Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Wieringen

Organisatieverordening gemeente Wieringen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Wieringen
Officiële naam regelingOrganisatieverordening gemeente Wieringen
CiteertitelOrganisatieverordening gemeente Wieringen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 103
 2. Gemeentewet, art. 160
 3. Financiele verordening, art. 5
 4. Financiele verordening, art. 14
 5. Financiele verordening, art. 26
 6. Gemeentewet, art. EX 212
 7. Archiefwet 1995, art. 32
 8. 32

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-2009nieuwe regeling

01-08-2009

Geen.

Onbekend.

Tekst van de regeling

Burgemeesters en wethouders van de gemeente Wieringen.

Gelet op de artikelen 103 en 160 van de Gemeentewet, de artikelen 5, 14 en 26 van de Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet, en artikel 32 van de Archiefwet 1995;

Besluiten vast te stellen de navolgende:

Organisatieverordening gemeente Wieringen

Artikel 1 Begripsdefiniëring

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Secretaris: functionaris als bedoeld in hoofdstuk VI I, § 2 van de gemeentewet;

 • b.

  Afdeling: de organisatorische eenheid binnen de gemeentelijke organisatie die op grond van dit besluit een eigen verantwoordelijkheid aan de gemeentesecretaris heeft;

 • c.

  Afdelingshoofd: de ambtenaar, benoemd door burgemeester en wethouders, die belast is met en verantwoordelijk is gesteld voor de algemene en dagelijkse leiding van de afdeling;

 • d.

  Managementteam: het overlegorgaan, genoemd in de artikelen 20 en 21;

 • e.

  College: college van burgemeester en wethouders;

 • f.

  Budgethouder: hoofden van de afdelingen, welke verantwoordelijk zijn voor de totale beheersing van kredieten en/of budgetten en de voor de realisatie van de bij dat krediet of budget behorende productie, voor zover deze betrekking hebben op beleidsvelden die de afdeling aangaan;

 • g.

  Juridische rechtmatigheid: het toetsen van besluiten, beheershandelingen en gemeentelijke verordeningen aan nationale wet- en regelgeving en Europese wet- en regelgeving met uitzondering van financiële rechtmatigheidaspecten;

 • h.

  Financiële rechtmatigheid: het toetsen van besluiten, beheershandelingen en gemeentelijke verordeningen aan nationale en Europese wet- en regelgeving op het gebied van: prijzen, grondslagen waardering, rubricering, procedures financieel beheer en inrichting van de financiële organisatie.

Hoofdstuk 1 De ambtelijke organisatie,

Artikel 2 Organisatie-eenheden

De ambtelijke organisatie van de Gemeente Wieringen is ingedeeld in de volgende organisatieonderdelen:

 • a.

  Stafafdeling;

 • b.

  Veiligheidsbureau W+W;

 • c.

  Inwonerszaken;

 • d.

  Middelen;

 • e.

  Grondgebiedzaken;

 • f.

  Algemene Zaken.

Artikel 3 Hoofdtaken van de secretaris
 • 1.

  De secretaris draagt de eindverantwoordelijkheid voor de ambtelijke organisatie en vormt de schakel tussen de ambtelijke organisatie en het college;

 • 2.

  Naast de in artikel 103 van de Gemeentewet genoemde taken, heeft de secretaris de volgende taken:

  • a.

   het aansturen van de afdelingshoofden;

  • b.

   het eindverantwoordelijk zijn voor de besluitvorming van het Managementteam;

  • c.

   het fungeren als bestuurder in de zin van de Wet op de ondernemingsraad (WOR).

Artikel 4 Hoofdtaken van de stafafdeling

De doelstelling van de stafafdeling is het signaleren van bestuurlijke strategische vraagstukken, het ontplooien van initiatieven in de strategische ontwikkeling, ondersteuning bieden in de centrale sturing, het regisseren in de coordinatie en integratie in de hoofdlijnen van beleid en het brengen van samenhang in de verschillende projecten welke effect hebben op de totale gemeente.

De hoofdtaken zijn:

 • a.

  Personeel & organisatie;

 • b.

