Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Wieringermeer

Regeling kleine kansspelen.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Wieringermeer
Officiële naam regelingRegeling kleine kansspelen.
CiteertitelRegeling kleine kansspelen Wieringermeer
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet op de kansspelen, art. 7c lid 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-199604-01-2012Nieuwe regeling

15-10-1996

Wieringermeerbode, 25-10-1996

geen

Tekst van de regeling

Burgemeester en wethouders van Wieringermeer:

gelet op het advies van de Commissie Bestuur en Financiën d.d. 1 oktober 1996;

gelet op artikel 7c, derde lid van de Wet op de Kansspelen;

Artikel 1 artikel 1

Besluiten:

1. onverminderd het gestelde in de Wet op de kansspelen ten aanzien van het kleine kansspel de volgende voorschriften uit te vaardigen:

Paragraaf 1 Algemene Bepalingen

Artikel 1

Het aanbieden van kleine kansspelen dient te geschieden door het bestuur van de organiserende in de gemeente Wieringermeer gevestigd vereniging aan leden c.q. doelgroep van de vereniging en introducés, en wel na persoonlijke overhandiging van het volledige ingevulde aanmeldingsformulieren door een bestuurslid op het gemeentehuis. Bij onjuiste of onvolledige invulling van het formulier worde aanmelding geacht niet te hebben plaatsgevonden.

Artikel 2 artikel 2

Bij iedere eerste aanmelding dienen statuten van de vereniging ter inzage te worden overgelegd, alsmede een uittreksel van het verenigingregister van de Kamer van Koophandel.

 

Artikel 3 Artikel 3

Een vanwege het gemeentebestuur gewaarmerkt afschrift van de aanmelding dient op de desbetreffende bijeenkomst aanwezig te zijn.

Artikel 4 Artikel 4

Van elk gehouden kansspel moet een afzonderlijke administratie worden gevoerd. Een gespecificeerde rekening en verantwoording van baten en kosten van het kansspel met een toelichting moet binnen drie weken na het houden daarvan bij de gemeente worden ingeleverd. Desgevraagd moeten daarbij ook andere bewijsstukken betreffende het kansspel worden overgelegd en inzage van boeken en bescheiden worden gegeven.

Artikel 5 Artikel 5

Aanmelding en financiële verantwoording dienen te geschieden op de door de burgemeester vastgestelde modelformulieren.

Artikel 6 Artikel 6

Artikel 6

Ten behoeve van de in artikel 4 genoemde financiële verantwoording wordt een van gemeentewege voor die bijeenkomst geldend, gedateerd en gewaarmerkt formulier verstrekt. Paragraaf 2Ten aanzien van het organiseren van het bingospel bovendien geldende voorschriften.

Artikel 7 Artikel 7

Er mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van genummerde enkelvoudige bingoboekjes. Deze bingoboekjes moeten zijn voorzien van een door of namens de burgemeester goedgekeurde nummering en waarmerking.

Artikel 8 Artikel 8

Er mag geen gebruik worden gemaakte van losse bingovellen.

Artikel 9 Artikel 9

Op de plaats waar de bingoboekjes worden verkocht moet, voor een ieder duidelijk zichtbaar, zijn vermeld:a. de kosten van deelneming per bingoboekje;b. het prijzenschema en het aantal te spelen ronden.

 

Artikel 10 Artikel 10

Voordat het spel aanvangt dienen op het in artikel 6 bedoelde formulier onuitwisbaar de volgnummers van de te gebruiken bingoboekjes te worden vermeld.

Artikel 11 Artikel 11

In de ruimte waar de bingobijeenkomsten plaatsvinden moeten, voordat met het spel wordt aangevangen, voor een ieder duidelijk zichtbaar worden vermeld:a. het bedrag der inleg;b. het af te dragen bedrag aan de organiserende vereniging.

Artikel 12 Artikel 12

Van de bruto inleg moet minimaal 50% ten goede komen aan de organiserende vereniging. Het aanmeldende bestuurslid van de organiserende vereniging is verplicht het af te dragen bedrag binnen één week na de gehouden bingobijeenkomst te storten op de bank- of girorekening van de organiserende vereniging.Afschriften van stortingsbewijzen dienen tezamen met de in artikel 4 bedoelde bescheiden te worden ingeleverd bij de gemeente Wieringermeer. De penningmeester van de organiserende vereniging is verplicht deze inkomsten terstond in de boekhouding te verwerken en deze boekhouding op eerste vordering ter controle aan te bieden aan de gemeente Wieringermeer.

Artikel 13 Artikel 13

Als kosten voor de organisatie van het kansspel kunnen uitsluitend die uitgaven worden opgevoerd, die rechtstreeks verband houden met de gehouden bijeenkomst (inkoop materiaal en prijzen, huur vaan de zaal en bingo-apparatuur e.d.).Niet als kosten worden aangemerkt vergoeding voor de bingomaster, kosten voor het bieden van vermaak in de vorm van artiesten en overigens alle kosten, welke niet als onvermijdelijk voor het welslagen van het doel van de bingobijeenkomst moeten worden beschouwd.

Artikel 14 Artikel 14

Dit besluit kan worden aangehaald als “Regeling Kleine Kansspelen Wieringermeer”.

  • 1.

    het hoofd van de sectie Facilitaire Zaken en een door hem aan te wijzen ambtenaar te mandateren om in incidentele gevallen ontheffing te verlenen van het bepaalde in de artikel 7 en 8 van de Regeling klei ne kansspelen, alsmede om bijeenkomsten te verbieden als bedoeld in artikel 7c, derde lid, van de Wet op de kansspelen.

  • 2.

    te bepalen dat dit besluit in werking zal treden met ingang van 1 november 1996.

Ondertekening

Wieringerwerf, 15 oktober 1996.

Burgemeester en wethouders van Wieringermeer,

, secretaris , burgemeester