Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Wieringermeer

Beleidsregel ontheffing A.P.V. voor knalapparaat landbouw

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Wieringermeer
Officiële naam regelingBeleidsregel ontheffing A.P.V. voor knalapparaat landbouw
CiteertitelBeleidsregel ontheffing A.P.V. voor knalapparaat landbouw
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening Wieringer-meer, art. 4.1.7

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-12-199904-01-2012Nieuwe regeling

30-11-1999

geen

Tekst van de regeling

Artikel 1

Burgemeester en wethouders van Wieringermeer;

overwegende dat het gewenst is om beleidregels trekking tot het al of niet verlenen van ontheffingen als bedoeld in artikel 4.1.7 lid A.P.V. ten behoeve van het hebben van knalapparaten op landerijen van agrariërs;

gelet op Titel 4.4 en afd. 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluiten:

terzake de volgende beleidsregels vast te stellen:

 • 1.

  ontheffing kan slechts worden verleend voor één knalapparaat per lokatie, waarbij onder lokatie zal worden verstaan: een aaneengesloten stuk land van een bepaalde agrariër;

 • 2.

  als voorwaarde zal aan een ontheffing worden verbonden dat de minimale afstand tussen het apparaat en de woning van derden (of geluidsgevoelige objecten als scholen, bejaardentehuizen e.d.) 200 m bedraagt en de minimale afstand van het apparaat tot de openbare weg 50 m.; in alle gevallen dient de mond van het kanon van de woonbebouwing c.q. de weg af zijn gericht;

 • 3.

  de ontheffing wordt alleen verleend voor gebruik overdag (= 07.00-18.00 uur) en vroege avond (= 18.00-21.00).

 • 4.

  als norm voor de frequentie waarmee het apparaat werkt wordt in de ontheffing opgenomen: maximaal 6 maal per uur overdag en maximaal 4 maal per uur ’s avonds;

 • 5.

  de plaats waarvoor de ontheffing geldt mag maximaal 5 dagen achtereen gelijk zijn; daarna moet het apparaat minstens 200 m verplaatst worden. Terugplaatsing op de vorige plek is alleen geoorloofd indien minstens 30 dagen zijn verstreken tussen het verplaatsen en het terugplaatsen;

 • 6.

  bij metingen van het geluidsniveau dient ook het bestaande achtergrondniveau van de lokatie te worden meegenomen;

 • 7.

  7. als geluidsnorm wordt uitgegaan van de norm volgens de Circulaire Schietlawaai van TNO plus 10 dB (A);

 • 8.

  voldoet de plaatselijke situatie en/of het type apparaat c.q. de wijze waarop het wordt afgesteld of geplaatst, niet aan deze normen, dan dient in principe de ontheffing te worden geweigerd, danwel een verleende ontheffing te worden ingetrokken;

 • 9.

  ontheffingen worden voor één jaar verleend en dienen desgewenst telkenjare opnieuw te worden aangevraagd (t.a.v. de sectie Bouwzaken en Milieu).

 • 10.

  na ontvangst van de ontheffing dient bij elke gelegenheid dat het apparaat wordt aangezet telefonisch hiervan een melding aan het gemeentebestuur (sectie Bouwzaken en Milieu) te worden gedaan.

Ondertekening

Wieringerwerf, 30 nov.1999

Burgemeester en wethouders voornoemd,,secretaris ,burgemeester