Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Wieringermeer

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2010.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Wieringermeer
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van leges 2010.
CiteertitelLegesverordening 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBelastingen en rechten

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229 lid 1, 229a t/m c

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2010Nieuwe regeling.

23-09-2010

Wieringer Courant, 28-09-2010

2010-085
01-10-201004-01-2012Nieuwe regeling.

23-09-2010

Wieringer Courant, 28-09-2010

2010-085

Tekst van de regeling

De raad der gemeente Wieringermeer; gelezen het voorstel van het college van 14 september 2010; gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende verordening: Verordening op de heffing en de invordering van leges 2010 (Legesverordening 2010).  

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder: a. ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt; b. ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen; c. ’maand’: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand; d. ’jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar; e. 'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.  

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor: a. diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald; b. diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;  

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel leges.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel leges genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

a. mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

b. schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen één maand na de dagtekening van de kennisgeving.

2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel leges omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel leges opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen: a. van zuiver redactionele aard zijn; b. een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:  onderdeel 1.1.9 (akten burgerlijke stand);  hoofdstuk 2 (reisdocumenten);  hoofdstuk 3 (rijbewijzen);  onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens);  hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);  onderdeel 1.9 1 (verklaring omtrent het gedrag);  hoofdstuk 16 (kansspelen). een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.  

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1.

  De “Verordening op de heffing en invordering van leges 2010” en de “Tarieventabel Leges 2010” beiden vastgesteld 17 december 2009, worden ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag van de maand volgende op die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 oktober 2010.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening 2010.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in openbare raadsvergadering van 23 september 2010. S. Kromkamp, griffier P.F. Leegwater, voorzitter

TARIEVENTABEL LEGES 2011 1

 behorende bij de Legesverordening 2010

Tarieventabel zoals die geldt per 1 januari 2011

Vastgesteld in de raadsvergadering van 23 december 2010 Bekend gemaakt 28 december 2010 In werking getreden / datum ingang heffing 1 januari 2011  

Behoort bij raadsbesluit van 23 december 2010, nr. 2010-110-17De griffier van Wieringermeer,

S. Kromkamp

 

I N D E L I N G T A R I E V E N T A B E L T i t e l 1 - Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 - Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 - Reisdocumenten Hoofdstuk 3 - Rijbewijzen Hoofdstuk 4 - Verstrekkingen uit de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Hoofdstuk 5 - Verstrekkingen uit het Kiezersregister Hoofdstuk 6 - Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens Hoofdstuk 7 - Bestuursstukken Hoofdstuk 8 - Vastgoedinformatie Hoofdstuk 9 - Overige publiekszaken Hoofdstuk 10 - Gemeentearchief Hoofdstuk 11 - Huisvestingswet Hoofdstuk 12 - Leegstandswet Hoofdstuk 13 - Gemeentegarantie Hoofdstuk 14 - Marktstandplaatsen Hoofdstuk 15 - Winkeltijdenwet Hoofdstuk 16 - Kansspelen Hoofdstuk 17 - Kinderopvang Hoofdstuk 18 - Telecommunicatie Hoofdstuk 19 - Verkeer en vervoer Hoofdstuk 20 - Diversen T i t e l 2 - Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 - Begripsomschrijvingen Hoofdstuk 2 - Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag Hoofdstuk 3 - Omgevingsvergunning Hoofdstuk 4 - Vermindering Hoofdstuk 5 - Teruggaaf Hoofdstuk 6 - Intrekking omgevingsvergunning Hoofdstuk 7 - Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project Hoofdstuk 8 - Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten Hoofdstuk 9 - Sloopvergunning Hoofdstuk 10 - In deze titel niet benoemde beschikking T i t e l 3 - Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn Hoofdstuk 1 - Horeca Hoofdstuk 2 - Organiseren evenementen of markten Hoofdstuk 3 - Prostitutiebedrijven Hoofdstuk 4 - Splitsingsvergunning woonruimte Hoofdstuk 5 - Leefmilieuverordening Hoofdstuk 6 - Brandbeveiligingsverordening Hoofdstuk 7 - In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking T i t e l 1 - ALGEMENE DIENSTVERLENING

