Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Wieringermeer

Beleidsregel sancties in aangepast leerlingenvervoer Wieringermeer 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Wieringermeer
Officiële naam regelingBeleidsregel sancties in aangepast leerlingenvervoer Wieringermeer 2011
CiteertitelBeleidsregel sancties in aangepast leerlingenvervoer Wieringermeer 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening leerlingenvervoer gemeente Wieringermeer

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-08-2011nieuwe regeling

19-07-2011

Wieringer Courant 29-07-2011

--

Tekst van de regeling

Het college van de gemeente Wieringermeer

Gelet op de Verordening leerlingenvervoer gemeente Wieringermeer;

b e s l u i t

vast te stellen het volgende:

Beleidsregel sancties in aangepast leerlingenvervoer Wieringermeer 2011

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:a. gemeente: de gemeente Wieringermeerb. vervoerder: bedrijf dat het aangepast leerlingenvervoer verzorgt op basis van een overeenkomst met gemeente;c. aangepast leerlingenvervoer: door de gemeente georganiseerd vervoer per besloten (school)busvervoer of taxivervoer;d. overeenkomst: door gemeente met vervoerder overeengekomen en schriftelijk vastgelegde wederzijde rechten en plichten inzake het aangepast leerlingenvervoer;e. gedragsregels: een schriftelijke door vervoerder aan de leerling verstrekte opsomming van maatschappelijk gewenste gedragingen in het aangepast leerlingenvervoer, gericht op het behoud van de (hiërarchische) orde, de verkeerstechnische veiligheid, de sociale veiligheid en de bescherming van de aanwezige materiële zaken;f. gedraging: een handeling of uiting van een leerling in zijn omgang met andere personen en/of materiële zaken in het leerlingenvervoer;g. instructie: een opdracht van de chauffeur ter correctie van een ongewenste gedraging van een leerling in het aangepast leerlingenvervoer;h. ongeoorloofd gedrag: een gedraging in het aangepast leerlingenvervoer in strijd met de geldende gedragsregels dan wel het niet opvolgen van een instructie van de chauffeur;i. klacht: uiting van ontevredenheid door de ouder(s)/verzorger(s), chauffeur(s), leerkracht(en) en of schooldirectie over het gedrag van een leerling in het aangepast leerlingenvervoer;j. passend leerlingenvervoer: een vorm van leerlingenvervoer, passend binnen de Verordening leerlingenvervoer 2009, waarmee de gemeente voldoet aan de wettelijke zorgplicht.

Hoofdstuk 2 Gedraging leerling

Artikel 2 Gedragsregels en instructies

1. De leerling is gehouden zich tijdens het vervoer aan de geldende gedragsregels te houden.2. De leerling is gehouden de instructies tijdens het vervoer direct op te volgen. 

Hoofdstuk 3 Klachtenafhandeling: Fase 1

Artikel 3 Interne klachtenregeling vervoerder

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.2.2 lid L van de overeenkomst worden klachten in eerste instantie door vervoerder geregistreerd en behandeld.

Hoofdstuk 4 Klachtenafhandeling: Fase 2

Artikel 4 Klachtenrapportage vervoer

1. Alle klachten worden overeenkomstig artikel 12, vierde lid, van de overeenkomst gerapporteerd aan en periodiek besproken met gemeente.2. Een klacht, die door vervoerder niet kan worden opgelost, wordt ter afhandeling overgenomen door de gemeente. 

Artikel 5 Artikel 5

1. Indien er sprake is van een klacht als bedoeld in artikel 4, tweede lid, stuurt de gemeente naar de ouder(s)/verzorger(s) van de betreffende leerling een eerste waarschuwingsbrief met een uitnodiging voor een gesprek.2. Met de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling wordt –voor zover zij bereikbaar zijn- voorafgaande aan de verzending van de waarschuwingsbrief door de gemeente telefonisch contact opgenomen om de ouder(s)/verzorger(s) hiervan op de hoogte te stellen.3. De eerste waarschuwingsbrief omvat:a. de aard van de klacht;b. de mededeling dat het gedrag van de leerling als ongeoorloofd gedrag wordt aangemerkt;c. een eerste waarschuwing voor de leerling in de vorm van een gele kaart;d. de mededeling dat de vervoerder en de school van de leerling op de hoogte zullen worden gebracht van de aan de leerling afgegeven waarschuwing;e. een kopie van dit Besluit. 

