Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Wieringen

Drank- en Horecaverordening Wieringen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Wieringen
Officiële naam regelingDrank- en Horecaverordening Wieringen
CiteertitelDrank- en Horecaverordening Wieringen 2003
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147
 2. Gemeentewet, art. 149
 3. Drank- en Horecawet, art. 4
 4. Drank- en Horecawet, art. 20
 5. Drank- en Horecawet, art. 23

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-07-200301-01-2014nieuwe regeling

26-06-2003

Register van bekendmaking, 2003, 171

IV-9

Tekst van de regeling

No. IV - 9

De raad van de Gemeente Wieringen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 juni 2003, No. IV - 9

gelet op artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet, 4, 20 en 23 van de Drank- en Horecawet; besluit:

vast te stellen de volgende verordening:

DRANK- EN HORECAVERORDENING WIERINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Drank- en Horecawet;

 • b.

  inrichting: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid van de wet;

 • c.

  horecabedrijf: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid van de wet;

 • d.

  vergunning: de vergunning als bedoeld in artikel 3 van de wet;

 • e.

  alcoholvrije drank: drank die geen alcohol bevat alsmede drank die bij een temperatuur van twintig graden Celsius voor hoogstens een half volumeprocent uit alcohol bestaat;

 • f.

  sterke drank: de drank zoals omschreven in artikel 1, eerste lid van de wet;

 • g.

  zwakalcoholhoudende drank: alcoholhoudende drank, met uitzondering van sterke drank;

 • h.

  café: een inrichting, niet zijnde een discotheek of dancing, die tot hoofddoel heeft het verstrekken van alcoholische en niet-alcoholische dranken voor consumptie ter plaatse, met als mogelijke nevenactiviteit het verstrekken van kleine etenswaren, al dan niet ter plaatse bereid en die voor consumptie gereed zijn;

 • i.

  discotheek/dancing: een inrichting die tot hoofddoel heeft het verstrekken van dranken voor gebruik ter plaatse waarbij het doen beluisteren van overwegend mechanische muziek en het gelegenheid geven tot dansen een wezenlijk onderdeel vormen.

 • j.

  snackbar/cafetaria: een inrichting die tot hoofddoel heeft het verstrekken van al dan niet voor consumptie ter plaatse bereide etenswaren met als nevenactiviteit het verstrekken van dranken.

Artikel 2 Beperking verstrekking sterke drank

1.het is verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet sterke drank voor gebruik ter plaatse te verstrekken in een snackbar of cafetaria.
2.het is tevens verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet sterke drank te verstrekken in een inrichting:

 a.waarin uitsluitend of in hoofdzaak onderwijs wordt gegeven;
 b.welke deel uitmaakt van een gebouw dat of waarvan een onderdeel uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik is bij een of meer jeugd- of jongerenorganisaties -of instellingen hieronder wordt in elk geval een jongerencentrum verstaan;
 e.welke deel uitmaakt van een gebouw, of dat is gelegen op een terrein, dat uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik is bij een of meer sportorganisaties of -instellingen.

Artikel 3 Beperking verstrekking zwak-alcoholhoudende drank

 • 1.

  Het is verboden om in een snackbar of cafetaria na 22.00 uur zwakalcoholhoudende drank bedrijfsmatig of anders dan om niet voor gebruik ter plaatse te verstrekken.

 • 2.

  Het is verboden om in een voor publiek besloten ruimte als bedoeld in artikel 18, tweede lid c van de wet na 22.00 uur zwakalcoholhoudende drank bedrijfsmatig of anders dan om niet voor gebruik elders dan ter plaatse te verstrekken.

Artikel 4 Ontheffingsregeling verstrekkingsbeperkingen

 • 1.

  De burgemeester kan ontheffing verlenen van de in artikel 2 en 3 opgenomen verboden;

 • 2.

  De burgemeester kan in het belang van het reguleren van het gebruik van alcoholhoudende drank voorschriften aan de in het eerste lid bedoelde ontheffing verlenen.

 • 3.

  De burgemeester kan een ontheffing als bedoeld in het eerste lid intrekken indien: a. niet langer wordt voldaan aan de in het tweede lid bedoelde voorschriften; b, zich feiten hebben voorgedaan die de vrees wettigen dat het van kracht blijven van de ontheffing gevaar zou opleveren voor de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.

Artikel 5 Vergunningsvoorschriften

Burgemeester en wethouders kunnen aan een vergunning voor een horecabedrijf als bedoeld in artikel 4, eerste lid van de wet als voorschrift verbinden dat:

 • a.

  Het bestuur van de paracommerciële instelling slechts die horeca-activiteiten zal uitoefenen met inachtneming van het hierna onder b. en c. bepaalde en zal geen horeca-activiteiten uitoefenen ten behoeve van bijeenkomsten die worden gehouden wegens gebeurtenissen in de privé-sfeer;

 • b.

  De horeca-activiteiten worden door het bestuur van de paracommerciële instelling slechts uitgeoefend ten aanzien van personen die bij de activiteiten van de paracommerciële instelling in de ruimste zin van het woord betrokken zijn, met inachtneming van het hierna onder c. bepaalde.