HOOFDSTUK 1 - BURGERLIJKE STAND

Omschrijving Tarief €1.1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap, of omzetting van een geregistreerd patnerschap in een huwelijk dan wel van een huwelijk in een geregistreerd partnerschap: 1.1.1.1 als de voltrekking, registratie of omzetting plaatsvindt op: 1.1.1.1.1 maandag en woensdag om 09.00 uur Kosteloos1.1.1.1.2 dinsdag en donderdag tussen 09.00 en 12.00 uur en tussen 13.00 en 17.00 uur, maandag en woensdag tussen 10.00 en 12.00 uur en tussen 13.00 en 17.00 uur en vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur 295,001.1.1.1.3 vrijdag tussen 13.00 en 16.30 uur 335,001.1.1.2 als de voltrekking, registratie of omzetting plaatsvindt op een andere dag of tijd dan hiervoor is aangegeven of op een algemeen erkende christelijke feestdag, de verjaardag van de Koningin of bevrijdingsdag 634,001.1.1.3 als de voltrekking, registratie of omzetting plaatsvindt in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek, worden de hiervoor genoemde bedragen verhoogd met een bedrag van 399,001.1.1.4 als de voltrekking of registratie plaatsvindt op maandag of woens- dag tussen 10.00 en 12.00 uur en tussen 13.30 en 15.30 uur, dinsdag en donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur en tussen 13.30 en 15.30 uur en vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur in verkorte vorm (d.w.z. alleen in bijzijn van getuigen, geen gebruik makend van bode, trouwzaal, mu- ziek, carillon en zonder toespraak) 147,001.1.1.5 als de omzetting plaatsvindt op maandag of woensdag tussen 10.00 en 12.00 uur en tussen 13.30 en 15.30 uur, dinsdag of donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur en tussen 13.30 en 15.30 uur en vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur, zonder gebruikmaking van bode, trouwzaal, muziek, carillon en zonder toespraak 40,101.1.1.6 Indien de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis ingevolge artikel 64 , Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek plaatsvindt worden de in 1.1.1.1, 1.1.1.2 en 1.1.1.3 genoemde tarieven verhoogd met de door de exploitant in rekening gebrachte kosten 1.1.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aan- vraag tot het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapboekje 15,401.1.2.1 Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een omslag voor een trouwboekje of partnerschapboekje 11,301.1.3 Het tarief bedraagt voor het doen van nasporingen in de regis- ters van de Burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier 20,001.1.4 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het ver- strekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten bur- gerlijke stand (Stb. 1879, 72) geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand (Stb. 1969, 36) of zoals dat Besluit laatstelijk is vervangen of gewijzigd 1.1.5 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aan- vraag tot het verstrekken van gegevens uit de akten van de burgerlijke stand, anders dan bedoeld in 1.1.4, per verstrekking 6,101.1.6 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aan- vraag tot het verstrekken van een gewaarmerkt afschrift van stukken, geen akten van burgerlijke stand zijnde, per verstrekking 6,10HOOFDSTUK 2 - REISDOCUMENTEN

