Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Wieringen

Verordening op de heffing en de invordering van campergeld 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Wieringen
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van campergeld 2011
CiteertitelVerordening campergeld 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpX-11

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 229, lid 1a
 2. Gemeentewet, art. 229, lid 1b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-201028-12-2013nieuwe regeling

11-11-2010

GeenRegister van bekendmaking, 2010, 386

Onbekend.

Tekst van de regeling

Raadsbesluit 2010: X – 11k

De raad van de Gemeente Wieringen;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 oktober 2010, X - 11;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b, van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van campergeld 2011.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  camperplaats: een afgebakend gedeelte van de openbare weg op het haventerrein van Den Oever bestemd om door een camper te worden ingenomen. De locatie waar campers plaats mogen innemen is aangegeven op de kaart die als bijlage I bij deze verordening is opgenomen;

 • b.

  camper: een (bestel)auto, ingericht voor het vervoeren van 2 of meer personen en kamperen c.q. buitenshuis verblijven met de mogelijkheid tot overnachten;

 • c.

  gebruiker: degene die een camperplaats inneemt. Als gebruiker wordt aangemerkt:

  • 1.

   de eigenaar van de camper;

  • 2.

   in geval van verhuur van de camper: degene op wiens naam de huurovereenkomst is gesteld (de huurder);

  • 3.

   indien geen eigenaar of huurder aanwezig is wordt de gebruiker aangewezen door de dienstdoende havenmeester(s);

 • d.

  etmaal: een periode van 24 uren, gemeten vanaf 12.00 uur.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam campergeld wordt een recht geheven voor het innemen van een camperplaats, daaronder begrepen de diensten die met het innemen van de camperplaats verband houden.

Artikel 3 Belastingplicht

Het recht als bedoeld in artikel 2 wordt geheven van degene die een camperplaats inneemt.

Artikel 4 Belastingtarieven

Het recht als bedoeld in artikel 2 wordt geheven naar het tarief, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 5 Heffingstijdvak

Het heffingstijdvak beloopt ten minste een etmaal en begint met ingang van de dag waarop de camperplaats wordt ingenomen.

Artikel 6 Wijze van heffing

Het recht wordt bij wege van aanslag geheven of bij wege van een mondelinge dan wel gedagtekende schriftelijke kennisgeving. Op verzoek van de belastingplichtige wordt een mondelinge kennisgeving vervangen door een schriftelijke kennisgeving.

Onder schriftelijke kennisgeving wordt mede begrepen een bon, nota of ander schriftuur, waarop het verschuldigde campergeld, het tijdvak alsmede de grondslag voor de berekening van het campergeld wordt vermeld.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • a.

  het recht als bedoeld in artikel 2 is verschuldigd bij het begin van het heffingstijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht;

 • b.

  indien de belastingplicht in de loop van een etmaal aanvangt, is het recht verschuldigd voor een volledig etmaal;

 • c.

  indien de belastingplicht in de loop van een etmaal eindigt, bestaat geen aanspraak op gedeeltelijke ontheffing van het verschuldigde recht.

Artikel 8 termijnen van betaling

 • a.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald ingeval wordt geheven bij aanslag:

  • 1.

   terstond na het uitreiken van de aanslag, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na dagtekening van de aanslag;

  • 2.

   in afwijking van artikel 9, eerste lid, van de invorderingswet 1990 moet het campergeld worden betaald ingeval wordt geheven bij mondelinge kennisgeving en de belastingplichtige niet aanstonds een schriftelijke kennisgeving verlangt, terstond na het doen van de kennisgeving;

  • 3.

   in afwijking van artikel 9, eerste lid, van de invorderingswet 1990 moet het campergeld worden betaald ingeval wordt geheven bij schriftelijke kennisgeving, terstond na het uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • b.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van campergeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeesters en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van campergeld.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • a.

  De ‘Verordening campergeld 2010’ vastgesteld bij raadsbesluit van 5 november 2009, no. 12k, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan;

 • b.

  deze verordening treedt in werking met ingang van de derde dag na die van de bekendmaking;

 • c.

  de datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011;

 • d.

  deze verordening wordt aangehaald als “Verordening campergeld 2011”

  Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Wieringen, gehouden op 11 november 2010.

  De raad voornoemd,

De griffier,De voorzitter,

Tarieventabel, behorende bij de Verordening campergeld 2011.

Het tarief als bedoeld in artikel 4 van de “Verordening campergeld 2011” bedraagt € 12,00 per camperplaats per etmaal.

Behorende bij raadsbesluit van 11 november 2010, no. X-11k. De griffier van Wieringen,