  Elektronische gemeente (I&A e.d);

 • c.

  Automatisering.

Artikel 5 Hoofdtaken van het Veiligheidsbureau Wieringen en Wieringermeer

De doelstelling van het bureau is het leveren van een bijdrage aan alle aspecten van de fysieke veiligheidsketen, te weten: pro-actie, preventie, repressie, rampenbestrijding, bedrijfsvoering en nazorg; het veiligheidsbureau voert de werkzaamheden binnen de bovengenoemde taakvelden uit voor de gemeente Wieringen en Wieringermeer; afspraken over die samenwerking zijn vastgelegd in een convenant waarin is afgesproken dat de gemeente Wieringen optreedt als centrumgemeente.

De hoofdtaken zijn:

 • a.

  Pro-actie/preventie;

 • b.

  Repressie en preparatie;

 • c.

  Rampenbestrijding.

Artikel 6 Hoofdtaken van de afdeling Inwonerszaken

De doelstelling van de afdeling Inwonerszaken is bijdragen aan het ontwikkelen en realiseren van beleid waarin leefbaarheid en de zorg voor zwakkeren voorop staan. Maatschappelijke participatie wordt gestimuleerd, preventie speelt een grote rol en de sociale en fysieke infrastructuur die daaraan een bijdrage levert wordt onderhouden.

De hoofdtaken zijn:

 • a.

  Onderwijs, cultuur sport- en welzijnstaken en gezondheidszorg;

 • b.

  Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

 • c.

  Burgerzaken;

 • d.

  Zwembad;

 • e.

  Interne zaken.

Artikel 7 Hoofdtaken van de afdeling Middelen

De doelstelling van de afdeling Middelen is het beheren van de financiële huishouding, waaronder de advisering aan het management en het college over de financiële gevolgen en de doelmatigheidsaspecten van het college en raadsvoorstellen, evenals de zorg voor de (organisatiebrede) begroting en budgetrapportages.

De hoofdtaken zijn:

 • a.

  Planning en control;

 • b.

  Begroting en rekening;

 • c.

  Belastingen;

 • d.

  Invordering;

 • e.

  e Verzekering;

 • f.

  Treasury;

 • g.

  Kassier;

 • h.

  Verbijzonderde interne controle.

Artikel 8 Hoofdtaken van de afdeling Grondgebiedzaken

De doelstelling van de afdeling Grondgebiedzaken is om in samenspraak met belanghebbenden een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen en uitvoeren van beleid van de gemeente Wieringen op het gebied van de fysieke, sociale en duurzame leefomgeving.

De hoofdtaken zijn:

 • a.

  Ruimtelijke ordening;

 • b.

  Milieu;

 • c.

  Volkshuisvesting;

 • d.

  Bouw en woningtoezicht;

 • e.

  Grondzaken (aan-. en verkoop);

 • f.

  Haven;

 • g.

  Verkeer- en vervoer;

 • h.

  Groenvoorziening;

 • i.

  Riolering & afvalwater;

 • j.

  Civiele werken.

Artikel 9 Hoofdtaken van de afdeling Algemene Zaken

De doelstelling van de afdeling Algemene Zaken is bijdragen aan het ontwikkelen van beleid op het gebied van juridische zaken, bijzondere wetgevingen is verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie, bestuursondersteuning en de algemeen juridische ondersteuning en control voor de hele organisatie.

De hoofdtaken zijn:

 • a.

  Bestuurssecretariaat;

 • b.

  In- en externe Communicatie waar onder de Website;

 • c.

  Juridische zaken, waaronder bijzondere wetgeving;

 • d.

  Juridische controlling;

 • e.

  Sociale veiligheid.

Artikel 10 Structuur afdelingen
 • 1.

  Op basis van de hoofdtaken genoemd in de artikelen 3,4,5,6,7,8 en 9 zijn de afdelingen ingedeeld in taakvelden;

 • 2.

  Voor wijzigingen van de indelingen van de organisatie in afdelingen en taakvelden of de toewijzing van taken aan afdelingen of taakvelden adviseert het managementteam het college;

 • 3.

