Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Werk en Inkomen Lekstroom

Ondermandaatbesluit Wsw-dienstverlening IJsselstein, Lopik en Vijfheerenlanden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWerk en Inkomen Lekstroom
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingOndermandaatbesluit Wsw-dienstverlening IJsselstein, Lopik en Vijfheerenlanden
Citeertitel
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. Wet sociale werkvoorziening
  3. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-32973.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-02-201901-01-2019nieuwe regeling

10-01-2019

bgr-2019-169

Tekst van de regeling

Intitulé

Ondermandaatbesluit Wsw-dienstverlening IJsselstein, Lopik en Vijfheerenlanden

De directeur van Werk en Inkomen Lekstroom,

gelet op de Mandaat-, volmacht- en machtigingbesluiten van de gemeenten IJsselstein, Lopik en Vijfheerenlanden inzake Wsw-dienstverlening,

besluit voor deze gemeenten ondermandaten, -volmachten en –machtigingen te verlenen op de wijze als aangegeven in onderstaand register. Daarnaast zijn ook de managers bevoegd die leidinggeven aan de medewerkers die met hun functienaam benoemd staan.

Ten aanzien van de uitoefening van deze ondermandaten, -volmachten en –machtigingen is de Mandaatregeling gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom zoals vastgesteld op 24 oktober 2013 van overeenkomstige toepassing.

Dit ondermandaat, -volmacht en -machtigingbesluit treedt in werking op de dag van haar bekendmaking en heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 2019.

 

Aldus vastgesteld op 8 januari 2019,

 

 

R.H. Esser,

directeur

 

 

 

 

 

 

Mandaat

1

Aanbieden dienstbetrekking aan een Wsw-geïndiceerde.

2, lid 1 Wsw

College

Gemeentesecretaris

 

Trajectbegeleider start indiensttreding op. Gemeentelijk functionaris ondertekent de arbeidsovereenkomst.

Mandaat

Machtiging

2

Bevorderen inschakeling in het arbeidsproces van de werknemers van wie bij herindicatie is vastgesteld dat zij in staat zijn om arbeid te verrichten onder normale omstandigheden.

4 Wsw

College

Directeur WIL

 

 

Trajectbegeleiders HR adviseurs

Hieronder wordt in ieder geval verstaan: het vaststellen van een doorstroom- en detacheringsplan.

Mandaat

Volmacht

3

Bedingen van een vergoeding die de concurrentieverhoudingen niet onverantwoord beïnvloeden.

5 Wsw

College

Directeur WIL

Trajectbegeleiders Accountmanagers

Buiten de afgesproken marge ligt het mandaat bij de gemeentelijk functionaris

Mandaat

4

Opzeggen dienstbetrekking.

6, lid 2 Wsw

College

Gemeentesecretaris

 

Trajectbegeleider begeleidt dit.

Mandaat

5

Subsidie verstrekken aan werkgever.

7, lid 1, a Wsw

College

Directeur WIL

Trajectbegeleiders Accountmanagers

Geldt voor begeleid werken.

Mandaat

6

Vergoeding verstrekken voor noodzakelijke kosten van arbeidsinpassing met inbegrip van de begeleiding van de geïndiceerde op zijn werkplek.

7, lid 1, b Wsw

College

Directeur WIL

Trajectbegeleiders Accountmanagers HR adviseurs

 

Mandaat

7

Beëindigen subsidie en vergoeding van noodzakelijke kosten.

7, lid 3 Wsw

College

Directeur WIL

Trajectbegeleiders Accountmanagers HR adviseurs

 

Mandaat

8

Aanvragen periodieke herindicatie Wsw-geïndiceerden.

11, lid 1 Wsw

College

Directeur WIL

Trajectbegeleiders

HR adviseurs

Medewerker HR

Komt in de praktijk zelden.

Mandaat

9

Intrekken (her)indicatiebeschikking van een Wsw-geïndiceerde.

12, lid 1 Wsw

College

Gemeentesecretaris

 

Zware maatregel, na afstemming in college.