Omschrijving Tarief €1.2.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aan- vraag: 1.2.1.1 tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen 52,101.2.1.2 tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal blad- zijden bevattende dan een nationaal paspoort, bedoeld in 1.2.1.1 (zaken- paspoort) 58,201.2.1.3 tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort) 52,101.2.1.4 tot het bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 direct bij de aanvraag van dit nieuwe reisdocument 9,201.2.1.5 tot het bijschrijven van een kind middels een bijschrijvingsticker in een reeds uitgegeven reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3. 21,501.2.1.6 tot het aanbrengen van een wijziging anders dan bedoeld in 2.1.5. In een reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3. 26,701.2.1.7 tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (N.I.K.) 43,801.2.1.8 tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (N.I.K.) aan personen in de 9,20leeftijd tot en met dertien jaar 1.2.2.1 De tarieven als genoemd in de onderdelen 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.1.3 en 1.2.1.7 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van 45,001.2.2.2 Het tarief als genoemd in 1.2.2.1. wordt bij een gecombineerde spoed- levering van een nieuw reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.1.3 en het bijschrijven van één of meer kinderen als bedoeld in 191.5. slechts één keer per reisdocument berekend. 1.2.2.3 Het tarief als genoemd in onderdeel 1.2.1.5. wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag per bijschrijvingsticker van 21,401.2.2.4 Indien aan de aanvrager van een reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.1.3 en 1.2.1.6 reeds eerder een reisdocument werd verstrekt, welk document bij de aanvraag niet compleet kan worden overlegd, wordt de terzake verschuldigde leges, voor welk document dat niet kan worden overlegd, verhoogd met 20,00De verhoogde leges wordt niet in rekening gebracht indien deze betrekking heeft op een document dan langer dan 11 jaar geleden is afgegeven. De verhoogde leges worden ook niet gebracht voor vermiste reisdocumenten en rijbewijzen, indien blijkt, uit een door de politie opgemaakt proces verbaal, dat de vermissing van het reisdocument de aanvrager niet verwijtbaar is. (Een overval, fysiek geweld of diefstal na inbraak uit woning) HOOFDSTUK 3 - RIJBEWIJZEN

Omschrijving Tarief €1.3.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 1.3.1.1 tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs 39,301.3.1.2 tot het verkrijgen van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen 10,701.3.2 Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met 33,501.3.2.2 Indien bij een aanvraag als bedoeld in 1.3.1 een reeds eerder aan de aanvrager verstrekt rijbewijs niet compleet kan worden overgelegd, wordt de terzake verschuldigde leges verhoogd met 20,00De verhoogde leges wordt niet in rekening gebracht voor vermiste reisdocumenten en rijbewijzen, indien blijkt, uit een door de politie opgemaakt proces verbaal, dat de vermissing van het rijbewijs de aanvrager niet verwijtbaar is. (een overval, fysiek geweld of diefstal na inbraak uit woning)  

HOOFDSTUK 4 - VERSTREKKINGEN UIT DE GEMEENTELIJKE BASISADMINISTRATIE PERSOONSGEGEVENS Omschrijving Tarief €1.4.1 Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onder- delen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadmi- nistratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd. 1.4.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 1.4.2.1 tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking 6,101.4.2.2 In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het Besluit gemeen- telijke basisadministratie persoonsgegevens 2,271.4.3 Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opge- nomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. 1.4.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking 6,101.4.5 Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie voor ieder daaraan besteed kwartier 20,00HOOFDSTUK 5 - KIEZERSREGISTER

Omschrijving Tarief €1.5.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer, bedoeld in artikel D4 van de Kieswet (Stb. 1989, 423) 6,70HOOFDSTUK 6 - VERSTREKKING OP GROND VAN WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS Kostenverhaal van verstrekking van gegevens o.g.v. deze wet, opgenomen in de hoofsdstukken 1 t/m 4 van Titel 1. HOOFDSTUK 7 - BESTUURSSTUKKEN

Omschrijving Tarief €1.7.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: 1.7.1.1 een exemplaar van de Programmabegroting of van de gecombineerde Programmajaarrekening/jaarverslag 92,001.7.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot: 1.7.2.1 het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op de raadsstukken: Kosteloos Kosteloos1.7.2.2 het (incidenteel) verstrekken van (gedeelten uit) de raads- of commissiestukken 1.7.2.2.1 per pagina op A4-formaat 0,301.7.2.2.2 per pagina op A3-formaat 0,501.7.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: 1.7.3.1.1 een exemplaar van de Algemene plaatselijke verordening, de tot op het tijdstip van de aanvrage verschenen aanvullingen en wijzigingen inbegrepen 10,501.7.3.1.2 een afzonderlijke aanvulling of wijziging van de Algemene plaatselijke verordening, per bladzijde 0,301.7.3.2.1 een exemplaar van de gemeentelijke bouwverordening, inclusief toelichting, de tot op het tijdstip van de aanvrage verschenen aanvullingen en wijzigingen inbegrepen 168,751.7.3.2.2 een afzonderlijke aanvulling of wijziging van de gemeentelijke bouwverordening, per bladzijde 0,30HOOFDSTUK 8 - VASTGOEDINFORMATIE