Artikel 6 Gesprek ouder(s)/verzorger(s)

1. Het gesprek als bedoeld in het voorgaande artikel vindt plaats tussen de ambtenaar leerlingenvervoer van de gemeente en de ouder(s)/verzorger(s) van de betreffende leerling.2. De gemeente verzamelt voorafgaand informatie en heeft een dossier aangaande de leerling voorhanden.3. Het gesprek heeft tot doel de problemen zichtbaar te maken en gezamenlijk tot een oplossing te komen.4. De ouder(s)/verzorger(s) worden in het gesprek op de hoogte gebracht van de termijn als bedoeld in artikel 8.5. Van het gesprek wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt toegezonden aan de ouder(s)/verzorger(s), vervoerder en de school van de leerling.6. De ouder(s)/verzorger(s) kunnen zich tijdens het gesprek laten bijstaan door een vertrouwenspersoon.7. De ambtenaar leerlingenvervoer kan zich tijdens het gesprek laten bijstaan door zijn afdelingshoofd dan wel door de wethouder.8. Indien het naar het oordeel van de ambtenaar leerlingenvervoer wenselijk is dat de vervoerder, de chauffeur en/of de school bij het gesprek aanwezig is, wordt de vervoerder, de chauffeur en/of de school uitgenodigd. 

Artikel 7 Uitblijven gesprek

Indien de ouder(s)/verzorger(s) van de betreffende leerling een gesprek in het kader van de klachtenafhandeling weigeren, dan wel zonder gegronde reden, te beoordelen door de ambtenaar leerlingenvervoer, niet op het gesprek verschijnen, wordt toepassing gegeven aan de volgende fase van klachtenafhandeling.

Artikel 8 Termijn

1. De betreffende leerling krijgt een termijn van 20 schooldagen gegund, ingaande de eerste schooldag na het gesprek als bedoeld in artikel 6 om de gedragsregels, instructies en de gemaakte afspraken na te leven.2. Gedurende deze termijn hebben de gemeente en de ouder(s)/verzorger(s) op initiatief van de gemeente minimaal één keer telefonisch contact om het gedrag van de leerling te bespreken.3. Indien is gebleken dat de leerling aan het einde van genoemde termijn de gedragsregels, instructies en de met de ouder(s)/verzorger(s) gemaakte afspraken volledig en onverkort heeft nageleefd, wordt de klacht als afgehandeld beschouwd. 

Hoofdstuk 5 Klachtenafhandeling: Fase 3

1. Indien met betrekking tot de betreffende leerling binnen de termijn als bedoeld in artikel 8, eerste lid, dan wel nadat tweemaal een termijn als bedoeld in artikel 8, eerste lid, is gegeven, opnieuw sprake is van een klacht als bedoeld in artikel 4, tweede lid, wordt naar de ouder(s)/verzorger(s) een tweede waarschuwingsbrief verzonden, waarin wordt medegedeeld dat de leerling een time-out van vijf schooldagen, exclusief vakanties en vrije schooldagen, krijgt opgelegd. Tevens worden de ouder(s)/verzorger(s) en de leerling uitgenodigd voor een gesprek.2. Met de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling wordt –voor zover wij bereikbaar zijn- voorafgaande aan de verzending van de waarschuwingsbrief door de gemeente telefonisch contact opgenomen om de brief aan te kondigen.3. De tweede waarschuwingsbrief omvat:a. de aard van de klacht;b. de mededeling dat het gedrag van de leerling als ongeoorloofd gedrag wordt aangemerkt;c. de mededeling dat de klachtenafhandeling Fase 3 van dit besluit in werking is getreden;d. een waarschuwing voor de leerling in de vorm van een oranje kaart;e. de sanctie voor de leerling, inhoudende een time-out van vijf schooldagen, ingaande de tweede schooldag na dagtekening van de brief;f. de mededeling dat de vervoerder en de school van de leerling op de hoogte zullen worden gebracht van de time-out;4. Artikel 6, behoudens het vierde lid, en artikel 7 zijn van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de betreffende leerling ook bij het gesprek aanwezig dient te zijn. 

Artikel 9 Time-out

1. Indien met betrekking tot de betreffende leerling binnen de termijn als bedoeld in artikel 8, eerste lid, dan wel nadat tweemaal een termijn als bedoeld in artikel 8, eerste lid, is gegeven, opnieuw sprake is van een klacht als bedoeld in artikel 4, tweede lid, wordt naar de ouder(s)/verzorger(s) een tweede waarschuwingsbrief verzonden, waarin wordt medegedeeld dat de leerling een time-out van vijf schooldagen, exclusief vakanties en vrije schooldagen, krijgt opgelegd. Tevens worden de ouder(s)/verzorger(s) en de leerling uitgenodigd voor een gesprek.2. Met de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling wordt –voor zover wij bereikbaar zijn- voorafgaande aan de verzending van de waarschuwingsbrief door de gemeente telefonisch contact opgenomen om de brief aan te kondigen.3. De tweede waarschuwingsbrief omvat:a. de aard van de klacht;b. de mededeling dat het gedrag van de leerling als ongeoorloofd gedrag wordt aangemerkt;c. de mededeling dat de klachtenafhandeling Fase 3 van dit besluit in werking is getreden;d. een waarschuwing voor de leerling in de vorm van een oranje kaart;e. de sanctie voor de leerling, inhoudende een time-out van vijf schooldagen, ingaande de tweede schooldag na dagtekening van de brief;f. de mededeling dat de vervoerder en de school van de leerling op de hoogte zullen worden gebracht van de time-out;4. Artikel 6, behoudens het vierde lid, en artikel 7 zijn van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de betreffende leerling ook bij het gesprek aanwezig dient te zijn. 

