteertitelBesluit vervanging archiefbescheiden, welke op termijn vernietigbaar zijn, van de Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikel 7 Archiefwet
 2. Artikel 6 Archiefbesluit 1995
 3. Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 december 2012, nr. WJZ/466161(10265), tot wijziging van de Archiefregeling in verband met het stellen van nadere regels omtrent vervanging.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-11-2016Nieuwe regeling

17-11-2016

Blad gemeenschappelijke regeling 2016, 548

78526/2016

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit vervanging archiefbescheiden, welke op termijn vernietigbaar zijn, van de Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom

Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom

 

gelet op:

 

 • -

  artikel 7 van de Archiefwet;

 • -

  artikel 6 Archiefbesluit 1995

 • -

  regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 december 2012, nr. WJZ/466161(10265), tot wijziging van de Archiefregeling in verband met het stellen van nadere regels omtrent vervanging.

besluit:
 • 1.

  Over te gaan tot vervanging door digitale reproducties van de papieren archiefbescheiden, die op grond van de vigerende selectielijst voor vernietiging in aanmerking komen, waarna deze papieren archiefbescheiden worden vernietigd.

 • 2.

  Reproductie geschiedt op de wijze zoals omschreven in de door het managementteam vastgestelde procedure ‘Instructie scannen Informatie GR WIL’ van 23 september 2016.

 • 3.

  De directeur te mandateren voor het opstellen van de verklaring ex artikel 8 Archiefbesluit 1995 en te machtigen om deze verklaring te ondertekenen, met de mogelijkheid van ondermandaat aan de manager Bedrijfsbureau.

 • 4.

  Dit besluit is beperkt tot de werkprocessen met betrekking tot de Wet werk en bijstand/Participatiewet en schuldhulpverlening. De directeur wordt gemandateerd voor het nemen van besluiten voor uitbreiding van werkprocessen, de archivaris gehoord. Ook hiervoor geldt de mogelijkheid van ondermandaat aan de manager Bedrijfsbureau.

 • 5.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag van bekendmaking.

 • 6.

  Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit vervanging archiefbescheiden, welke op termijn vernietigbaar zijn, Werk en Inkomen Lekstroom.

   

Aldus vastgesteld door het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom, gehouden op 17 november 2016.

 

De voorzitter, De secretaris,

C.van Dalen R.H. Esser

 

Bijlage Instructie scannen Informatie GR WIL 2016

Bijlage MT – beslisvoorstel tot vervanging juni 2016