Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Wieringen

Verordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Wieringen
Officiële naam regelingVerordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden
CiteertitelVerordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden Wieringen 1994
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 95
 2. Gemeentewet, art. 96
 3. Gemeentewet, art. 98
 4. Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-199401-04-1994nieuwe regeling

13-09-1994

Onbekend, 1994

VII-17

Tekst van de regeling

No. Vll - 17

De raad van de gemeente Wieringen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 augustus 1994, no. VIT- 17

gelet op de bepalingen van de gemeentewet (artikelen 95, 96 98 en 149) en de artikelen 1 tot en met 6 van het koninklijk besluit van 23 november 1976, stb 621).

b e s l u i t:

vast te stellen de volgende verordening geldelijke voorziening raads- en commissieleden

artikel 1

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  de leden van de raad: de leden van de raad die geen lid zijn van het college van burgemeester en wethouders

 • b.

  wethouders: de leden van het college van burgemeester en wethouders die de raad uit zijn midden als zodanig heeft benoemd;

 • c.

  commissie: een door de raad, het college van burgemeester of burgemeester ingestelde commissie;

 • d.

  A.M.v.B.: het Koninklijk Besluit van 23 november 1976 Stb 621 tot uitvoering van de artikelen 64f (95 nieuw) en 64g (96 nieuw) van de gemeentewet

 • e.

  ministeriële circulaire: de circulaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken d.d. 18 oktober 1991 nummer BW 91/U1124

artikel 2

lid 1

De leden van de raad ontvangen per kalenderjaar een vergoeding voor hun werkzaamheden en een tegemoetkoming in de kosten ten bedrage van 100% van de bedragen, vermeld in de bij de algemene maatregel van bestuur behorende tabel 1 zoals die bedragen ieder jaar door de Minister van Binnenlandse Zaken zijn of worden vastgesteld overeenkomstig de gemeenteklasse.

lid 2

Wethouders ontvangen per kalenderjaar een vergoeding voor de onkosten ten bedrage van 100% van de norm die is neergelegd in de ministeriele circulaire, die geldt vanaf klasse 4

lid 3

Hij die gedurende een gedeelte van het kalenderjaar lid is geweest, ontvangt de vergoeding en de tegemoetkoming in de kosten als bedoeld in het eerste en tweede lid naar evenredigheid van het aantal dagen dat hij het lidmaatschap heeft bekleed.

artikel 3

De leden van een commissie, die geen raadslid zijn, ontvangen voor het bijwonen van de vergaderingen van de commissie een vergoeding ten bedrage van 100% van het bedrag, vermeld in de bij de A.M.v.B. behorende tabel 12, zoals dat bedrag ieder jaar door de Minister van Binnenlandse Zaken wordt vastgesteld.

artikel 4

Bij overgang van de gemeente naar een lagere klasse, vermeld in de bij de A.M.v.B. behorende tabel 1, in verband met een vermindering van het aantal inwoners, behouden de zittende leden tot hun aftreden de geldende vergoeding en tegemoetkoming

artikel 5

lid 1

De leden van de raad, de wethouders en de leden van een commissie, als bedoeld in de artikelen 2 en 3 van deze verordening, ontvangen een vergoeding voor kosten, gemaakt in verband met reizen buiten grondgebied van de gemeente, ter uitvoering van een besluit van het gemeentebestuur of een gemeentelijke commissie

lid 2

De in het vorige lid genoemde kosten kunnen worden gedeclareerd overeenkomstig de regels van reisbesluit binnenland en de daarop gebaseerde beschikkingen

artikel 6

De in artikel 2, lid 1 bedoelde jaarlijkse vergoeding wordt in twee gelijke termijnen na afloop van elk kalenderhalfjaar aan de rechthebbenden uitbetaald

artikel 7

lid 1

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 april 1994

lid 2

Te rekenen vanaf de in het eerste lid genoemde datum vervalt de Verordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden, vastgesteld bij raadsbesluit van 30 september 1977

lid 3

Deze verordening kan warden aangehaald als "Verordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden Wieringen 1994"

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van de raad van de gemeente Wieringen op 13 september 1994

De raad voornoemd,

Secretaris,Voorzitter,

toelichting op de wijzigingen:

artikel 1

uitbreiding met de begripsomschrijvingen wethouders en ministeriele circulaire

artikel 2

lid 1 - strekking ongewijzigd

lid 2 - toekenning vaste onkostenvergoeding wethouders lid 3 - was is de verordening uit 1975 lid 2

artikel 3

was in de verordening uit 1975 artikel 4

artikel 4

was in de verordening uit 1975 artikel 3

artikel 5

is uitgebreid met de mogelijkheid om aan de wethouders een vergoeding toe te kennen voor zakelijke kilometers

vervangen van Reisbesluit 1971 door Reisbesluit binnenland

artikel 6

alleen nog gehandhaafd de wijze van uitbetaling aan raadsleden

 • 1.

  De beheerders verstrekken aan de gemeentesecretaris, of aan degene die namens hem met het toezicht is belast, alle bescheiden en inlichtingen die voor een goede vervulling van zijn taak noodzakelijk zijn en verlenen de nodige medewerking om inzicht te verschaffen in de ordening en toegankelijkheid van de archiefbescheiden, alsmede in de opzet en werking van hulpmiddelen en systemen waarin archiefbescheiden zijn opgenomen.

 • a.

  opheffing, samenvoeging of splitsing van een beheerseenheid of overdracht van één of meer taken aan een andere beheerseenheid, overheidsorgaan of rechtspersoon;