Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Wieringen

Verordening materiele financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Wieringen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Wieringen
Officiële naam regelingVerordening materiele financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Wieringen
CiteertitelVerordening materiele financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Wieringen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet op het primair onderwijs, art. 140
 2. Wet op het voortgezet onderwijs, art. 96g

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-200901-08-200901-01-2012nieuwe regeling

17-09-2009

Onbekend, 2009

VIII-15

Tekst van de regeling

Raadsbesluit 2009: VIII - 15 De raad van de Gemeente Wieringen;

overwegende dat per 1 januari 2004 het openbaar basisonderwijs is overgedragen aan de Stichting Regionaal Openbaar Basisonderwijs Surplus;

dat daardoor de wettelijke verplichting is ontstaan de toekenning van voorzieningen in het kader van aanvullend gemeentelijk beleid ten aanzien van het onderwijs bij verordening te regelen

gezien het gevoerde overleg met de vertegenwoordigers van de schoolbesturen in het besturenoverleg gemeente Wieringen;

gezien het voorstel van het college van 7 juli 2009;

gelet op artikelen 140 van de Wet op het primair onderwijs en artikel 96g van de Wet op het voortgezet onderwijs:

Besluit:

vast te stellen de navolgende VERORDENING MATERIËLE FINANCIËLE GELIJKSTELLING ONDERWIJS GEMEENTE WIERINGEN.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Algemene subsidieverordening gemeente Wieringen

Deze verordening is een deelverordening van de Algemene Subsidieverordening gemeente Wieringen.

Artikel 2 Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wieringen;

 • b.

  schoolbestuur: bevoegd gezag van een volgens de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs bekostigde in de gemeente gelegen openbare of bijzondere school, of, voor zover in deze verordening is bepaald, van een nevenvestiging waarvan de hoofdvestiging is gelegen in een andere gemeente;

 • c.

  school: school voor basisonderwijs, speciale school voor basisonderwijs en school voor voortgezet onderwijs;

  • school voor basisonderwijs: een basisschool als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs;

  • een speciale school voor basisonderwijs: een speciale school voor basisonderwijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs;

  • school voor voortgezet onderwijs: school of scholengemeenschap voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, voor hoger en middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, van voorbereidend beroepsonderwijs als bedoeld in artikel 2 van de Wet op het voortgezet onderwijs;

 • d.

  nevenvestiging: deel van een school dat door de minister ingevolge artikel 85 van de wet op het primair onderwijs, of van de Wet op de expertisecentra, artikel X van de wet van 31 mei 1995 (Stb. 319) of van de Wet op het voortgezet onderwijs voor bekostiging in aanmerking is gebracht;

 • e.

  voorziening: een voorziening zoals opgenomen in de bijlage Voorzieningen van deze verordening;

 • f.

  aanvullende voorziening: een door het college vastgestelde nieuwe voorziening waarmee de verordening tijdelijk wordt aangevuld;

 • g.

  indieningsdatum: uiterste moment zoals opgenomen in de bijlage Voorzieningen van deze verordening, waarvoor een aanvraag voor een voorziening voor het eerste daaropvolgende tijdvak moet zijn ingediend;

 • h.

  toekenningscriteria: de omstandigheden zoals opgenomen in de bijlage Voorzieningen van deze verordening, waaronder een schoolbestuur in aanmerking komt voor een voorziening of een aanvullende voorziening;

 • i.

  tijdvak: periode zoals opgenomen in de bijlage Voorzieningen van deze verordening, waarvoor een voorziening wordt toegekend;

 • j.

  subsidieplafond: het door de raad of het college vastgestelde bedrag, voor een door de raad aangewezen voorziening, dat ten hoogste beschikbaar is binnen een bepaald tijdvak;

 • k.

  feitelijke beschikbaarstelling: de beschikking van het college waarbij een voorziening of aanvullende voorziening in natura beschikbaar wordt gesteld;

 • l.

  L subsidievaststelling: de beschikking van het college waarin het subsidiebedrag voor een voorziening of aanvullende voorziening definitief wordt vastgesteld en een recht op uitbetaling ontstaat.

Artikel 3 Subsidieplafond en verdelingsregels

 • 1.

  De raad kan voor een voorziening een subsidieplafond vaststellen. Hierbij bepaalt de raad hoe het beschikbare bedrag wordt verdeeld.

