Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Wieringermeer

Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Wieringermeer
Officiële naam regelingVerordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2010
CiteertitelWmo-verordening gemeente Wieringermeer
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpMaatschappelijke zorg en welzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet maatschappelijke ondersteuning

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Wmo-besluit gemeente Wieringermeer 2010Voorzieningenboek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201001-01-2012Nieuwe regeling

26-11-2009

Wieringermeerbode, 11-12-2009

2009 - 079

Tekst van de regeling

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen en begripsomschrijvingen

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

In deze verordening en de daarop gebaseerde nadere regelgeving wordt verstaan onder:a. wet: Wet maatschappelijke ondersteuning (wet van 29 juni 2006, gepubliceerd in Staatsblad 351, en sindsdien gewijzigd.);b. compensatiebeginsel: de algemene verplichting van het gemeen-tebestuur om personen met aantoonbare beperkingen op grond van ziekte of gebrek door het treffen van voorzieningen een gelijkwaardige uitgangspositie te verschaffen zodat zij zelfredzaam zijn en in staat tot maatschappelijke participatie;c. persoon met beperkingen: een persoon die ten gevolge van ziekte of gebrek inclusief chronische psychische en psychosociale problemen aantoonbare beperkingen ondervindt bij het uitvoeren van activiteiten op het gebied van het voeren van het huishouden, bij het normale gebruik van de woning; bij het verplaatsen in en om de woning, bij het zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel en bij het ontmoeten van medemensen en het op basis daarvan aan-gaan van sociale verbanden;d. mantelzorger: een persoon, die mantelzorg verleent als bedoeld in artikel 1, lid 1, onder b. van de wet;e. zelfredzaamheid: het lichamelijk, verstandelijk, geestelijk of financiële vermogen om voorzieningen te treffen die deelname aan het normale maatschappelijke verkeer mogelijk maken;f. maatschappelijke participatie: normale deelname aan het maatschappelijke verkeer, te weten: het voeren van een huishouden, het normale gebruik van de woning, het zich in en om de woning verplaatsen, het zich zodanig verplaatsen dat aansluiting wordt gevonden bij regionale, bovenregionale en landelijke vervoersys-temen, het ontmoeten van andere mensen en het aangaan en onderhouden van sociale verbanden om op die manier deel te nemen aan het lokale maatschappelijke leven;g. aanvrager: degene die op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning een aanvraag indient voor een voorziening zoals omschreven in deze verordening, zijnde de belanghebbende of diens wettelijke vertegenwoordiger;h. voorziening: een voorziening om het huishouden te voeren, een woonvoorziening, een vervoersvoorziening, een rolstoelvoorziening of een sportvoorziening;i. algemene voorziening: een voorziening die wordt geleverd op basis van directe beschikbaarheid, een beperkte toegangsbeoordeling en die een snelle, regelarme en adequate oplossing biedt voor de beperkingen die een persoon ondervindt;j. individuele voorziening: een voorziening die individueel wordt aangeboden indien een algemene voorziening geen adequate oplossing biedt;k. voorziening in natura: een voorziening die in eigendom, in bruikleen, in huur of in de vorm van persoonlijke dienstverlening wordt verstrekt;l. financiële tegemoetkoming: een tegemoetkoming in de kosten van de aanschaf van een voorziening in plaats van een verstrekking in natura waarop de in deze verordening en het Wmo-besluit te stellen regels van toepassing zijn;m. persoonsgebonden budget: een geldbedrag waarmee de aanvra-ger een of meer aan hem te verlenen voorzieningen kan verwerven en waarop de in deze verordening en het Wmo-besluit te stellen regels van toepassing zijn;n. eigen bijdrage: een door het college vast te stellen bijdrage, die bij de verstrekking van een voorziening in natura of een persoonsgebonden budget betaald moet worden en waarop de regels van het Wmo-besluit en het Besluit maatschappelijke ondersteuning van toepassing zijn;o. algemeen gebruikelijk: naar geldende maatschappelijke normen tot het gangbare gebruiks- dan wel bestedingspatroon van een persoon als de aanvrager behorend;p. meerkosten: kosten van een mogelijk krachtens de wet te verle-nen voorziening, voor zover dit deel van de kosten uitgaat boven voor die persoon als algemeen gebruikelijk te beschouwen kosten van een dergelijke voorziening;q. huisgenoot: iedere persoon met wie de aanvrager duurzaam gemeenschappelijk een woning bewoont;r. budgethouder: een persoon aan wie ingevolge deze verordening een persoonsgebonden budget is toegekend en die aan het colle-ge van de gemeente Wieringermeer verantwoording over de besteding van het persoonsgebonden budget verschuldigd is;s. koppunt: het loket voor Wonen, Zorg en Welzijn waar informatie, advies en cliëntondersteuning geboden wordt in de gemeenten Anna Paulowna, Harenkarspel, Niedorp, Wieringen, Wieringermeer en Wieringermeer;t. Wmo-besluit: het besluit van de gemeente Wieringermeer waarin aanvullende (financiële) bepalingen over de uitvoering van deze verordening zijn opgenomen;u. besluit maatschappelijke ondersteuning: de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) van 2 oktober 2006 (Staatsblad 450), gewij-zigd bij besluit van 19 maart 2007 (Staatsblad 129), zoals voorgedragen door de Staatssecretaris van Volkgezondheid, Welzijn en Sport op 14-7-2006 met kenmerk DMO/SFI-2698621;v. Wmo-voorzieningenboek: door het college vastgestelde beleidsregels waarin het voorzieningenbeleid van de gemeente in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning wordt weergegeven;w. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wieringermeer.

Artikel 1.2.1 Recht op een individuele voorziening

 Een voorziening kan slechts worden toegekend voor zover:

 a. deze langdurig noodzakelijk is om de beperkingen op het gebied van het voeren van het huishouden, het verplaatsen in en om de woning, het zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel en/of bij het ontmoeten van medemensen en op basis daarvan sociale ver-banden aangaan op te heffen of te verminderen;b. deze, naar objectieve maatstaven gemeten, als de goedkoopst adequate voorziening kan worden aangemerkt;c. deze in overwegende mate op het individu is gericht.

Artikel 1.2.2 Geen voorziening wordt toegekend:

a. indien de voorziening voor een persoon als de aanvrager alge-meen gebruikelijk is;b. indien de aanvrager niet woonachtig is in de gemeente Wieringermeer en niet staat ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie;c. voor zover de ondervonden problemen bij het normale gebruik van de woning voortvloeien uit de aard van de in de woning gebruikte materialen;d. voor zover de aangevraagde voorzieningen betrekking hebben op een hoger niveau dan het uitrustingsniveau voor sociale woning-bouw;e. voor zover er aan de zijde van de aanvrager geen sprake is van aantoonbare meerkosten in vergelijking met de situatie voorafgaand aan het optreden van de beperkingen waarvoor de voorziening wordt aangevraagd;f. voor zover de aanvraag betrekking heeft op kosten die de aanvrager voorafgaand aan het moment van aanvragen en/of datum van beschikken heeft gemaakt;g. indien een voorziening als die waarop de aanvraag betrekking heeft reeds eerder krachtens deze, dan wel krachtens een voorloper op deze verordening en de normale afschrijvingstermijn van de voorziening nog niet is verstreken, tenzij de eerder vergoede of verstrekte voorziening verloren is gegaan als gevolg van omstandigheden die niet aan de aanvrager zijn toe te rekenen;h. voor zover op grond van enig andere wettelijke regeling aan-spraak op de voorziening bestaat.