Mandaat

10

Intrekken (her)indicatiebeschikking van een Wsw-geïndiceerde op verzoek van de geïndiceerde.

12, lid 3 Wsw

College

Gemeentesecretaris

 

In afstemming met trajectbegeleiders en HR adviseurs van WIL en werkleiders van de gemeentelijke stichtingen.

Mandaat

Machtiging

11

Verstrekken van alle inlichtingen aan de minister, die hij nodig heeft voor de informatievoorziening en de beleidsvorming met betrekking tot deze wet.

14, lid 1 Wsw

College

Directeur WIL

Controller

Medewerker salarisadministratie Beleidsadviseurs

 

Mandaat

Machtiging

12

Gegevens verstrekken aan bestuursorganen die noodzakelijk zijn voor de bij of krachtens wet aan deze bestuursorganen opgedragen taken.

15, lid 2 Wsw

College

Directeur WIL

Controller

Medewerker salarisadministratie Beleidsadviseurs

 

Mandaat

Machtiging

13

Gebruiken van het burgerservicenummer, bedoeld in artikel 1, onder b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer, bij de verwerking van persoonsgegevens voor de uitvoering van deze wet, of indien dat nodig is voor de uitvoering van andere wetten, waarbij gebruik wordt gemaakt van dat burgerservicenummer.

15, lid 5 Wsw

College

Directeur WIL

Alle medewerkers

Hiertoe worden de noodzakelijke verwerkingsovereenkomsten afgesloten.

 

14

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet zijn belast de bij besluit van het college aangewezen ambtenaren.

15a Wsw

College

 

 

Geen mandaat.

Mandaat

15

Aanvragen herindicatie voor een Wsw-geïndiceerde aan het UWV.

2, lid 1 BUSWBW

College

Directeur WIL

HR adviseurs

Medewerker HR

 

Mandaat

16

Het verstrekken van recente gegevens bij de aanvraag voor herindicatie.

2, lid 2 en 3 BUSWBW

College

Directeur WIL

Trajectbegeleiders

HR adviseurs

 

Mandaat

17

Aanvragen van herindicatie op een eerder tijdstip dan in artikel 2, lid 1.

2, lid 4 BUSWBW

College

Directeur WIL

HR adviseurs

Medewerker HR

 

Mandaat

18

Berichten van UWV bij intrekken van (her)indicatiebeschikking als bedoeld in artikel 12, eerste of tweede lid van de Wsw.

5, lid 3 BUSWBW

College

Directeur WIL

HR adviseurs

Medewerker HR

 

Mandaat

19

Zorgdragen voor de arbeidsinpassing bij begeleid werken met inbegrip van de begeleiding van de geïndiceerde op zijn werkplek.

8, lid 1 BUSWBW

College

Directeur WIL

Trajectbegeleiders

Accountmanagers

HR adviseurs

 

Mandaat

20

Inschakelen begeleidingsorganisatie bij de taak op grond van artikel 8, lid 1.

8, lid 2 BUSWBW

College

Directeur WIL

Trajectbegeleiders

Accountmanagers

HR adviseurs

 

Mandaat

21

Het inwilligen van het verzoek van de geïndiceerde om een door hem aangewezen begeleidingsorganisatie in te schakelen, tenzij het verzoek kennelijk onredelijk is.

8, lid 3 BUSWBW

College

Directeur WIL

Manager HR

Komt in de praktijk zelden voor.

Mandaat

22

Het inwilligen van het verzoek van de geïndiceerde om een andere begeleidingsorganisatie in te zetten, tenzij het verzoek kennelijk onredelijk is.

9, lid 1 BUSWBW

College

Directeur WIL

Manager HR

Komt in de praktijk zelden voor.

Mandaat

23

Het met instemming van de geïndiceerde inschakelen van een andere begeleidingsorganisatie .

9, lid 2 BUSWBW

College

Directeur WIL

Trajectbegeleiders

Accountmanagers

HR adviseurs

 

Mandaat

Machtiging

24

Verstrekken van gegevens uit de administratie aangelegd voor uitvoering van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten aan het UWV.

