Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Werk en Inkomen Lekstroom

Regeling aanvulling bestedingsdoelen IKB Werk en Inkomen Lekstroom

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWerk en Inkomen Lekstroom
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingRegeling aanvulling bestedingsdoelen IKB Werk en Inkomen Lekstroom
CiteertitelRegeling aanvulling bestedingsdoelen IKB Werk en Inkomen Lekstroom
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://caruwo.vng.nl/IntegraleVersie.htm

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-04-201801-01-2018nieuwe regeling

29-03-2018

bgr-2018-507

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling aanvulling bestedingsdoelen IKB Werk en Inkomen Lekstroom

Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom,

 

gelet op het gestelde in artikel 3.29 lid 2 van de CAR-UWO;

 

gelet op verkregen instemming in het Technisch Beraad van de commissie van het Georganiseerd Overleg van 5 februari 2018,

 

besluit vast te stellen de navolgende

Regeling aanvulling bestedingsdoelen IKB Werk en Inkomen Lekstroom

 

Artikel 1 Aanvulling bestedingsdoelen IKB

1. In aanvulling op de doelen zoals vastgelegd in artikel 3.29 van de CAR-UWO worden drie lokale doelen toegevoegd, te weten:

a. de aanschaf van een fiets, tot een maximum bedrag van € 749,- mits de medewerker ten minste 3 kalenderjaren, voor meer dan de helft van het aantal dagen dat hij naar het werk gaat, de fiets gaat gebruiken voor (een deel van) het woon-werktraject;

b. vakbondscontributie op basis van de jaaropgaaf in de maand van uitgifte;

c. de aanschaf van een sportabonnement in de breedste zin van het woord tot een maximum bedrag van € 150,-.

2. De uitwerking van deze doelen worden nader toegelicht in de uitvoeringsinstructies en zoals vermeld in de handleiding Flex Benefits.

 

Artikel 2 Opleidingen als bestedingsdoel

In aanvulling op artikel 3:29 lid 1c van de CAR-UWO wordt vastgesteld dat de besteding van het IKB aan een opleiding maximaal € 150,- per medewerker per kalenderjaar mag bedragen.

 

Artikel 3 Citeertitel en inwerkingtreding

  • 1.

    De Regeling aanvulling bestedingsdoelen IKB Werk en Inkomen Lekstroom, zoals vastgesteld door het DB op 17 november 2016 wordt ingetrokken.

  • 2.

    Deze regeling kan worden aangehaald als de “Regeling aanvulling bestedingsdoelen IKB Werk en Inkomen Lekstroom” en treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking en heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 2018.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom van 29 maart 2018.

de voorzitter, de directeur,

dhr. C. van Dalen dhr. R.H. Esser