Artikel 1.2.3

Een voorziening kan worden geweigerd indien de voorziening leidt tot belemmering van de herstelmogelijkheden van de ervaren beperkingen.

Hoofdstuk 2 Vorm van te verstrekken individuele voorzieningen

Artikel 2.1.1 Keuzevrijheid

Een individuele voorziening kan verstrekt worden in natura, als finan-ciële tegemoetkoming of als persoonsgebonden budget.

Artikel 2.2.2

Het college kan vaststellen in welke situaties de bij wet verplichte keuze tussen deze voorzieningen als genoemd in het eerste lid niet wordt geboden.

Artikel 2.1.3

De criteria op basis waarvan het college het tweede lid toepast worden uitgewerkt in het Wmo-voorzieningenboek en het Wmo-besluit.

Artikel 2.2.1 Voorziening in natura

Indien een voorziening in natura wordt verstrekt is de bruikleenover-eenkomst, huurovereenkomst of dienstverleningsovereenkomst tussen de leverancier en de aanvrager van toepassing.

Artikel 2.2.2

Wanneer de gemeente eigenaar is van de voorziening, is de bruikleenovereenkomst, huurovereenkomst of dienstverleningsovereenkomst gemeente Wieringermeer van toepassing.

Artikel 2.3 Financiële tegemoetkoming

Bij verstrekking van een financiële tegemoetkoming worden de toepasselijke voorwaarden zoals genoemd in het Wmo-besluit in de beschikking opgenomen.

Artikel 2.4.1 Persoonsgebonden budget

Op het persoonsgebonden budget zoals genoemd in artikel 6 van de wet, zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

a. een persoonsgebonden budget wordt alleen verstrekt ten aanzien van individuele voorzieningen;b. de omvang van het persoonsgebonden budget is de tegenwaarde van de in de desbetreffende situatie goedkoopst adequate te ver-strekken voorziening in natura, inclusief instandhoudingskosten;c. de wijze waarop het persoonsgebonden budget wordt vastgesteld, wordt door het college vastgelegd in het Wmo-besluit.

Artikel 2.4.2

De toekenning van het te verstrekken persoonsgebonden budget, de omvang en de looptijd ervan worden bij beschikking vastgesteld. Toekenning vindt plaats per kalenderjaar, tenzij het de aanschaf van een concreet product betreft.

Artikel 2.4.3

Bij de beschikking wordt een Programma van Eisen gericht op doel en besteding verstrekt waarin aangegeven is aan welke vereisten de met het persoonsgebonden budget te verwerven voorziening ten minste dient te voldoen.

Artikel 2.4.4

Na aanschaf van de voorziening waarvoor het persoonsgebonden bud-get verstrekt is, dan wel na afloop van de periode waarop het per-soonsgebonden budget van toepassing is, wordt aan het college door de budgethouder, voor zover van toepassing, verstrekt:a. de nota/factuur van de aangeschafte voorziening;b. een betalingsbewijs van de aangeschafte voorziening;c. een overzicht van de salarisadministratie;d. een en ander volgens de voorschriften zoals in het Wmo-besluit zijn opgenomen.

Artikel 2.4.5

Na ontvangst van de in het vorige lid genoemde bescheiden wordt door het college beoordeeld of er aanleiding bestaat het persoonsgebonden budget geheel of ten dele terug te vorderen of te verrekenen.

Artikel 2.5 Eigen bijdragen

Bij het verstrekken van individuele voorzieningen op grond van de ver-ordening is de aanvrager een (maximale) eigen bijdrage verschuldigd als bedoeld in het Besluit maatschappelijke ondersteuning (de AMvB), ten aanzien van hulp bij het huishouden. 

Hoofdstuk 3 Hulp bij het huishouden

Artikel 3.1 Voorzieningen in hulp bij het huishouden

De door het college, ter compensatie van beperkingen bij het voeren van een huishouden, te verstrekken voorziening kan bestaan uit:a. een algemene voorziening waaronder algemene hulp bij het huishouden;b. hulp bij het huishouden in natura;c. een persoonsgebonden budget te besteden aan hulp bij het huishouden.

Artikel 3.2.1 Primaat van de algemene hulp bij het huishouden

Een persoon met beperkingen heeft recht op hulp bij het huishouden indien de beperkingen van de persoon het zelf uitvoeren van een of meer huishoudelijke taken onmogelijk maken en algemene hulp als bedoeld onder artikel 3.1 onder a. en/of de inschakeling van mantelzorg die in noodzakelijke hulp voorziet geen oplossing biedt om de beper-king snel en adequaat op te lossen.

Artikel 3.2.2

Een mantelzorger kan voor hulp bij het huishouden in aanmerking komen indien de mantelzorger overbelast wordt en er geen herverdeling van mantelzorgtaken mogelijk is.

Artikel 3.3 Gebruikelijke zorg

In afwijking van het gestelde in artikel 3.2 komt een persoon met be-perkingen niet in aanmerking voor hulp bij het huishouden als een huisgenoot in staat is of moet worden geacht het huishoudelijk werk te verrichten.

Artikel 3.4.1 Omvang van de hulp bij het huishouden

De omvang van de voorziening hulp bij het huishouden wordt uitgedrukt in uren. De indicatiecriteria, de omvang en het kwaliteitsniveau van de hulp zijn opgenomen in het Wmo-voorzieningenboek.

Artikel 3.4.2

Het uurtarief op basis waarvan het persoonsgebonden budget als bedoeld in artikel 3.4.1 wordt berekend, wordt jaarlijks bepaald en vastgelegd bij het Wmo-besluit.

Artikel 3.5 Berekeningswijze

De afronding van de omvang van de hulp op basis van indicatiestelling geschiedt in halve uren naar boven. 

Hoofdstuk 4 Woonvoorzieningen

Artikel 4.1 Definities van woonvoorzieningen

In deze verordening en de daarop gebaseerde nadere regelgeving wordt verstaan onder:a. hoofdverblijf: de woonruimte, bestemd en geschikt voor perma-nente bewoning, waar de persoon met beperkingen zijn vaste woon- of verblijfplaats heeft en in de gemeentelijke basisadmini-stratie staat ingeschreven;b. gemeenschappelijke ruimte: gedeelte(n) van een woongebouw, niet behorende tot de woning, bestemd en noodzakelijk om de woonruimte van de persoon met beperkingen vanaf de toegang van het woongebouw te bereiken;c. woonwagen: voor bewoning bestemd gebouw dat is geplaatst op een standplaats en dat in zijn geheel of in delen kan worden ver-plaatst;d. standplaats: een kavel, bestemd voor het plaatsen van een woon-wagen, waarop voorzieningen aanwezig zijn om op het leidingnet van de openbare nutsbedrijven, andere instellingen of van ge-meenten kunnen worden aangesloten en waarop de woonwagen het gehele jaar door bewoond mag worden;e. woonschip: elk vaartuig dat uitsluitend of in hoofdzaak wordt ge-bezigd als, of te oordelen naar zijn constructie of inrichting uitslui-tend of in hoofdzaak bestemd is tot dag- of nachtverblijf van een of meer personen;f. ligplaats: een door de gemeente aangewezen ligplaats welke door een woonschip wordt ingenomen.