19, lid 1 BUSWBW

College

Directeur WIL

HR adviseurs

Medewerker HR

Medewerker salarisadministratie

 

Mandaat

Machtiging

25

Desgevraagd leveren van aanvullende informatie en gegevens aan de minister.

9 RUSWBW

College

Directeur WIL

HR adviseurs

Medewerker HR

Medewerker salarisadministratie

 

Mandaat

Machtiging

26

Op verzoek van de minister verstrekken van gegevens of informatie als bedoeld in artikel 9 aan personen of instanties die in zijn opdracht informatie vragen of de gegevens bewerken.

10 RUSWBW

College

Directeur WIL

HR adviseurs

Medewerker HR

Medewerker salarisadministratie

 

Mandaat

Machtiging

27

Het verstrekken binnen zes weken na afloop van de desbetreffende halfjaarsperiode van de gegevens, bedoeld in het eerste lid, aan een daartoe door de minister aangewezen bewerker op een door de bewerker te bepalen wijze.

11, lid 2 RUSWBW

College

Directeur WIL

HR adviseurs

Medewerker HR

Medewerker salarisadministratie

 

Mandaat

Machtiging

28

Het verstrekken van de gegevens, bedoeld in het eerste lid, aan een daartoe door de minister aangewezen bewerker op een door de bewerker te bepalen wijze.

12a, lid 2 RUSWBW

College

Directeur WIL

HR adviseurs

Medewerker HR

Medewerker salarisadministratie

 

Volmacht

29

Opdragen van andere werkzaamheden

2.1, lid 1, d cao SW

College

Directeur WIL

Trajectbegeleiders

Accountmanagers

HR adviseurs

 

Volmacht

30

Besluiten of de kenbaar gemaakte gewetensbezwaren opwegen tegen het bedrijfsbelang en bij genoeg zwaarwegendheid streven naar een voor beide partijen welke partijen aanvaardbare oplossing.

2.2, lid 3 en lid 4 cao SW

College

Directeur WIL

HR adviseurs

 

Volmacht

31

Verschaffen van de benodigde personele, instrumentele en ruimtelijke voorzieningen aan werknemer.

2.3, lid 2 cao SW

College

Directeur WIL

Trajectbegeleiders

Accountmanagers

HR adviseurs

Uitgangspunt luidt dat inlenende werkgevers voorzien in werkkleding e.d.

Volmacht

32

Uitnodigen vakorganisaties bij een organisatiewijziging als bedoeld in artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden.

2.3, lid 5 cao SW

College

Gemeentesecretaris

 

Is door werkgroep werkprocessen en door HR gewijzigd in HR manager WIL(meenemen in evaluatie)

Volmacht

33

Instellen geschillencommissie

2.5 cao SW

College

Gemeentesecretaris

 

Is door werkgroep werkprocessen en door HR gewijzigd in HR manager WIL(meenemen in evaluatie)

Volmacht

34

Het vinden en bieden van ander passend werk onder de condities van de WSW, als een werknemer anders dan buiten zijn schuld zijn werkplek verliest.

2.6, lid 2 cao SW

College

Directeur WIL

Trajectbegeleiders

Accountmanagers

HR adviseurs

 

Volmacht

35

Opmaken arbeidsovereenkomst.

3.2, lid 1 cao SW

College

Directeur WIL

Medewerker HR

HR adviseurs

 

Volmacht

36

Ondertekenen arbeidsovereenkomst.

3.2, lid 1 cao SW

Burge-meester

Gemeentesecretaris

 

 

Machtiging

37

Functieomschrijving aan werknemer overhandigen.

3.2, lid 3 cao SW

College

Directeur WIL

HR adviseurs

 

Volmacht

38

Het vinden en bieden van ander passend werk onder de condities van de Wsw wanneer begeleid werken wordt beëindigd buiten de schuld van de werknemer.

3.3 cao SW

College

Directeur WIL

HR adviseurs

Trajectbegeleiders

Accountmanagers

 

Volmacht

39

Besluiten om na verzoek van werknemer van het in dienst nemen van werknemer die een arbeidsovereenkomst heeft met een werkgever buiten zijn woonplaats.

