Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Wieringermeer

Wegsleepverordening gemeente Wieringermeer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Wieringermeer
Officiële naam regelingWegsleepverordening gemeente Wieringermeer
CiteertitelWegsleepverordening gemeente Wieringermeer
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet art. 149 en Wegenverkeerswet 1994, art. 173 lid 2, Besluit wegslepen van voertuigen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2002Nieuwe regeling

20-12-2001

28-12-2001

Onbekend
01-01-200202-05-2013Nieuwe regeling

20-12-2001

Wieringermeerbode, 28-12-2001

Onbekend

Tekst van de regeling

De raad der gemeente Wieringermeer; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 november 2001; gelezen het advies van de Commissie Bestuur en Financiën van 4 december 2001; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 173, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit wegslepen van voertuigen;

besluit: vast te stellen de navolgende Wegsleepverordening gemeente Wieringermeer. In deze verordening wordt verstaan onder: 

a. RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990; b. wet: de Wegenverkeerswet 1994; c. besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen; d. voertuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1. onder a1 RVV 1990.e. motorrijtuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c, van de wet; f. het college: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 aanwijzing van wegen en weggedeelten vanwaar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c, van de wet worden alle wegen en weg gedeelten binnen de gemeente Wieringermeer aangewezen, voorzover ze behoren tot een van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.  

Artikel 3 plaats bewaring voertuigen en openingstijden

 • 1.

  Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen het terrein van de gemeentelijke werkplaats aan de Medemblikkerweg 2.

 • 2.

  De openingstijden van de in het eerste lid bedoelde bewaarplaats worden door het college vastgesteld.

Artikel 4 kosten overbrengen en bewaren voertuigen

 • 1.

  De kosten van het overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats bedragen:de manuren die gemoeid zijn geweest met de overbrenging tegen het voor het betreffende begrotingsjaar geldende manuurtarief, in voorkomend geval vermeerderd met de kosten (inclusief BTW) van het inschakelen van een particulier bergingsbedrijf.

 • 2.

  De kosten van het bewaren van een voertuig bedragen € 4,50 per dag dat het voertuig op de bewaarplaats verblijft, ingaande de dag na die van overbrenging.

Artikel 5 overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 130, vierde lid, 164, zevende lid, en artikel 174, eerste lid, van de wet, zijn artikel 1, 3 en 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2002.

Artikel 7

Deze verordening kan worden aangehaald als Wegsleepverordening gemeente Wieringermeer.

Ondertekening

Wieringerwerf, 20 december 2001 De raad voornoemd, E. Annaert, secretaris F.J. Spekreijse, voorzitter