Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Werk en Inkomen Lekstroom

Ondermandaatbesluit Wsw-dienstverlening De Ronde Venen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWerk en Inkomen Lekstroom
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingOndermandaatbesluit Wsw-dienstverlening De Ronde Venen
Citeertitel
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. Wet sociale werkvoorziening
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-02-201901-01-2019Nieuwe regeling

08-01-2019

bgr-2019-170

Tekst van de regeling

Intitulé

Ondermandaatbesluit Wsw-dienstverlening De Ronde Venen

De directeur van Werk en Inkomen Lekstroom,

gelet op de Mandaat-, volmacht- en machtigingbesluiten van de gemeente De Ronde Venen inzake Wsw-dienstverlening,

besluit voor deze gemeente ondermandaten, -volmachten en –machtigingen te verlenen op de wijze als aangegeven in onderstaand register. Daarnaast zijn ook de managers bevoegd die leidinggeven aan de medewerkers die met hun functienaam benoemd staan.

Ten aanzien van de uitoefening van deze ondermandaten, -volmachten en –machtigingen is de Mandaatregeling gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom zoals vastgesteld op 24 oktober 2013 van overeenkomstige toepassing.

Dit ondermandaat, -volmacht en -machtigingbesluit treedt in werking op de dag van haar bekendmaking en heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 2019.

 

Aldus vastgesteld op 8 januari 2019,

 

 

R.H. Esser,

directeur

 

 

 

Mandaat

Machtiging

1

Gegevens verstrekken aan bestuursorganen die noodzakelijk zijn voor de bij of krachtens wet aan deze bestuursorganen opgedragen taken.

15, lid 2 Wsw

College

Directeur WIL

Controller

Medewerker salarisadministratie Beleidsadviseurs

 

Mandaat

Machtiging

2

Gebruiken van het burgerservicenummer, bedoeld in artikel 1, onder b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer, bij de verwerking van persoonsgegevens voor de uitvoering van deze wet, of indien dat nodig is voor de uitvoering van andere wetten, waarbij gebruik wordt gemaakt van dat burgerservicenummer.

15, lid 5 Wsw

College

Directeur WIL

Alle medewerkers

Hiertoe worden de noodzakelijke verwerkingsovereenkomsten afgesloten.

Mandaat

3

Aanvragen herindicatie voor een Wsw-geïndiceerde aan het UWV.

2, lid 1 BUSWBW

College

Directeur WIL

HR adviseurs

Medewerker HR

 

Mandaat

4

Het verstrekken van recente gegevens bij de aanvraag voor herindicatie.

2, lid 2 en 3 BUSWBW

College

Directeur WIL

HR adviseurs

 

Mandaat

5

Aanvragen van herindicatie op een eerder tijdstip dan in artikel 2, lid 1.

2, lid 4 BUSWBW

College

Directeur WIL

HR adviseurs

Medewerker HR

 

Mandaat

6

Berichten van UWV bij intrekken van (her)indicatiebeschikking als bedoeld in artikel 12, eerste of tweede lid van de Wsw.

5, lid 3 BUSWBW

College

Directeur WIL

HR adviseurs

Medewerker HR

 

Mandaat

7

Zorgdragen voor de arbeidsinpassing bij begeleid werken met inbegrip van de begeleiding van de geïndiceerde op zijn werkplek.

8, lid 1 BUSWBW

College

Directeur WIL

HR adviseurs

Wordt vooral gedaan door de trajectbegeleider van de Wsw-er

 

 

Mandaat

Machtiging

8

Verstrekken van gegevens uit de administratie aangelegd voor uitvoering van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten aan het UWV.

19, lid 1 BUSWBW

College

Directeur WIL

HR adviseurs

Medewerker HR

Medewerker salarisadministratie

 

Mandaat

Machtiging

9

Desgevraagd leveren aanvullende informatie en gegevens aan de minister.

9 RUSWBW

College

Directeur WIL

HR adviseurs

Medewerker HR

Medewerker salarisadministratie

 

Mandaat

Machtiging

10

Op verzoek van de minister verstrekken van gegevens of informatie als bedoeld in artikel 9 aan personen of instanties die in zijn opdracht informatie vragen of de gegevens bewerken.

10 RUSWBW

College

Directeur WIL

HR adviseurs

Medewerker HR

Medewerker salarisadministratie

 

Mandaat

Machtiging

11

Het verstrekken binnen zes weken na afloop van de desbetreffende halfjaarsperiode van de gegevens, bedoeld in het eerste lid, aan een daartoe door de minister aangewezen bewerker op een door de bewerker te bepalen wijze.

11, lid 2 RUSWBW

College

Directeur WIL

HR adviseurs

Medewerker HR

Medewerker salarisadministratie

 

Mandaat

Machtiging

12

Het verstrekken van de gegevens, bedoeld in het eerste lid, aan een daartoe door de minister aangewezen bewerker op een door de bewerker te bepalen wijze.

12a, lid 2 RUSWBW

College

Directeur WIL

HR adviseurs

Medewerker HR

Medewerker salarisadministratie

 

Volmacht

13

Opmaken arbeidsovereenkomst.

