Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Wieringen

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2011 - 1

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Wieringen
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van leges 2011 - 1
CiteertitelLegesverordening 2011 – I - 12
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 156, lid 2h
 2. Gemeentewet, art. 229, lid 1b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-02-201104-01-2012De artikelen en tarieventabel van de Verordening op de heffing en invordering van leges 2011, vastgesteld bij raadsbesluit van 11 november 2010, no X – 11, alsmede alle eventuele wijzigingen die hierop zijn aangebracht en vastgesteld door de gemeenteraad, vervallen met ingang van 11 februari 2011.

03-02-2011

Register van bekendmaking, 2010, 389

I-12

Tekst van de regeling

Raadsbesluit 2011: I - 12

De raad van de gemeente Wieringen;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 januari 2011;

gelet op de artikelen 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h, en artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2011 - 1.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

a. 'dag':de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;
b. 'week':een aaneengesloten periode van zeven dagen;
c. 'maand':het tijdvak dat loopt van 1e dag in een kalendermaand tot en met de 1e dag in de volgende kalendermaand;
d. 'jaar':het tijdvak dat loopt van de 1e dag in een kalenderjaar tot en met de 1e dag in het volgende kalenderjaar;
e.'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam 'leges' worden rechten geheven voor het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  stukken in hun persoonlijk belang benodigd door personen, die door een verklaring, afgegeven door de burgemeester hunner woon- of verblijfplaats, of op een andere wijze, van hun onvermogen doen blijken;

 • b.

  attestaties de vita, strekkende tot betaling van pensioen, lijfrenten en andere periodieke uitkeringen ten laste van de staat, provincie, gemeenten, waterschappen of andere publiekrechtelijke lichamen;

 • c.

  de aan belanghebbende voor de eerste maal uit te reiken minuten, afschriften of uittreksels van besluiten, akten en beschikkingen, houdende benoeming, bevordering, ontslag en toekenning van bezoldiging van ambtenaren en leden van colleges of commissies;

 • d.

  de stukken en legalisaties van handtekeningen of stukken betreffende militaire zaken;

 • e.

  de stukken en inlichtingen, waarvan de kosteloze afgifte of verstrekking bij enig wettelijk voorschrift aan de gemeentebesturen is opgelegd;

 • f.

  de inlichtingen en opgaven, bedoeld in artikel 1.4.3 en 1.6.1 van de bij deze verordening behorende tarieventabel, indien deze worden verstrekt ten behoeve van een wetenschappelijk of liefdadig doel;

 • g.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • h.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 21 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 1.1.3.3 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 3.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 4.

   onderdeel 1.4.2.1 (papieren verstrekking uit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens);

  • 5.

   onderdelen 1.4.7, 1.4.8 en 1.4.9 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);

  • 6.

   onderdeel 1.4.5.2 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 7.

   hoofdstuk 9 (kansspelen);

   een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht

De artikelen en tarieventabel van de Verordening op de heffing en invordering van leges 2011, vastgesteld bij raadsbesluit van 11 november 2010, no X – 11, alsmede alle eventuele wijzigingen die hierop zijn aangebracht en vastgesteld door de gemeenteraad, vervallen met ingang van 11 februari 2011, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de derde dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 11 februari 2011.

Artikel 14 Citeerartikel

Deze verordening wordt aangehaald als “Legesverordening 2011 – I - 12”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Wieringen, gehouden op 3 februari 2011.

De raad voornoemd,

De voorzitter,

De griffier,