Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Wieringen

Procedureverordening bestuursschadevergoeding

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Wieringen
Officiële naam regelingProcedureverordening bestuursschadevergoeding
CiteertitelProcedureverordening bestuursschadevergoeding 2006
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 147

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-03-2006nieuwe regeling

09-02-2006

Register van bekendmakingen, 2006, 274

Geen

Tekst van de regeling

De raad van de Gemeente Wieringen;

overwegende dat het in het belang is van de rechtszekerheid van degene die op grond van enigerlei wettelijke bepaling, dan wel op grond van een gemeentelijke schadevergoedings-regeling, een verzoek om schadevergoeding indient;

gelet op het bepaalde in artikel 147 van de Gemeentewet;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Wieringen d.d. 10 januari 2006;

gehoord de commissie Grondgebiedzaken d.d. 2 februari 2006; BESLUIT:

vast te stellen de

PROCEDUREVERORDENING BESTUURSSCHADEVERGOEDING

Artikel 1

voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

commissie:de schadebeoordelingscommissie, bedoeld in artikel 2 van . dezeverordening;
verzoeker: degene die zich op grond van enige schadevergoedingsregeling anders dan op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening met een verzoek om schadevergoeding tot de gemeenteraad heeft gewend;
bevoegd orgaan: het gemeentelijk orgaan dat in de betreffende wettelijke regeling danwel in een gemeentelijke schadevergoedingsregeling is aangewezen om terzake van een verzoek om schadevergoeding een besluit te nemen of, bij gebreke van een zodanige aanwijzing, de gemeenteraad.

Artikel 2

 • 1.

  burgemeester en wethouders stellen, indien zij daartoe aanleiding aanwezig achten, ter voorbereiding op besluitvorming door de gemeenteraad een schadebeoordelings-commissie in;

 • 2.

  de commissie bestaat uit één of meer leden en één of meer plaatsvervangende leden;

 • 3.

  de leden, de plaatsvervangende leden en eventueel tijdelijke leden van de commissie zijn verplicht tot geheimhouding over informatie die de commissie in het kader van haar onderzoek en advisering ter beschikking is gesteld en waarvan, voor zover dan niet uitdrukkelijk is aangegeven, redelijkerwijze mag worden aangenomen dat deze als vertrouwelijk is bedoeld;

 • 4.

  tenzij anders overeen is gekomen komen alle kosten, verbonden aan het onderzoek en de advisering door de commissie voor rekening van de gemeente. Burgemeester en wethouders kunnen uurtarieven vaststellen voor de honorering van de leden van de commissie.

Artikel 3

 • 1.

  indien een belanghebbende meent, dat hij in aanmerking komt voor vergoeding van geleden schade, kan hij een gemotiveerde aanvraag om toekenning van schadevergoeding indienen bij het college van burgemeester en wethouders;

 • 2.

  ter zake van een verzoek om schadevergoeding zijn de artikelen 4:2 tot en met 4:6 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing;

 • 3.

  de ontvangst van een verzoek om schadevergoeding wordt door of namens burgemeester en wethouders bevestigd binnen twee weken na ontvangst.

Artikel 4

 • 1.

  burgemeester en wethouders wijzen het verzoek zonder nader onderzoek af, indien het naar haar oordeel kennelijk niet ontvankelijk of kennelijk ongegrond is_ Het verzoek wordt eveneens zonder nader onderzoek afgewezen als het, onverminderd het bepaalde in artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht, niet de vereiste motivering of gegevens bevat. Tenslotte wordt het verzoek zonder nader onderzoek afgewezen als aan de hand van een bericht van de commissie is gebleken dat verzoeker nalatig is .gebleven om de commissie de gevraagde informatie te verschaffen;

 • 2.

  het besluit om het verzoek zonder nader onderzoek af te wijzen, wordt genomen uiterlijk twaalf weken na ontvangst van het verzoek en aan verzoeker binnen twee weken na het nemen van het besluit schriftelijk meegedeeld;

 • 3.

  burgemeester en wethouders kunnen de in het tweede lid genoemde termijn éénmaal met ten hoogste acht weken verlengen. Hiervan wordt aan verzoeker onverwijld mededeling gedaan.