Artikel 4.2 Vormen van woonvoorzieningen

De door het college, ter compensatie van beperkingen bij het voeren van een huishouden, te verstrekken woonvoorziening kan bestaan uit:a. een algemene woonvoorziening;b. een woonvoorziening in natura;c. een persoonsgebonden budget te besteden aan een woonvoorziening;d. een financiële tegemoetkoming in de kosten van een woonvoorziening.

Artikel 4.3.1 Primaat algemene woonvoorzieningen en recht op individuele woonvoorzieningen

Een persoon met beperkingen kan voor de in artikel 4.2 onder a. vermelde voorziening in aanmerking worden gebracht indien deze beperkingen een aanpassing aan de woning noodzakelijk maken en de algemene woonvoorziening dit snel en adequaat kan oplossen.

Artikel 4.3.2

Een persoon met beperkingen kan voor de in artikel 4.2 onder b., c. en d. vermelde voorziening in aanmerking worden gebracht indien de in het vorige lid genoemde oplossing niet aanwezig is of niet tot een snel-le en adequate oplossing leidt.

Artikel 4.4 Soorten individuele woonvoorzieningen

De in artikel 4.2 onder b., c. en d. genoemde voorzieningen kunnen bestaan uit:a. een tegemoetkoming in de verhuis- en herinrichtingskosten;b. een financiële tegemoetkoming, voor de aanbouw of inbouw van een slaapkamer en of badkamer, in de vorm van een renteloze le-ning onder verband van een hypotheek;c. een bouwkundige of woontechnische woonvoorziening;d. een woonvoorziening van niet bouwkundige of niet woontechnische aard;e. een losse woonunit;f. onderhoud, keuring en reparatie van technische voorzieningen;g. tijdelijke huisvesting;h. huurderving;i. verwijderen van voorzieningen;j. uitraasruimte.

Artikel 4.5.1 Primaat voor verhuizing

Een persoon met beperkingen kan voor een voorziening als bedoeld in artikel 4.4 onder a. in aanmerking worden gebracht wanneer deze be-perkingen het normale gebruik van de woning belemmeren.

Artikel 4.5.2

Een persoon met beperkingen kan voor een voorziening als bedoeld in artikel 4.4 onder b. in aanmerking worden gebracht indien de aanbouw of inbouw meer bedraagt dan € 20.000,-. De voorwaarden hiertoe wor-den nader uitgewerkt in het Wmo-besluit.

Artikel 4.5.3

Een persoon met beperkingen kan voor een voorziening als bedoeld in artikel 4.4 onder c. tot en met i. in aanmerking worden gebracht wan-neer de in het eerste lid genoemde voorziening niet mogelijk is of niet de goedkoopst adequate voorziening is.

Artikel 4.5.4

De persoon met beperkingen is zelf verantwoordelijk voor het verwer-ven van vervangende woonruimte als een woonvoorziening als ge-noemd in artikel 4.4 onder a. als de meest adequate voorziening is aangewezen. Er is alleen sprake van adequate vervangende woon-ruimte als deze binnen een periode van 12 maanden, te rekenen vanaf de datum van het besluit op de ingediende aanvraag, beschikbaar is. De termijn van 12 maanden kan worden verlengd wanneer er niet actief naar andere woonruimte is gezocht.

Artikel 4.5.5

De in artikel 4.5.4 bedoelde vervangende woonruimte hoeft niet nood-zakelijkerwijze te liggen in de huidige woonkern van belanghebbende. Bij een afweging van alle bij de beslissing betrokken belangen kan het college ook een buiten deze kern beschikbare aangepaste woning als adequaat bestempelen. Deze aangepaste woning dient zich echter wel binnen de gemeente te bevinden. Verhuizen naar een aangepaste woning buiten de gemeente op basis van vrijwilligheid is wel toegestaan.

Artikel 4.5.6

Een persoon met beperkingen kan voor een voorziening als bedoeld in artikel 4.4 onder j. in aanmerking worden gebracht wanneer sprake is van een op basis van deze beperkingen aanwezige gedragsstoornis met ernstig ontremd gedrag tot gevolg waarbij alleen het zich kunnen afzonderen kan leiden tot een situatie waarin deze persoon tot rust kan komen.

Artikel 4.6.1 Beperkende bepalingen

De bepalingen van hoofdstuk 4 zijn niet van toepassing op het treffen van voorzieningen aan:

a. hotels en pensions;b. woonwagens zonder vaste staanplaats;c. vakantiewoningen;d. tweede woningen;e. kamers die zelfstandig verhuurd worden;f. verzorgingshuizen / verpleeghuizen;g. specifiek op personen met beperkingen en/of ouderen gerichte woongebouwen voor wat betreft voorzieningen in gemeenschap-pelijke ruimten of voorzieningen die bij nieuwbouw of renovatie zonder noemenswaardige meerkosten meegenomen kunnen wor-den enh. andere niet-zelfstandige woonruimten.

Artikel 4.6.2

De bepalingen van hoofdstuk 4 zijn niet van toepassing op gevraagde aanpassingen in de nieuw op te leveren woningen en/of wooncom-plexen voor zover het gaat om verhoogde toiletpotten, het egaliseren van ruimten en/of het verwijderen van drempels en het toegankelijk maken van balkons, tuinen, verbreding van deuren, aanbrengen van automatische deuropeners en alle andere gelijksoortige aanpassingen welke onder de vigerende opvattingen direct bij de oplevering hadden kunnen worden aangebracht.

Artikel 4.6.3

Het college verleent slechts een financiële tegemoetkoming in de ver-huis- en herinrichtingskosten indien de persoon met beperkingen niet meer in staat is om de te verlaten woonruimte normaal te gebruiken en als hij:a. niet voor het eerst zelfstandig gaat wonen;b. niet verhuisd is vanuit of naar een woonruimte die niet geschikt is het hele jaar door bewoond te worden;c. niet verhuisd is naar een AWBZ-inrichting, een specifiek voor de doelgroep ingericht woonzorgcomplex;d. verhuisd is op een moment dat op basis van leeftijd, gezinssituatie of woonsituatie de verhuizing zonder beperkingen algemeen ge-bruikelijk geacht zou zijn.

