Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Wieringermeer

Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening Wieringermeer.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Wieringermeer
Officiële naam regelingVerordening inrichting antidiscriminatievoorziening Wieringermeer.
CiteertitelVerordening inrichting antidiscriminatievoorziening Wieringermeer.
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpMaatschappelijke zorg en welzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-03-201001-01-201026-01-2012nieuwe regeling

25-02-2010

Wieringer Courant 05-03-2010

2010 - 020

Tekst van de regeling

Raadsbesluit nr 2010 020, agendapunt 9De raad der gemeente Wieringermeer; gelet op artikel 1 van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen; gelezen het voorstel van het college van 12 januari 2010; gelezen het advies van de Commissie Samenlevingszaken van 8 februari 2010; besluit: vast te stellen de navolgende verordening inrichting antidiscriminatievoorziening Wieringermeer. 

Artikel 1 Begripsbepalingen

1 Wet: de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen. 2 Besluit: het Besluit gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen. 3 De antidiscriminatievoorziening: een antidiscriminatievoorziening als bedoeld in artikel 14 Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen. Klacht: een klacht als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, van de wet.1 Klachtbehandelaar: een klachtbehandelaar als bedoeld in artikel 1 van het besluit. 2 Klager: een klager als bedoeld in artikel 1 van het besluit. 3 Ingezetene: een ingezetene als bedoeld in artikel 2 van de Gemeentewet 

Artikel 2

Zorgplicht college van burgemeester en wethouders Het college van burgemeester en wethouders biedt de ingezetenen toegang tot antidiscriminatievoorziening.

Artikel 3 Inrichting antidiscriminatievoorziening

Bij de inrichting van de antidiscriminatievoorziening worden in ieder geval de deskundigheid van klachtbehandelaars en de toegankelijkheid van de voorziening gewaarborgd.

1 De antidiscriminatievoorziening draagt er zorg voor dat de klachtbehandelaars voldoen aan de voor klachtenbehandeling vereiste deskundigheid en biedt de klachtbehandelaars de mogelijkheid hun deskundigheid te onderhouden en verder te ontwikkelen. 2 De klager heeft in ieder geval de mogelijkheid om een klacht te melden:

-per post; -per e-mail; -telefonisch; -op een door de gemeente beschikbaar gestelde locatie als bedoeld in artikel 5 van deze verordening.  

Artikel 4 Protocol klachtenbehandeling

Het protocol voor de behandeling van klachten als bedoeld in artikel 6 van de wet regelt in ieder geval: a. de afdoeningstermijn van klachten; b. de wijze van afdoening van klachten; c. de registratie van klachten.

 

Artikel 5 Laagdrempeligheid antidiscriminatievoorziening

1 Ingezetenen worden in de gelegenheid gesteld een klacht in hun directe leefomgeving te melden. 2 Gemeenten die aansluiting hebben bij een regionaal antidiscriminatiebureau kunnen overeenkomen dat deze melding op een locatie in de betreffende gemeente kan plaatsvinden. 3 Het college draagt zorg voor de deskundigheid van de medewerkers die deze meldingen op adequate manier opnemen en doorverwijzen. 4 Klagers worden door de medewerkers doorgeleid naar de antidiscriminatievoorziening.  

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op haar bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2010.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening Wieringermeer.