Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Wieringen

Wijziging van de verordening voor de controle op het financiele beheer en op de inrichting van de financiele organisatie van de gemeente Wieringen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Wieringen
Officiële naam regelingWijziging van de verordening voor de controle op het financiele beheer en op de inrichting van de financiele organisatie van de gemeente Wieringen
CiteertitelWijziging van de verordening voor de controle op het financiele beheer en op de inrichting van de financiele organisatie van de gemeente Wieringen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 213

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-07-201001-01-2012Wijziging van artikel 2, lid 1

06-07-2010

Onbekend, 2010

VIII-9

Tekst van de regeling

Raadsbesluit 2010: VIII - 9

De raad van de Gemeente Wieringen;

gezien het voorstel van het college van 25 mei 2010; besluit:

vast te stellen de volgende wijziging van de Verordening voor de controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Wieringen:

Artikel I Wijziging verordening

De Verordening voor de controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Wieringen wordt als volgt gewijzigd.

Artikel 2, eerste lid, komt te luiden:

Artikel 2. Opdrachtverlening accountantscontrole

1. De accountantscontrole wordt opgedragen aan een door de raad te benoemen accountant. De benoeming van de accountant geschiedt voor een periode van 4 jaar of tot het moment waarop een nieuwe gemeenteraad wordt gekozen. De benoeming kan met een periode van maximaal 2 jaar worden verlengd.

Artikel II Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum van vaststelling van dit raadsbesluit.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Wieringen, gehouden op 6 juli 2010.

De raad voornoemd,

Griffier,Voorzitter,