Artikel 4.6.4

Het college verleent slechts een financiële tegemoetkoming in de kosten van onderhoud, keuring en reparatie als bedoeld in artikel 4.4 onder f. indien de woonvoorziening in het kader van de onderhavige verordening dan wel de Regeling Geldelijke Steun Huisvesting Gehandicapten is verleend, mits de persoon met beperkingen ten tijde van het onderhoud, de keuring of de reparatie de woonruimte als hoofdverblijf bewoont dan wel als er sprake is van een bezoekbaar gemaakte woning.

Artikel 4.6.5 Nieuw Artikel

Het bepaalde in het vierde lid is niet van toepassing op woningaanpassingen die integraal onderdeel uitmaken van een woning en/of aard- en nagelvast zijn aangebracht, omdat in deze situatie het onderhoud voor rekening van de woningeigenaar komt.

Artikel 4.7 Weigeren van een woonvoorziening

De aanvraag voor een woonvoorziening als bedoeld in artikel 4.4 wordt geweigerd indien:a. de noodzaak tot het treffen van een voorziening het gevolg is van een verhuizing waartoe op grond van belemmeringen in het nor-male gebruik van de oude woning ten gevolge van ziekte of ge-brek geen aanleiding bestond;b. de persoon met beperkingen niet is verhuisd naar de voor zijn of haar beperking op dat moment meest geschikte woning, tenzij te-voren schriftelijk toestemming is verleend door het college;c. de tegemoetkoming is aangevraagd nadat de verhuizing heeft plaatsgevonden, tenzij, binnen drie maanden na vestiging, alsnog vastgesteld kan worden dat de verhuizing voldoet aan de voor-waarden genoemd in artikel 4.6.3;d. De ondervonden beperkingen bij het normale gebruik van de wo-ning voortvloeien uit de aard van de in de woning gebruikte mate-rialen;e. de aangevraagde voorzieningen betrekking hebben op een hoger niveau dan het uitrustingsniveau voor sociale woningbouw.

 

Artikel 4.8.1 Hoofdverblijf en bezoekbaar maken

Het college verleent slechts een financiële tegemoetkoming in de gemaakte kosten van aanpassen indien de persoon met beperkingen zijn hoofdverblijf heeft of zal hebben in de woning waaraan de voorziening wordt getroffen.

Artikel 4.8.2

In afwijking van het in het eerste lid gestelde kan een financiële tege-moetkoming worden verleend voor het aanpassen van één woning als de persoon met beperkingen zijn hoofdverblijf heeft in een AWBZ-inrichting.

Artikel 4.8.3

De financiële tegemoetkoming betreft slechts een tegemoetkoming in de kosten van het bezoekbaar maken van de in het tweede lid bedoel-de woonruimte met een maximum van de vergoeding die wordt ver-leend als tegemoetkoming in de kosten van verhuizing en herinrichting op grond van deze verordening

Artikel 4.8.4

Onder bezoekbaar maken wordt uitsluitend verstaan dat de persoon met beperkingen, de te bezoeken woonruimte, de woonkamer en een toilet kan bereiken.

Artikel 4.8.5

De aanvraag wordt ingediend in de gemeente waar de aan te passen woning zich bevindt.

Artikel 4.9.1 Gemeenschappelijke ruimten

De eigenaar van een woning is primair verantwoordelijk voor het aanbrengen van voorzieningen in gemeenschappelijke ruimten als de persoon met beperkingen zonder deze voorziening niet in staat zou zijn de woning te bereiken.

Artikel 4.9.2

In afwijking van artikel 4.9.1 en van artikel 4.8.1 kan het college een fi-nanciële tegemoetkoming in de kosten verlenen als weigering van de aanvraag niet redelijk en billijk is gezien de individuele persoonlijke om-standigheden. In die situatie is er ruimte voor het treffen van uitsluitend de volgende voorzieningen aan gemeenschappelijke ruimten:a. automatische deuropeners;b. hellingbanen;c. een tweede trapleuning.

Artikel 4.9.3

Tot de financiële tegemoetkoming als bedoeld in het tweede lid worden mede de kosten van periodiek onderhoud aan die voorziening begrepen.

 

Artikel 4.9.4

Een voorziening als bedoeld in artikel 4.9.2, wordt verleend ten behoeve van de in de woning woonachtige persoon met beperkingen. Als de-ze persoon niet langer in de woning woonachtig is dan wel de noodzaak tot voortzetting van de voorziening is komen te vervallen, dan is het college bevoegd de aangebrachte voorziening te verwijderen dan wel het in het derde lid genoemde onderhoud te staken.

Artikel 4.9.5

De in artikel 4.9.2 genoemde financiële tegemoetkoming wordt slechts verstrekt indien de eigenaar van de woning, dan wel de Vereniging van Eigenaren schriftelijk verklaard heeft geen bezwaar tegen het aanbren-gen van de voorziening te hebben.

Artikel 4.10 Aanpassing van een woonwagen

Het college verleent slechts een financiële tegemoetkoming in de aan-passingskosten aan een woonwagen indien:a. De woonwagen ten tijde van de indiening van de aanvraag voor aanpassing van de woonwagen bij de gemeente op een vaste standplaats stond;b. De technische levensduur van de woonwagen nog minimaal vijf jaar is;c. De standplaats niet binnen vijf jaar voor opheffing in aanmerking komt;d. De hoofdbewoner van de woonwagen in het bezit is van een woonvergunning als bedoeld in de Woningwet.

Artikel 4.11 Aanpassing van een woonschip

Het college verleent slechts een financiële tegemoetkoming in de aan-passingskosten van een woonschip indien:a. De technische levensduur van het woonschip ten tijde van indie-ning van de aanvraag nog minimaal vijf jaar is;b. het woonschip ten tijde van indiening van de aanvraag nog mini-maal vijf jaar op de ligplaats mag blijven liggen (met aanlegver-gunning).

Artikel 4.12 Gemaximeerde vergoeding voor aanpassing aan woonwagens en woonschepen in verband met een beperkte technische levensduur of het opheffen van stand- of ligplaats

Indien de technische levensduur van de woonwagen of het woonschip ten tijde van de indiening van de aanvraag minder dan vijf jaar is of de standplaats van de woonwagen binnen vijf jaar voor opheffing in aanmerking komt of het woonschip niet ten minste nog vijf jaar op de ligplaats mag liggen, bedragen de maximale aanpassingskosten het bedrag dat wordt verleend als tegemoetkoming in de kosten van verhuizing en herinrichting op grond van deze verordening.

Artikel 4.13 Aanpassing van een binnenschip

Het college verleent slechts een financiële tegemoetkoming in de aan-passingskosten van een binnenschip indien de aanpassing betrekking heeft op het voor de schipper, de bemanning en hun gezinsleden be-stemde gedeelte van het verblijf als bedoeld in artikel 1, tweede lid on-derdeel V, van het Binnenschepenbesluit (Stb. 1987, 466), van een binnenschip, dat:a. in het register, bedoeld in artikel 783 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek als zodanig te boek is gesteld op de wijze omschreven in de maatregel te boekgestelde schepen 1992; enb. bedrijfsmatig wordt gebruikt, hetzij voor vervoer van goederen, daarbij volgens de meetbrief bedoeld in het metingbesluit binnen-vaartuigen 1978 een laadvermogen van tenminste 15 ton heb-bend, of voor het vervoer van meer dan 12 personen buiten de in de aanhef bedoelde. 

