Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Wieringermeer

Beleidsregel niet meer toestaan schuurfeesten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Wieringermeer
Officiële naam regelingBeleidsregel niet meer toestaan schuurfeesten
CiteertitelBeleidsregel niet meer toestaan schuurfeesten
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening Wieringermeer, art. 2.2.2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-06-200104-01-2012Nieuwe regeling.

14-06-2001

Wieringermeerbode, 22-06-2001

Geen.

Tekst van de regeling

De burgemeester van Wieringermeer;

Artikel 1

Overwegende dat het, gezien de ontwikkelingen rond de (brand)veiligheid bij grootschalige evenementen, niet gewenst is om langer medewerking te verlenen aan het houden van zgn. schuurfeesten zoals die de afgelopen jaren in beperkte mate zijn toegestaan in boerenschuren, daar de bestemming en de inrichting van dit soort locaties zodanig zijn dat de veiligheid niet afdoende kan worden gegarandeerd, mede gelet op het grote aantal bezoekers dat deze evenementen bezoekt en waarop nauwelijks greep valt te verkrijgen; Concluderende dat het gemeentebestuur derhalve geen vergunning meer zal verlenen, welk voornemen op 26 april 2001 aan een viertal bekende organisatoren, alsmede aan Horeca Wieringermeer en de politie, is bekend gemaakt;  

Gelezen de ingebrachte zienswijzen van een tweetal organisatoren (d.d. 7 mei en 9 mei 2001) tegen dat voornemen, en gehoord de opmerkingen van deze beide en nog een aantal andere betrokkenen in een gesprek op 11juni 2001, ondersteund door een petitie met ongeveer 800 handtekeningen van bezoekers van het schuurfeest bij de familie Granneman aan de Oudelanderweg op 9 juni jI.; Van mening zijnde dat deze opmerkingen de motieven van het gemeentebestuur niet kunnen wegnemen, daar het aanwezige risico, ook bij het treffen van veiligheidsmaat-regelen zoals voorgesteld, aanwezig blijft, welk risico niet past in een verhoogd besef van veiligheid bij evenementen en de verantwoordelijkheid die het openbaar bestuur in deze kwesties behoort te nemen, waarmee het formeel toestaan of gedogen van deze evenementen zich niet verdraagt; Gelet op het door de groepschef van de regiopolitie Noord-Holland-Noord uitgebrachte advies terzake d.d. 1 juni 2001, alsmede in overleg met het college van burgemeester en wethouders en de voorzitters van de diverse fracties in de gemeenteraad, welke allen hun instemming met dit standpunt van de burgemeester hebben betuigd; Gelet op het bepaalde in artikel 4:81 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2.2.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Wieringermeer;

BESLUIT: Als beleidsregel bij de uitvoering van artikel 2.2.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Wieringermeer te hanteren dat de daarin bedoelde vergunning niet zal worden verleend voor het houden van schuurfeesten, feesten in loodsen of tenten op het land, van het karakter zoals die in Wieringermeer onder de noemer schuurfeest algemeen bekend waren in de afgelopen jaren. De beleidsregel aangaande schuurfeestvergunningen d.d. 17 april 2000 is hierbij ingetrokken.