  Het college kan op advies van het managementteam hoofdtaken en de toedeling daarvan aan afdelingen en taakvelden nader preciseren en daartoe aanwijzingen geven;

 • 4.

  Een afdelingshoofd is bevoegd om in overleg met de gemeentesecretaris een afdeling op te delen in taakvelden en hierin wijzigingen aan te brengen;

 • 5.

  Tot wijziging van de structuur van een afdeling wordt niet besloten dan nadat het personeel hieromtrent is geïnformeerd.

 • 6.

  Bovenstaande geldt ook voor het Veiligheidsbureau met in acht name van de zaken die in het Convenant zijn afgesproken.

Artikel 11 Leiding dagelijks beheer
 • 1.

  Onder de verantwoordelijkheid van het college berust het dagelijkse beheer van de ambtelijke organisatie, met uitzondering van de griffie bij de secretaris. De secretaris kan uit eigen beweging aanwijzingen geven aan de afdelingshoofden en na overleg met het college hen aanwijzingen geven om de kwaliteit van het gemeentelijk beleid en de samenhang van het gemeentelijk beleid te verzekeren;

 • 2.

  De functie van hoofd stafafdeling wordt vervuld door de secretaris;

 • 3.

  Onder de verantwoordelijkheid van het college berust de zorg voor het middelenbeheer van de gemeente bij het hoofd Middelen;

 • 4.

  Onder de verantwoordelijkheid van de secretaris is het dagelijkse beheer van een afdeling opgedragen aan een afdelingshoofd.

Artikel 12 Benoeming, schorsing, ontslag en vervangende functionarissen
 • 1.

  De secretaris, tevens het hoofd van de Stafafdeling, wordt benoemd, geschorst en ontslagen door het college;

 • 2.

  Afdelingshoofden worden conform de vastgestelde `Notitie werving en selectie' benoemd, geschorst en ontslagen door het college;

 • 3.

  Overige functionarissen worden op voordracht van het afdelingshoofd benoemd, geschorst en ontslagen door het college.

Artikel 13 Waarneming secretaris en afdelingshoofden
 • 1.

  Het college wijst de afdelingshoofden aan als loco-secretaris. Bij afwezigheid van de secretaris wordt deze functie uitgeoefend door een van de loco-secretarissen;

 • 2.

  Een afdelingshoofd wijst in samenspraak met de medewerkers binnen de afdeling een plaatsvervangend afdelingshoofd aan. Bij afwezigheid van het afdelingshoofd wordt deze functie uitgeoefend door het plaatsvervangende afdelingshoofd.

Artikel 14 Organisatie projecten
 • 1.

  Bij afdelingsoverstijgende projecten neemt het college een besluit tot het instellen van een tijdelijk organisatorisch verband tussen delen van afdelingen in het kader van de projectorganisatie;

 • 2.

  Tot het instellen van een projectorganisatie wordt niet besloten dan nadat het managementteam is gehoord;

 • 3.

  Bij het besluit tot het instellen van een projectorganisatie wordt een ambtelijke opdrachtgever zijnde een afdelingshoofd, een politiek opdrachtgever zijnde een lid van het college en een projectleider aangewezen.

Hoofdstuk 2 Instructie secretaris

Artikel 15 Ondersteuning college
 • 1.

  De secretaris draagt onverminderd de verantwoordelijkheid van de burgemeester, de zorg voor een goede voorbereiding van de vergaderingen van het college;

 • 2.

  De secretaris draagt desgevraagd en uit eigen beweging er zorg voor dat de leden van het college over alle informatie kunnen beschikken die zij nodig hebben om hun functie goed te kunnen uitoefenen;

 • 3.

  De secretaris draagt zorg voor een tijdige en gedegen gevraagde en ongevraagde advisering aan het college. Zo nodig adviseert de secretaris het college bij het nemen van beslissingen;

 • 4.

  De secretaris is verantwoordelijk voor een snel en adequaat verloop van de voorbereiding van de besluitvorming;

 • 5.

  De secretaris is verantwoordelijk voor een tijdige en correcte uitvoering van de beslissingen van het college;

 • 6.