 • 2.

  De raad kan voor een voorziening het gestelde in het eerste lid overdragen aan het college. Het college neemt daarbij de gemeentebegroting in acht.

 • 3.

  Het college maakt het subsidieplafond en de wijze van verdeling van het beschikbare bedrag, uiterlijk zes weken voor de indieningsdatum aan de schoolbesturen bekend,

Artikel 4 Aanvullende voorziening

 • 1.

  Het college kan bepalen dat de verordening tijdelijk wordt aangevuld met een voorziening.

 • 2.

  Het college stelt de toekenningseriteria vast waaronder aanspraak bestaat op de aanvullende voorziening.

Artikel 5 Jaarlijks overzicht

Jaarlijks voor 1 september zendt het college aan de schoolbesturen een overzicht van de op basis van deze verordening toegekende voorzieningen. Het overzicht omvat de periode van 1 augustus van het voorafgaande jaar tot en met 31 juli van het jaar van toezending.

Hoofdstuk 2 Procedures

Paragraaf 2.1 Aanvraag voorzieningen; weigeringsgronden

Artikel 6 Toevoegen, wijzigen en intrekken

Een wijziging van de verordening die leidt tot het toevoegen, wijzigen of intrekken van een voorziening, wordt uiterlijk zes weken voor de indieningsdatum bekendgemaakt door liet college.

Artikel 7 Indiening aanvraag
 • 1.

  Het schoolbestuur dat een voorziening voor het eerste daaropvolgend tijdvak wenst, dient voor de indieningsdatum een aanvraag in bij het college. De indieningsdatum is niet van toepassing indien voor de voorziening is bepaald dat een indieningsdatum niet is voorgeschreven. Indien de aanvraag niet voor de indieningsdatum is ingediend, besluit het college om de aanvraag niet te behandelen. Bij de indiening van een aanvraag en de verstrekking van de gegevens dient het schoolbestuur gebruik te maken van het door het college vastgestelde formulier.

 • 2.

  De aanvraag vermeldt:

  • 1.

   naam en adres van het schoolbestuur;

  • 2.

   de dagtekening;

  • 3.

   de gewenste voorziening;

  • 4.

   de naam van de school en de onderwijssoort indien de voorziening is bestemd voor een school;

  • 5.

   de bank- of girorekening waarop het bestuur de middelen wil ontvangen;

  • 6.

   een motivering dat wordt voldaan aan de toekenningscriteria.

 • 3.

  Bij het ontbreken van een of meer gegevens delen burgemeester en wethouders dit schriftelijk mee aan het schoolbestuur, Daarbij krijgt het schoolbestuur de gelegenheid om binnen drie weken na de datum van verzending van de mededeling de gegevens schriftelijk aan te vullen. Indien het schoolbestuur de ontbrekende gegevens niet binnen deze termijn verstrekt, beslist het college de aanvraag niet te behandelen,

Artikel 8 Beslissingstermijn
 • 1.

  Het college beslist binnen twaalf weken na de indieningsdatum op een aanvraag. Indien ten aanzien van een voorziening geen indieningsdatum is voorgeschreven, beslist het college binnen twaalf weken na ontvangst van de aanvraag.

 • 2.

  Het college kan de termijn van twaalf weken met vier weken verlengen. Bij verlenging wordt uiterlijk twee weken voor het einde van de termijn van twaalf weken hiervan door het college schriftelijk mededeling gedaan aan het schoolbestuur. Hierbij geeft het college de reden voor de verlenging aan.

 • 3.

  Het college stelt binnen twee weken na de datum van de beschikking op de aanvraag het schoolbestuur hiervan schriftelijk in kennis.

Artikel 9 Weigeringsgronden

Het college weigert de voorziening in ieder geval indien:

 • a.

  de gewenste voorziening geen voorziening is in de zin van deze verordening;

 • b.

  niet is voldaan aan één van de toekenningscriteria;

 • c.

  door verstrekking van de subsidie het subsidieplafond zou worden overschreden.

Paragraaf 2.2 Aanvraag aanvullende voorzieningen; weigeringsgronden

Artikel 10 Indiening aanvraag
 • 1.

  Het schoolbestuur dat een aanvullende voorziening wenst, dient een aanvraag in bij het college.

 • 2.

  Op de aanvraag is artikel 7, tweede en derde lid, van toepassing.

