Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Wieringen

Privacyverordening voor de gemeentelijke basisadministratie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Wieringen
Officiële naam regelingPrivacyverordening voor de gemeentelijke basisadministratie
CiteertitelPrivacyverordening voor de gemeentelijke basisadministratie of GBA-privacyverordening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet GBA
 2. Wet bescherming persoonsgegevens

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-04-200424-02-2005nieuwe regeling

08-04-2004

Register van bekendmaking, 2004, 204

II-10

Tekst van de regeling

Raadsbesluit 2004: II - 10

De raad van de Gemeente Wieringen;

Gezien het voorstel van het college van 27 januari 2004;

B e s l u i t :

vast te stellen de volgende verordening:

Privacyverordening voor de gemeentelijke basisadministratie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 begripsbepalingen

 • a.

  de wet: de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Stb. 2000, 154);

 • b.

  bevolkingsadministratie: de geautomatiseerde administratie met persoonsgegevens van de bevolking bestaande uit de basisadministratie en de aangehaakte gegevens;

 • c.

  basisadministratie: de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2 van de wet;

 • d.

  aangehaakte gegevens: in de bevolkingsadministratie opgenomen gegevens anders dan ter uitvoering van de wet;

 • e.

  houder: degene die zeggenschap heeft over de bevolkingsadministratie, zijnde burgemeester en wethouders;

 • f.

  beheerder: de functionaris die onder verantwoordelijkheid van de houder is belast met de dagelijkse zorg voor de bevolkingsadministratie;

 • g.

  ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst als bedoeld in artikel 1 van de wet in de basisadministratie van de gemeente is opgenomen;

 • h.

  geregistreerde: degene die geen ingeschrevene is en over wie gegevens zijn opgenomen in de basisadministratie van de gemeente;

 • i.

  afnemer: afnemer als bedoeld in artikel 1 van de wet;

 • j.

  binnengemeentelijke afnemer: elke afnemer die een orgaan is van de gemeente;

 • k.

  derde: elke andere persoon of instelling dan een afnemer en de ingeschrevene.

Artikel 2 beheer van de gemeentelijke basisadministratie

Beheerder van de basisadministratie is het hoofd van de afdeling Samenleving.

Artikel 3 verbanden met andere gemeentelijke registraties

Met het oog op het met elkaar in verband brengen van gegevens worden alle voor gemeentelijk gebruik benodigde gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie verstrekt aan de registraties bij de afdeling:

 • a.

  Samenleving;

 • b.

  Middelen;

 • c.

  Grondgebiedzaken;

 • d.

  Het Stafbureau.

Hoofdstuk 2 Bepalingen over de basisadministratie

Artikel 4 Rechtstreeks toegang tot de basisadministratie

Rechtstreekse toegang tot de basisadministratie hebben:

 • a.

  de beheerder;

 • b.

  de door de beheerder aangewezen ambtenaren werkzaam op de afdeling Samenleving, Bureau Burgerzaken;

 • c.

  de binnengemeentelijke afnemers die werkzaam zijn op de afdelingen genoemd in artikel 3.

Artikel 5 Verstrekking aan binnengemeentelijke afnemers die geen rechtstreekse toegang hebben en de gegevens die worden verstrekt

 • 1.

  Met inachtneming van de artikelen 88 en 89 van de wet worden aan de politie de volgende gegevens systematisch verstrekt:

a.vestiging;h.ouderwijziging;
b.binnenverhuizingen;i.vernamen/vernummeren
c.vertrek;j.ongedaan maken overlijden
d.overlijden;k.actualiseren persoon;
e.geslachtswijziging;l.actualiseren afstamming;
f.nationaliteitswijziging;m.actualiseren overlijden;
g.naamswijziging;    

ten behoeve van de uitvoering van wettelijke taken.

Artikel 6 Overige verstrekkingen en de gegevens die kunnen worden verstrekt

Met inachtneming van artikel 100 van de wet kunnen algemene gegevens en de verwijsgegevens, in andere gevallen dan bedoeld in de artikelen 98 en 99 van de wet worden verstrekt aan (zogenaamde vrije derden):

 • a.

  organisaties op levensbeschouwelijke grondslag, die niet in de SILA participeren;

 • b.

  door de gemeente gesubsidieerde instellingen;

 • c.

  andere instellingen die op verzoek van het gemeentebestuur maatschappelijke activiteiten ontplooien;

 • d.

  andere organisaties die zich ten doel tellen de algemene veiligheid, de gezondheid of het welzijn te bevorderen.

  Op verzoek worden de algemene gegevens en de verwijsgegevens over de naam, adres, woongegevens en de burgerlijke staat verstrekt. Dit ten behoeve van de opgedragen taak en voorzover de persoonlijke levenssfeer daardoor niet onevenredig wordt geschaad.

  In bijzondere gevallen kunnen tevens gegevens als bedoeld in artikel 100, derde lid van de wet warden verstrekt, voor zover de persoonlijke levenssfeer daardoor niet onevenredig wordt geschaad.

Hoofdstuk 3 Bepalingen over de aangehaakte gegevens

Artikel 7 tot en met 16

(niet opgenomen)

Hoofdstuk 4 Overige bepalingen

Artikel 17 Beveiliging

De beheerder treft ten behoeve van de technische en organisatorische beveiliging de maatregelen krachtens een vastgesteld beveiligingsplan.

Burgemeester en wethouders stellen een beveiligingsplan vast waarin is aangegeven welke voorzieningen van technische en organisatorische aard zijn getroffen tegen verlies of aantasting van gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking ervan.

Artikel 18 Slotbepaling

 • 1.

  De verordening kan worden aangehaald als "Privacyverordening voor de gemeentelijke basisadministratie" of "GBA-Privacyverordening";

 • 2.

  Dit reglement treedt in werking op de derde dag na die waarop zij is bekendgemaakt;

 • 3.

  De verordening ligt ter inzage in het gemeentehuis.

  Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeente Wieringen, gehouden op 8 april 2004.

  De raad voornoemd,

Raadsgriffier,Voorzitter,