 • c.

  Het uitoefenen van de onder a. genoemde horeca-activiteiten geschiedt uitsluitend één uur vóór, tijdens en één uur ná: activiteiten van de paracommerciële instelling binnen het kader van de doelstelling;

 • d.

  Geen reclame mag worden gemaakt door het bestuur van de paracommerciële instelling voor niet binnen de doelstelling vallende resp. andere horeca-activiteiten dan die welke zijn toegelaten als omschreven in dit artikel.

Artikel 6 Leeftijdsgrenzen

 • 1.

  Het is leidinggevenden van een café of discotheek/dancing verboden om bezoekers tot hun horecalokaliteiten toe te laten die de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt;

 • 2.

  Het is leidinggevenden van een horecabedrijf niet zijnde een café of discotheek/dancing waarin een dansfeest, houseparty of popconcert plaatsvindt verboden om personen tot hun horecalokaliteiten toe te laten die de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt;

 • 3.

  Het in eerste lid bepaalde geldt niet indien een persoon onder de 16 jaar onder toezicht staat van een (pleeg)ouder of een voogd met een leeftijd van 18 jaar of ouder dan wel vergezeld wordt door een andere volwassene waarvan redelijkerwijze kan warden aangenomen dat deze functioneert als toezichthouder van de betreffende persoon met dien verstande dat het bezoek aan de inrichting niet mag plaatsvinden na en niet langer mag duren tot 0.00 uur.

Artikel 7 Verstrekking alcoholvrije drank

 • 1.

  het is verboden in een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholvrije drank voor gebruik ter plaatse te verstrekken;

 • 2.

  de burgemeester kan van het gestelde in het eerste lid ontheffing verlenen;

 • 3.

  dit verbod geldt niet:

  • a.

   indien gehandeld wordt krachtens een vergunning ingevolge de wet tot het uitoefenen van een horecabedrijf;

  • b.

   indien deze verstrekking geschiedt als dienstverlening van bijkomstige aard aan personen die in die besloten ruimte vertoeven anders dan voor het gebruiken van consumpties;

  • c.

   voor legerplaatsen en aan het militair gezag onderworpen lokaliteiten;

  • d.

   voor middelen van vervoer tijdens hun gebruik als zodanig;

 • 4.

  aan een ontheffing als bedoeld in het tweede lid kunnen voorschriften worden verbonden.

Artikel 8 Vereisten verstrekken alcoholvrije drank

 • 1.

  voor het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 7 moet een natuurlijk persoon voldoen aan de eisen die bij of krachtens artikel 8, tweede en derde lid van de wet worden gesteld;

 • 2.

  indien niet wordt voldaan aan het in het tweede lid bepaalde, weigert de burgemeester de ontheffing als bedoeld in artikel 7, eerste lid.

Artikel 9 Intrekking ontheffing verstrekken alcoholvrije drank

 • 1.

  de burgemeester trekt een ontheffing als bedoeld in artikel 7, tweede lid in, indien:

  • a.

   niet langer wordt voldaan aan de krachtens artikel 8 gestelde eisen;

  • b.

   gedurende een jaar anders dan wegens overmacht van de ontheffing geen gebruik is gemaakt;

  • c.

   zich in een besloten ruimte als bedoeld in artikel 7, eerste lid, feiten hebben voorgedaan, die de vrees wettigen, dat het van kracht blijven van de ontheffing gevaar zou opleveren voor de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid;

 • 2.

  de burgemeester kan een ontheffing als bedoeld in artikel 7, tweede lid, intrekken indien niet langer wordt voldaan aan de krachtens artikel 7, vierde lid, gestelde voorschriften.

Artikel 10 Strafbepaling

 • 1.

  overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak;

 • 2.

  het bepaalde in het eerste lid geldt niet wanneer het bepaalde in de Wet op de economische delicten van toepassing is.

Artikel 11 Toezicht

 • 1.

  met het toezicht op het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de bij besluit van de burgemeester en wethouders aangewezen personen;

 • 2.

  het bepaalde in het eerste lid geldt niet wanneer artikel 41 van de wet van toepassing is.

Artikel 12 Intrekking oude regeling

De Drank- en Horecaverordening vastgesteld bij raadsbesluit van 29 april 1999 en gewijzigd bij raadsbesluit van 11 april 2002 wordt ingetrokken.

Artikel 13 Overgangsrecht

 • 1.

  verloven en ontheffingen die zijn verleend onder de werking van de Drank- en Horecaverordening en die van kracht zijn op het moment van inwerkingtreding van deze verordening, worden aangemerkt als ontheffingen krachtens deze verordening;

 • 2.

  indien vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om een verlof of een ontheffing op grond van de Drank- en Horecaverordening is ingediend waarop nog niet is beslist, wordt daarop deze verordening toegepast;

 • 3.

  op bezwaarschriften gericht tegen een besluit krachtens de Drank- en Horecaverordening wordt beslist met toepassing van deze verordening.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na bekendmaking.

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Drank- en Horecaverordening Wieringen 2003.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Wieringen, gehouden op 26 juni 2003.

Griffier,Voorzitter,