3.4, lid 1 en lid 2 cao SW

College

Gemeentesecretaris

 

 

Volmacht

40

(Schriftelijk) opzeggen arbeidsovereenkomst met de werknemer.

3.5, lid 1, 2 en 8 cao SW

College

Gemeentesecretaris

 

 

Volmacht

41

Verbieden van nevenfuncties wanneer de beoogde functies strijd opleveren met de belastbaarheid van de werknemer, dan wel op grond van zwaarwegende bedrijfseconomische motieven.

3.6 cao SW

College

Directeur WIL

Trajectbegeleiders

HR adviseurs

Komt in de praktijk zelden voor.

Volmacht

42

Besluiten tot aanpassing van de arbeidsduur van de werknemer.

4.2 cao SW

College

Gemeentesecretaris

 

Komt vaak voor. Verzoek komt vanuit de trajectbegeleider, vanuit het POP of doorstroom of dagelijkse begeleiding.

Volmacht

43

Vaststellen feitelijke arbeidsduur.

4.3 cao SW

College

Directeur WIL

Trajectbegeleiders

HR adviseurs

In afstemming met trajectbegeleiders van WIL en werkleiders van de gemeentelijke stichtingen.

Volmacht

44

Vaststellen van extra dagen als feestdagen.

4.4, lid 2 cao SW

College

Directeur WIL

Manager HR

Uitvoering mandaatbepaling conform Besluit uitvoering SW-regelingen door WIL.

Volmacht

45

Besluiten om werktijd van werknemer te verlengen op grond van zwaarwegende bedrijfsbelangen.

4.4, lid 3 cao SW

College

Inlenend werkgever

 

In overleg met

Trajectbegeleiders

Accountmanagers

Adviseurs HR

Volmacht

46

Werktijd van de werknemer verkorten, indien de werktijd vermeerderd met de noodzakelijke reistijd voor de werknemer leidt tot onoverkomelijke bezwaren.

4.4, lid 4 cao SW

College

Inlenend werkgever

 

Indien van toepassing, dan zal trajectbegeleider dit begeleiden en evt een andere werkplek vinden, die dichterbij is.

Volmacht

47

Indien bij plaatsing van de werknemer bij een andere organisatie zulks noodzakelijk is, kan de werkgever bepalen dat voor deze werknemer de in die organisatie voor vergelijkbare arbeid gebruikelijke werktijd geldt.

4.6 cao Wsw

College

Directeur WIL

 

Komt zelden voor. Verzoek komt vanuit de trajectbegeleider, vanuit het POP of doorstroom of dagelijkse begeleiding.

Volmacht

48

De werktijden van de werknemers regelen in roosters.

4.7, lid 1 cao Wsw

College

Inlenend werkgever

 

In samenwerking met de trajectbegeleiders en conform de afspraken uit het POP/ Trajectplan

Volmacht

49

Vaststellen eventuele vaste bestemming roostervrije dagen.

4.7, lid 6 cao Wsw

College

Inlenend werkgever

 

Uitvoering mandaatbepaling conform Besluit uitvoering SW-regelingen door WIL.

Volmacht

50

Onthouden van de jaarlijkse periodieke verhoging.

5.3, lid 3 cao SW

College

Gemeentesecretaris

 

Uitvoering door medewerker salarisadministratie WIL

Volmacht

51

Toekennen extra periodieke verhoging.

5.3, lid 3 cao SW

College

Gemeentesecretaris

 

Uitvoering door medewerker salarisadministratie WIL

Volmacht

52

Schriftelijk mededelen aan werknemer en/of wettelijke vertegenwoordiger van onthouden periodieke verhoging .

5.3, lid 4 cao SW

College

Gemeentesecretaris

 

Uitvoering door medewerker salarisadministratie WIL.HR adviseur toetsend.

Volmacht

53

Toekennen gratificatie op grond van bijzondere omstandigheden.

5.8, lid 3 cao SW

College

Gemeentesecretaris

 

Uitvoering door medewerker salarisadministratie WIL.HR adviseur toetsend.