Artikel 11 Beslissingstermijn

Het college beslist binnen vier weken na ontvangst van de aanvraag of binnen vier weken na de verstrekking van de aanvullende gegevens. Binnen twee weken na de datum van de beschikking stelt het college het schoolbestuur hiervan schriftelijk in kennis.

Artikel 12 Weigeringsgronden

Het college weigert de aanvullende voorziening in ieder geval indien:

 • a.

  de gevraagde voorziening geen aanvullende voorziening zoals bedoeld in artikel 4 is;

 • b.

  niet is voldaan aan een van de toekenningscriteria.

Paragraaf 2.3 Toekenning; uitvoering beschikking subsidieverlening; intrekking of wijziging; verbod vervreemding

Artikel 13 Inhoud beschikking tot toekenning; betaling
 • 1.

  De beschikking van het college tot toekenning van een voorziening of een aanvullende voorziening kan inhouden:

  • a.

   feitelijke beschikbaarstelling van de voorziening;

  • b.

   een subsidievaststelling.

 • 2.

  De beschikking bevat:

  • a.

   het tijdvak en het doel waarvoor de voorziening is toegekend;

  • b.

   de wijze waarop het schoolbestuur de voorziening dient uit te voeren.

 • 3.

  De beschikking tot subsidieverlening of subsidievaststelling bevat voorts:

  • a.

   het bedrag van de subsidie;

  • b.

   voor zover van belang de wijze waarop rekening en verantwoording door het schoolbestuur wordt afgelegd aan het college.

 • 4.

  De betaling van het subsidiebedrag vindt plaats in twee halfjaarlijkse termijnen.

Artikel 14 Intrekken of wijzigen beschikking tot feitelijke beschikbaarstelling of subsidievaststelling
 • 1.

  Het college kan een beschikking tot feitelijke beschikbaarstelling of subsidievaststelling intrekken of ten nadele van het schoolbestuur wijzigen:

  • a.

   op grond van feiten en omstandigheden waarvan het college bij de toekenning van de voorziening redelijkerwijs niet op de hoogte kon zijn en op grond waarvan de toekenning van de voorziening anderszins zou hebben plaatsgevonden;

  • b.

   indien het schoolbestuur niet voldoet aan de in de beschikking gestelde verplichtingen;

  • c.

   indien de beschikking onjuist was en het schoolbestuur dit wist of behoorde te weten.

 • 2.

  De intrekking of wijziging van een beschikking tot subsidievaststelling werkt terug tot en met het tijdstip van toekenning van de voorziening, tenzij bij de intrekking of wijziging anders is bepaald.

Artikel 15 Terugvordering

Onverschuldigd betaalde subsidiebedragen kunnen worden teruggevorderd voor zover na de dag waarop de subsidie is vastgesteld, dan wel de handelingen als bedoeld in artikel 13, eerste lid onder b, hebben plaatsgevonden, nog geen vijf jaren zijn verstreken. Ten onrechte feitelijk beschikbaar gestelde voorzieningen kunnen worden teruggevorderd voor zover na de dag waarop de voorziening is toegekend nog geen vijf jaren zijn verstreken en de aard van de voorziening dit mogelijk maakt.

Artikel I6 Verbod tot vervreemding

Vervreemding door het schoolbestuur van op basis van deze verordening toegekende voorzieningen is niet toegestaan zonder toestemming van het college, tenzij sprake is van een overdracht van voorzieningen aan een ander schoolbestuur als gevolg van samenvoeging van het betreffende schoolbestuur met een ander schoolbestuur.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 1 7 Informatieverstrekking

Het schoolbestuur verstrekt op verzoek van het college nadere gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 18 Beslissing van het college in gevallen waarin de verordening niet voorziet

In gevallen, de uitvoering van de verordening betreffende, waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

Artikel 19 Citeertitel; inwerkingtreding

 • 1.

  De verordening kan worden aangehaald als: Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Wieringen.

 • 2.

  De verordening treedt in werking met ingang van 1 augustus 2009.

  Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Wieringen, gehouden op 17 september 2009.