Hoofdstuk 6 Klachtenafhandeling: Fase 4

Artikel 10 Schorsing en ander passend leerlingenvervoer

1. Indien over de betreffende leerling in de periode na het verstrijken van de time-out opnieuw een klacht als bedoeld in artikel 4, tweede lid, wordt gerapporteerd, wordt naar de ouder(s)/verzorger(s) een schorsingsbrief verzonden, waarin wordt medegedeeld dat de leerling wordt geschorst voor een periode van twintig schooldagen. Tevens worden de ouder(s)/verzorger(s) en de leerling uitgenodigd voor een gesprek.2. Met de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling wordt –voor zover zij bereikbaar zijn- voorafgaande aan de verzending van de waarschuwingsbrief door de gemeente telefonisch contact opgenomen om te brief aan te kondigen.3. De schorsingsbrief omvat:a. de aard van de klacht;b. de mededeling dat het gedrag van de leerling als ongeoorloofd gedrag wordt aangemerkt;c. de mededeling dat de klachtenafhandeling: Fase 4 van de Besluit in werking is getreden;d. een rode kaart voor de leerling;e. de sanctie voor de leerling, inhoudende een schorsing van twintig schooldagen, ingaande detweede schooldag na dagtekening van de brief;f. de mededeling dat de vervoerder en de school van de leerling op de hoogte zullen worden gebracht van de schorsing4. Artikel 6, behoudens het vierde lid, en artikel 7 zijn van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de leerling ook bij het gesprek aanwezig dient te zijn.5. Tijdens voornoemd gesprek wordt een andere vorm van passend leerlingenvervoer voor de leerling besproken, zoals begeleiding van de leerling in het aangepast leerlingenvervoer, een vervoersvoorziening op basis van openbaar vervoer, al dan niet met begeleiding, of op basis van eigen vervoer, gedurende de resterende periode van het schooljaar, één en ander passend binnen de Verordening leerlingenvervoer.6. De eerste schooldag na het verstrijken van de termijn van schorsing als bedoeld in het eerste lid wordt toepassing gegeven aan de andere vorm van passend leerlingenvervoer voor de betreffende leerling.7. Indien met de ouder(s)/verzorger(s) en de leerling geen overeenstemming wordt bereikt over een andere vorm van passend leerlingenvervoer, stelt de gemeente de ouder(s)/verzorger(s) verplicht de leerling te (laten) begeleiden in het aangepaste leerlingenvervoer.8. De gemeente stelt voor het (laten) begeleiden van de leerling in het aangepast leerlingenvervoer een zitplaats in het vervoermiddel ter beschikking voor de ochtendreis woning-school en voor de middagreis school-woning. De ouder(s)/verzorger(s) zijn zelf verantwoordelijk voor het organiseren van de ochtend-terugreis school-woning en de middag-heenreis woning-school.9. Aan de ouder(s)/verzorger(s) die een leerling in het aangepast leerlingenvervoer (laten) begeleiden, worden de regels als bedoeld in artikel 11 schriftelijk medegedeeld. 

Artikel 11 Verzuim in begeleiding

1. Indien voor de betreffende leerling op grond van artikel 10, zesde of achtste lid, een zitplaats ter begeleiding ter beschikking is gesteld en de ouder(s)/verzorger(s) verzuimen tot driemaal toe de leerling te (laten) begeleiden, wordt de leerling voor de resterende duur van het schooljaar uitgesloten van leerlingenvervoer. Deze uitsluiting wordt aan de ouder(s)/verzorger(s) schriftelijk medegedeeld.2. Met de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling wordt –voor zover zij bereikbaar zijn- voorafgaand aan de verzending van de hiervoor genoemde brief door de gemeente telefonisch contact opgenomen om de directe uitsluiting aan te kondigen.3. De brief omvat:a. de data waarop verzuimd is de leerling te (laten) begeleiden.b. de sanctie voor de leerling, inhoudende uitsluiting van het leerlingenvervoer voor de resterende periode van het schooljaar;c. de mededeling dat de vervoerder en de school van de leerling op de hoogte zullen worden gebracht van de uitsluiting. 

Artikel 12 Citeertitel

1. Deze nadere regels zullen worden aangehaald als: “Beleidsregel sancties in aangepast leerlingenvervoer Wieringermeer 2011”.2. Deze beleidsregel treedt in werking op de achtste dag na datum van publicatie.

Wieringerwerf, 19 juli 2011.

Burgemeester en wethouders van Wieringermeer.