Volmacht

54

Inspanningsverplichting van werkgever om te zoeken naar een passende en zo regulier mogelijke werkplek die vergelijkbaar is met het functieniveau waarop de werknemer bij de werkgever werkzaam is geweest.

5.9, lid 6 cao SW

College

Directeur WIL

Trajectbegeleiders

Accountmanagers

HR adviseurs

 

Volmacht

55

Opdracht geven tot overwerk.

5.10, lid 1 cao SW

College

Inlenend werkgever

 

Werkleider meldt het verzoek van overwerk aan trajectbegeleider. Deze beoordeelt of de medewerker dit kan uitvoeren. Koppelt dit terug aan de werkleiding. Overwerk in de vorm van Tijd voor Tijd

Volmacht

56

Vaststellen toeslagregeling ploegendienst.

5.12 cao SW

College

Directeur WIL

Manager HR

Uitvoering mandaatbepaling conform Besluit uitvoering SW-regelingen door WIL.

Volmacht

57

Vaststellen toeslagregeling consignatie-, bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdiensten.

5.13 cao SW

College

Directeur WIL

Manager HR

Uitvoering mandaatbepaling conform Besluit uitvoering SW-regelingen door WIL.

Volmacht

58

Vaststellen billijke vergoeding in geval van een niet-volledige waarneming.

5.14 cao SW

College

Directeur WIL

Manager HR

Betreft WSW-doelgroep voor 1998. Komt incidenteel voor bij WSW-werkleiding die vervangen moeten worden

Volmacht

59

Verlof verlenen overeenkomstig het verzoek van de werknemer, tenzij het belang van de werkzaamheden zich daartegen verzet.

6.1, lid 5 cao SW

College

Inlenend werkgever

 

 

Volmacht

60

Wijzigen van vastgesteld tijdvak van vakantie, wanneer het functioneren van de organisatie het betreffende bedrijfsonderdeel in gevaar doen komen.

6.1, lid 6 cao SW

College

Inlenend werkgever

 

 

 

Volmacht

61

Vaststellen van de financiële schade, die de werknemer door deze wijziging aantoonbaar lijdt.

6.1, lid 7 cao SW

College

Directeur WIL

HR adviseurs

Medewerker salarisadministratie

 

Volmacht

62

Aanwijzen van tien dagen per kalenderjaar als verplicht verlof voor alle werknemers of een groep van werknemers.

6.1, lid 8 cao SW

College

Inlenend werkgever

 

 

Uitvoering mandaatbepaling conform Besluit uitvoering SW-regelingen door WIL.

Volmacht

63

Aanwijzen van 2 dagen per jaar voor alle werknemers of een groep werknemers waarop gelijktijdig verplicht verlof wordt opgenomen.

6.1, lid 9 cao SW

College

Inlenend werkgever

 

Uitvoering mandaatbepaling conform Besluit uitvoering SW-regelingen door WIL.

Volmacht

64

Instellen van een bedrijfsregeling waarin een maximum wordt gesteld aan het aantal verlofuren dat een werknemer naar een volgend jaar mag meenemen.

6.1, lid 11 cao SW

College

Directeur WIL

Manager HR

Uitvoering mandaatbepaling conform Besluit uitvoering SW-regelingen door WIL.

Volmacht

65

Verlenen buitengewoon verlof.

6.3, lid 1 cao SW

College

Inlenend werkgever

 

HR adviseur WIL toetst

Volmacht

66

Het verlenen van kortdurend zorgverlof.

6.4, lid 1 cao SW

College

Directeur WIL

Trajectbegeleiders

HR adviseurs

 

Volmacht

67

Verlenen van verlof bij bijzondere omstandigheden.

6.5 cao SW

College

Directeur WIL

Trajectbegeleiders

HR adviseurs

 

Volmacht

68

Uitbreiden van vakbondsverlof, wanneer de werknemer meerdere kaderfuncties uitoefent.

6.8, lid 6 cao SW

College

Directeur WIL

HR adviseurs

 

Volmacht

69

Overleggen met werknemer over tijdstip van betaald ouderschapsverlof en de wijze waarop het verlof wordt genoten.

