Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Wieringermeer

Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Wieringermeer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Wieringermeer
Officiële naam regelingVerordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Wieringermeer
CiteertitelVerordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Wieringermeer
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerpOnderwijs

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-09-200901-08-200901-01-2012Nieuwe regeling

24-09-2009

Wieringermeerbode, 16-10-2009

2009 - 053

Tekst van de regeling

Raadsbesluit nr. 2009 053, agendapunt 15— De raad der gemeente Wieringermeer; overwegende dat per 1 januari 2004 het openbare basisonderwijs is overgedragen aan de Stichting Regionaal Openbaar Basisonderwijs Surplus; dat daardoor de wettelijke verplichting is ontstaan de toekenning van voorzieningen in het kader van aan vullend gemeentelijk beleid ten aanzien van het onderwijs bij verordening te regelen; gezien het op overeenstemming gevoerde overleg met de vertegenwoordigers van de schoolbesturen in de gemeente Wieringermeer; gelezen het voorstel van het college van 23juni 2009; gelet op artikelen 140 van de Wet op het primair onderwijs en artikel 96g van de Wet op het voortgezet Onderwijs, gelezen het advies van de Commissie Samenlevingszaken van 7 september 2009; besluit: vast te stellen de navolgende VERORDENING MATERIËLE FINANCIËLE GELIJKSTELLING ONDERWIJS GEMEENTE WIERINGERMEER

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Algemene Subsidieverordening gemeente Wieringermeer

Deze verordening is een deelverordening van de Algemene Subsidieverordening gemeente Wieringermeer.

Artikel 2 Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder: a. het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wieringermeer; b. schoolbestuur: het bevoegd gezag van een volgens de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs bekostigde in de gemeente gelegen openbare of bijzondere school, of, voor zover in deze verordening is bepaald, van een nevenvestiging waarvan de hoofdvestiging is gelegen in een andere gemeente; c. school: school voor basisonderwijs, speciale school voor basisonderwijs en school voor voortgezet onderwijs;

 school voor basisonderwijs: een basisschool als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs; een speciale school voor basisonderwijs. een speciale school voor basisonderwijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs;

 school voor voortgezet onderwijs: school of scholengemeenschap voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, voor hoger en middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, van voorberei dend beroepsonderwijs als bedoeld in artikel 2 van de Wet op het voortgezet onderwijs;

d. nevenvestiging. deel van een school dat door de minister ingevolge artikel 85 van de wet op het primair onderwijs, of van de Wet op de expertisecentra, artikel X van de wet van 31 mei 1995 (Stb. 319), of van de Wet op het voortgezet onderwijs voor bekostiging in aanmerking is gebracht; e. voorziening: een voorziening zoals opgenomen in de bijlage Voorzieningen van deze verordening; f. aanvullende voorziening: een door het college vastgestelde nieuwe voorziening waarmee de verordening tijdelijk wordt aangevuld; g. indieningsdatum: uiterste moment zoals opgenomen in de bijlage Voorzieningen van deze verordening, waarvoor een aanvraag voor een voorziening voor het eerste daaropvolgende tijdvak moet zijn ingediend; h. toekenningscriteria~ de omstandigheden zoals opgenomen in de bijlage Voorzieningen van deze ver ordening, waaronder een schoolbestuur in aanmerking komt voor een voorziening of een aanvullende voorziening; i. tijdvak: een periode zoals opgenomen in de bijlage Voorzieningen van deze verordening, waarvoor een voorziening wordt toegekend,j. subsidieplafond: het door de raad of het college vastgestelde bedrag, voor een door de raad aangewezen voorziening, dat ten hoogste beschikbaar is binnen een bepaald tijdvak; k. feitelijke beschikbaarstelling: de beschikking van het college, waarbij een voorziening of aanvullende voorziening in natura beschikbaar wordt gesteld; l. subsidievaststelling: de beschikking van het college waarin het subsidiebedrag voor een voorziening of aanvullende voorziening definitief wordt vastgesteld en een recht op uitbetaling ontstaat.

Artikel 3 Subsidieplafond en verdelingsregels

 • 1.

  De raad kan voor een voorziening een subsidieplafond vaststellen. Hierbij bepaalt de raad hoe het beschikbare bedrag wordt verdeeld.

 • 2.

  De raad kan voor een voorziening het gestelde in het eerste lid overdragen aan het college. Het college neemt daarbij de gemeentebegroting in acht.

 • 3.

  Het college maakt het subsidieplafond en de wijze van verdeling van het beschikbare bedrag uiterlijk zes weken voor de indieningsdatum aan de schoolbesturen bekend.

Artikel 4 Aanvullende voorziening

 • 1.

  Het college kan bepalen dat de verordening tijdelijk wordt aangevuld met een voorziening.

 • 2.

  Het college stelt de toekenningscriteria vast waaronder aanspraak bestaat op de aanvullende voorziening.

Artikel 5 Jaarlijks overzicht

Jaarlijks voor 1 september zendt het college aan de schoolbesturen een overzicht van de op basis van deze verordening toegekende voorzieningen. Het overzicht omvat de periode van 1 augustus van het voorafgaande jaar tot en met 31juli van het jaar van toezending.

Hoofdstuk 2 Procedures

Paragraaf 2.1 Aanvraag voorzieningen; weigeringsgronden

Artikel 6 Toevoegen, wijzigen en intrekken

Een wijziging van de verordening die leidt tot het toevoegen, wijzigen of intrekken van een voorziening wordt uiterlijk zes weken voor de indieningsdatum bekendgemaakt door het college.

Artikel 7 Indiening aanvraag

Het schoolbestuur dat een voorziening voor het eerste daaropvolgend tijdvak wenst dient voor de in dieningsdatum een aanvraag in bij het college. De indieningsdatum is niet van toepassing indien voor de voorziening is bepaald dat een indieningsdatum niet is voorgeschreven. Indien de aanvraag niet voor de indieningsdatum is ingediend besluit het college de aanvraag niet te behandelen. Bij de indiening van een aanvraag en de verstrekking van de gegevens dient het schoolbestuur gebruik te maken van het door het college vastgestelde formulier.

2. De aanvraag vermeldt: a. de naam en het adres van het schoolbestuur; b. de dagtekening; c. de gewenste voorziening; d. de naam van de school en de onderwijssoort indien de voorziening is bestemd voor een school; e. de bank -of girorekening waarop het bestuur de middelen wil ontvangen, f. een motivering dat wordt voldaan aan de toekenningscriteria.

3. Bij het ontbreken van een of meer gegevens delen burgemeester en wethouders dit schriftelijk mee aan het schoolbestuur. Daarbij krijgt het schoolbestuur de gelegenheid om binnen drie weken na de datum van verzending van de mededeling de gegevens schriftelijk aan te vullen. Indien het schoolbestuur de ontbrekende gegevens niet binnen deze termijn verstrekt beslist het college de aanvraag niet te behandelen.