  De secretaris draagt zorg voor het bijhouden van een presentielijst, het vastleggen van de beslissingen van het college in een besluitenlijst en het openbaar maken van de besluitenlijst van het college.

Artikel 16 Ondersteuning commissies

Tenzij bij afzonderlijke regeling anders is bepaald, is artikel 12 van overeenkomstige toepassing met betrekking tot door het college ingestelde bestuurscommissies.

Artikel 17 Aansturing ambtelijk apparaat
 • 1.

  Onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het college berust het dagelijkse beheer van de ambtelijke organisatie met uitzondering van de griffie bij de secretaris. De secretaris draagt bij het dagelijkse beheer van de ambtelijke organisatie in bijzonder de zorg voor;

  • a.

   een voldoende kwaliteit van de ambtelijke advisering en ondersteuning van de bestuursorganen;

  • b.

   het tijdig en toereikend voorzien van de bestuursorganen van de nodige ambtelijke adviezen en ondersteuning;

  • c.

   de planning van de activiteiten en de uitvoering daarvan met inachtneming van het door de bestuursorganen terzake vastgestelde beleid;

  • d.

   de coordinatie en samenhang van het handelen van de organisatieonderdelen van de ambtelijke organisatie;

  • e.

   de juridische- en financiële rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gemeentelijke beleid en beheer;

  • f.

   de voorbereiding en uitvoering van de begroting evenals de verantwoording over het gevoerde beleid;

  • g.

   de tijdige implementatie van nieuwe en gewijzigde wet- en regelgeving.

 • 2.

  De burgemeester houdt jaarlijks een functioneringsgesprek met de secretaris.

Artikel 18 Aansturing afdelingshoofden
 • 1.

  Onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het college berust de zorg voor het dagelijkse beheer van de ambtelijke organisatie bij de secretaris. Deze bevordert onverminderd de verantwoordelijkheid van de afdelingshoofden, de samenwerking en de samenhang tussen de verschillende afdelingen. De secretaris kan na overleg met het college aanwijzingen geven aan de afdelingshoofden om de samenwerking en samenhang te verzekeren;

 • 2.

  De secretaris houdt jaarlijks met ieder afdelingshoofd een functioneringsgesprek.

Hoofdstuk 3 Afdelingshoofden

Artikel 19 Taken afdelingshoofd
 • 1.

  Onder de verantwoordelijkheid van de secretaris draagt een afdelingshoofd met in achtneming van de gemeentebrede kaders de zorg voor het middelenbeheer van de afdeling, het in stand houden van de administratieve organisatie van de afdeling, het bijhouden van de aan zijn afdeling toegewezen administraties, het tijdig en volledig aanleveren van de juiste bestuurlijke informatie, en de bewaking van de financiële rechtmatigheid;

 • 2.

  Een afdelingshoofd is belast met het opstellen van een procedure waarin wordt aangegeven, op welke wijze de afdeling omgaat met vragen, suggesties en klachten (voorzover de klachtenregeling hierin niet voorziet) van burgers en hoe het bestuur over deze burgerreacties wordt geïnformeerd;

 • 3.

  Een afdelingshoofd draagt de zorg voor het toetsen van voorstellen die bij het college worden ingediend, op:

  • a.

   de tijdigheid, de juistheid, de volledigheid van de gegeven informatie, onder andere met het oog op de handhaving van de begrotingsdiscipline;

  • b.

   de juridische- en de financiële rechtmatigheid, de doelmatigheid en doeltreffendheid, evenals de aanwijzing van ambtenaren, die de verantwoordelijkheid zullen dragen voor de uitvoering van de voorgestelde besluiten.

Artikel 20 Personeelsbeleid

Een afdelingshoofd voert het personeelsbeleid voor zijn afdeling uit conform de door het college goedgekeurde richtlijnen.

Artikel 21 Verantwoordingen en initiatief richting portefeuillehouder(s)
 • 1.

  Een afdelingshoofd legt periodiek verantwoording af aan de portefeuillehouder die binnen het college verantwoordelijk is voor de beleidsvoorbereiding, de uitvoering van het vastgestelde beleid en het beheren van (delen van) de afdeling;

 • 2.