6.9, lid 7 cao SW

College

Directeur WIL

Trajectbegeleiders

HR adviseurs

 

Volmacht

70

Instemmen met het verzoek van de werknemer om toegekend betaald ouderschapsverlof niet op te nemen.

6.9, lid 8 cao SW

College

Directeur WIL

HR adviseurs

 

 

Volmacht

 

71

Weigeren van het verlenen van spaarverlof om bedrijfseconomische redenen.

6.10, lid 7 cao SW

College

Directeur WIL

HR adviseurs

 

Machtiging

72

In een duidelijke administratie aangeven wat de bron van de spaaruren is.

6.10, lid 14 cao SW

College

Directeur WIL

Medewerker salarisadministratie

 

Volmacht

73

Afwijken van 6:13, lid 9 in bijzondere situaties

6.13, lid 10 cao SW

College

Gemeentesecretaris

 

Betreft Seniorenregeling

Volmacht

74

Vaststellen van een fiets privé regeling.

7.1, lid 2 cao SW

College

Directeur WIL

Manager HR

Uitvoering mandaatbepaling conform Besluit uitvoering SW-regelingen door WIL.

Volmacht

75

Vaststellen van een bedrijfseigen regeling voor een CAO à la carte.

7.2, lid 1 SW

College

Directeur WIL

Manager HR

Uitvoering mandaatbepaling conform Besluit uitvoering SW-regelingen door WIL.

Machtiging

76

Informeren van werknemers over bestaan van de zorgverzekering zoals genoemd in 7:4, lid 1.

7.4, lid 3 cao SW

College

Directeur WIL

HR adviseurs

 

Machtiging

77

Het innen van de premie via het salaris van de deelnemende werknemers en hun gezinsleden indien werknemer gebruik maakt van het in 7.4, lid 1 genoemde contract.

7.4, lid 4 cao SW

College

Directeur WIL

Medewerker salarisadministratie

 

Machtiging

78

Het op verzoek van de werknemer in de maand december uitruilen van de overeengekomen eindejaarsuitkering en het loon ter grootte van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 7.5b, eerste lid, met de fiscale ruimte.

7.6 cao SW

College

Directeur WIL

Medewerker salarisadministratie

 

Machtiging

79

Vergoeden van kosten aan de werknemer die in opdracht van de werkgever in het kader van zijn werkzaamheden reis- en verblijfkosten moet maken anders dan uit hoofde van woon-werkverkeer onder overlegging van de benodigde bescheiden ter vaststelling van het te vergoeden bedrag.

 

7.7, lid 1 en 2 cao SW

College

Directeur WIL

Medewerker salarisadministratie

Uitgangspunt in uitvoering is dat inlenende werkgevers deze kosten in principe dragen.

Volmacht

80

Verstrekken tegemoetkoming aan werknemer in bijzondere omstandigheden.

7.8 cao SW

College

Directeur WIL

HR adviseurs

HR-beleid

Volmacht

81

Opstellen individueel ontwikkelingsplan voor de werknemer.

9.1, lid 1 cao SW

College

Directeur WIL

Trajectbegeleiders

HR adviseurs

 

Volmacht

82

Ter beschikking stellen van voorzieningen ter bevordering of verbetering van de arbeidsbekwaamheid.

9.1, lid 6 cao SW

College

Directeur WIL: tot max. € 1.000,-

 

Trajectbegeleiders

HR adviseurs

 

Volmacht

83

Rapporteren over individuele ontwikkelingsplannen in het sociaal jaarverslag

9.1, lid 7 cao SW

College

Directeur WIL

Manager HR

 

Volmacht

84

Aan werknemer schriftelijk bevestigen van het voor hem vastgestelde individueel ontwikkelingsplan.

9.1, lid 10 cao SW

College

Directeur WIL

Trajectbegeleiders

HR adviseurs

 

Volmacht

85

Periodiek evalueren van ontwikkelingsplan met de werknemer

9.2, lid 1 cao SW

College

Directeur WIL

Trajectbegeleiders

HR adviseurs

 

Volmacht

86

Vaststellen van de beloning van de werknemer, die opnieuw in dienst treedt bij de oude werkgever.