  De raad voornoemd,

GriffieVoorzitter,

BIJLAGE VOORZIENINGEN VAN DE VERORDENING MATERIËLE GELIJKSTELLING GEMEENTE WIERINGEN

Overzicht van de voorzieningen

BijlageVoorzieningWijze van beschikbaarstelling
     
1Schoolzwemmen primair onderwijs infeitelijke beschikbaarstelling
 zwembad De Venne te Hippolytushoef  
2Vervoer van leerlingen van scholen voorfeitelijke beschikbaarstelling
 primair onderwijs uit Den Oever en  
 Westerland naar zwembad De Venne te  
 Hippolytushoef  
3Subsidie schoolbegeleiding basisonderwijssubsidievaststelling
4Preventieve logopedische zorg basisonderwijsfeitelijke beschikbaarstelling
5Culturele activiteiten en voorstellingen voorsubsidievaststelling
 het basisonderwijs  
6Verkeersonderwijs basisscholen.feitelijke beschikbaarstelling
7Huur sportzaal Den Oever t.b.v. obs Om defeitelijke beschikbaarstelling
 Oost, obs De Oosterlanderschool en pco  
 school De Branding van derden  
8Huur gymlokaal Westerland tbv De Dentelefeitelijke beschikbaarstelling
 van derden  
9Huur sporthal Hippolytushoef tbv De Marske,feitelijke beschikbaarstelling
 de H.Henrieusschool en de nevenvestiging  
 van de r.s.g. Wringherlant van derden  
10.Vakonderwijs muzikale vormingfeitelijke beschikbaarstelling
 basisonderwijs  
11.Beveiligingsinstallaties en alarmopvolgingfeitelijke beschikbaarstelling
 basisonderwijs  
12.Taalstimuleringsprogramma boekenpret voorfeitelijke beschikbaarstelling
 het basisonderwijs  

Bijlage 1 bij de verordening materiële financiële gelijkstelling

IVoorziening
 Schoolzwemmen in zwembad De Venne te Hippolytushoef.
   
IIIndieningsdatum Jaarlijks voor 1 april.
   
IIITijdvak waarvoor de voorziening wordt toegekend Per schooljaar.
   
IVToekenningscriteria op grond waarvan een schoolbestuur in aanmerking komt voor de voorziening
 Schoolzwemmen maakt deel uit van het onderwijsaanbod en is opgenomen in de schoolgids.
 Er wordt gebruikt gemaakt van zwembad De Venne te Hippolytushoef.
   
IV a.Schoolsoort Basisonderwijs
   
IV bVoor welke scholen staat de voorziening open
 Deze voorziening staat open voor alle in de gemeente Wieringen gevestigde basisscholen.
   
VWijze van toekenning met eventueel daarbij behorende berekeningseenheid
 De voorziening wordt feitelijk beschikbaar gesteld voor de groepen 5 t/m 8 waarvoor bewegingsonderwijs in het water in de schoolgids is opgenomen in de schoolgids voor 1 lesuur van 30 minuten per week.
   
VISubsidieplafond
 De werkelijke kosten van de voorziening.
   
VIIVerdelingsregels
 Volgens het rooster schoolzwemmen dat jaarlijks door zwembad De Venne te Hippolytushoef in overleg met de gemeente Wieringen wordt opgesteld.

Bijlage 2 bij de verordening materiële financiële gelijkstelling

IVoorziening
 Het vervoer van leerlingen van basisscholen vanuit de kernen Den Oever en Westerland naar zwembad De Venne te Hippolytushoef.
   
IIIndieningsdatum Jaarlijks voor 1 april.
   
IIITijdvak waarvoor de voorziening wordt toegekend Per schooljaar.
   
IVToekenningscriteria op grond waarvan een schoolbestuur in aanmerking komt voor de voorziening
 Schoolzwemmen maakt deel uit van het onderwijsaanbod en is opgenomen in de schoolgids.
 Er wordt gebruikt gemaakt van zwembad De Venne te Hippolytushoef.
   
IV aSchoolsoort Basisonderwijs.
   
IV bVoor welke scholen staat de voorziening open
 Deze voorziening staat open voor de basisscholen die zijn gevestigd in de kernen Den Oever en Westerland.
   
VWijze van toekenning met eventueel daarbij behorende berekeningseenheid
 De voorziening wordt feitelijk beschikbaar gesteld voor de groepen 3 t/m 8 waarvoor schoolzwemmen in de schoolgids is opgenomen voor 1 lesuur van 30 minuten per week.
   
VISubsidieplafond
 De werkelijke kosten van de voorziening.
   
VIIVerdelingsregels Geen.

