Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Wieringermeer

Subsidieverordening duurzame energie 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Wieringermeer
Officiële naam regelingSubsidieverordening duurzame energie 2010
CiteertitelSubsidieverordening duurzame energie 2010 in de gemeente Wieringermeer
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpMilieu

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149 en Algemene wet bestuursrecht, art. 4:23

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-09-201014-03-2013Nieuwe regeling

26-08-2010

Wieringer Courant, 03-09-2010

2010 - 068

Tekst van de regeling

Raadsbesluit nr. 2010 —068, agendapunt De raad der gemeente Wieringermeer; gelezen het voorstel van het college van 1 juni 2010; gelet op het bepaalde in artikel 147 van de Gemeentewet en artikel 4.23 van de Algemene wet bestuursrecht; gelet op het bepaalde in de beschikking van 15 maart 2010 van de provincie Noord-Holland inzake de subsidieverlening op grond van de Uitvoeringsregeling duurzame energiepakket Noord-Holland 2010, kenmerk 2010—12309;

gelezen het advies van de Commissie Grondgebiedzaken van 19 juli2010; besluit: te stellen de navolgende Subsidieverordening duurzame energie 2010.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder a. duurzame energielijst: lijst met voor subsidie in aanmerking komende activiteiten en de daaraan gekoppelde subsidiebedragen per activiteit of voorziening zoals opgenomen in bijlage 1;b. Aanschaf: eigendomsverkrijging krachtens een met een leverancier gesloten koopovereenkomst;

c. bestaande bouw: een bewoonbare woning die is opgeleverd aan de eigenaar/bewoner vóór 1 januari 2009; d. aanvraag: schriftelijk verzoek aan de milieudienst om subsidie op grond van de gemeentelijke Subsidieverordening duurzame energie 2010; e. aanvrager natuurlijke persoon die eigenaar/bewoner van een woning is waaraan energie wordt geleverd en die een aanvraag heeft ingediend; f. voorziening: installatie die energie opwekt uit hernieuwbare bronnen, zoals zonlicht, zonwarmte en wind of een maatregel die de energievraag reduceert, zoals isolatie en HR-gIas (alle subsidiabele installaties en maatregelen staan in bijlage 1); g. subsidieplafond: het bedrag dat gedurende de looptijd van deze verordening ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies; h. milieudienst: de Milieudienst Kop van Noord-Holland.  

Artikel 2 Doelstellingen

De gemeente Wieringermeer voert een actief klimaatbeleid uit. Zij heeft van de provincie Noord-Holland een subsidiebudget beschikbaar gekregen dat wordt ingezet om particulieren te stimuleren te investeren in de energie-efficiëntie van hun bestaande woningen. Deze verordening geldt tot en met 31 december 2010, tenzij het subsidieplafond eerder is bereikt.

Artikel 4 Uitvoering

De uitvoering van deze verordening berust bij de milieudienst.

Artikel 5 Subsidieplafond en subsidiabele kosten

a. Voor deze verordening geldt een subsidieplafond van € 4.766,62. b. De kosten die in aanmerking komen voor subsidie zijn de kosten voor de voorzieningen die voorkomen op lijst (bijlage 1), waarbij de aanvrager dient aan te tonen dat deze voorzieningen aan de in bij lage 1 vernielde criteria voldoet. c. Het subsidiebedrag per voorziening is ten hoogste het bedrag als genoemd in bijlage 1 bij de desbetreffende voorziening, maar zal nooit meer bedragen dan 50 % van de kosten van de voorziening. d. Voor elk adres waarvoor een aanvraag wordt ingediend wordt maximaal € 1.650,-subsidie toegekend. Dit maximum kan voor het einde van de looptijd van deze verordening worden verhoogd bij besluit van burgemeester en wethouders, indien er onderschrijding dreigt van de besteding van het voor subsidie beschikbare bedrag. e. Indien reeds subsidie is toegekend voor de voorziening door gebruikmaking van een andere regeling wordt de reeds toegekende subsidie in mindering gebracht op het subsidiebedrag dat via deze subsidieverordening ontvangen kan worden.

Artikel 6 Subsidiecriteria

a. Subsidie wordt alleen verstrekt voor voorzieningen die zijn uitgevoerd! toegepast en betaald gedurende de looptijd van de subsidieregeling. b. Subsidie wordt alleen verstrekt aan natuurlijke personen. c. Subsidie wordt alleen verstrekt indien de voorzieningen zijn uitgevoerd toegepast bij bestaande woningen die zijn gevestigd binnen het grondgebied van de gemeente Wieringermeer. d. Indien de aanvraag betrekking heeft op een voorziening in verband met de uitbreiding van een bestaande woning geldt dat er geen subsidie verleend kan worden voor de voorzieningen die onder 1 tot en met 6 zijn genoemd in bijlage 1. e. Subsidie wordt alleen verstrekt indien met facturen en betaalbewijzen kan worden aangetoond dat de voorzieningen daadwerkelijk zijn uitgevoerd en betaald gedurende de looptijd van deze verordening. f. Het verstrekken van de maximale subsidiebedragen behorende bij de technieken als genoemd onder:

1 tot en met 6 van bijlage 1 geschiedt alleen indien wordt aangetoond dat deze technieken zijn geïnstalleerd door een hierin gespecialiseerd bedrijf -7 tot en met 14 van bijlage 1 wordt alleen verstrekt indien met een installateursverklaring kan worden aangetoond dat de voorzieningen zijn geplaatst en in bedrijf zijn gesteld.

g. Voordat subsidie in het kader van deze verordening wordt vastgesteld dient de aanvrager in het bezit te zijn van alle eventueel noodzakelijke vergunningen met betrekking tot de plaatsing van voorzieningen.  

Artikel 7 Aanvraagprocedure

a. Subsidie moet worden aangevraagd bij de milieudienst. b. Op de aanvraag wordt door de milieudienst beslist in volgorde van ontvangst van de complete aan vraag. Indien een aanvraag wordt ontvangen die niet compleet is wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld de aanvraag aan te vullen. c. Indien de aanvraag wordt ingediend voordat de voorzieningen zijn aangebracht wordt de subsidie vastgesteld na ontvangst van het aanvraagformulier Reservering subsidiebedrag, zoals opgenomen in bijlage 2. Dit formulier dient vergezeld te zijn van een offerte of koopovereenkomst die als ontbindende voorwaarde mag kennen het niet verkrijgen van onderhavige subsidie. d. Indien de aanvraag wordt ingediend nadat de voorzieningen zijn aangebracht wordt de subsidie vast gesteld na ontvangst van het aanvraagformulier Vaststelling subsidiebedrag, zoals opgenomen in bij lage 3. Dit formulier dient vergezeld te zijn van de aankoopbonnen of facturen en de betaalbewijzen en, indien van toepassing, een installateurverklaring, zoals opgenomen in bijlage 4. e. Het aanvraagformulier Reservering subsidiebedrag” dan wel Vaststelling subsidiebedrag dient uiterlijk 19 november2010 te zijn ingediend. f. Na ontvangst van een complete aanvraag wordt binnen zes weken op de aanvraag beschikt.

a. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop bekendmaking van de verordening heeft plaatsgevonden. b. De verordening wordt aangehaald als Subsidieverordening duurzame energie 2010 in de gemeente Wieringermeer.  

Ondertekening

Wieringerwerf, 26 augustus 2010