3.2, lid 1 cao SW

College

Directeur WIL

Medewerker HR

HR adviseurs

 

Volmacht

14

Ondertekenen arbeidsovereenkomst.

3.2, lid 1 cao SW

Burge-meester

Gemeentesecretaris

 

 

Machtiging

15

In een duidelijke administratie aangeven wat de bron van de spaaruren is.

6.10, lid 14 cao SW

College

Directeur WIL

Medewerker salarisadministratie

 

Machtiging

16

Informeren van werknemers over bestaan van de zorgverzekering zoals genoemd in 7:4, lid 1.

7.4, lid 3 cao SW

College

Directeur WIL

HR adviseurs

 

Machtiging

17

Het innen van de premie via het salaris van de deelnemende werknemers en hun gezinsleden indien werknemer gebruik maakt van het in 7.4, lid 1 genoemde contract.

7.4, lid 4 cao SW

College

Directeur WIL

Medewerker salarisadministratie

 

Machtiging

18

Het op verzoek van de werknemer in de maand december uitruilen van de overeengekomen eindejaarsuitkering en het loon ter grootte van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 7.5b, eerste lid met de fiscale ruimte.

7.6 cao SW

College

Directeur WIL

Medewerker salarisadministratie

 

Volmacht

19

Aanmelden van alle werknemers bij de Stichting Pensioenfonds Werk en (re) Integratie.

11.1, lid 2 cao SW

College

Directeur WIL

Medewerker salarisadministratie

 

Volmacht

20

Opstellen, vaststellen en verwerken van de detacheringsovereenkomst.

UWK 3.6-3.8

College

Directeur WIL

Detacherings- coördinator

 

 

 

Volmacht

21

Ondertekenen van de detacheringsovereenkomst.

UWK 3.6-3.8

Burge-meester

Directeur Stichting

 

 

Machtiging

22

Beheren en verzorgen van de personele administratie van de Wsw-werknemers.

DVO A.5

College

Directeur WIL

Medewerker salarisadministratie

Medewerker HR

HR adviseurs

 

Machtiging

23

Het administratief verwerken van de loonbetalingen aan de Wsw-werknemers conform de op enig moment geldende fiscale wetgeving.

DVO A.6

College

Directeur WIL

Medewerker salarisadministratie

 

Machtiging

24

Uitvoeren, verwerken en aanleveren van maandelijkse salarisproductie in batches aan de gemeente.

DVO A.6

College

Directeur WIL

Medewerker salarisadministratie

Controller

 

Machtiging

25

Uitvoeren, voldoen en betaling van de maandelijkse salarisproductie aan de Wsw-werknemers, alsmede de betaling van loonheffings- en pensioenpremies aan de aangewezen instanties.

DVO A.6

College

Gemeentesecretaris

 

 

Machtiging

 

26

Versturen van salarisstroken, jaaropgaven en andere personeel administratieve bescheiden aan de Wsw-werknemer.

DVO A.6

College

Directeur WIL

Medewerker salarisadministratie

Medewerker HR

HR adviseurs

 

Machtiging

27

Het doen van aangifte en het aanmelden van loonheffings- en pensioenpremies, alsmede het aanmelden van mutaties hierin.

DVO A.6

College

Directeur WIL

Medewerker salarisadministratie

 

Machtiging

28

Verwerken van de aangeleverde informatie ten behoeve van de urenadministratie.

DVO A.7

College

Directeur WIL

Medewerker salarisadministratie

Medewerker bedrijfsbureau detacheringen

Medewerker HR

 

Machtiging

29

Verzorgen van de detacherings- en contractadministratie.

DVO A.8

College

Directeur WIL

Detacherings- coördinator

 

Volmacht

30

Besluiten tot het aangaan van gerechtelijke procedures inzake openstaande vorderingen in de detacherings- en contractadministratie

DVO A.8

Burgerlijk wetboek

College

Directeur WIL

 

 

Machtiging

31

Verzorgen van de verzuimadministratie.

DVO A.9

College

Directeur WIL

Medewerker HR

 

Machtiging

32

Inschakelen van bedrijfsartsen en arbodienstverlening ten behoeve van (preventie van) arbeidsongeschiktheid.

DVO A.10

College

Directeur WIL

Medewerker HR

HR adviseurs

 

Mandaat en machtiging

33

Uitvoeren van proces- en casemanagement voor de Wet Verbetering Poortwachter.

DVO A.9 en A.10

College

Directeur WIL

HR adviseurs

Waaronder wordt verstaan het opstellen van documenten, alsmede de uitvoering van de evaluatie en bijstelling hiervan en het voeren van driegesprekken.

De trajectbegeleider van de Wsw-er heeft de lead.

Machtiging

34

Uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van HRM-advies en ondersteuning aan Wsw-werkgevers en de Wsw-werknemers.

DVO A.11

College

Directeur WIL

HR adviseurs

Trajectbegeleider Wsw-er heeft hier ook een belangrijke rol in.

 

 

Wsw = Wet sociale werkvoorziening

BUSWBW = Besluit uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken

RUSWBW = Regeling uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken 2015

cao SW = de collectieve arbeidsovereenkomst voor de sociale werkvoorziening 2015 – 2018

UWK = Uitwerkingskader DVO WIL - Gemeente