Bijlage 3 bij de verordening materiële financiële gelijkstelling

IVoorziening
 Subsidie schoolbegeleiding
   
IIIndieningsdatum Jaarlijks voor 1 augustus.
   
IIITijdvak waarvoor de voorziening wordt toegekend Per kalenderjaar.
   
IVToekenningscriteria op grond waarvan een schoolbestuur in aanmerking komt voor de voorziening
 De subsidie wordt verstrekt aan de Onderwijsbegeleidingsdienst Noordwest dat daarvoor begeleiding verstrekt voor leerlinggerichte begeleiding en vroegtijdse signalering van leerproblemen en onderwijsachterstanden.
   
IV aSchoolsoort Basisonderwijs
   
IV bVoor welke scholen staat de voorziening open.
 Deze voorziening staat open voor alle in de gemeente Wieringen gevestigde basisscholen.
   
VWijze van toekenning met eventueel daarbij behorende berekeningseenheid
 De subsidie wordt vastgesteld op basis van het destijds door het Rijk vastgesteld aantal leerlingen van 839.
 Het bedrag per leerling voor het kalenderjaar 2009 bedraagt € 24,23.
 Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd volgens het percentage waarmee de algemene loonkosten in het onderwijs verhoogd warden.
 Voor psychologische onderzoeken wordt een afzonderlijk budget beschikbaar gesteld.
   
VISubsidieplafond
 Voor deze voorziening wordt een subsidieplafond gehanteerd op grond van: een totaal aantal leerlingen op de scholen voor basisonderwijs van 839; het per kalenderjaar vastgestelde bedrag per leerling;
 voor psychologische onderzoeken is maximaal € 8.200,00 beschikbaar.
   
VIIVerdelingsregels Geen.

Bijlage 4 bij de verordening materiële financiële gelijkstelling

IVoorziening
 Preventieve logopedische zorg.
   
IIIndieningsdatum Jaarlijks voor 1 april.
   
IIITijdvak waarvoor de voorziening wordt toegekend Per schooljaar
   
IVToekenningscriteria op grond waarvan een schoolbestuur in aanmerking komt voor de voorziening
 Er wordt gebruikt gemaakt van de preventieve logopedische zorg van de OBD Noordwest.
   
IV aSchoolsoort Basisonderwijs.
   
IV bVoor welke scholen staat de voorziening open
 Deze voorziening staat open voor alle in de gemeente Wieringen gevestigde basisscholen.
   
VWijze van toekenning met eventueel daarbij behorende berekeningseenheid
 De voorziening wordt feitelijke beschikbaar gesteld voor het voorkomen en opsporen van spraak-, taal-, stem- en gehoorstoornissen bij leerlingen in de basisschoolleeftijd en het adviseren van ouders en leerkrachten over de aanpak van de stoornissen.
   
VISubsidieplafond
 Het jaarlijks in de gemeentebegroting opgenomen budget voor logopedische zorg.
   
VIIVerdelingsregels Geen.

Bijlage 5 bij de verordening materiële financiële gelijkstelling

IVoorziening
 Culturele activiteiten- en voorstellingen voor het basisonderwijs.
   
IIIndieningsdatum Jaarlijks voor 1 april.
   
IIITijdvak waarvoor de voorziening wordt toegekend Per schooljaar.
   
IVToekenningscriteria op grond waarvan een schoolbestuur in aanmerking komt voor de voorziening
 Culturele activiteiten- en voorstellingen maken deel uit van het onderwijsaanbod en zijn opgenomen in de schoolgids. De voorziening wordt verstrekt aan de Stichting Triade.
   
IVaSchoolsoort Basisonderwijs.
   
IVbVoor welke scholen staat de voorziening open
 Deze voorziening staat open voor alle in de gemeente Wieringen gevestigde basisscholen.
   
VWijze van toekenning met eventueel daarbij behorende berekeningseenheid
 De voorziening wordt feitelijk beschikbaar gesteld aan de Stichting Triade ten behoeve van groepen die voorstellingen bezoeken of die deelnemen aan culturele activiteiten die door de stichting in overleg met de basisscholen worden georganiseerd.
   
VISubsidieplafond
 Het jaarlijks in de gemeentebegroting opgenomen budget voor culturele activiteiten¬en voorstellingen.
   
VIIVerdelingsregels Geen.

