Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Werk en Inkomen Lekstroom

Regeling aanvulling bestedingsdoelen IKBWerk en Inkomen Lekstroom

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWerk en Inkomen Lekstroom
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingRegeling aanvulling bestedingsdoelen IKBWerk en Inkomen Lekstroom
CiteertitelRegeling aanvulling bestedingsdoelen IKB Werk en Inkomen Lekstroom
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 3.29 lid 2 CAR-UWO

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201711-04-2018nieuwe regeling

17-11-2016

Blad gemeenschappelijke regeling 28 december 2016, 640

78527-2016

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling aanvulling bestedingsdoelen IKBWerk en Inkomen Lekstroom

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom,

 

gelet op het gestelde in artikel 3.29 lid 2 van de CAR-UWO;

 

gelet op het schrappen van hoofdstuk 4a van de CAR-UWO;

 

overwegende dat het gewenst is om de bestaande voorzieningen op uitruil van beloning ook na de invoering van het individueel keuzebudget (IKB) (hoofdstuk 3, paragraaf 5 van de CAR-UWO) te handhaven en in een lokale regeling onder te brengen;

 

gelet op de verkregen instemming van het Georganiseerd Overleg;

 

besluit vast te stellen de navolgende

 

Regeling aanvulling bestedingsdoelen IKB Werk en Inkomen Lekstroom

Artikel 1 Aanvulling bestedingsdoelen IKB

 • 1.

  In aanvulling op de doelen zoals vastgelegd in artikel 3.29 van de CAR-UWO worden twee lokale doelen toegevoegd, te weten:

  • a.

   De aanschaf van een fiets, tot een maximum bedrag van € 749,- mits de medewerker ten minste 3 kalenderjaren, voor meer dan de helft van het aantal dagen dat hij naar het werk gaat, de fiets gaat gebruiken voor (een deel van) het woon-werktraject;

  • b.

   Vakbondscontributie op basis van de jaaropgaaf in de maand van uitgifte.

 • 2.

  De uitwerking van deze doelen is nader omschreven in uitvoeringsinstructies.

Artikel 2 Opleidingen als bestedingsdoel

In aanvulling op artikel 3:29 lid 1c van de CAR-UWO wordt vastgesteld dat de besteding van het IKB aan een opleiding maximaal € 250,- per medewerker per kalenderjaar mag bedragen.

Artikel 3 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling aanvulling bestedingsdoelen IKB Werk en Inkomen Lekstroom” en treedt in werking op 1 januari 2017.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom van 17 november 2016.

 

de voorzitter, de directeur,

dhr. C. van Dalen dhr. R.H. Esser