Omschrijving Tarief€1.8.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 1.8.1.1 tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of dorpsvernieuwingsplan, etc.: 1.8.1.1.1 in formaat A4 of kleiner, per bladzijde 0,301.8.1.1.2 in formaat A3, per bladzijde 0,501.8.1.2 tot het verstrekken van een lichtdruk van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of dorpsvernieuwingsplan, etc.: 1.8.1.2.1 op formaat A2, per blad 4,001.8.1.2.2 op formaat A1, per blad 6,601.8.1.2.3 op formaat A0, per blad 9,301.8.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift: 1.8.2.1. uit de gemeentelijke gebouwenregistratie 6,601.8.2.2. uit de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet 6,601.8.2.3 van de inschrijving in het register bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Monumentenwet 1988 6,601.8.2.4 uit het openbare register van beschermde monumenten bedoeld in artikel 20 van de Monumentenwet 1988 6,601.8.2.5 uit het register bedoeld in artikel 57, eerste lid, van de Woningwet 6,601.8.2.6 uit de kadastrale massale output 6,601.8.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kopieën van: 1.8.3.1 het gemeentelijke adressenbestand, per adres 6,601.8.3.2 het relatiebestand adreskadastraal perceel, per gelegde relatie 6,601.8.3.3 het adrescoördinatenbestand, per adrescoördinaat 6,601.8.3.4 de gebouwenregistratie 6,601.8.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van informatie over bestemmingsplannen, voorbereidingsbesluiten, streekplannen, structuurplannen, bodemgesteldheid, bodemonderzoeken en soortgelijke zaken, exclusief het verstrekken van kopieën of afschriften 59,50WKPB 1.8.5 Het tarief bedraagt: 1.8.5.1 voor het verstrekken van een uittreksel per perceel opgelegde beperkingenbesluiten uit het Wkpb-beperkingenregister 15,101.8.5.2 voor het verstrekken van een verklaring afwezigheid van geregistreerde beperkingenbesluiten uit de Wkpb-beperkingenregister per verklaring 15,101.8.5.3 voor het in behandeling nemen van een verzoek om informatie uit het Kadastraal register via Kadaster On-line (KOL): a. de door het kadaster in rekening gebrachte kosten b. voor het verstrekken van informatie uit en over de niet-gemeentelijke beperkingen per kwartier 22,601.8.5.4 inzage gemeentelijke beperkingenregister Kostenloosa. voor het verstrekking van een gewaarmerkt kopie hiervan per pagina 2,30b. voor het in behandeling nemen van een verzoek om toelichting op het ter inzage verleende dossier per kwartier 22,60HOOFDSTUK 9 - OVERIGE PUBLIEKSZAKEN Omschrijving Verklaringen omtrent personen 1.9 Het tarief bedraagt voor het inbehandeling nemen van een aanvraag: 1.9.1 tot het verkrijgen van alle andere, niet met name in Titel 1, genoemde verklaringen 13,40omtrent personen, per verklaring, 1.9.2 tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag 30,00Legalisatie 1.9.3 tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening , per handtekening 6,70HOOFDSTUK 10 - GEMEENTEARCHIEF

Omschrijving Tarief €1.10.1 Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van nasporingen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier 19,801.10.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aan- vraag tot het verkrijgen van: 1.10.2.1 een gewaarmerkt afschrift van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina 6,601.10.2.2 een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk 6,601.10.2.3 een fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina de in 1.20.1.2 genoemde tarieven HOOFDSTUK 11 - HUISVESTINGSWET Er zijn geen legestarieven opgenomen in het kader van de huisvestingswet. Het aantal veroeken om een beschikking of vergunning in het kader van deze wet is zeer beperkt. Eventuele leges kunnen worden verhaald via artikel 1.20.1.4 (hoofdstuk 20 van Titel 1). HOOFDSTUK 12 - LEEGSTANDWET Er zijn geen legestarieven opgenomen in het kader van de leegstandswet. Het aantal veroeken om een beschikking of vergunning in het kader van deze wet is zeer beperkt. Eventuele leges kunnen worden verhaald via artikel 1.20.1.4 (hoofdstuk 20, Titel 1). HOOFDSTUK 13 - GEMEENTEGARANTIE Omschrijving Tarief €Garantie 1.13 Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 1.13.1 tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening 39,70HOOFDSTUK 14 - MARKTSTANDPLAATSEN Omschrijving Tarief €1.14 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aan- vraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van de Verordening markt- en straathandel Wieringermeer 36,10HOOFDSTUK 15 - WINKELTIJDENWET