  Indien meer dan één portefeuillehouder is betrokken bij een afdeling, legt een afdelingshoofd verantwoording af aan alle bij de afdeling betrokken portefeuillehouders;

 • 3.

  Een afdelingshoofd is bevoegd tot het doen van voorstellen ten aanzien van de voorbereiding en bijstelling van het beleid dat deze wenselijk acht. Het afdelingshoofd legt deze voorstellen voor aan de portefeuillehouder, welke binnen het college de verantwoordelijkheid draagt voor het beleidsveld waarop het voorstel betrekking heeft.

Hoofdstuk 4 Managementteam

Artikel 22 Managementteam
 • 1.

  De secretaris en de afdelingshoofden vormen gezamenlijk het managementteam;

 • 2.

  De secretaris is voorzitter van het managementteam;

 • 3.

  Bij afwezigheid van de secretaris treedt een loco-secretaris conform art. 9 lid 4 op als voorzitter van het managementteam;

 • 4.

  De voorzitter van het managementteam stelt de vergaderdata en de agenda voor de vergaderingen van het managementteam vast. Ieder lid van het managementteam kan zaken voor plaatsing op de agenda bij de voorzitter indienen en de voorzitter verzoeken in bijzondere omstandigheden een extra vergadering te organiseren. De voorzitter draagt zorgt voor het opmaken van de agenda en bijbehorende stukken, welke tenminste twee dagen voor de vergadering in het bezit zijn van de leden van het managementteam.

 • 5.

  Indien de agenda daartoe aanleiding geeft, nodigt de voorzitter andere dan de in het eerste lid genoemde leden uit om aan een desbetreffende vergadering van het managementteam deel te nemen;

 • 6.

  De voorzitter neemt, gehoord de meningsvorming binnen het managementteam, de benodigde besluiten en draagt de eindverantwoordelijkheid ten aanzien van de besluitvorming.

Artikel 23 Taken managementteam

Het managementteam heeft tot doel het goed functioneren van de ambtelijke organisatie te bevorderen door middel van:

 • a.

  de coördinatie van en de advisering over het middelenbeleid;

 • b.

  het coördineren en adviseren t.a.v. afdelingoverstijgende onderwerpen;

 • c.

  de coördinatie van activiteiten tussen afdelingen onderling en in relatie tot het bestuur;

 • d.

  de coördinatie van de planning, prioriteitenstelling en voortgang van de beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en verantwoording;

 • e.

  de informatie-uitwisseling van gemeenschappelijke zaken;

 • f.

  het tijdig signaleren van én inspelen op relevante ontwikkelingen.

Hoofdstuk 5 Financiële organisatie

Artikel 24 Hoofd Middelen

Het hoofd Middelen draagt de zorg voor het voeren van:

 • 1.

  van de financiële administratie;

 • 2.

  het in stand houden en het juiste gebruik van het gemeentelijke rekeningschema en de gemeentelijke productenlijst;

 • 3.

  voor het opstellen van de gemeentebegroting en de aansluiting op de daaraan ten grondslag liggende werk- en middelenplannen;

 • 4.

  voor het opstellen van de tussenrapportages en de jaarrekening en het jaarverslag voor de gemeente als geheel;

 • 5.

  voor de afdrachten en aangiften rijksbelastingen, de declaraties BTW compensatiefonds en de kwartaalaanlevering van financiële gegevens aan het CBS;

 • 6.

  de tijdigheid, de volledigheid, de juistheid en de toereikendheid van de onder zijn verantwoordelijkheid gevoerde administraties en verstrekte informatie;

 • 7.

  voor het voeren van alle werkzaamheden op het gebied van de gemeentelijke belastingen;

 • 8.

  de taken van de gemeentecontroller.

Artikel 25 Gemeentecontroller
 • 1.

  De gemeentecontroller draagt de zorg voor;

  • a.

   De financiële planning van de gemeente als geheel en de aansluiting daarvan op de beleidsplanning en het beleid en de plannen ten aanzien van de middelen;

  • b.

