Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Wieringen

Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur, van de gemeente Wieringen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Wieringen
Officiële naam regelingVerordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur, van de gemeente Wieringen
CiteertitelVerordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Wieringen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 213

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-200401-01-2012nieuwe regeling

12-02-2004

Onbekend, 2004

I-13

Tekst van de regeling

Raadsbesluit 2004: 1 - 13

De raad van de Gemeente Wieringen;

gezien het voorstel van het college van 20 januari 2004; gelet op artikel 213a Gemeentewet,

B e s l u i t :

vast te stellen de "Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur, van de gemeente Wieringen".

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Doelmatigheid het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen.

 • b.

  Doeltreffendheid de mate waarin de gewenste prestaties en de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2. Onderzoeksfrequentie

 • 1.

  Het college onderzoekt periodiek de doelmatigheid van (onderdelen van) organisatie eenheden van de gemeente en de uitvoering van taken door de gemeente.

 • 2.

  Het college toetst periodiek de doeltreffendheid van (delen van) programma’s en paragrafen.

Artikel 3. Onderzoeksplan

1.Het college meldt ieder jaar bij de aanbieding van de begroting aan de raad of in het volgend jaar één of meerdere onderzoeken zullen plaatsvinden. Als tot onderzoek wordt besloten, zendt het college daaraan voorafgaand een onderzoeksplan naar de raad.
2.In het onderzoeksplan wordt per intern onderzoek globaal aangegeven:

 a.het object van onderzoek;
 b.de reikwijdte van het onderzoek;
 d.doorlooptijd van het onderzoek;
 e.de wijze van uitvoering.

Artikel 4. Voortgang onderzoeken

Het college rapporteert in de bedrijfsvoeringsparagraaf van de begroting en jaarstukken over de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid en de uitputting van de bijbehorende budgetten.

Artikel 5. Rapportage en gevolgtrekking

 • 1.

  De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en indien nodig aanbevelingen voor verbeteringen.

 • 2.

  Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het college indien nodig een plan van verbetering op. De rapportage en het plan van verbetering worden ter kennisgeving aan de raad aangeboden. Het college neemt op basis van het plan van verbetering organisatorische maatregelen.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 maart 2004.

Artikel 7. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: "Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Wieringen".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Wieringen, gehouden op 12 februari 2004.

De raad voornoemd,

Griffier,Voorzitter