Omschrijving Tarief €1.15.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 1.15.1.1 voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet (Stb. 1996, 182) of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet (Stb. 1996, 183) 22,601.15.1.3 tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.15.1.1 bedoelde ontheffing 22,60HOOFDSTUK 16 - WET OP DE KANSSPELEN

Omschrijving Tarief €1.16.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen 1.16.1.1 voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat 56,501.16.1.2 voor een periode van twaalf maanden voor een tweede kansspelautomaat 34,001.16.1.3 voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd 226,501.16.1.4 voor een tweede kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd 136,001.16.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning) 30,20HOOFDSTUK 17 - KINDEROPVANGREGISTER Omschrijving Tarief €1.17 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: 1.17.1 een uittreksel uit het register als bedoeld in artikel 46 van de Wet kinder- 27,10opvang, per uittreksel 1.17.2 inlichtingen over gegevens die zijn opgenomen in het register bedoeld in artikel 46 van de Wet kinderopvang, per verstrekking 27,10HOOFDSTUK 18 - TELECOMMUNICATIEWET

Omschrijving Tarief €1.18.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.2, derde lid van de Telecommunicatiewet 568,901.18.2 Het in 1.18.1 genoemde bedrag wordt: 1.18.2.1 indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met 162,601.18.2.2 indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die terzake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. 1.18.3 Indien een begroting als bedoeld in 1.18.2.2 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken. HOOFDSTUK 19 - VERKEER EN VERVOER