9.2, lid 2 cao SW

College

Directeur WIL

HR adviseurs

Kan van toepassing zijn op BW-uitstroom, die na beëindiging dienstverband weer in de Wsw terugkeert.

Machtiging

87

Bevorderen van de deelneming van de werknemer aan voorlichtings-, trainings- en opleidingsactiviteiten.

9.3, lid 1 cao SW

College

Directeur WIL

Trajectbegeleiders

HR adviseurs

 

Volmacht

88

Gemotiveerd beslissen op een verzoek van de werknemer om deel te nemen aan een training of opleiding.

9.3, lid 3 cao SW

College

Directeur WIL: Tot € 1.000,-

 

Trajectbegeleiders

HR adviseurs

 

Volmacht

89

Uitwerken compensatiemaatregel wanneer activiteiten niet in werktijd kunnen plaatsvinden.

9.3, lid 4 cao SW

College

Directeur WIL

HR adviseurs

Uitvoering mandaatbepaling conform Besluit uitvoering SW-regelingen door WIL.

Machtiging

90

Bevorderen van de deelneming van jongere werknemers aan beroepsonderwijs en educatie.

9.4, lid 1 cao SW

College

Directeur WIL

Trajectbegeleiders

HR adviseurs

 

Volmacht

91

Opleggen van disciplinaire maatregelen aan de werknemer.

10.1 cao SW

College

Gemeentesecretaris

 

Advisering door HR adviseurs

Volmacht

92

Besluiten een werknemer op non-actief te stellen.

10.2 cao SW

College

Gemeentesecretaris

 

Advisering door HR adviseurs

Volmacht

93

Schorsen van werknemer met behoud van loon en schriftelijk meedelen aan werknemer.

10.3 cao SW

College

Gemeentesecretaris

 

Advisering door HR adviseurs

Volmacht

94

Aanmelden van alle werknemers bij de Stichting Pensioenfonds Werk en (re) Integratie

11.1, lid 2 cao SW

College

Gemeentesecretaris

 

 

Volmacht

95

In gunstige zin afwijken van de cao wanneer toepassing van bepalingen uit deze cao leidt tot een onbillijke situatie voor de werknemer.

13.1, lid 2 cao SW

College

Gemeentesecretaris

 

Advisering door HR adviseurs

Machtiging

96

Voeren intake, doorstroom- en overdrachtsgesprekken ten behoeve van de doorstroom naar detachering.

UWK 3.3 en 3.4

College

Directeur WIL

Trajectbegeleiders

HR adviseurs

 

Machtiging Volmacht

97

Opstellen, bespreken en ondertekenen van het detacheringsplan, het doorstroomplan en het doorstroomtraject.

UWK 3.3 en 3.4

College

Directeur WIL

Trajectbegeleiders

Accountmanagers

HR adviseurs

 

Machtiging

98

Uitvoeren, evalueren en/of aanpassen van het doorstroomplan en het doorstroomtraject

UWK 3.3 en 3.4

College

Directeur WIL

Trajectbegeleiders

Accountmanagers

HR adviseurs

 

Machtiging

99

Het zoeken, matchen en bemiddelen van de Wsw-werknemer aan werkgevers.

UWK 3.4 en 3.5

College

Directeur WIL

Trajectbegeleiders

Accountmanagers

 

In afstemming met het WGSP ten behoeve van optimale matching met beschikbare banen.

Machtiging

Volmacht

100

Het onderzoeken, onderhandelen en aangaan van detacheringsvoorstellen

UWK 3.5

College

Directeur WIL

Accountmanagers

 

Zie ook: nummer 3

Volmacht

101

Opstellen, vaststellen en verwerken van de detacheringsovereenkomst.

UWK 3.6-3.8

College

Directeur WIL

Detacherings- coördinator

Accountmanagers

 

Volmacht

102

Ondertekenen van de detacheringsovereenkomst.

