Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Wieringen

Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Wieringen
Officiële naam regelingVerordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen
Citeertitelonbekend
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum inwerkingtreding en bekendmaking zijn niet exact te achterhalen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 147
  2. Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-1996nieuwe regeling

29-08-1996

Onbekend, 1996

VIII-5

Tekst van de regeling

No. VIII- 5

De raad van de gemeente Wieringen:

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 juni 1996, no. VIII- 5

gelet op de artikelen 147 en 149a van de Gemeentewet;

overwegende, dat het noodzakelijk kan zijn dat ter uitvoering van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift in woningen tegen de wil van de bewoner wordt binnengetreden;

b e s l u i t:

vast te stellen de volgende "Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen"

Enig artikel

Zij die belast zijn met de zorg voor de nakoming van een voor schrift van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift, zijn bevoegd tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Wieringen, gehouden op 29 augustus 1996.

De raad voornoemd,

Secretaris,Voorzitter