Bijlage 6 bij de verordening materiële financiële gelijkstelling

I.Voorziening
 Verkeersonderwijs basisonderwijs
   
IIIndieningsdatum Jaarlijks voor 1 april.
   
IIITijdvak waarvoor de voorziening wordt toegekend Per schooljaar.
   
IVToekenningscriteria op grond waarvan een schoolbestuur in aanmerking komt voor de voorziening
 Theoretisch en praktisch verkeersexamen maakt deel uit van het onderwijsaanbod en is opgenomen in de schoolgids.
   
IVaSchoolsoort Basisonderwijs
   
IVbVoor welke scholen staat de voorziening open
 Deze voorziening staat open voor alle in de gemeente Wieringen gevestigde scholen voor basisonderwijs.
   
VWijze van toekenning met eventueel daarbij behorende berekeningseenheid
 De voorziening wordt feitelijk beschikbaar gesteld aan de organisatie die de uitvoering van het verkeersexamen verzorgt .
   
VISubsidieplafond
 Het jaarlijks in de gemeentebegroting opgenomen budget voor het verkeersexamen basisscholen.
   
VIIVerdelingsregels Geen.

Bijlage 7 bij de verordening materiële financiële gelijkstelling

IVoorziening
 Huur sportzaal Den Oever van de Stichting Sportaccommodatie Wieringen.
   
IIIndieningsdatum Jaarlijks voor 1 april.
   
IIITijdvak waarvoor de voorziening wordt toegekend Per schooljaar.
   
IVToekenningscriteria op grond waarvan een schoolbestuur in aanmerking komt voor de voorziening
 Gymnastiek maakt verplicht deel uit van het onderwijsaanbod en is opgenomen in de schoolgids.
   
IVaSchoolsoort Basisonderwijs
   
IVbVoor welke scholen staat de voorziening open
 Deze voorziening staat open voor de openbare basisscholen Om de Oost en De Oosterlanderschool alsmede de protestants christelijke basisschool De Branding te Den Oever.
   
VWijze van toekenning met eventueel daarbij behorende berekeningseenheid De voorziening wordt feitelijk beschikbaar gesteld aan de Stichting Sportzaal Den Oever op basis van maximaal 1,5 klokuur per verplichte groep 3 t/m 8.
   
VISubsidieplafond
 De werkelijke kosten van de voorziening.
   
VIIVerdelingsregels Geen.

Bijlage 8 bij de verordening materiële financiële gelijkstelling

IVoorziening
 Huur gymnastieklokaal Westerland van de Stichting Dorpshuis Westerland
   
IIIndieningsdatum Jaarlijks voor 1 april.
   
IIITijdvak waarvoor de voorziening wordt toegekend Per schooljaar.
   
IVToekenningscriteria op grond waarvan een schoolbestuur in aanmerking komt voor de voorziening
 Gymnastiek maakt verplicht deel uit van het onderwijsaanbod en is opgenomen in de schoolgids.
   
IVaSchoolsoort Basisonderwijs
   
IVbVoor welke scholen staat de voorziening open
 Deze voorziening staat open voor de openbare basisschool De Dentele te Westerland
   
VWijze van toekenning met eventueel daarbij behorende berekeningseenheid De voorziening wordt feitelijk beschikbaar gesteld aan de Stichting Dorpshuis Westerland te Westerland op basis van maximaal 1,5 klokuur per verplichte groep 3 t/rn 8.
   
VISubsidieplafond
 De werkelijke kosten van de voorziening.
   
VIIVerdelingsregels Geen.

Bijlage 9 bij de verordening materiële financiële gelijkstelling

I.Voorziening
 Huur sporthal Belterlaan te Hippolytushoef van de Stichting Sporthal Wieringen
   
IIIndieningsdatum Jaarlijks voor 1 april.
   
IIITijdvak waarvoor de voorziening wordt toegekend Per schooljaar.
   
IVToekenningscriteria op grond waarvan een schoolbestuur in aanmerking komt voor de voorziening
 Gymnastiek maakt verplicht deel uit van het onderwijsaanbod en is opgenomen in de schoolgids.
   
IVaSchoolsoort
 Basis- en voortgezet onderwijs
   
IVbVoor welke scholen staat de voorziening open
 Deze voorziening staat open voor de openbare basisschool De Marske, de rooms-katholieke basisschool H. Henricusschool en de nevenvestiging van de r.s.g. Wiringherlant voor voortgezet onderwijs te Hippolytushoef.
   