Artikel 4.14.1 Tijdelijke huisvesting

Het college kan een financiële tegemoetkoming in de kosten van tijde-lijke huisvesting verlenen die door de persoon met beperkingen moeten worden gemaakt in verband met het aanpassen van:a. zijn huidige woonruimte;b. de door de persoon met beperkingen nog te betrekken woonruimte. 

Artikel 4.14.2

De in het eerste lid bedoelde financiële tegemoetkoming wordt uitslui-tend verleend voor de periode dat de aan te passen woonruimte ten gevolge van het realiseren van de woningaanpassing niet bewoond kan worden en de persoon met beperkingen als gevolg daarvan voor dubbele woonlasten komt te staan.

Artikel 4.14.3

Het college verleent maximaal zes maanden een financiële tegemoet-koming in de kosten van tijdelijke huisvesting als bedoeld in het eerste lid, tenzij sprake is van aantoonbare overmacht.

Artikel 4.15.1 Huurderving

Ingeval van huurbeëindiging van een aangepaste woonruimte, die voor meer dan € 10.000,= is aangepast, kan het college een financiële tegemoetkoming verlenen aan de eigenaar van de woning in verband met verlies van huurinkomsten voor de duur van maximaal zes maanden.

Artikel 4.15.2

De hoogte van de financiële tegemoetkoming als bedoeld onder lid 1 is afhankelijk van de kale huur van de woonruimte, met een maximum van het maximale bedrag waarbij huurtoeslag wordt verstrekt.

Artikel 4.16.1 Terugbetaling bij verkoop (antispeculatiebeding)

De eigenaar/bewoner, die krachtens deze verordening een woonvoor-ziening anders dan als bedoeld in artikel 4.5.2 heeft ontvangen die leidt tot waardestijging van de woning en die binnen een periode van vijf jaar na de datum van gereedmelding van de werkzaamheden de woning verkoopt, is gehouden om binnen een week na het passeren van de akte het college hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. De meerwaarde die door het treffen van de voorziening is ontstaan, dient volgens het in het Wmo-besluit vastgelegde afschrijvingsschema te worden terugbetaald.

Artikel 4.16.2

Bij verschil van mening tussen de gemeente en de woningeigenaar over de juiste vaststelling van de meerwaarde, wordt door de gemeente en de woningeigenaar een objectieve externe deskundige aangewezen die daarover een rapport opstelt. De kosten van het onderzoek worden verdeeld tussen de gemeente en de woningeigenaar.

Artikel 4.17.1 Frequentie van de aanpassingen

Het college past een woning aan als daartoe aanleiding bestaat op gronden die in de wet of deze verordening worden genoemd.

Artikel 4.17.2

Op een verzoek om vernieuwing dan wel vervanging van een bestaan-de aanpassing aan een woning wordt alleen positief beslist als:a. de verstrekte voorziening een dusdanige levensduur heeft bereikt dat vervanging goedkoper is dan onderhoud en het vervangen van defecte onderdelen; ofb. er sprake is van een medische noodzaak vanwege veranderingen in de ergonomische belemmeringen van belanghebbende.

Artikel 4.17.3

Bij verhuizing vanuit een aangepaste woning naar een niet-aangepaste wo-ning wordt op een verzoek om een woningaanpassing alleen positief beslist als de persoon met beperkingen voldoet aan één van de hieronder genoemde punten:a. de verstrekte voorziening in de te verlaten woning een dusdanige levensduur heeft bereikt dat vervanging goedkoper is dan onderhoud en het vervangen van defecte onderdelen;b. er sprake is van noodzaak om te verhuizen naar een andere wo-ning vanwege het aanvaarden van een werkkring elders door be-langhebbende of diens echtgenoot of partner, op een dusdanige afstand van de huidige woonplaats, waardoor het reizen tussen woon- en werkplaats niet langer verantwoord is gelet op de ge-zondheidssituatie van de belanghebbende, terwijl door het aan-vaarden van werk elders in het land (dreigende) werkloosheid wordt voorkomen;c. de nieuw te betrekken woning ergonomisch het meest geschikt is voor belanghebbende;d. de gemeente vooraf schriftelijk heeft ingestemd in de keuze van de nieuwe woning en aansluitend met het daadwerkelijk bewonen daarvan;e. de resterende noodzakelijke aanpassingen aan de nieuwe woning niet duurder zijn dan de hoogte van de te vervangen aanpassingen in de te verlaten woning off. de resterende noodzakelijke aanpassingen niet duurder zijn dan de dan geldende vergoeding voor verhuizing en herinrichting.

Artikel 4.18 Gereedmelding van woningaanpassingen

In het Wmo-besluit wordt geregeld op welke wijze gereedmelding van woningaanpassingen en de controle daarop plaatsvindt. 

Artikel 4.19.1 Verhuis- en herinrichtingskosten

Het college kan een financiële tegemoetkoming in de verhuis- en herin-richtingskosten, als bedoeld in artikel 4.4 onder a., verlenen aan:a. de persoon met beperkingen;b. een persoon die op verzoek van de gemeente de woonruimte heeft ontruimd.

Artikel 4.19.2

Het college verleent alleen dan een financiële tegemoetkoming als dat, ten opzichte van aanpassing van de te verlaten woning, de goedkoopst adequate voorziening is.

Hoofdstuk 5 Het zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel.

Artikel 5.1 Vervoersvoorzieningen

De door het college, ter compensatie van beperkingen bij het zich lokal verplaatsen te verstrekken voorziening, kan bestaan uit:a. een algemene voorziening waaronder een collectieve vervoersvoorziening;b. een vervoersvoorziening in natura;c. een persoonsgebonden budget te besteden aan een vervoersvoorziening. 

Artikel 5.2 Het recht op een vervoersvoorziening

Een persoon met beperkingen kan voor de in artikel 5.1 vermelde voor-zieningen in aanmerking worden gebracht indien hij:a. ten gevolge van deze beperking langdurig een loopafstand heeft van minder dan 800 meter in 30 minuten;b. ten gevolge van andere lichamelijke en/of geestelijke belemmerin-gen langdurig niet in staat is zelfstandig gebruik te maken van het openbaar vervoer.

Artikel 5.3.1 Het primaat van een algemene vervoersvoorziening

Een persoon met beperkingen kan voor de in artikel 5.1 onder a. ver-melde voorziening in aanmerking worden gebracht wanneer hij recht heeft op een vervoersvoorziening en voldoet aan de criteria zoals om-schreven in artikel 5.2 en een algemene vervoersvoorziening een snel-le en adequate oplossing biedt.