Artikel 5

 • 1.

  indien geen toepassing wordt gegeven aan artikel 4, geven burgemeester en wethouders binnen twee weken na het verstrijken van de aldaar genoemde, eventueel verlengde, termijn aan de commissie opdracht om ter zake van het verzoek advies uit te brengen, zulks onder toezending van het verzoekschrift en alle naar haar mening relevante informatie;

 • 2.

  van de opdracht tot advisering aan de commissie wordt mededeling gedaan aan de verzoeker.

Artikel 6

 • 1.

  de commissie stelt zich ter plaatse op de hoogte van de situatie, tenzij naar haar mening uit de inhoud van het verzoek aanstonds blijkt dat het verzoek behoort te worden afgewezen danwel dat verzoeker naar haar mening niet ontvankelijk behoort te warden verklaard;

 • 2.

  de commissie stelt de verzoeker of diens gemachtigde behoorlijk in de gelegenheid om zijn verzoek tegenover de commissie mondeling toe te lichten;

 • 3.

  voor zover dit redelijkerwijze in zijn vermogen ligt is de verzoeker verplicht om terzake van het onderzoek aan de commissie alle gevraagde medewerking en informatie te geven;

 • 4.

  de commissie stelt ook één of meer daartoe aangewezen vertegenwoordigers van de gemeente in de gelegenheid om tegenover de commissie het gemeentelijk standpunt met betrekking tot het verzoek weer te geven. Ook zij zijn gehouden de commissie, voor zover dit mogelijk is, alle gevraagde medewerking en informatie te geven;

 • 5.

  de commissie is bevoegd om in het kader van haar onderzoek andere personen in dienst van de gemeente voor het geven van inlichtingen op te roepen. Burgemeester en wethouders stellen deze personen in de gelegenheid aan dit verzoek te voldoen;

 • 6.

  indien krachtens een desbetreffende regeling de eventueel toe te kennen schadevergoeding ten laste zal worden gebracht van een ander openbaar lichaam, stelt de commissie een of meer door het bevoegd orgaan aangewezen vertegenwoordigers van dit openbaar lichaam in de gelegenheid om naar aanleiding van het onderzoek te worden gehoord;

 • 7.

  van de bevindingen bij het onderzoek en van de hoorzittingen maakt de commissie melding in haar advies.

Artikel 7

de commissie onderzoekt en adviseert:

 • a.

  of de verzoeker ten gevolge van een besluit of maatregel, waarop een schadevergoe-dingsregeling van toepassing is, schade lijdt of zal lijden;

 • b.

  of en in welke mate deze schade redelijkerwijs moet worden toegerekend aan het risico van de gemeente danwel of en in welke mate deze schade redelijkerwijs ten laste van de verzoeker behoort te blijven;

 • c.

  of de vergoeding van deze schade niet of niet voldoende anderszins, bijvoorbeeld door aankoop of onteigening dan wel door een schadevergoeding van particuliere profijt hebbenden van de schadeveroorzakende maatregel of besluit, is verzekerd en

 • d.

  of en zo ja, welk bedrag aan schadevergoeding naar haar mening aan de verzoeker behoort te worden toegekend.

Artikel 8

 • 1.

  uiterlijk binnen vier maanden na de opdracht tot advisering brengt de commissie schriftelijk een gemotiveerd advies uit aan het college van burgemeester en wethouders;

 • 2.

  het advies wordt namens de commissie ondertekend door de rapporteur die de commissie uit haar midden heeft aangewezen;

 • 3.

  indien een lid van de commissie een minderheidsstandpunt inneemt wordt daarvan desverlangd in het advies melding gemaakt en wordt het advies mede ondertekend door dit lid;

 • 4.

  een afschrift van het advies wordt door de rapporteur gelijktijdig aan de verzoeker toegezonden.

Artikel 9

 • 1

  binnen twaalf weken nadat de commissie haar advies heeft uitgebracht neemt de gemeenteraad een gemotiveerde beslissing op het verzoek;

 • 2

  het besluit wordt binnen uiterlijk twee weken aan de verzoeker meegedeeld;

 • 3

  indien de gemeenteraad besluit tot toekenning van een schadevergoeding dan wordt het bedrag uiterlijk binnen één maand na het formeel rechtskracht krijgen van dit besluit uitbetaald. Desgevraagd kan een voorschot op de toegekende schade betaalbaar gesteld worden.

  Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Wieringen, gehouden op 9 februari 2006.