VWijze van toekenning met eventueel daarbij behorende berekeningseenheid
 De voorziening wordt feitelijk beschikbaar gesteld aan de Stichting Sporthal Wieringen te Hippolytushoef. Voor het basisonderwijs op basis van maximaal 1,5 klokuur per verplichte groep 3 t/m 8. Voor het voortgezet onderwijs voor de leesjaren 1 en 2 per groep maximaal 3 lessen van 50 minuten en voor leerjaar 3 per groep maximaal 2 lestijden van 50 minuten.
   
VISubsidieplafond
 De werkelijke kosten van de voorziening.
   
VIIVerdelingsregels Geen.

Bijlage 10 bij de verordening materiële financiële gelijkstelling

IVoorziening
 Vakonderwijs Muzikale vorming basisonderwijs.
   
IIIndieningsdatum
 Jaarlijks voor 1 april.
   
IIITijdvak waarvoor de voorziening wordt toegekend.
 Per schooljaar
   
IVToekenningscriteria op grond waarvan een schoolbestuur in aanmerking komt voor de voorziening
 Vakonderwijs muzikale vorming maakt deel uit van het onderwijsaanbod en is opgenomen in de schoolgids. Daarbij wordt uitgegaan van de toegestane formatie muzikale vorming per basisschool.
   
IV a Schoolsoort
 Basisonderwijs.
   
IV b Voor welke scholen staat de voorziening open
 Deze voorziening staat open voor alle in de gemeente Wieringen gevestigde basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs.
   
V Wijze van toekenning met eventueel daarbij behorende berekeningseenheid
 De voorziening wordt feitelijke beschikbaar gesteld voor vakonderwijs muzikale vorming op basis van de toegestane formatie per basisschool.
   
VISubsidieplafond
 Het jaarlijks in de gemeentebegroting opgenomen budget voor vakonderwijs muzikale vorming.
   
VII Verdelingsregels
 Geen.

Bijlage 11 bij de verordening materiële financiële gelijkstelling

IVoorziening
 Beveiligingsinstallaties en alarmopvolging basisonderwijs
   
IIIndieningsdatum
 Jaarlijks voor 1 april.
   
IIITijdvak waarvoor de voorziening wordt toegekend
 Per kalenderjaar.
   
IVToekenningscriteria op grond waarvan een schoolbestuur in aanmerking komt voor de voorziening
 Een gebouw in gebruik als school voor basisonderwijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet Primair Onderwijs.
   
IVaSchoolsoort
 Basisonderwijs
   
IVbVoor welke scholen staat de voorziening open
 Deze voorziening staat open voor alle in de gemeente Wieringen gevestigde scholen voor basisonderwijs.
   
VWijze van toekenning met eventueel daarbij behorende berekeningseenheid
 De voorziening wordt feitelijk beschikbaar gesteld en omvat de onderhoudscontracten en alarmopvolging van de alarm- en brandmeldinstallaties. Alleen de alarmopvolgingen die het gevolg zijn van bedieningsfouten en/of nalatigheid van het personeel zijn hiervan uitgezonderd en blijven mitsdien ten laste van het betreffende schoolbestuur.
   
VISubsidieplafond
 De werkelijke kosten van de voorziening.
   
VII Verdelingsregels
 Geen

.

Bijlage 12 bij de verordening materiële financiële gelijkstelling

IVoorziening
 Taalstimuleringsprogramma boekenpret.
   
IIIndieningsdatum Jaarlijks voor 1 april.
   
IIITijdvak waarvoor de voorziening wordt toegekend.
 Per schooljaar
   
IVToekenningseriteria op grond waarvan een schoolbestuur in aanmerking komt voor de voorziening
 Taalstimuleringsprogramma maakt deel uit van het onderwijsaanbod en is opgenomen in de schoolgids.
   
IV aSchoolsoort
 Basisonderwijs.
   
IV bVoor welke scholen staat de voorziening open
 Deze voorziening staat open voor de basisscholen die zijn gevestigd in de gemeente Wieringen.
   
VWijze van toekenning met eventueel daarbij behorende berekeningseenheid
 De voorziening wordt feitelijk beschikbaar gesteld voor de groepen 1 t/m 2.
   
VISubsidieplafond
 De werkelijke kosten van de voorziening.
   
VIIVerdelingsregels
 Geen.