Omschrijving Tarief €Ontheffing bijzondere transporten en verkeersbewegingen 1.19.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 1.19.1.1 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459) 22,601.19.1.2 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen 22,601.19.1.3 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 148 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 90,60Gehandicaptenparkeren 1.19.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 1.19.2.1 tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 eerste lid van het Besluit administratieve bepalingen inzake wegverkeer (Stb. 1990, 460) 26,501.19.2.2 om aanwijzing van een op een voertuig gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats 79,40HOOFDSTUK 20 - ALGEMEEN Omschrijving Tarief €1.20.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: 1.20.1.1 gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina 6,601.20.1.2 afschriften of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen: 1.20.1.2.1 per pagina op papier van A4-formaat 0,301.20.1.2.2 per pagina op papier van A3-formaat 0,501.20.1.2.3 per pagina op papier van een ander formaat 1,301.20.1.3 kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.20.1.1 en 1.20.1.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk, ongeacht de wijze van verstrekking: op A2-formaat 4,00op A1-formaat 6,60op A0-formaat 9,301.20.1.4 een beschikking of vergunning op een aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen 39,701.20.1.5 stukken of uittreksels die op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina 19,80TITEL 2 - DIENSTVERLENING VALLEND ONDER FYSIEKE LEEFOMGEVING EN OMGEVINGSVERGUNNING HOOFDSTUK 1 - BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Omschrijving 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1 aanlegkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft; 2.1.1.2 bouwkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV) voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerk- zaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economische verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft; 2.1.1.3 sloopkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV) voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, exclusief omzetbelasting. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economische verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft; 2.1.1.4 Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 2.1.2 In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld. 2.1.3 In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld. HOOFDSTUK 2 - VOOROVERLEG / BEOORDELING CONCEPTAANVRAAG Omschrijving Tarief €2.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 2.2.1 om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is, 25%van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld: met een minimum bedrag, van 153,00met een maximum bedrag met betrekking tot de beoordeling van een principe-aanvraag, van 1.020,00met een maximum bedrag met betrekking tot de beoordeling van een schetsplan, van 2.100,00Als een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor een op basis van een principe-aanvraag of een schetsplan uitgewerkte daadwerkelijke aanvraag in behandeling wordt genomen, worden de daarvoor geheven leges met deze leges verrekend. HOOFDSTUK 3 - OMGEVINGSVERGUNNING Omschrijving Tarief €2.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd. 2.3.1 Bouwactiviteiten 2.3.1.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief: 2.3.1.1.1 indien de bouwkosten minder bedragen dan € 5.000 een vast bedrag van 118,002.3.1.1.2 indien de bouwkosten € 5.000 tot € 50.000 bedragen, een vast bedrag van 83,00vermeerderd met een percentage van de bouwkosten van 1,30%2.3.1.1.3 indien de bouwkosten € 50.000 tot € 125.000 bedragen, een vast bedrag van 154,00vermeerderd met een percentage van de bouwkosten van 1,40%2.3.1.1.4 indien de bouwkosten € 125.000 tot € 250.000 bedragen, een vast bedrag van 386,00vermeerderd met een percentage van de bouwkosten van 1,40%2.3.1.1.5 indien de bouwkosten € 250.000 tot € 500.000 bedragen, een vast bedrag van 567,00vermeerderd met een percentage van de bouwkosten van 1,50%2.3.1.1.6 indien de bouwkosten € 500.000 tot € 1.000.000 bedragen, een vast bedrag van 772,00vermeerderd met een percentage van de bouwkosten van 1,50%2.3.1.1.7 indien de bouwkosten € 1.000.000 tot € 2.000.000 bedragen, een vast bedrag van 1.875,00vermeerderd met een percentage van de bouwkosten van 1,40%2.3.1.1.8 indien de bouwkosten € 2.000.000 of meer bedragen, een vast bedrag van 4.085,00vermeerderd met een percentage van de bouwkosten van 1,30%2.3.1.2 Extra welstandstoets Opgenomen binnen het tarief van 2.2.1 2.3.1.3 Verplicht advies agrarische commissie Niet van toepassing 2.3.1.4 Achteraf ingediende aanvraag Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onder- deel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit: 5%van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges. 2.3.1.5 Beoordeling aanvullende gegevens Opgenomen binnen de tarieven van 2.3.1.1 2.3.2 Aanlegactiviteiten Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief: 0,6%van de aanlegkosten, met een minimum van 90,602.3.3 Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3,1 2.3.3.1 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking) 297,002.3.3.2 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking) 206,002.3.3.3 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking) (zie artikel 2.3.3.9) 3.195,002.3.3.4 indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking) 297,002.3.3.5 indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan) 206,002.3.3.6 indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving) (zie artikel 2.3.3.9) 206,002.3.3.7 indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving) (zie artikel 2.3.3.9) 206,002.3.3.8 indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit) 158,502.3.3.9 De in 2.3.3.3, 2.3.3.6 en 2.3.3.7 genoemde tarieven worden verhoogd met het eventuele bedrag dat een externe adviseur de gemeente in rekening brengt. 