Artikel 5.3.2

Een persoon met beperkingen kan voor de in artikel 5.1 onder b. en c. vermelde voorziening in aanmerking komen indien:a. aantoonbare beperkingen op grond van ziekte of gebrek het gebruik van een collectief systeem als bedoeld in artikel 5.1 onder a. onmogelijk maken dan wel;b. een collectief systeem als bedoeld in artikel 5.1 onder a. niet aanwezig is.

Artikel 5.4.1 De vervoersbehoefte rond de eigen woning

Als de persoon met beperkingen niet in staat is op eigen kracht nood-zakelijke voorzieningen rond de woning te bereiken wordt een ver-voersvoorziening aangeboden.

Artikel 5.4.2 Op basis van een daartoe strekkende indicatie kan een van de volgen-de voorzieningen worden verstrekt:

a. een driewielfiets of een aan de beperkingen van belanghebbende aanpassing aan een fiets;b. een elektrisch aangedreven vervoermiddel;c. een open buitenwagen;d. een gesloten buitenwagen; e. een aanpassing voor de rolstoel zodat deze als handbike te gebruiken is;f. een ander verplaatsingsmiddel.

Artikel 5.4.3

In overleg met de persoon met beperkingen kan een voorziening, als genoemd in lid 2, worden ingeruild tegen een aanpassing van een eigen auto, als die verstrekking een goedkopere voorziening is en als adequaat is beoordeeld.

Artikel 5.4.4

Indien de aanpassing van de eigen auto, als bedoeld in het derde lid, geen goedkopere voorziening is dan de in het tweede lid omschreven voorziening, kan het college besluiten een tegemoetkoming in de kosten van de autoaanpassing te verstrekken. De hoogte daarvan is gelijk aan het bedrag dat gemoeid zou zijn met de aanschaf van de in het tweede lid genoemde goedkoopst adequate voorziening.

Artikel 5.4.5

De afstand die de persoon met beperkingen kan afleggen rond de eigen woning, met een van de in het tweede lid genoemde voorzienin-gen, wordt vastgesteld op 500 kilometer per kalenderjaar.

Artikel 5.5.1 De vervoersbehoefte in de rond de woonplaats gelegen regio

Als is vastgesteld dat de persoon met beperkingen voldoet aan een van de in artikel 5.2 gestelde criteria en als deze een aanvullende ver-voersbehoefte heeft, komt deze persoon in aanmerking voor een bud-get waarmee hij zijn eigen vervoer kan bekostigen.

Artikel 5.5.2

De omvang van een vervoersbudget wordt vastgelegd in het Wmo-besluit. Het budget wordt berekend op basis van:a. een cirkel van 20 kilometer vanaf het huisadres van de belang-hebbende;b. 1.500 kilometer per kalenderjaar als de belanghebbende tevens beschikt over een voorziening als bedoeld in artikel 5.4;c. 2.000 kilometer per kalenderjaar als de belanghebbende niet be-schikt over een voorziening als bedoeld in artikel 5.4.

Artikel 5.5.3

Het is de persoon met beperkingen niet toegestaan het in het eerste lid genoemde budget te besteden aan een ander doel dan waarvoor het verstrekt is.

Artikel 5.5.4

Een budget wordt toegekend aan een persoon. Indien op een woonadres meerdere personen zijn geïndiceerd zal aan ieder een budget worden toegekend op basis van de persoonlijke omstandigheden.

Artikel 5.5.5

De hoogte van het vervoersbudget wordt jaarlijks vastgesteld en vast-gelegd in het Wmo-besluit

Artikel 5.6.1 Uitbetaling van het budget

In het Wmo-besluit staan nadere regels over de uitbetaling van het vervoersbudget.

Artikel 5.6.2

Het college kan de persoon met beperkingen verzoeken een verklaring af te leggen over het aantal verreden kilometers en de gekozen vervoersvorm.

Artikel 5.6.3

Het staat de persoon met beperkingen vrij om de beschikbaar gestelde vervoerskilometers naar eigen inzicht op te nemen. Als bovengrens geldt daarbij het maximum aantal kilometers per kalenderjaar.

Artikel 5.7.1 Een andere noodzakelijke vervoersvoorziening

Als er sprake is van dusdanige specifieke omstandigheden dat vervoer per regulier vervoermiddel noch rolstoelgebonden vervoer een moge-lijkheid is, dan zal het college in samenspraak met de persoon met be-perkingen een passende oplossing zoeken om daarmee te voldoen aan de in de wet neergelegde compensatieplicht.

Artikel 5.7.2

Het college bepaalt dat een specifieke, individuele vervoersvoorziening als bedoeld in het eerste lid, bij een inkomen dat gelijk is aan of meer bedraagt dan anderhalf maal het norminkomen, gezien wordt als alge-meen gebruikelijk en daarom niet voor vergoeding in aanmerking komt. Uitwerking van deze begrippen vindt plaats in het Wmo-besluit.

Artikel 5.7.3

Als zich een situatie voordoet als bedoeld in het tweede lid verstrekt het college voor een door de persoon met beperkingen zelf aangeschaft vervoermiddel de noodzakelijke aanpassingen, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de specifieke omstandigheden van de persoon met beperkingen.

Artikel 5.7.4

Niet tot aanpassingen, als bedoeld in het derde lid, worden gerekend die optionele mogelijkheden die algemeen gebruikelijk zijn en door de fabrikant in opdracht van de persoon met beperkingen en op diens kos-ten kunnen worden aangebracht.

Artikel 5.8.1 Vervoersvoorziening voor bewoners van AWBZ-instellingen

Een persoon met beperkingen is voor uitvoering van deze regeling ook degene die verblijft in een instelling als bedoeld in artikel 9 lid 1 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ.

Artikel 5.8.2

Het voorgaande lid is slechts van toepassing op instellingen die geves-tigd zijn in de betreffende gemeente.

Artikel 5.8.3

Het Voorzieningenboek maatschappelijke ondersteuning is ook van toepassing voor de persoon met beperkingen die verblijft in een instelling die voldoet aan de voorwaarden van lid 1 en 2 van dit artikel.

 

Artikel 5.8.4

De vervoersvoorziening als omschreven in artikel 5.3 van dit hoofdstuk geldt als primaat voor de persoon als bedoeld in lid 1.

Artikel 5.8.5

De vervoersvoorziening als omschreven in artikel 5.5 van dit hoofdstuk moet belanghebbende tenminste in staat stellen om in zijn of haar directe woonomgeving in aanvaardbare mate zelfredzaam te zijn en in aanvaardbare mate maatschappelijk te participeren.

Artikel 5.8.6

De vervoersvoorziening als bedoeld in artikel 5.5 kan met een toeslag worden verhoogd indien sprake is van noodzakelijke begeleiding of indien sprake is, uit het oogpunt van voorkoming van vereenzaming of sociaal isolement, noodzakelijke bezoeken aan ouders of personen die gevoelsmatig de rol van ouders vervullen.

Artikel 5.8.7

Voor de persoon als bedoeld in lid 1 is het normbedrag voor een ver-voersvoorziening als bedoeld in lid 5.5 niet groter dan de helft van de standaardvergoeding die de persoon zou ontvangen indien hij of zij zelfstandig zou wonen.

