Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Wieringen

Verordening op het gebruik van camperplaatsen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Wieringen
Officiële naam regelingVerordening op het gebruik van camperplaatsen
CiteertitelVerordening op het gebruik van camperplaatsen of camperverordening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-12-200401-01-2014nieuwe regeling

16-12-2004

Register van bekendmaking, 2004, 226

X-16a

Tekst van de regeling

Raadsbesluit 2004: X - 16a.

De raad van de Gemeente Wieringen;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 november 2004; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet,

B e s l u i t :

vast te stellen de Verordening op het gebruik van camperplaatsen.

Artikel 1 Begripsomschrijving

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  camperplaats: een afgebakend gedeelte van de openbare weg op het Haventerrein van Den Oever bestemd om door een camper te worden ingenomen. De locatie waar campers plaats mogen innemen is aangegeven op de kaart die als bijlage 1 bij deze verordening is opgenomen.

 • b.

  camper: een (bestel)auto, ingericht voor het vervoeren van 2 of meer personen en kamperen c.q. buitenshuis verblijven met de mogelijkheid tot overnachten;

 • c.

  gebruiker: degene die een camperplaats inneemt. Als gebruiker wordt aangemerkt:

  • 1.

   de eigenaar van de camper;

  • 2.

   in geval van verhuur van de camper: degene op wiens naam de huurovereenkomst is gesteld (de huurder);

  • 3.

   indien geen eigenaar of huurder aanwezig is wordt de gebruiker aangewezen door de dienstdoende havenmeester(s);

  • 4.

   etmaal: een periode van 24 uren, gemeten vanaf 10.00 uur.

Artikel 2 Gebruik camper plaats

 • a.

  per camperplaats mag uitsluitend één camper worden geplaatst;

 • b.

  een camper mag ten hoogste gedurende een tijdvak van twee etmalen in een kalendermaand een camperplaats innemen.

Artikel 3 Verplichtingen gebruiker De gebruiker is verplicht:

 • a.

  ervoor te zorgen dat de camperplaats steeds behoorlijk wordt schoongehouden. Bij het schoonhouden dienen de regelen en aanwijzingen die terzake door de dienstdoende havenmeester(s) worden gegeven, te worden opgevolgd.

 • b.

  gebreken aan de camperplaats zo spoedig mogelijk melden aan de dienstdoende havenmeester(s);

 • c.

  de personen, die door het college van burgemeester en wethouders zijn belast met het afleggen van controlebezoeken of het uitvoeren van werkzaamheden, op de camperplaats toe te laten;

 • d.

  alle door het college van burgemeester en wethouders noodzakelijk geachte werkzaamheden in of op de camperplaats toe te staan;

 • e.

  indien hij voornemens is het gebruik van de standplaats te beëindigen dit per omgaande te melden bij de dienstdoende havenmeester(s);

 • f.

  bij diens vertrek de camperplaats zonder gebreken, behoorlijk schoongemaakt en in de oorspronkelijke staat achter te laten.

Artikel 4 Verboden gebruiker Het is de gebruiker verboden om:

 • a.

  de camperplaats geheel of gedeeltelijk aan derden in huur of gebruik af te staan;

 • b.

  in of op de camperplaats enigerlei nering of bedrijf uit te oefenen of te laten uitoefenen en/of goederen en/of afvalstoffen en dergelijke te hebben of op te slaan, welke betrekking hebben op de uitoefening van enigerlei nering of bedrijf;

 • c.

  in of op de camperplaats voorwerpen of stoffen aanwezig te hebben, welke door gasvorming, brand- of explosiegevaar, gewicht, lawaai, hinderlijke geur of op enigerlei andere wijze hinder of gevaar veroorzaken of kunnen veroorzaken, uitgezonderd voorwerpen of stoffen die normaliter aanwezig dienen te zijn voor het verplaatsen van de camper;

 • d.

  in of op de camperplaats aan of bij te bouwen, af te breken of enige andere verandering aan te brengen dan wel zulks te laten gebeuren;

Artikel 5 toezichthouders

Burgemeester en wethouders wijzen ambtenaren aan die toezicht houden op de naleving van de bepalingen van deze verordening.

Artikel 6 Strafbepaling

Overtreding van enige bepaling van deze verordening is een strafbaar feit en wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie en kan bovendien worden gestraft met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening kan warden aangehaald als: "Verordening op het gebruik van camperplaatsen" of "Camperverordening".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Wieringen, gehouden op 16 december 2004.

De raad voornoemd,

Griffier,Voorzitter,