2.3.4 Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3,1 2.3.4.1 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking) 206,002.3.4.2 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking) 297,002.3.4.3 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking) (zie artikel 2.3.4.9) 3.195,002.3.4.4 indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking) 297,002.3.4.5 indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan) 206,002.3.4.6 indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving) (zie artikel 2.3.4.9) 206,002.3.4.7 indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving) (zie artikel 2.3.4.9) 206,002.3.4.8 indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit) 158,502.3.4.9 De in 2.3.4.3, 2.3.4.6 en 2.3.4.7 genoemde tarieven worden verhoogd met het eventuele bedrag dat een externe adviseur de gemeente in rekening brengt. 2.3.5 In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid 2.3.5.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief voor een bouwwerk met een gebruiksoppervlakte: tot 500 m2 724,00van 500 m2 tot 1.000 m2 1.086,70van 1.000 m2 en meer 1.086,70verhoogd met: 0,19voor elke m2 boven de 1.000 m2 tot een maximum van 2.717,002.3.5.2 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een tijdelijke activiteit (gebruiksduur maximaal 6 weken) als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo bedraagt het tarief: 50%van de in 2.3.5.1 genoemde tarieven. 2.3.6 Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten 2.3.6.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de via de Monumentenverordening Wieringermeer 2008 aangewezen monument, waarop op grond van die proviciale verordening of artikel 4 van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief: 2.3.6.1.1 voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument 749,502.3.6.1.2 voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht 749,502.3.7 Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht 2.3.7.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief: 2.3.7.1.1 in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo 181,102.3.7.1.2 in gevallen waarvoor op grond van artikel 8.1.1 van de Bouwverordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo 181,102.3.8 Aanleggen of veranderen weg Leges voor beschikking via artikel 2.10 2.3.9 Uitweg / inrit Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.1.5.3 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief 79,402.3.10 Kappen Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.5.2 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of opntheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief 72,202.3.11 Opslag van roerende zaken Niet van toepassing 2.3.12 Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 2.3.12.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurweten- schappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998, bedraagt het tarief 90,602.3.12.2 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998, bedraagt het tarief 90,602.3.13 Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief 90,602.3.14 Andere activiteiten Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld, bedraagt het tarief conform artikel 2.10 2.3.15 Omgevingsvergunning in twee fasen Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief: 2.3.15.1 voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft; 2.3.15.2 voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft; 2.3.16 Beoordeling bodemrapport Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld: 2.3.16.1 voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport 90,602.3.16.2 voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport 90,602.3.17 Advies 2.3.17.1 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld 2.3.17.2 Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken. 2.3.18 Verklaringen van geen bedenkingen Opgenomen binnen de tarieven van 2.3.3.3 en 2.3.4.3. HOOFDSTUK 4 - VERMINDERINGEN Omschrijving Tarief €Niet van toepassing HOOFDSTUK 5 - TERUGGAAF Omschrijving Tarief €2.5.1 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten. Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt: 2.5.1.1 indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een maand na het in behandeling nemen, doch voor het verlenen van de omgevingsvergunning 50%van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges; 2.5.1.2 indien de aanvraag wordt ingetrokken na één maand na het in behandeling nemen, doch voor het verlenen van de omgevingsvergunning 30%van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges; 2.5.2 Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten. Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 12 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt 30%van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges; 2.5.3 Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten 2.5.3.1 Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt 30%van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges. 2.5.3.2 Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak. 2.5.4 Minimumbedrag voor teruggaaf Teruggaaf wordt niet verleend als het legesbedrag minder bedraagt dan 118,002.5.5 Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.3.9, 2.3.4.9, 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend. HOOFDSTUK 6 - INTREKKEN OMGEVINGSVERGUNNING Omschrijving Tarief €Niet van toepassing HOOFDSTUK 7 - WIJZIGING OMGEVINGSVERGUNNING ALS GEVOLG VAN WIJZIGING PROJECT Omschrijving Tarief €2.7 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project 90,60HOOFDSTUK 8 - BESTEMMINGSWIJZIGINGEN ZONDER ACTIVITEITEN Omschrijving Tarief €2.8.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening 2.289,002.8.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen / uitwerken van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening 1.836,002.8.3 De in 2.8.1 en 2.8.2 genoemde tarieven worden verhoogd met het eventuele bedrag dat een externe adviseur de gemeente in rekening brengt. HOOFDSTUK 9 - SLOOPMELDING Omschrijving Tarief €2.9 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een sloopmelding als bedoeld in artikel 8.2.1 van de Bouwverordening 67,90HOOFDSTUK 10 - IN DEZE TITEL NIET BENOEMDE BESCHIKKINGEN Omschrijving Tarief €2.10.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking 90,602.10.2 Het in 2.10.1 genoemde tarief wordt verhoogd met het eventuele bedrag dat een externe adviseur de gemeente in rekening brengt. TITEL 3 - DIENSTVERLENING VALLEND ONDER EUROPESE DIENSTENRICHTLIJN HOOFDSTUK 1 - DRANK- EN HORECAWET