Artikel 5.8.8

De toeslag genoemd in lid 6 van dit artikel is niet hoger dan noodzake-lijk is om tien bezoeken per jaar op de goedkoopst adequate wijze af te leggen.

Artikel 5.8.9

Bij toekenning van een vervoersvoorziening (met toeslag) als omschre-ven in artikel 5.5 van dit hoofdstuk wordt het normbedrag, genoemd in lid 7 van dit artikel, daarop in mindering gebracht, echter wel zodanig dat tien bezoeken per jaar mogelijk blijven.

Hoofdstuk 6 Verplaatsen in en rond de woning

Artikel 6.1 Rolstoelvoorzieningen

De door het college, ter compensatie van beperkingen bij het verplaat-sen in en om de woning te verstrekken voorziening kan bestaan uit:a. een algemene voorziening waaronder een algemene rolstoelvoorziening;b. een rolstoelvoorziening in natura;c. aanpassing van de onder b. genoemde rolstoel;d. medisch noodzakelijke accessoires van de onder b. genoemde rolstoel;e. een persoonsgebonden budget te besteden aan een rolstoelvoorziening.

Artikel 6.2.1 Primaat algemene rolstoelvoorziening bij incidenteel rolstoelgebruik

Een persoon met beperkingen kan voor de in artikel 6.1 onder a. vermelde voorziening in aanmerking worden gebracht indien aantoonbare beperkingen op grond van ziekte of gebrek incidenteel zittend verplaatsen in en rond de woning noodzakelijk maken en hulpmiddelen die verstrekt worden op grond van de AWBZ of een andere wettelijke regeling geen adequate oplossing bieden.

Artikel 6.2.2

Een persoon met beperkingen kan voor de in artikel 6.1 onder b. tot en met e. vermelde voorzieningen in aanmerking worden gebracht indien deze beperkingen dagelijks zittend verplaatsen in en om de woning noodzakelijk maken en hulpmiddelen die verstrekt worden op grond van de AWBZ of een andere wettelijke regeling geen adequate oplos-sing bieden, en indien de in het vorige lid genoemde oplossing niet aanwezig is of niet tot een snelle en adequate oplossing leidt.

Artikel 6.3.1 Rolstoelvoorzieningen in natura

Verstrekking van rolstoelvoorzieningen in natura geschiedt door of namens het college.

Artikel 6.3.2

Het college:

a. verstrekt rolstoelen in bruikleen;b. draagt zorg voor periodiek onderhoud van de in lid a. verstrekte rolstoel;c. draagt zorg voor een contract met een leverancier waarin is gere-geld dat de persoon met beperkingen in noodsituaties op snelle en adequate wijze geholpen wordt en zijn mobiliteit kan herkrijgen;d. kan nadere regels stellen over de samenstelling van het aanbod van rolstoelen waaruit de persoon met beperkingen zijn keuze kan maken;e. verstrekt een voorziening op maat als de persoon met beperkin-gen dusdanige beperkingen heeft dat een verstrekking vanuit het standaardpakket niet mogelijk is;f. vergewist zich er van dat, als zich een situatie als bedoeld onder e. zich voordoet, een rolstoel op maat binnen een aanvaardbare termijn geleverd kan worden;g. biedt zo mogelijk een tijdelijke voorziening aan die zo veel als mo-gelijk aansluit bij de belemmeringen van de persoon met beper-kingen als de termijn van acht weken niet gehaald wordt, tenzij er een voorliggende voorziening aanwezig is in de vorm van tijdelijke uitleen vanuit de AWBZ-hulpmiddelen.

Artikel 6.4 Aanspraak op rolstoelvoorzieningen voor AWBZ-bewoners

In uitzondering op het gestelde in artikel 6.1 komt een persoon, die ver-blijft in een op grond van artikel 5 van de Wet toelating zorginstellingen erkende instelling, uitsluitend voor een rolstoel in aanmerking indien hij geen recht heeft op een rolstoel verstrekt op grond van de AWBZ.

Hoofdstuk 7 Sportvoorzieningen

Artikel 7.1

Vormen van sportvoorzieningeDe door het college, ter compensatie van beperkingen om medemen-sen te ontmoeten en op basis daarvan sociale verbanden aan te gaan te verstrekken sportvoorziening kan bestaan uit:a. een financiële tegemoetkoming te besteden aan een sportrolstoel ofb. een financiële tegemoetkoming te besteden aan een sportvoorzie-ning anders dan een sportrolstoel.

Artikel 7.2.1 Recht op een sportvoorziening

Een persoon met beperkingen kan voor een financiële tegemoetkoming te besteden aan een sportrolstoel in aanmerking worden gebracht, indien sportbeoefening door de beperking zonder sportrolstoel onmogelijk is en een sportrolstoel noodzakelijk is voor de sport.

Artikel 7.2.2

Een persoon met beperkingen kan voor een financiële tegemoetkoming te besteden aan een individuele sportvoorziening anders dan een sportrolstoel in aanmerking worden gebracht indien deze dient ter be-vordering van sociaal maatschappelijke activering en op grond van de beperking sportbeoefening zonder deze voorziening onmogelijk is.

 

Artikel 7.3 Beperking van het recht op een sportvoorziening

Geen sportvoorziening wordt verstrekt indien:a. de voorziening naar verwachting de beperking negatief kan beïn-vloeden dan wel buitenproportionele risico’s oplevert voor vergroting van de beperking;b. een sportvoorziening is verstrekt in afgelopen periode van drie jaar voorafgaand aan de datum van de aanvraag;c. de persoon aan wie de voorziening wordt verstrekt geen lid is van een sportvereniging die de sportactiviteit organiseert of regelmatig aanbiedt.

Artikel 7.4.1 Bijzondere regels over sportvoorzieningen

De omvang van de financiële tegemoetkoming als bedoeld in artikel 7.1 wordt door burgemeester en wethouders vastgelegd in het Wmo-besluit.

Artikel 7.4.2

De tegemoetkoming voor de aanschaf van een sportvoorziening wordt ten hoogste eenmaal per drie jaar verstrekt.

Artikel 7.4.3

Het college kan nadere regels aan de verstrekking van sportvoorzienin-gen stellen.

Hoofdstuk 8 Het verkrijgen van voorzieningen en het motiveren van besluiten

Artikel 8.1.1 Gebruik aanvraagformulier

Een aanvraag voor een voorziening dient te worden ingediend door middel van een door het college beschikbaar gesteld aanvraagformu-lier.

Artikel 8.1.2

Het college is bevoegd om een van het eerste lid afwijkende aanvraag-procedure vast te stellen door het vaststellen van een beleidsregel.