   De tijdigheid, volledigheid, de juistheid en toereikendheid van de onder zijn verantwoordelijkheid gevoerde administraties en verstrekte informatie;

  • c.

   De opzet en de werking van de administratieve organisatie (inclusief interne controle) en van het planning en control systeem voor de gemeente als geheel;

  • d.

   Het opzetten en het doen functioneren van een budgetsysteem voor de gemeente als geheel.

 • 2.

  De gemeentecontroller legt de opzetten van de administratieve organisatie en het planning en control systeem vast in beschrijvingen van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden evenals in procedures, werkafspraken en tijdsplanningen. Het geheel wordt ter goedkeuring aan het college voorgelegd;

 • 3.

  de gemeentecontroller adviseert het college over de financiële rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het middelenbeleid, de bedrijfsvoering en de beleidsuitvoering. In dit kader doet hij voorstellen aan het college over het (doen) uitvoeren van audits;

 • 4.

  De gemeentecontroller verzorgt het opstellen van de gemeentelijke begrotingscyclus ten aanzien van de verschillende afdelingen;

 • 5.

  De gemeentecontroller beoordeelt en monitort de doelmatigheid en doeltreffendheid van de voorgestelde inzet van middelen en overlegt terzake met de afdelingshoofden;

 • 6.

  De gemeentecontroller bewaakt mede de kwaliteit, doeltreffendheid en doelmatigheid van planning en control.

Artikel 26 Vermogensbeheer
 • 1.

  De uitvoering van het beheren en doen beleggen van overtollige financiële middelen en het aantrekken van financiële middelen bij een tekort is opgedragen aan de afdeling Middelen;

 • 2.

  De afdeling Middelen voert zijn taken uit binnen de daarop van toepassing zijnde kaders;

 • 3.

  De verantwoordelijkheid voor het tijdig nemen van de vereiste invorderingsmaatregelen en van de wettelijke vervolgingsmaatregelen is opgedragen aan de afdeling Middelen

Hoofdstuk 6 Beleidsvoorbereiding, begroting, beleidsuitvoering en rekening

Artikel 27 Bestuursopdrachten
 • 1.

  Voor de beleidsvoorbereiding geeft het college bestuursopdrachten aan de secretaris;

 • 2.

  Een bestuursopdracht geeft het kader aan voor de inbreng van het ontwikkelen van beleid;

 • 3.

  De secretaris draagt zorg voor de uitvoering van bestuursopdrachten door de ambtelijke organisatie.

Artikel 28 Begrotingscyclus

De gemeentebrede begrotingscyclus omvat de volgende stukken:

 • a.

  de voorjaarsnota;

 • b.

  de programmabegroting;

 • c.

  de productenraming;

 • d.

  de eindejaarsnota;

 • e.

  de jaarrekening en het jaarverslag van de gemeente als geheel.

Artikel 29 Budgettoedeling en begrotingsuitvoering
 • 1.

  Op basis van de door de raad vastgestelde begroting en investeringsplan stelt het college de productraming en de investeringskredieten vast. Het college wijst de producten met bijbehorende budgetten uit de productraming en de investeringskredieten toe aan de verschillende afdelingen;

 • 2.

  Op basis van de begroting, de beleidsplannen en de productraming van de gemeente, stelt het managementteam een voorlopig bedrijfsplan op.

 • 3.

  In het bedrijfsplan worden de beoogde doelen, taken, activiteiten, te leveren prestaties en in te zetten middelen voor het eerstvolgende jaar beschreven;

 • 4.

  Het bedrijfsplan wordt voor aanvang van het betreffende begrotingsjaar vastgesteld door het college.

Artikel 30 Budgetbevoegdheden en plichten

De rechten en plichten van de budgethouder staan vermeld in het Besluit regeling budgethouders.

Artikel 31 Begrotingsdiscipline en begrotingswijzigingen
 • 1.

  Door het college aan een afdeling toegewezen budgetten en investeringskredieten mogen niet zonder voorafgaande toestemming van het college worden overschreden.

 • 2.

  Onderschrijdingen van door het college toegewezen budgetten voor uitgaven mogen zonder voorafgaande toestemming van het college niet worden aangewend voor nieuw beleid en beleidsintensiveringen;

 • 3.