UWK 3.6-3.8

Burge-meester

Directeur WIL

Accountmanagers

 

 

Machtiging

103

Beheren en verzorgen van de personele administratie van de Wsw-werknemers.

UWK 4.4

College

Directeur WIL

Trajectbegeleiders

HR adviseurs

Medewerker HR

 

Machtiging

104

Het administratief verwerken van de loonbetalingen aan de Wsw-werknemers conform de op enig moment geldende fiscale wetgeving.

UWK 4.5

College

Directeur WIL

Medewerker salarisadministratie

 

Machtiging

105

Uitvoeren, verwerken en aanleveren van maandelijkse salarisproductie in batches aan de gemeente.

UWK 4.5

College

Directeur WIL

Medewerker salarisadministratie

Controller

 

Machtiging

106

Uitvoeren, voldoen en betaling van de maandelijkse salarisproductie aan de Wsw-werknemers, alsmede de betaling van loonheffings- en pensioenpremies aan de aangewezen instanties.

UWK 4.5

College

Gemeentesecretaris

 

 

Machtiging

 

107

Versturen van salarisstroken, jaaropgaven en andere personeel administratieve bescheiden aan de Wsw-werknemer.

UWK 4.5

College

Directeur WIL

Medewerker salarisadministratie

 

Machtiging

108

Het doen van aangifte en het aanmelden van loonheffings- en pensioenpremies, alsmede het aanmelden van mutaties hierin.

UWK 4.5

College

Directeur WIL

Medewerker salarisadministratie

 

Machtiging

109

Verwerken van de aangeleverde informatie ten behoeve van de urenadministratie.

UWK 4.6

College

Directeur WIL

Medewerker salarisadministratie

Medewerker bedrijfsbureau detacheringen

Medewerker HR

 

Machtiging

110

Verzorgen van de detacherings- en contractadministratie.

UWK 4.7

College

Directeur WIL

Medewerker bedrijfsbureau detacheringen

 

MandaatVolmacht

111

Besluiten tot het aangaan van gerechtelijke procedures inzake openstaande vorderingen in de detacherings- en contractadministratie

UWK 4.7

Burgerlijk wetboek

College

Directeur WIL

 

 

Machtiging

112

Verzorgen van de verzuimadministratie.

UWK 4.8

College

Directeur WIL

Medewerker HR

HR adviseurs

 

Machtiging

113

Inschakelen van bedrijfsartsen en arbodienstverlening ten behoeve van (preventie van) arbeidsongeschiktheid.

UWK 4.9

College

Directeur WIL

HR adviseurs

Medewerker HR

 

Mandaat en machtiging

114

Uitvoeren van proces- en casemanagement voor de Wet Verbetering Poortwachter.

UWK 4.8 en 4.9

College

Directeur WIL

Trajectbegeleiders

HR adviseurs

Waaronder wordt verstaan het opstellen van documenten, alsmede de uitvoering van de evaluatie en bijstelling hiervan en het voeren van driegesprekken.

Machtiging

115

Uitvoering geven aan herplaatsing van Wsw-werknemers.

UWK 4.10

 

College

Directeur WIL

Trajectbegeleiders

HR adviseurs

 

Machtiging

116

Uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van HRM-advies en ondersteuning aan Wsw-werkgevers en de Wsw-werknemers.

UWK 4.10

College

Directeur WIL

Trajectbegeleiders

HR adviseurs

 

Mandaat

 

117

Zorgdragen voor correcte archivering van documenten en bescheiden voor de Wsw-werknemers.

UWK 4.13ArchiefwetArchief-besluit

College

Directeur WIL

Medewerker HR

Medewerkers DIV

Uitvoering met inachtneming van Archiefverordening WIL en Beheerregeling WIL

 

 

Wsw = Wet sociale werkvoorziening

BUSWBW = Besluit uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken

RUSWBW = Regeling uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken 2015

cao SW = de collectieve arbeidsovereenkomst voor de sociale werkvoorziening 2015 – 2018

UWK = Uitwerkingskader DVO WIL - Gemeente