Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Werkorganisatie HLT Samen

Verordening van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie HLTsamen houdende regels omtrent bijdragen Bijdrageverordening Werkorganisatie HLTsamen 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWerkorganisatie HLT Samen
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingVerordening van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie HLTsamen houdende regels omtrent bijdragen Bijdrageverordening Werkorganisatie HLTsamen 2017
CiteertitelBijdrageverordening Werkorganisatie HLTsamen 2017
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 33 van de Wet gemeenschappelijke regelingen
 2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Hillegom/404588/404588_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-05-201801-01-2017nieuwe regeling

21-12-2017

bgr-2018-649

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie HLTsamen houdende regels omtrent bijdragen Bijdrageverordening Werkorganisatie HLTsamen 2017

Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie HLTsamen,

gelet op artikel 33 van de Wet gemeenschappelijke regelingen jo artikel 18 lid 3 van de Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie HLTsamen;

B e s l u i t:

Vast te stellen de Bijdrageverordening Werkorganisatie HLTsamen.

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de regeling: de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie HLTsamen.

 • b.

  Takenpakket: de dienstverlenings- en bedrijfsvoeringstaken conform art 4 van de regeling die door de werkorganisatie voor de deelnemende gemeenten worden uitgevoerd en kunnen worden toegerekend.

 • c.

  gemeente: een gemeente die deelneemt aan de regeling.

 • d.

  bestuur: het bestuur van de werkorganisatie HLTsamen.

 • e.

  directieteam: de directie van de werkorganisatie HLTsamen.

 • f.

  HLTsamen: Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie HLTsamen.

 • g.

  voorlopige bijdrage: het bedrag dat een gemeente krachtens de begroting voor een boekjaar aan HLTsamen is verschuldigd.

 • h.

  definitieve bijdrage: het bedrag dat een gemeente krachtens de jaarrekening voor eenboekjaar aan HLTsamen is verschuldigd.

Artikel 2. Doel

Deze verordening regelt de grondslag en de wijze van berekening van de door de gemeenten per boekjaar verschuldigde financiële bijdrage aan HLTsamen.

Artikel 3: Nadere regels

Het bestuur kan regels vaststellen ter nadere invulling en uitwerking van deze verordening.

Hoofdstuk 2 Grondslag voor bijdragen Artikel 4. Grondslag voor bijdrage

 • 1.

  Elke gemeente is jaarlijks bij voorschot een bijdrage verschuldigd in het saldo van de lasten en baten van HLTsamen.

 • 2.

  Elke gemeente betaalt de bijdrage in 12 maandelijkse termijnen.

 • 3.

  De maandelijkse bijdrage wordt voor iedere 1e van de maand aan de HLTsamen overgemaakt.

Artikel 5. Vaststelling Bijdrage

 • 1.

  Het bestuur stelt jaarlijks in de begroting de voorlopige bijdrage per gemeente vast, rekening houdend met de uitgangspunten van de kaderbrief en de artikelen 3 en 6 tot en met 8.

 • 2.

  Tussentijdse wijzigingen van de bijdrage per gemeente worden na instemming van de raad van de deelnemende gemeente via een begrotingswijziging verwerkt in de begroting van HLTsamen en in de begroting van de betreffende gemeente.

 • 3.

  Het bestuur stelt jaarlijks in de jaarrekening de definitieve bijdrage per gemeente vast.

 • 4.

  De jaarrekening wordt vastgesteld met inachtneming van het door het bestuur vastgestelde beleid.

 • 5.

  De definitieve bijdrage wordt, met inachtneming van het vorig lid en de artikelen 3 en 6 tot en met 8, bepaald op basis van het werkelijke saldo van de lasten en baten voor het betreffende boekjaar.

Artikel 6 Kosten takenpakket

 • 1.

  De lasten en baten voor het takenpakket worden in de begroting opgenomen.

 • 2.

  Het saldo van de begroting wordt verdeeld over de gemeenten op basis van de door het bestuur bij de begroting bepaalde percentages.

 • 3.

  De bijdrage van elke gemeente is gelijk aan het bedrag dat op grond van lid 2 is vastgesteld.

Hoofdstuk 3 Frictie en wijzigingen

Artikel 7 Kosten frictie

 • 1.

  De frictiekosten als gevolg van de oprichting van HLTsamen worden verdeeld over de gemeenten op basis van de door het bestuur bij de begroting vastgestelde percentages.

 • 2.

  De frictiekosten worden in de begroting van de GR HLTsamen opgenomen.

Artikel 8 Wijzigingen in het takenpakket

 • 1.

  Op verzoek van het college van een gemeente kan het takenpakket van HLTsamen worden uitgebreid dan wel verminderd, mede met inachtneming van art 3.

 • 2.

  In het verzoek geeft het college aan welke specifieke taken moeten worden verminderd dan wel uitgebreid en de omvang daarvan.

 • 3.

  Het bestuur geeft in antwoord op het verzoek, als bedoeld in het eerste lid, aan op welke termijn de gewenste aanpassing kan worden gerealiseerd en welke consequenties dat heeft voor de bijdrage.

 • 4.

  Het voorstel als bedoeld in het derde lid wordt ter instemming voorgelegd aan het college en de raad van de betreffende gemeente.

 • 5.

  Na akkoord van het college en de raad van de betreffende gemeente wordt de bijstelling van de bijdrage via een begrotingswijziging verwerkt in de begroting van HLTsamen en de betreffende gemeente.

 • 6.

  Indien de werkelijke kosten lager zijn dan berekend, kan op verzoek van de betreffende gemeente een aanpassing van de berekende bijdrage plaatsvinden.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 9. Bekendmaking en inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking de dag na bekendmaking en geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017.

Artikel 10. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Bijdrageverordening Werkorganisatie HLTsamen 2017’.

Hillegom, 21 december 2017

Het bestuur van de Werkorganisatie HLTsamen

de voorzitter,

A. van Erk

de secretaris,

J. Covers