  Mee- en tegenvallers op algemene inkomsten komen ten laste van de algemene middelen;

 • 4.

  De onder het eerste, tweede en derde lid genoemde begrotingswijzigingen worden periodiek aan het college voorgelegd;

 • 5.

  Overschrijdingen van de begroting zijn slechts mogelijk met voorafgaande toestemming van het college;

Artikel 32 Verantwoording en décharge
 • 1.

  iedere afdeling legt door middel van een bestuursrapportage verantwoording af over de uitvoering van het bedrijfsplan en de uitputting van de ter beschikking gestelde budgetten en investeringskredieten. De afdelingshoofden leveren hiertoe de benodigde informatie aan bij de afdeling Middelen;

 • 2.

  De afdeling Middelen stelt jaarlijks, binnen de door het college vastgestelde termijn en conform de door het college vastgestelde richtlijnen de jaarstukken op over het gevoerde beheer van de gemeente;

 • 3.

  Aanbieding door het college van de jaarstukken van de gemeente over het gevoerde beheer aan de raad, impliceert de décharge van de ambtelijke organisatie met betrekking tot het gevoerde beheer en de administratie, onder voorbehoud van later (in rechte) gebleken onregelmatigheden.

 • 4.

  Het gestelde in het derde lid is niet van toepassing voor die afdeling of ambtenaar, aan wie het college vóór aanbieding van de rekening en het verslag aan de raad schriftelijk heeft medegedeeld niet akkoord te gaan met (onderdelen van) de rekening en het verslag,

Artikel 33 Accountantscontrole
 • 1.

  Het hoofd Middelen draagt ten behoeve van de raad de zorg voor de voorbereiding en begeleiding van de aanbesteding van de accountantscontrole. Hij treedt hierbij op In nauw overleg met de griffier;

 • 2.

  Het hoofd Middelen treedt op als contactpersoon van de gemeente ten aanzien van de accountant en coördineert voor de gemeente de accountantscontrole;

 • 3.

  Bij de uitvoering van controlewerkzaamheden met betrekking tot de gemeenterekening treedt het hoofd Middelen op als aanspreekpunt van de gemeente voor de accountant. Deze draagt de zorg voor de facilitering van de accountant en neemt hierbij het gestelde in artikel 5 van de conform art. 213 Gemeentewet opgestelde `Verordening voor de controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Wieringen' in acht en ziet er op toe dat ook de andere ambtenaren van de gemeente deze regels in acht nemen;

 • 4.

  Onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het college ziet het hoofd Middelen toe op het herstel van de In het verslag van bevindingen genoemde tekortkomingen bij de afdelingen, evenals op herstel van de door de accountant gerapporteerde bevindingen van niet bestuurlijk belang bij de afdelingen.

Hoofdstuk 7 Bewaking rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid

Artikel 34 Juridische rechtmatigheid
 • 1.

  De juridische controller van de afdeling Algemene Zaken draagt onverminderd de verantwoordelijkheid van de secretaris en de afdelingshoofden de zorg voor:

  • a.

   het toetsen van voorstellen aan het college en conceptovereenkomsten van de gemeente met derden op juridische rechtmatigheid;

  • b.

   het gevraagd en ongevraagd geven van juridisch advies aan het college en de afdelingen;

  • c.

   het opstellen van richtlijnen voor de afdelingen voor het toetsen van voorstellen aan het college en overeenkomsten van de gemeente met derden op juridische rechtmatigheid;

  • d.

   het toezicht op een juiste toepassing door de gemeentelijke ambtenaren van de afdelingen van gemeentelijke-, nationale- en Europese wet- en regelgeving;

  • e.

   de behandeling van beroepschriften en de behandeling van en beslissingen op verzoek- en bezwaarschriften;

  • f.

   het vertegenwoordigen van de gemeente in gerechtelijke procedures;

  • g.

   het onderhouden van contacten met advocaten en notarissen, voor zover deze taken niet door het college aan andere ambtenaren in de organisatie zijn opgedragen.

 • 2.

