Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Werk en Inkomen Lekstroom

Regeling melding financiële belangen Werk en Inkomen Lekstroom

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWerk en Inkomen Lekstroom
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingRegeling melding financiële belangen Werk en Inkomen Lekstroom
CiteertitelRegeling melding financiële belangen Werk en Inkomen Lekstroom
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageFormulier melding financiële belangen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 125 van de Ambtenarenwet
 2. https://caruwo.vng.nl/IntegraleVersie.htm
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-03-201814-12-2015nieuwe regeling

14-12-2015

bgr-2018-355

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling melding financiële belangen Werk en Inkomen Lekstroom

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom,

 

gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van 15 december 2015;

 

gelet op het gestelde in artikel 125 Ambtenarenwet;

 

gelet op het gestelde in artikel 15:f CAR-UWO;

 

gelet op verkregen instemming van de Ondernemingsraad;

 

besluit vast te stellen de navolgende

 

Regeling melding financiële belangen Werk en Inkomen Lekstroom

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 

 • a.

  Financiële belangen: Onder financieel belang wordt in ieder geval verstaan het bezit van effecten, vorderingsrechten, onroerend goed, bouwgrond en een financiële deelneming in ondernemingen.

 • b.

  Medewerker: De ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, sub a van de CAR-UWO.

 • c.

  Registratie: De registratie van meldingen van financiële belangen zoals bedoeld in artikel 15:1f lid 3 CAR-UWO.

 • d.

  Werkgever: De gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom (WIL).

 

Artikel 2 Verbod financiële belangen

 • 1.

  Het is de medewerker overeenkomstig artikel 15:1f lid 4 CAR-UWO verboden financiële belangen te hebben, effecten te bezitten en transacties in effecten te verrichten, waardoor de goede vervulling van de functie of de goede functionering van de openbare dienst niet in redelijkheid zou zijn verzekerd.

 • 2.

  Medewerkers met financiële functies of medewerkers die toegang hebben tot of mutaties kunnen aanbrengen binnen het financiële systeem van WIL worden in ieder geval aangewezen op grond van artikel 15:1f lid 4 CAR-UWO. Daarnaast kan de werkgever overige functies of medewerkers aanwijzen op grond van hun specifieke taak of bevoegdheid, die vallen onder de werking van eerder genoemd artikel.

 • 3.

  Iedere medewerker is verplicht financiële belangen te melden, voor zover de medewerker redelijkerwijs het vermoeden kan hebben dat het hebben van of handelen in deze financiële belangen de goede vervulling van de functie of goede functionering van de openbare dienst, niet in redelijkheid is verzekerd.

 • 4.

  De medewerker maakt melding van de financiële belangen door middel van het daartoe bestemde formulier ‘melding financiële belangen’ (bijlage 1).

 • 5.

  Ongeacht of een dergelijke melding is gedaan kan de werkgever het hebben van of handelen in financiële belangen waarvan de werkgever van mening is dat de goede vervulling van de functie of goede functionering van de openbare dienst niet in redelijkheid is verzekerd, verbieden.

 

Artikel 3 Melding financiële belangen

 • 1.

  Medewerkers in de volgende functies worden geacht te zijn aangesteld in een functie waaraan in het bijzonder het risico van financiële belangenverstrengeling of het risico van gebruik van koersgevoelige informatie is verbonden:

  • a.

   Medewerkers betrokken bij inkoop en aanbesteding;

  • b.

   Projectmedewerkers;

  • c.

   Medewerkers met een functie op financieel gebied;

 • 2.

  Medewerkers, als bedoeld in lid 1 melden aan de werkgever de financiële belangen, dan wel bezit van en transacties in effecten, die de belangen van de dienst, voor zover deze in verband staan met de functievervulling, kunnen raken.

 • 3.

  De melding wordt gedaan door middel van het daartoe bestemde formulier ‘melding financiële belangen’.

 • 4.

  De werkgever kan de medewerker verzoeken om nadere informatie.

 

Artikel 4 Registratie

 • 1.

  De registratie van financiële belangen geschiedt door de melding, zoals bedoeld in artikel 2, lid 4, op te nemen in het persoonsdossier.

 • 2.

  De HR afdeling is belast met de registratie en het actueel houden van financiële belangen.

 

Artikel 5 Besluit werkgever

 • 1.

  Indien de werkgever van mening is dat naar aanleiding van de gemelde financiële belangen de goede vervulling van de functie of de goede functionering van de openbare dienst, voor zover deze in verband staan met de functievervulling, niet in redelijk is verzekerd, ontvangt de medewerker een gemotiveerd besluit omtrent de financiële belangenverstrengeling.

 • 2.

  Indien er sprake is van financiële belangenverstrengeling wordt in samenspraak met de betrokken medewerker naar een oplossing gezocht.

 • 3.

  In het uiterste geval is de medewerker verplicht het financiële belang af te stoten.

 • 4.

  Bij het aanhouden van de verboden financiële belangen kan een disciplinaire straf worden opgelegd.

 

Artikel 6 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan de werkgever een bijzondere voorziening treffen.

 

Artikel 7 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als de “Regeling melding financiële belangen Werk en Inkomen Lekstroom” en treedt in werking op 14 december 2015.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom van 14 december 2015.

de voorzitter, de directeur,

hr. C. van Dalen dhr. R.H. Esser