Omschrijving Tarief €3.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 3.1.1 tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3, eerste lid van de Drank- en Horecawet (Stb. 1964, 386) 181,103.1.2 tot het wijzigen op grond van artikel 30 van de Drank- en Horecawet van een vergunning als bedoeld in 3.1.1 45,303.1.3 indien bij de aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, als bedoeld in 3.1.1 en tot het wijzigen van een vergunning, als bedoeld in 3.1.2, wordt besloten tot het instellen van een extern onderzoek door het Bureau BIBOB, worden de in 3.1.1 en 3.1.2 genoemde tarieven verhoogd met de aan het Bureau BIBOB te vergoeden bedrag van 500,003.1.4 voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet 15,103.1.5 Indien de gevraagde vergunning niet wordt verleend of gewijzigd wordt op aanvraag teruggaaf van een deel van de geheven leges verleend. De teruggaaf bedraagt: 30%HOOFDSTUK 2 - ORGANISEREN EVENEMENTEN

Omschrijving Tarief €3.2.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.2.2 van de Algemene plaatselijke verordening: 3.2.1.1 een grootschalig evenement of een evenement met verhoogd risico 362,203.2.1.2 een braderie 30,203.2.1.3 een optocht, niet zijnde een betoging, op de weg 30,203.2.1.4 een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg 30,203.2.1.5 een klein evenement dat niet voldoet aan de eisen bedoeld in artikel 2.2.2 van de Algemene plaatselijke verordening 22,603.2.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een snuffelmarkt als bedoeld in artikel 5.2.4 van de Algemene plaatselijke verordening 22,603.2.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verkrijgen van ontheffing van het sluitingsuur 22,60HOOFDSTUK 3 - PROSTITUTIEBEDRIJVEN Omschrijving Tarief €3.3.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning tot exploitatie van een seksinrichting 271,703.3.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een vergunning tot exploitatie van een seksinrichting in verband met wijziging van de exploitant of beheerder 90,603.3.3 Indien bij de aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, als bedoeld in 3.3.1 en tot het wijzigen van een vergunning, als bedoeld in 3.3.2, wordt besloten tot het instellen van een extern onderzoek door het Bureau BIBOB, worden de in 3.3.1 en 3.3.2 genoemde tarieven verhoogd met de aan het Bureau BIBOB te vergoeden bedrag van 500,00HOOFDSTUK 4 - SPLITSINGSVERGUNNING WOONRUIMTE Er zijn geen legestarieven opgenomen in het kader van de splitsingsvergunning woonruimten. Het aantal verzoeken om een vergunning is nihil of zeer beperkt. Eventuele leges kunnen worden verhaald via artikel 3.7 (Hoofdstuk 7 van Titel 3). HOOFDSTUK 5 - LEEFMILIEUVERORDENING Er zijn geen legestarieven opgenomen in het kader van de leefmilieuverordening Het aantal verzoeken om een beschikking of vergunning is nihil of zeer beperkt. Eventuele leges kunnen worden verhaald via artikel 3.7 (Hoofdstuk 7 van Titel 3). HOOFDSTUK 6 - BRANDBEVEILIGINGSVERORDENING Er zijn geen legestarieven opgenomen in het kader van de brandbeveiligingsverordening Het aantal veroeken om een beschikking of vergunning is nihil of zeer beperkt. Eventuele leges kunnen worden verhaald via artikel 3.7 (Hoofdstuk 7 van Titel 3). HOOFDSTUK 7 - IN DEZE TITEL NIET BENOEMDE VERGUNNING, ONTHEFFING OF ANDERE BESCHIKKING Omschrijving Tarief €3.7 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van elke andere vergunning of ontheffing op grond van de Algemene plaatselijke verordening en hoofdstuk 4, 5 en 6, van Titel 3, Dienstverlening vallend onder europese dienstenrichtlijn. 30,20