  De juridische controller deelt zijn bevindingen mee over de naleving van gemeentelijke, nationale- en Europese wet- en regelgeving door de afdeling aan het desbetreffende afdelingshoofd;

 • 3.

  Indien daar aanleiding toe bestaat, doet de juridische controller aan het college mededeling van zijn bevindingen.

Artikel 35 Juridische rechtmatigheid binnen afdelingen

Een afdelingshoofd draagt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het college zorg voor:

 • a.

  De juiste toepassing van gemeentelijke-, nationale- en Europese wet- en regelgeving door de onder de afdeling vallende ambtenaren, waarbij de door het college goedgekeurde richtlijnen voor juridische controle worden nageleefd;

 • b.

  de toetsing van voorstellen aan het college en overeenkomsten van de gemeente evenals rechtshandelingen met derden op juridisch rechtmatigheid;

 • c.

  de implementatie van nieuwe wet- en regelgeving en wijzigingen in wet- en regelgeving binnen de betreffende afdeling.

Hoofdstuk 8 Informatie- en communicatiesystemen

Artikel 36 Centrale informatie- en communicatiesystemen
 • 1.

  De afdelingen zijn verplicht gebruik te maken van de centrale informatie- en communicatiesystemen;

 • 2.

  De centrale informatie- en communicatiesystemen worden door het college aangewezen.

Artikel 37 Informatie- en automatiseringsbeleid

Bij het invulling geven aan het informatie- en automatiseringsbeleid nemen de afdelingen het door het college goedgekeurde informatie- en automatiseringsbeleid in acht.

Hoofdstuk 10 Archieven

Artikel 38 Archiefvoorschriften

Het college heeft in de `archiefverordening' en het bijbehorende `besluit informatiebeheer' voorschriften vastgesteld ten aanzien van:

 • a.

  de aanwijzing en inrichting van het archief;

 • b.

  het beheren van de in het archief berustende archiefbescheiden;

 • c.

  het beheren van de archiefbescheiden bij de diensten, voor zover deze archiefbescheiden niet naar de archiefplaats zijn overgebracht;

 • d.

  het toezicht op de niet in het archief berustende archiefbescheiden.

Artikel 39 Archief

De afdeling Inwonerszaken draagt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het college de zorg voor het beheer van het archief. De archivaris richt zich op;

 • a.

  het inrichten en in stand houden van het archief;

 • b.

  het middelenbeheer van het archief;

 • c.

  het beheer van de in het archief berustende archiefbescheiden;

 • d.

  het toezicht op de niet in het archief berustende archiefbescheiden.

Artikel 40 Archieven van afdelingen

Elk afdelingshoofd draagt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het college de zorg voor:

 • a.

  het inrichten en in stand houden van ruimten, bestemd voor de bewaring van de archiefbescheiden van de betreffende afdeling, voor zover deze bescheiden niet naar het centrale archief zijn overgebracht;

 • b.

  het middelenbeheer voor de bewaring van de archiefbescheiden genoemd onder letter a;

 • c.

  het beheer van de bij de betreffende afdeling berustende archiefbescheiden.

Hoofdstuk 11 Medezeggenschap

Artikel 41 Medezeggenschap
 • 1.

  Ten behoeve van aangelegenheden die het ambtelijk apparaat aangaan, is een ondernemingsraad ingesteld;

 • 2.

  De rechten, bevoegdheden, werkwijzen en onderlinge samenwerking van deze medezeggenschapsraad zijn neergelegd in een nader te bepalen besluit.

Hoofdstuk 12 Vaststelling en ingangsdatum

Artikel 42 Slotbepalingen
 • 1.

  Dit besluit treedt in werking niet ingang van 01 aug 2009

 • 2.

  De organisatieverordening zoals vastgesteld door het College op 23 september 2008 wordt ingetrokken met ingang van de datum, waarop dit besluit in werking treedt.

 • 3.

  Dit besluit kan worden aangehaald als 'Organisatieverordening gemeente Wieringen'.

  Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van 01 aug. 2009

de secretaris,de burgemeester
   
   
Drs. J. WittinkM.J.P. van Kampen-Nouwen