Artikel 8.13

De afwijkende procedure als bedoeld in het tweede lid kan tevens in-houden dat de persoon met beperkingen de aanvraag indient bij een instantie die door het college is belast met het adviseren op de inge-diende aanvraag als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 8.2.1 Inlichtingen, onderzoek, advies

Het college is bevoegd om, voor zover dit van belang kan zijn voor de beoordeling van het recht op een voorziening, degene door wie een aanvraag is ingediend:a. op te roepen in persoon te verschijnen op een door het college te bepalen plaats en tijdstip en hem te ondervragen;b. op een door het college te bepalen plaats en tijdstip door een of meer daartoe aangewezen deskundigen te doen ondervragen en/of onderzoeken.

Artikel 8.2.2

Het college vraagt een door hen daartoe aangewezen adviesinstantie om advies indien:a. het gaat om een aanvraag voor een persoon die nog niet eerder een aanvraag in het kader van deze verordening heeft ingediend en de noodzakelijke voorziening naar verwachting in enig jaar een bedrag van € 10.000,-- te boven gaat;b. de gevraagde voorziening om medische redenen wordt afgewe-zen;c. het college dat gewenst vindt. 

Artikel 8.2.3

Een aanvrager is verplicht aan het college of de door hen aangewezen adviesinstantie die gegevens te verschaffen of te doen verschaffen die noodzakelijk zijn voor de beoordeling van de aanvraag.

Artikel 8.2.4

Bij de advisering zoals genoemd in artikel 8.2.2 wordt door de adviseur gebruik gemaakt van de systematiek zoals neergelegd in de Internatio-nal Classification of Functions, Disabilities and Impairments, de zoge-naamde ICF classificatie.

Artikel 8.3 Samenhangende afstemming

In het Wmo-besluit worden regels vastgelegd omtrent de wijze waarop de verkrijging van individuele voorzieningen samenhangend en gemotiveerd wordt afgestemd op de situatie van de aanvrager. 

Artikel 8.4.1 Wijzigingen in de situatie

Degene aan wie krachtens deze verordening een voorziening is ver-strekt, is verplicht aan het college mededeling te doen van feiten en omstandigheden, waarvan redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat deze van invloed kunnen zijn op het recht op een voorziening dan wel de rechtmatige voortzetting daarvan.

Artikel 8.5.1 Intrekking van een voorziening

Het college kan een beschikking, genomen op grond van deze veror-dening, geheel of gedeeltelijk intrekken indien:a. niet is voldaan aan de voorwaarden gesteld bij of krachtens deze verordening, waaronder de verplichting bedoeld in artikel 8.4;b. op grond van gegevens beschikt is en gebleken is dat de gege-vens zodanig onjuist waren dat, waren de juiste gegevens bekend geweest, een andere beslissing zou zijn genomen;c. nieuwe feiten en omstandigheden daartoe aanleiding geven.

Artikel 8.5.2

Een besluit tot verlening van een financiële tegemoetkoming of een persoonsgebonden budget kan worden ingetrokken indien blijkt dat de tegemoetkoming of het budget binnen zes maanden na uitbetaling niet is aangewend voor de bekostiging van het middel waarvoor de verle-ning heeft plaatsgevonden.

Artikel 8.6.1 Terugvordering

Ingeval een voorziening is ingetrokken, kan een op basis daarvan reeds uitbetaalde financiële tegemoetkoming of persoonsgebonden budget worden teruggevorderd op grond van onverschuldigde betaling. Zoals bedoeld in artikel 6:203 BW.

Artikel 8.6.2

Ingeval het recht op een in eigendom verstrekte voorziening is inge-trokken, wordt deze voorziening teruggevorderd indien de voorziening is verleend op basis van valselijk verstrekte gegevens.

Artikel 8.7.1 Procedurele gronden voor weigering van een voorziening

Het college kan de gevraagde voorziening weigeren als de aanvraag een financiële tegemoetkoming betreft in kosten die de aanvrager voor de aanvraagdatum heeft gemaakt.

Artikel 8.7.2

Het college is bevoegd om van de bepalingen van deze verordening af te wijken als een door of namens hen verstrekte voorziening binnen de technische afschrijvingsduur verloren is gegaan, beschadigd is geraakt of niet meer op de juiste wijze functioneert en de oorzaak daarvan aan-toonbaar is terug te voeren op een onvoldoende betoond verantwoor-delijkheidsbesef van de belanghebbende.

Artikel 8.7.3

Als een in het tweede lid omschreven situatie zich voordoet heeft het college, in afwijking van de in de wet geregelde compensatieplicht, de bevoegdheid om vervanging van de voorziening te weigeren tot het moment dat deze voorziening zou zijn vervangen na het einde van de technische levensduur.

Artikel 8.7.4

Het tweede lid is niet van toepassing als het eerder vergoede of ver-strekte middel geheel of gedeeltelijk verloren is gegaan als gevolg van omstandigheden die de aanvrager niet zijn toe te rekenen.

Artikel 8.7.5

Als blijkt dat toepassing van het tweede lid leidt tot een onaanvaardba-re strijdigheid met de wettelijke compensatieplicht dan kan het college besluiten een nieuwe voorziening te verlenen waarbij de belangheb-bende al dan niet in de vorm van een gespreide betaling de door hem veroorzaakte schade voor eigen rekening neemt.

Artikel 8.7.6

Het college is bevoegd om in afwijking van het vijfde lid een voorziening te weigeren als de belanghebbende weigerachtig is voorafgaand aan de nieuwe verstrekking een terugbetalingsregeling te treffen.

Hoofdstuk 9 Slotbepalingen

Artikel 9.1 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager af-wijken van de bepalingen van deze verordening, indien toepassing van de verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt. 

Artikel 9.2.1 Wmo-voorzieningenboek

Het college is gehouden om, met inachtneming van de bepalingen van de wet en deze verordening, een Wmo-voorzieningenboek op te stellen.

Artikel 9.2.2

Binnen het in het eerste lid omschreven Wmo-voorzieningenboek wordt aangegeven welke goedkoopst adequate voorziening wordt verleend op basis van een ter zake uitgebracht ergonomisch advies, waarbij zo-veel mogelijk rekening wordt gehouden met de voorkeuren van de be-langhebbenden als het gaat om model, kleurstelling en dergelijke.

Artikel 9.2.3

Het Wmo-voorzieningenboek wordt, indien daar aanleiding toe bestaat, door het college geactualiseerd.

Artikel 9.3 Indexering

Het college kan jaarlijks per 1 januari de in het kader van deze veror-dening en het op deze verordening berustende Wmo-besluit geldende bedragen verhogen of verlagen conform de ontwikkelingen van de prijs-index gezinsconsumptie volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek. 

Artikel 9.4 Evaluatie

Het door het gemeentebestuur gevoerde beleid wordt minimaal een-maal per vier jaar geëvalueerd. Indien de evaluatie daartoe aanleiding geeft wordt deze verordening aangepast. Het college zendt hiertoe tel-kens na vier jaar na de inwerkingtreding van deze verordening aan de gemeenteraad een verslag over de doeltreffendheid en de effectiviteit van de verordening in de praktijk. 

Artikel 9.5 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2010. 

Artikel 9.6 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Wmo-verordening gemeente Wieringermeer. 

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Wierin-germeer op 26 november 2009.

 

, griffier. , voorzitter.