Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Wieringen

Verordening op de subsidiering van instellingen, waarvan de leden zich bezighouden met de zwemsport

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Wieringen
Officiële naam regelingVerordening op de subsidiering van instellingen, waarvan de leden zich bezighouden met de zwemsport
CiteertitelVerordening op de subsidiering van instellingen, waarvan de leden zich bezighouden met de zwemsport
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-1994nieuwe regeling

13-12-1993

Onbekend, 1993

IX-II

Tekst van de regeling

No 1x -ii

De raad der gemeente Wieringen;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 november 1993 no. 1X -11.

b e s l u i t:

vast te stellen de volgende

Verordening op de subsidiëring van instellingen, waarvan de leden zich bezighouden met de zwemsport, toe te voegen aan de Algemene Bepalingen van de subsidieverordening, welke overeenkomstig van toepassing is.

Hoofdstuk 1.

Artikel 1.1.

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 • a.

  instelling! elke organisatie of groepering van personen die zich bezig houdt met sportieve zwemrekreatie zoals bedoeld in lid b van dit artikel.

 • b.

  Sportieve zwemrekreatie: sportieve zwemaktiviteiten die in de eerste plaats worden bedreven om de ontspanning en de mogelijkheid tot sociaal kontakt.

Artikel I.2.

Voor subsidie komen in aanmerking de instellingen of groeperin¬gen van mensen die zich bezighouden met het bedrijven van sportieve zwemrekreatie als bedoeld in artikel 1.1, lid b, binnen de gemeente Wieringen.

Artikel I.3.

Aan instellingen als bedoeld in dit hoofdstuk wordt subsidie verstrekt in de huur van het zwembad tot maximaal 25%.

Hoofdstuk II.

Artikel II.I.

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 • a.

  instelling: een rechtspersoonlijkheid bezittende organisatie die zich blijkens haar statuten tot taak stelt het verrichten van aktiviteiten op het terrein van de zwemsport, zoals omschreven in lid b van dit artikel.

 • b.

  Zwemsport: die vorm van zwemsportbeoefening, welke wordt gekenmerkt door een strak organisatiekader en de in verband met de prestatie, wedijver en kampetitie, strikte naleving van spelregels.

 • c.

  Jeugdleden: kontribuerende leden van de instelling beneden de leeftijd van 18 jaar.

Artikel II.2.

Voor subsidie komen in aanmerking de instellingen die zich bezig houden met zwemsport als bedoeld in lid b van het vorige artikel in de gemeente Wieringen. Niet subsidie-gerechtigd zijn de instellingen die naar het oordeel van de raad een duidelijke binding hebben met, of het karakter hebben van een sportschool.

Artikel II.3.

Aan instellingen als bedoeld in dit hoofdstuk wordt subsidie verstrekt in de kosten van huur van het zwembad tot maximaal 60%, met dien verstande dat wanneer het bad gehuurd wordt ten behoeve van jeugdleden het percentage van subsidie in de huur van het bad maximaal 80% bedraagt.

Hoofdstuk III.

Artikel III.1

Deze verordening wordt geacht in werking. te zijn getreden op 1 januari 1994 en wordt geacht uitsluitend te gelden voor de instellingen, die op peildatum 1 november 1993 het bad huurden alsmede Triathlonvereniging De Venne.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Wieringen, gehouden op 16 december 1993.

De raad voornoemd,

Secretaris,Voorzitter,